สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านงิ้ว สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 76.6 เงิน 4 1. เด็กหญิงนณิศรา  สระมูล
 
1. นางอัจฉรา  ลาดนาเลา
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 78.25 เงิน 7 1. เด็กหญิงจิตพร   ปัททุม
2. เด็กหญิงณัฐริกา  อุคำพันธ์
3. เด็กหญิงปนัดดา   ศรีลำพัง
4. เด็กชายปิยะนุช  คำมะลา
5. เด็กหญิงพรสินี  บุญเจริญ
 
1. นายวันทอง  ภาคภูมิ
2. นางอัจฉรา  ลาดนาเลา
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.8 เงิน 7 1. นางสาวแจ่มใส  แก้วศรีนวม
 
1. นางชมัยพร  คิดสันเทียะ