สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคำสร้อย สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 81.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพัชราภา  ประธรรมสาร
 
1. นางศรีนวล  พละพร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ศรีหล้า
2. เด็กหญิงนภากานต์  นักลำ
 
1. นางเยาวนันท์  สุวรรณมุข
2. นางศรีนวล  พละพร
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัชพล  ร้อยศรี
2. เด็กหญิงพิชชาพร  ชุมทอง
 
1. นางกนกพร  พั่วพันธ์ศรี
2. นางธัญลักษณ์  อุคำ
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 85 ทอง 7 1. เด็กหญิงจิราภัณฑ์  รูปช้าง
2. เด็กหญิงนิชาภัทร  บุตดา
3. เด็กหญิงสิรินทรา  จิบทอง
 
1. นางนรินทิพย์  กลางประพันธ์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  คำนนท์
2. เด็กหญิงน้ำหนึ่ง  คำนนท์
3. เด็กหญิงปริยากร  วรรณสุทธะ
4. เด็กหญิงปิยนัดดา  เกื้อทาน
5. เด็กหญิงรุ้งตะวัน  โสมัจฉา
 
1. นางปัททุมมา  กาฬจันทร์
2. นางภาวนา    อยู่สภาพร
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 83 ทอง 6 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร์  อุปัญ
2. เด็กหญิงขวัญเมือง  บุญอินทร์
3. เด็กหญิงชนิกานต์   บุญคุ้มครองดี
4. เด็กหญิงชนิสรา  หงษ์คำ
5. เด็กหญิงฐิติรัตน์  บุญโสม
6. เด็กหญิงนิจจารีย์  คำนนท์
7. เด็กหญิงปุณยนุช   อังกาบ
8. เด็กหญิงพนัดดา  หนองแคน
9. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  แก้วกาบิน
10. เด็กหญิงภาวิดา  สอดศรี
11. เด็กหญิงสิริยากร  พะวัง
12. เด็กหญิงอนัญญา  จุ้ยสาย
13. เด็กหญิงอภัสสร  จันทะชาติ
14. เด็กหญิงอริสา   ฝากา
15. เด็กหญิงอัญชุลี  วาปี
 
1. นางจรัสลักษณ์  พลโยธา
2. นางสุพัตตรา  หงษาวงค์
3. นางจงจิตร  รักสะอาด
4. นางศรีสมัย  โล่ห์คำ
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายก่อเกียรติ  คนซื่อ
 
1. นางเยาวนันท์  สุวรรณมุข
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงญาดาภรณ์  ยศยอด
 
1. นางเยาวนันท์  สุวรรณมุข
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 25 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงณภัทรวรรณ  คุณสุทธิ์
 
1. นางสุพัตตรา  หงษาวงศ์
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 69 ทองแดง 4 1. เด็กชายภูตะวัน  บุญเจริญ
 
1. นางศิญาภรณ์  เผ่าภูไทย
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงภัคจิรา   คนขยัน
2. เด็กหญิงภัคจิรา  พรมสุพันธ์
3. เด็กหญิงวริศรา   รัตนโสภา
 
1. นางศิรญาภรณ์   เผ่าภูไทย
2. นางศรีนวล   พละพร
 
12 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจักรภพ  สุวรรณไตรย์
2. เด็กชายจุลจักร  วรรณสุทธะ
 
1. นางภาวนา  อยู่สถาพร
 
13 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 73 เงิน 7 1. เด็กชายพีคัชชา  หมีตี
2. เด็กชายวายุ  คะเณวรรณ
 
1. นางภาวนา  อยู่สถาพร
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 86.66 ทอง 10 1. เด็กหญิงฐิตาภา  พันธ์กิ่งทิพย์
2. เด็กหญิงนิภานันท์  วงษ์ชา
3. เด็กชายศุภกฤษ  โคตรศรี
 
1. นางศรีสมัย  โล่ห์คำ