สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์ สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงกานต์ธีรา  ศรีสุข
 
1. นางสาวพรพินิจ  เผ่าภูไทย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกานต์ธีรา  ศรีสุข
 
1. นางสาวพรพินิจ  เผ่าภูไทย
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกาญจนา  จันทร์ปุ่ม
2. เด็กหญิงจันทร์ฉาย  คุณสิงห์
3. เด็กหญิงธัญรดา  ดีสมใจ
4. นายภาณุเทพ  คนเพียร
5. เด็กหญิงศุภิสรา  กลางประพันธ์
 
1. นางสาวพรพินิจ   เผ่าภูไทย
2. นางทัศนาพร  พรไชย
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรุ่งฤดี  รูปเรี่ยม
 
1. นางสาวพรพินิจ   เผ่าภูไทย
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85.25 ทอง 8 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  จันปุ่ม
2. เด็กชายศตวรรษ  เวชกามา
 
1. นางทัศนาพร  พรไชย
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปาล์มธนพร  รูปเรี่ยม
 
1. นายนพดล  สายจันทร์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 84 ทอง 10 1. เด็กหญิงสิริภัทร  สายจันทร์
 
1. นายนพดล  สายจันทร์
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกานต์ธีรา  ศรีสุข
 
1. นายนพดล  สายจันทร์
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศิริกัญญา  มณีวรรณ
 
1. นายนพดล  สายจันทร์
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 91 ทอง 7 1. เด็กหญิงพีรยา  การะเนตร
 
1. นายนพดล  สายจันทร์
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชวรินทร์  เอี่ยมสำอางค์
 
1. นายนพดล  สายจันทร์
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนพงษ์  ลมบัวรอด
 
1. นายนพดล  สายจันทร์
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 80 ทอง 10 1. เด็กชายคมสัน  เลิศแหละ
2. เด็กชายธนพนธ์  ยืนยง
3. นางสาวโสรยา  สมตน
 
1. นายอนุรักษ์  พรไชย
2. นางทัศนาพร  พรไชย
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 85.25 ทอง 4 1. เด็กหญิงจินตนา  อุคำ
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  อุคำ
3. เด็กหญิงสัญจิตา  คำมุงคุณ
 
1. นายพิเชฐ  อ่อนบัวขาว
2. นางอาภรณ์  เขาเขจร
 
15 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปิยะวุฒิ  อุคำ
2. เด็กชายพิภัช  ซาเสน
3. เด็กชายศิวกร  วังคำ
 
1. นางประไพ  กัลยา
2. นางสาวนภาพร  นารีนุช