สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านชะโนด1 สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 79.5 เงิน 5 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ใจช่วง
 
1. นางบุญเพ็ญ  ก้องเสียง
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวศิน  กุลสุทธิ์
 
1. นางดาวรุ้ง   คุ้มนายอ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  โฉมเฉลา
2. เด็กชายอภิชาติ  ใจสุข
 
1. นางกุลวดี  ใจสุข
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงขวัญนภา  เมืองโคตร
2. เด็กหญิงประภัสสร  พิลาทา
 
1. นายปริวรรต  เนาคำแพง
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 80 ทอง 14 1. เด็กหญิงสุกัญญา  ใจสุข
2. เด็กหญิงหทัยกาญจน์  กุลสุทธิ์
 
1. นางพักตร์พิมล  ยืนสุข
2. นางกุลสิริ  จันทโคตร
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง 7 1. เด็กหญิงวินันท์ญา  ทำมนุษย์
2. เด็กหญิงสุรีมาศ  พาลึก
 
1. นายนิวัฒน์  ใจช่วง
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 6 1. นายสุภัคนิดา  คำแก้ว
 
1. นายสมพร  เทือกตาทอง
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนิษฐา  คัดถาวร
2. เด็กหญิงรุจิรา  บูคะธรรม
3. เด็กหญิงสาวิตรี  จันทโคตร
 
1. นางบุญเพ็ญ  ก้องเสียง
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงธรรมากร  สุขตาม
 
1. นางดาวรุ้ง  คุ้มนายอ
 
10 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  รูปดี
2. เด็กชายสหรัฐ  คล่องดี
 
1. นางสาวอัญชลิยา  ด้วงโต้ด
 
11 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 88 ทอง 6 1. เด็กชายปยุต  สนพะเนา
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ใจสุข
 
1. นางสาวอัญชลิยา  ด้วงโต้ด
 
12 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ผิวคำ
2. เด็กหญิงสุภัทรา  ปัญญา
 
1. นางสาวอัญชลิยา  ด้วงโต้ด
 
13 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 67 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงณัฐรุจา  วันทอง
2. เด็กหญิงวณิชา  กุลสุทธิ์
 
1. นางสาวอัญชลิยา  ด้วงโต้ด
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 81 ทอง 8 1. เด็กชายดนัย  ปิตชาติ
2. เด็กชายปิยะราช  ปัญญา
3. เด็กชายภัทรภณ  ใจสุข
 
1. นายวุฒิพงษ์  เดชทิศ
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 80 ทอง 10 1. เด็กชายธีรภัทร  ใจสุข
2. เด็กชายอัษฎาวุฒิ  สุขรี่
3. เด็กชายอิสระ  ชานัย
 
 
16 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 78 เงิน 10 1. เด็กชายเทอดไท  ใจสุข
 
1. นางโกมุท  เบ้าบาง