สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกหนองหล่ม สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจักรพงศ์  ศรีอ่อนหล้า
2. เด็กชายธาราดล  แข็งแรง
 
1. นายโยธิน  ไซยช่วย
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 84 ทอง 4 1. นางสาววิสุรดา  ยืนยง
2. เด็กชายอลงกต  พิกุลศรี
3. เด็กชายเจษฎา  ยืนยง
 
1. นายสุพจน์  ชินวงษ์
2. นางวริศรา  พลธะรัตน์
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 89.98 ทอง 4 1. เด็กหญิงกาญจนาพร  พิกุลศรี
2. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  โคตรสขึง
3. เด็กหญิงเบญจพรรณ  พิกุลศรี
 
1. นายสุพจน์  ชินวงษ์
2. นายโยธิน  ไชยช่วย
 
4 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกมลฉัตร  ยืนยง
 
1. นางหทัยทิพย์  ติณะรัตน์