สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านงิ้ว สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 76.6 เงิน 4 1. เด็กหญิงนณิศรา  สระมูล
 
1. นางอัจฉรา  ลาดนาเลา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงธารทิพย์   คนซื่อ
 
1. นางชมัยพร  ศิดสันเทียะ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายสิทธิชัย  ศรีใสทอง
 
1. นางชมัยพร  ศิดสันเทียะ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  เสียงล้ำ
2. เด็กหญิงนณิศรา  สระมูล
 
1. นางอัจฉลา  ลาดนาเลา
2. นางสาววรรณระวี  พิลาทอง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 -1 - 1. นางสาวกันนิกา  ลี้พล
2. นางสาวแจ่มใส  แก้วศรีนวม
 
1. นางชมัยพร  ศิดสันเทียะ
2. นางอารียา  คนหาญ
 
6 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงสุชาดา  พลนิกร
2. เด็กหญิงอรอุมา  โคตรสุโพธิ์
3. เด็กหญิงอัจฉราพร  แสนสุข
 
1. นายชัยรัตน์  จิตจักร
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 48 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายอดิศักดิ์  สุวรรณไตรย์
 
1. นางนาพร  กลางประพันธ์
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงจีรนุช   คนซื่อ
2. เด็กหญิงณัฐริกา   อุคำพันธ์
3. เด็กหญิงปิยะนุช    คำมะลา
 
1. นางสาววรรณระวี  พิลาทอง
2. นางสวรรค์ทอง  กลางประพันธ์
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจันทมณี  สิทธิไชย
2. เด็กหญิงณัฐกมล  หนองสูง
3. เด็กหญิงพันธสา  ปัททุม
 
1. นางอารียา  คนหาญ
2. นางชมัยพร  ศิดสันเทียะ
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 78.25 เงิน 7 1. เด็กหญิงจิตพร   ปัททุม
2. เด็กหญิงณัฐริกา  อุคำพันธ์
3. เด็กหญิงปนัดดา   ศรีลำพัง
4. เด็กชายปิยะนุช  คำมะลา
5. เด็กหญิงพรสินี  บุญเจริญ
 
1. นายวันทอง  ภาคภูมิ
2. นางอัจฉรา  ลาดนาเลา
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงพันธสา  ปัททุม
2. เด็กหญิงพันธิพา  ปัททุม
3. เด็กหญิงอรอุมา  โคตรสุโพธิ์
4. เด็กหญิงอัจฉราพร  แสนสุข
5. เด็กหญิงเบญจมาศ  สรรค์ลิขิตสุกล
 
1. นางชมัยพร  ศิดสันเทียะ
2. นางอารียา  คนหาญ
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ไชยทอง
2. เด็กชายภานุพงศ์  โคสขึง
 
1. นางสาววรรณระวี  พิลาทอง
 
13 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ไชยทอง
2. เด็กหญิงกันนิกา  ลี้พล
3. เด็กหญิงจณิสตา  เพชรพิชัย
4. เด็กหญิงจันทมณี  สิทธิไชย
5. เด็กหญิงณัฐกมล  หนองสูง
6. เด็กหญิงธารทิพย์  คนซื่อ
7. เด็กหญิงพัณธสา  ปัททุม
8. เด็กหญิงพัณธิพา  ปัททุม
9. เด็กหญิงภัทรดา  อุคำพันธ์
10. เด็กหญิงมัณฑนา  พิมหา
11. เด็กชายสิทธิชัย  ศรีใสทอง
12. เด็กหญิงสุชาดา  พลนิกร
13. เด็กหญิงอรอุมา   โคตรสุโพธิ์
14. เด็กหญิงอัจฉราพร  แสนสุข
15. เด็กหญิงเบญมาศ  สรรค์ลิขิตสกุล
 
1. นายชัยรัตน์  จิตจักร
2. นางชมัยพร  ศิดสันเทียะ
3. นางอารียา  คนหาญ
4. นางสาววันเพ็ญ  วรรณขาว
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 87 ทอง 11 1. เด็กหญิงอรปีญา  อุทรัง
 
1. นายวันทอง  ภาคภูมิ
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.8 เงิน 7 1. นางสาวแจ่มใส  แก้วศรีนวม
 
1. นางชมัยพร  คิดสันเทียะ
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 4 1. เด็กชายกันนิกา  ลี้พล
 
1. นางชมัยพร  คิดสันเทียะ
 
17 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 1. เด็กชายภานุพงศ์   โคสขึง
2. เด็กชายอรรถพล   อาจภิรมย์
 
1. นางอารียา  คนหาญ
 
18 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงปนัฐชา  อุคำพันธ์
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์    วงศ์หลวงอุด
 
1. นางอารียา  คนหาญ
 
19 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายฐาปนันดร์   รูปงาม
2. นายสุรวุฒิ   กลางประพันธ์
 
1. นางอารียา  คนหาญ
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 15 เข้าร่วม 6 1. นายชินกร    ปัญญาบุตร
2. นายนาวิน   แข็งแรง
3. นายภูวพัฒน์   คนซื่อ
 
1. นางอารียา  คนหาญ
2. นายสง่า  กลางประพันธ์
 
21 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 82 ทอง 14 1. เด็กชายภูมมินทร์  วงตาธรรม
 
1. นางสุพรศรี  ภาคภูมิ