สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกขามเลียน สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายวรรธนัย  ใจทัด
2. เด็กหญิงอาภัทรสรา  ดีดวงพันธ์
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  แก้วก่อง
 
1. นางโยษิิตา  คนซื่อ
2. นายยศสันธ์  พันธ์หนองหว้า
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กชายทิวากร  รัตยา
2. เด็กชายวสันต์  คำนนท์
 
1. นางโยษิตา  คนซื่อ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปวันรัตน์  ธาตุทอง
2. เด็กหญิงพิมพ์นพัตร  ดีดวงพันธ์
3. เด็กหญิงรัชนีกร  คำนนท์
4. เด็กหญิงสตรีรัตน์  รุ่งโรจน์
5. เด็กหญิงอ่อนตา  คำนนท์
 
1. นางสาวนวลอนงค์  รัตนวรรณี
2. นางโยษิตา  คนซื่อ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกิตวัฒน์  คำนนท์
2. นายจักพันธุ์  คำนนท์
3. เด็กชายวิริยะ  คำนนท์
4. นางสาวศิริภัทร  จันทะโสม
5. นางสาวศิริลักษณ์  คำนนท์
 
1. นายวุฒิชัย  ธรรมวงศา
2. นายมะลุตร์  สมยา
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89.65 ทอง 4 1. เด็กชายธีรภัทร์  ดีดวงพันธ์
2. เด็กหญิงสุวรรณี  ภูมลา
 
1. นางนัยนา  จันทร์พิมพ์
2. นายธนอนันต์  จันทร์พิมพ์
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 70 เงิน 6 1. เด็กหญิงชนิศรา  หนองแคน
2. เด็กหญิงสุพัตรา  ดีดวงพันธ์
 
1. นางสาวสรินธร  กลางประพันธ์
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงชลธิชา  บุญมี
2. เด็กหญิงอารยา  มหาทรัพย์
 
1. นางสาวสรินธร  กลางประพันธ์
 
8 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 80 ทอง 14 1. เด็กชายพีระพันธ์  นันนอง
2. เด็กชายอดิษิณ  คำนนท์
 
1. นายวินัย  ดีดวงพันธ์
2. นายมะลุตร์  สมยา
 
9 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กชายวสันต์  คำนนท์
2. เด็กชายวิริยะ  คำนนท์
 
1. นายวินัย  ดีดวงพันธ์
2. นายมะลุตร์  สมยา
 
10 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 82.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชินกร  ดีดวงพันธ์
2. เด็กชายพีระพันธ์  นันนอง
3. เด็กชายเจษฎา  เสวะนา
 
1. นายวินัย  ดีดวงพันธ์
2. นายมะลุตร์  สมยา
 
11 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม 4 1. นายวรมัญ  คำนนท์
2. เด็กชายวสันต์  คำนนท์
3. เด็กชายวิริยะ  คำนนท์
 
1. นายวินัย  ดีดวงพันธ์
2. นายมะลุตร์  สมยา
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนริศรา  แก้วดี
2. เด็กหญิงสิริรัตน์  ผหลาผล
3. เด็กหญิงสุปรีดา  ดีดวงพันธ์
 
1. นางสายรุ่ง  ปิยะนันท์