สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกพัฒนา สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงดวงสมร  ซอนภา
2. เด็กหญิงนันทกา  คำนนท์
3. เด็กชายเจตน์สฤษฎิ์  ซอนพา
 
1. นางวรกานต์  ผิวงาม
2. นางสาวสราภรณ์  นาโสก
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 86 ทอง 6 1. เด็กชายเทพทัด  ใจทัด
 
1. นายอำนวย  ซามงค์
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 88 ทอง 5 1. เด็กหญิงกาญจนา  แสงนัน
2. เด็กหญิงชมพูนุช  ใจทัด
3. เด็กหญิงศรินทรา  ซอนภา
 
1. นางวรกานต์  ผิวงาม
2. นายอุทิศ  ประสานชีพ
 
4 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสุริยัน    อุประ
 
1. นายอำนวย   ซามงค์