สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคำป่าหลาย สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 76 เงิน 5 1. เด็กหญิงไอลดา   ทะนา
 
1. นางจิราพร   รองเมือง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 86 ทอง 10 1. เด็กหญิงกฤษณา  คำมุงคุณ
 
1. นางจิราพร   รองเมือง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 83 ทอง 5 1. เด็กหญิงนราทิพย์  พรมอวน
2. เด็กหญิงภัทรสุดา  ภู่พานิช
 
1. นางจิราพร   รองเมือง
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 67 ทองแดง 9 1. เด็กชายธนกร  แก้วพิมพ์
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  แสนวิเศษ
 
1. นายนเรศ   เนตรวงศ์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 38 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงศศิกานต์  คำแก้ว
 
1. นางสาวโสภา   ศรีสุภา
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 72 เงิน 4 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  หมื่นศรี
 
1. นางสาวโสภา  ศรีสุภา
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   โสดา
2. เด็กชายอานนท์   วิทักขะ
 
1. นางสาวชุดานันท์   วงค์กระโซ่
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 69 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงจรัสลักษณ์  เมืองโคตร
2. เด็กชายวงกต  คำเคน
 
1. นางอังคณา   ทองการ
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ขานเพราะ
2. เด็กหญิงอารียา  วรรคดี
 
1. นางจิราพร  รองเมือง
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายสุรสีห์  คำแก้ว
 
1. นางจิราพร  รองเมือง