สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคำผักหนอกสงเปือย สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 72.5 เงิน 7 1. เด็กชายศักดา  เนาคำแพง
 
1. นางอัญชนา   โภคสวัสดิ์
 
2 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 70 เงิน 8 1. เด็กชายส่งศักดิ์  ไชยวงค์
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ยงยืน
 
1. นางศันสนีย์    พันธุ์ออน
2. นายธงชัย   ห้วยทราย