สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านชะโนด2 สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิลาพร  สอนรัมย์
2. เด็กหญิงอรอุษา  คำมุงคุณ
3. เด็กหญิงอัญชลี  คำมุงคุณ
 
1. นางสาวเพชรชนก  คำมุงคุณ
2. นางยุภาภรณ์  โกษาแสง
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงประกายฟ้า   คำมุงคุณ
 
1. นายคุณากร   แสนเยีย
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายเจริญศิลป์   ไชยเพชร
2. เด็กชายเศรษฐวุฒิ    คำมุงคุณ
 
1. นายคุณากร   แสนเยีย
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนากานต์  จิตอามาตย์
2. นางสาวนัดดา  คำมุงคุณ
3. นางสาวนิยะดา  สุระคุปต์
 
1. นางกัญญาวีร์  อุดมนา
2. นางขวัญเรือน   คำมุงคุณ
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  คำมุงคุณ
2. เด็กหญิงภาสินี  ศรีสิงห์
3. เด็กหญิงเพชรไพลิน  แก้วกิ่ง
 
1. นางขวัญเรือน   คำมุงคุณ
2. นางวิญญา  พันธุ์สุวรรณ
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธีระวัฒน์  คำมุงคุณ
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  คำมุงคุณ
3. เด็กชายอนุวัฒน์  โคตรพรม
 
1. นางขวัญเรือน   คำมุงคุณ
2. นางกัญญาวีร์  อุดมนา
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสิริยากร  คำมุงคุณ
2. เด็กชายอนุชิต  ศรีอักษร
 
1. นางจีระภรณ์  ทัศคร
2. นางไมตรี  ปังอุทา
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  คำมุงคุณ
2. เด็กชายวัชรพงษ์  เชื้อเมืองแสน
 
1. นางจีระภรณ์  ทัศคร
2. นางแจ่มจันทร์  รอดเย็น
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 85 ทอง 8 1. เด็กหญิงณัฐชา   คำมุงคุณ
 
1. นางไมตรี   ปังอุทา
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนาพัฒน์   กาดำดวน
 
1. นายธีรยุทธ    สุคำภา
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรกนก   ทองดอนน้อย
2. เด็กชายกล้าณรงค์   เกิดมงคล
3. เด็กชายขุนแผน  พวงพิลา
4. เด็กหญิงคณาพร   คำมุงคุณ
5. เด็กชายจตุพงศ์  พ่อยัน
6. เด็กชายจีรวัฒน์   วัตตะโส
7. เด็กหญิงชนากานต์   จิตอามาตย์
8. เด็กชายชัยวัฒน์   โมกไธสง
9. เด็กชายณัฐพงษ์  คำมุงคุณ
10. เด็กชายณัฐพงษ์   จันทมาศ
11. เด็กชายธนาธิป   คำมุงคุณ
12. เด็กชายธนาพัฒน์   กาดำดวน
13. เด็กชายธรรมรักษ์  คำมุงคุณ
14. นางสาวนิยะดา   สุระคุปต์
15. นางสาวนุชจรินทร์   คำมุงคุณ
16. เด็กหญิงปนัดดา   คำมุงคุณ
17. เด็กหญิงประภาภรณ์   พ่อบาล
18. เด็กหญิงปิยะภรณ์   ฉิมเพชร
19. เด็กหญิงพรนิภา   พ่อบาล
20. เด็กหญิงพิมพิ์พิมล   ทาศรีภู
21. เด็กหญิงพิยดา   กันแก้ว
22. นางสาวพิลาพร   สอนรัมย์
23. เด็กชายภควัต  สิงห์นวน
24. เด็กชายภัทราวุธ   ขันทอง
25. เด็กชายภานุพงษ์   คนหาร
26. เด็กหญิงมธุรดา  พรมอินทร์
27. เด็กหญิงรุ่งนภา   คำมุงคุณ
28. เด็กชายวรินทร  โต๊ะทอง
29. เด็กหญิงวิภาพร   คำมุงคุณ
30. เด็กชายสหพัฒ   เนื่องบุรีรัมย์
31. นางสาวสุรินรัตน์   เกษหอม
32. เด็กหญิงหทัยรัตน์   โคตรพรม
33. เด็กชายอดิศักดิ์   ปะวรนา
34. เด็กชายอนุพงษ์   คำมุงคุณ
35. เด็กหญิงอรญา   วงศ์กระโซ่
36. เด็กหญิงอรพิชญ์   คำมุงคุณ
37. เด็กหญิงอรอุษา   คำมุงคุณ
38. เด็กหญิงอัญชลี   คำมุงคุณ
39. เด็กชายเรืองศักดิ์   คำมุงคุณ
 
1. นางยุภาภรณ์   โกษาแสง
2. นายธีระยุทร   สุคำภา
3. นางไมตรี   ปังอุทา
4. นายคุณากร   แสนเยีย
5. นางกิ่งแก้ว   สุวรรณไตรย์
6. นางวิญญา   พันธ์สุวรรณ
7. นายสมนึก   เณธิชัย
8. นางสาววารุณี  วงศ์วิรุฬหรักษ์
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอรพิชญ์   คำมุงคุณ
 
