สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคำฮี สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 67 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงนภัสสร  ใจสุข
 
1. นางสาวปริยาภรณ์  โคตุระพันธ์
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 60.75 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงเบญจมาศ  กงนะ
 
1. นางอุไร   จันปุ่ม