สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านจอมมณีใต้ สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 74.2 เงิน 9 1. เด็กหญิงพิมพกานต์  สุขรี่
2. เด็กหญิงวิไลวรรณ   รัตนวงค์
3. เด็กหญิงศิรินทร์ญา  ดวงพรม
 
1. นายกิตติชัย  ไขขุนทด
2. นายเมตตา   จันปุ่ม
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 64 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงศศิประภา  เรืองสุขสุด
 
1. นายกิตติชัย  ไขขุนทด
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 68 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงอรปรียา  ภาคภูมิ
 
1. นายกิตติชัย  ไขขุนทด
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 83.6 ทอง 12 1. เด็กหญิงกนิษฐา  มีพันธุ์
2. เด็กหญิงธนัญญา    บากระโทก
3. เด็กหญิงสุภาวิตา   สุพร
 
1. นายเมตตา   จันปุ่ม
2. นางอัจฉรา    แสนโสม
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 84.5 ทอง 8 1. เด็กชายชนะชัย  ตะสอน
2. เด็กหญิงวิไลวรรณ   รัตนวงศ์
3. เด็กหญิงศิรินทร์ญา  ดวงพรม
 
1. นายเมตตา   จันปุ่ม
2. นางอัจฉรา  แสนโสม
 
6 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75 เงิน 8 1. เด็กชายรุ่งมนรักษ์  หนูแดง
 
1. นางสาวสุกัญญา  สุพร
 
7 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง 4 1. เด็กชายรุ่งมนรักษ์  หนูแดง
 
1. นางสาวสุกัญญา  สุพร
 
8 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 70 เงิน 7 1. เด็กชายวิชากร  คนเพียร
2. เด็กหญิงวิลาลีนี  โพธิน
3. เด็กชายเอกวิษณุ   นราศรี
 
1. นางสาวสุกัญญา  สุพร
2. นางอัจฉรา  แสนโสม