สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านจอมมณีใต้ สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 83.6 ทอง 12 1. เด็กหญิงกนิษฐา  มีพันธุ์
2. เด็กหญิงธนัญญา    บากระโทก
3. เด็กหญิงสุภาวิตา   สุพร
 
1. นายเมตตา   จันปุ่ม
2. นางอัจฉรา    แสนโสม
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 84.5 ทอง 8 1. เด็กชายชนะชัย  ตะสอน
2. เด็กหญิงวิไลวรรณ   รัตนวงศ์
3. เด็กหญิงศิรินทร์ญา  ดวงพรม
 
1. นายเมตตา   จันปุ่ม
2. นางอัจฉรา  แสนโสม
 
3 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง 4 1. เด็กชายรุ่งมนรักษ์  หนูแดง
 
1. นางสาวสุกัญญา  สุพร