สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนดอนตาล สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 66 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงกุลฤดี  สารมโน
 
1. นายจิรพิพัฒน์  ลาลำโกน
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 68 ทองแดง 9 1. เด็กชายกิตติพงศ์  อุณวงค์
2. เด็กชายบัญชา  นามปัญญา
3. เด็กชายพนมกร  ศรพรหม
 
1. นายพิศิษฐ์  ชุ่มนาเสียว
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 68 ทองแดง 10 1. เด็กชายปุณย์วี  ดวงชาคำ
2. เด็กชายสันติ  อินสีดา
3. เด็กชายโชคทวี  บุทธิจักร์
 
1. นายพิศิษฐ์  ชุ่มนาเสียว