สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคำพอก1 สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 84.8 ทอง 4 1. เด็กชายทิวาพร  เสนเพ็ง
2. เด็กชายธนภัทร  มอนน้อย
3. เด็กหญิงธัญรัตน์  สระทองพิมพ์
4. เด็กชายพรเทวา  ไชยเดช
5. เด็กชายอนุพล  ปัททุม
 
1. นายจารึก  วังวงษ์
2. นายทวีศักดิ์  ชัยปัตถา
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงขวัญแก้ว   โต้สาลี
2. เด็กชายนครินทร์   สีดา
3. เด็กหญิงนวพร   ไชยเพ็ชร
4. เด็กหญิงละอองดาว  ชมแช
5. เด็กชายวชิรวิทย์   ใจช่วง
6. เด็กชายไชยสิทธิ์   ปัททุม
 
1. นายจารึก  วังวงษ์
2. นายทวีศักดิ์  ชัยปัตถา
3. นางสุทิศา  ชัยปัตถา
 
3 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 82 ทอง 13 1. เด็กหญิงจุฑารัศมี   วิเศษศรี
2. เด็กหญิงสุวาภรณ์    อุคำพันธ์
 
1. นายทวีศักดิ์  ชัยปัตถา
2. นายสำราญสี  แสนสุข
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 82 ทอง 7 1. เด็กหญิงกิตติยาพร   ปัททุม
2. เด็กหญิงกุลธิณีย์   ปัททุม
3. เด็กหญิงชลดา   อัดทะนาค
4. เด็กหญิงณัฐธยาน์   อาจวิชัย
5. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์   วังคะฮาต
6. เด็กหญิงศุภิวรรณ  มารินทา
 
1. นางสุดาวณิชย์  วังคะฮาต
2. นางสุทิศา  ชัยปัตถา
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 88.3 ทอง 7 1. เด็กหญิงธนพร   แก้วศรีนวม
2. เด็กหญิงภัคจิรา   แสนโคตร
3. เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์   โต้สาลี
 
1. นางสุดาวณิชย์  วังคะฮาต
2. นางดาลุน  บุญเพิ่ม
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 85.81 ทอง 11 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  อุคำพันธ์
2. เด็กหญิงจุฑามณี   ศรีษาพันธ์
3. เด็กหญิงมะปราง   จันปุ่ม
 
1. นางสุดาวณิชย์  วังคะฮาต
2. นายนราพร  หิรัญภิงคา
 
7 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง 4 1. เด็กชายสุรชัย   พันธ์สวัสดิ์
2. เด็กชายสุริยเทพ   มูลเพ็ญ
3. เด็กชายโชคชัย    โสดา
 
1. นายประสาททอง   แสนโสม