สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านชะโนด1 สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวศิน  กุลสุทธิ์
 
1. นางดาวรุ้ง   คุ้มนายอ
 
2 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ผิวคำ
2. เด็กหญิงสุภัทรา  ปัญญา
 
1. นางสาวอัญชลิยา  ด้วงโต้ด
 
3 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 67 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงณัฐรุจา  วันทอง
2. เด็กหญิงวณิชา  กุลสุทธิ์
 
1. นางสาวอัญชลิยา  ด้วงโต้ด