สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคก2 สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 58.75 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงกุลปรียา  คนคล่อง
 
1. นางวาสนา  พรมชัย
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 41 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงฐิติพร  เงินขาว
 
1. นายรัชพล  สุวรรณไตรย์