สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคำฮี สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 22.83 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายณัฐกร  คำมุก
2. เด็กชายรณกรณ์   กงนะ
 
1. นางสาวปิยาภรณ์   โคตุระพันธ์
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 93 ทอง 4 1. เด็กหญิงนิโลบล  ว่องไว
2. เด็กหญิงปรียากร   ใจสุข
 
1. นางรัชนก   สมยา
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 67 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงนภัสสร  ใจสุข
 
1. นางสาวปริยาภรณ์  โคตุระพันธ์
 
4 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกฤษชดาภา  พรมมา
2. เด็กหญิงลลิตภัทร  กงนะ
3. เด็กหญิงสุปัจณัฐดา  พรมมา
4. เด็กหญิงอรอนงค์  ภูมิลา
5. เด็กหญิงอาธิติยา  การดี
6. เด็กหญิงเกษมณี  พาลึก
 
1. นางสาวปรียาภา   หวังชินกลาง
2. นางสาวดรุณี   แสงพิศาล
3. นางสาวทัศนา   มะลิซ้อน
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 60.75 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงเบญจมาศ  กงนะ
 
1. นางอุไร   จันปุ่ม
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 76 เงิน 8 1. เด็กชายธนพล  เมืองโคตร
2. เด็กชายภานุวัฒน์  ฤทธิ์มหา
3. เด็กชายวรวัส  ทองซิน
4. เด็กชายวราพรรณ  กงนะ
5. เด็กชายสุรชัย  เชียงขวาง
6. เด็กชายโชคชัย  ใจสุข
 
1. นายอภิวิชญ์   บำรุง
2. นางสาวทัศนา   มะลิซ้อน
3. นางสาวปรียาภา    หวังชินกลง
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงรุ่งมณี  คนไว
2. เด็กหญิงสุดา  กงนะ
 
1. นายภานุวัชน์  มุลทา
2. นางสาวปียาภรณ์  โคตุระพันธ์
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงกำไล   กงนะ
2. เด็กชายณัฐพล  กงนะ
3. เด็กชายเริงฤทธิ์    กงนะ
 
1. นางสาวทัศนา   มะลิซ้อน
2. นางสาวปุญญิกา   นิลโคตร