1. นางยุภาภรณ์    โกษาแสง
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 9 1. เด็กหญิงกรกนก   ทองดอนน้อย
 
1. นางยุภาภรณ์   โกษาแสง
 
14 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิลาพร  สอนรัมย์
2. เด็กหญิงอรอุษา  คำมุงคุณ
 
1. นางยุภาภรณ์   โกษาแสง
2. นางสาววารุณี  วงศ์วิรุฬหรักษ์
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธรรมรักษ์   คำมุงคุณ
2. เด็กหญิงรวงข้าว   คำมุงคุณ
3. เด็กหญิงศิริขวัญ   อุปัญชาย์
 
1. นางวิญญา   พันธุ์สุวรรณ
2. นางกิ่งแก้ว   สุวรรณไตรย์
 
16 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวรินทร   โต๊ะทอง
 
1. นายธีระยุทธ   สุคำภา
 
17 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายขุนแผน   พวงพิลา
 
1. นายธีระยุทธ   สุคำภา
 
18 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภานุพงษ์   คนหาร
 
1. นายธีระยุทธ  สุคำภา
 
19 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนาพัฒน์   กาดำดวน
 
1. นายธีระยุทธ    สุคำภา
 
20 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภควัต   สิงห์นวน
 
1. นายธีระยุทธ   สุคำภา
 
21 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรกนก   ทองดอนน้อย
2. เด็กชายกล้าณรงค์   เกิดมงคล
3. เด็กหญิงคณาพร  คำมุงคุณ
4. เด็กชายจีรวัฒน์   วัตโส
5. เด็กหญิงชลดา  วงค์กระโซ่
6. เด็กหญิงณัฐชา  ค
7. เด็กชายณัฐพงษ์    คำมุงคุณ
8. เด็กชายธนาธิป   คำมุงคุณ
9. เด็กชายธนาพัฒน์   กาดำดวน
10. เด็กหญิงปนัดดา   คำมุงคุณ
11. เด็กหญิงประภาภรณ์   พ่อบาล
12. เด็กหญิงพรณิภา   พ่อบาล
13. เด็กหญิงพิญาดา  โคตรพรม
14. เด็กหญิงพิมพิพิมล   ทาศรีภู
15. เด็กหญิงพิยะดา  กันแก้ว
16. เด็กชายภควัต   สิงห์นวน
17. เด็กชายภัทราวุธ    ขันทอง
18. เด็กชายภานุพงษ์   คนหาร
19. เด็กหญิงมธุรดา  พรมอินทร์
20. เด็กหญิงรวงข้าว   คำมุงคุณ
21. เด็กหญิงรุ่งนภา   คำมุงคุณ
22. เด็กชายวรินทร   โต๊ะทอง
23. เด็กหญิงศิริขวัญ   อุปัญชาย์
24. เด็กหญิงสิริยากร  คำมุงคุณ
25. เด็กหญิงหทัยรัตน์   โคตรพรม
26. เด็กชายอนุพงษ์  คำมุงคุณ
27. เด็กหญิงอาทิตยา  ชาญเดช
28. เด็กชายเรืองศักดิ์   คำมุงคุณ
29. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  โคตรพรม
30. เด็กหญิงโพชิญา  ฉากกิ่ง
 
1. นางยุภาภรณ์   โกษาแสง
2. นายธีระยุทธ   สุคำภา
3. นางไมตรี   ปังอุทา
4. นายคุณากร   แสนเยีย
5. นางกิ่งแก้ว   สุวรรณไตรย์
6. นางวิญญา    พันธ์สุวรรณ
7. นายสมนึก   เณธิชัย
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิตติพงษ์    เชื้อวังคำ
2. เด็กชายนพนันท์   โคตรพรม
3. เด็กหญิงสุพรรษา   ประทุมลี
4. เด็กหญิงอรญา   วงค์กระโซ่
5. เด็กหญิงอรพิชญ์   คำมุงคุณ
6. เด็กชายเจษฎา   โคตรพรม
 
1. นายคุณากร   แสนเยีย
 
23 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจันทร์สุดา   สุคำภา
2. เด็กหญิงพัชริดา  มงคลสุภา
3. เด็กหญิงสุรินรัตน์   เกษหอม
 
1. นายคุณากร    แสนเยีย
 
24 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 85 ทอง 11 1. เด็กหญิงน้ำเย็น  ทาศรีภู
 
1. นางสาววารุณี  วงศ์ริรุฬหรักษ์
 
25 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 89 ทอง 5 1. เด็กชายอุทัย  ไชยเพชร
 
1. นางสาววารุณี  วงศ์วิรุฬหรักษ์
 
26 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายทวีศักด์  แสงสุวรรณ
2. เด็กหญิงสรินทิพย์  ศรีสิงห์
 
1. นายราชกิจ  สุวรรณไตรย์
2. นางจีราภรณ์  ทัศคร
 
27 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอานุภาพ  โคตรพรม
 
1. นายราชกิจ  สุวรรณไตรย์
 
28 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายตรีเพชร  โคตรพรม
2. เด็กชายนครินทร์  วงสะชุม
3. เด็กชายมนัญชัย  ดวงธนู
 
1. นายคุณากร  แสนเยีย
2. นายราชกิจ  สุวรรณไตรย์