สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์ สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. นายธนพร  ยอดนนท์
2. เด็กหญิงรุ่งฤดี  รูปเรี่ยม
 
1. นางสาวพรพินิจ  เผ่าภูไทย
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 78.2 เงิน 10 1. เด็กหญิงกัญญาภัทร  รูปเรี่ยม
2. เด็กหญิงจีรนันท์   อุคำ
3. เด็กหญิงดรันภร   ศรีสุข
4. เด็กหญิงปิยะธิดา  ชูศรีทอง
5. เด็กหญิงรสิตา  มังถะชาติ
 
1. นางรัตนจันทร์เพ็ญ  อาจวิชัย
2. นางอารีภรณ์  อุคำ
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. นายพายุพัด  บับพาน
 
1. นายนพดล  สายจันทร์