สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านชะโนด2 สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 74.2 เงิน 7 1. เด็กหญิงรวงข้าว  คำมุงคุณ
 
1. นางสาวเพชรชนก  คำมุงคุณ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 77 เงิน 6 1. เด็กหญิงอิษฎาอร  พันทท้าว
 
1. นางกิ่งแก้ว  สุวรรณไตรย์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 70.25 เงิน 10 1. เด็กหญิงพิลาพร  สอนรัมย์
 
1. นางยุภาภรณ์  โกษาแสง
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 71 เงิน 5 1. เด็กหญิงนิตยา   คำมุงคุณ
2. เด็กชายวัฒนา  คำมุงคุณ
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เชื้อวังคำ
 
1. นางขวัญเรือน   คำมุงคุณ
2. นางกัญญาวีร์  อุดมนา
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 77.5 เงิน 9 1. เด็กชายชินวัตร  โคตรแสนลี
2. เด็กหญิงชุติกาญจณ์  พ่อธานี
3. เด็กหญิงณัฐกมล  สายเสน
4. เด็กหญิงดวงนภา  วราภิโมกข์
5. เด็กหญิงทักษิณา  คำมุงคุณ
 
1. นางจีราภรณ์  ทัศคร
2. นายวินัย  จันทร์ปัญญา
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 78 เงิน 5 1. เด็กชายพีรยุทธ   คำมุงคุณ
2. เด็กหญิงสุพรรษา   ภูภารพร
3. เด็กชายไพโรจน์   คำมุงคุณ
 
1. นางไมตรี   ปังอุทา
2. นายธีรยุทธ   สุคำภา
 
7 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 76 เงิน 9 1. เด็กหญิงกฤษกร  งอกคำ
2. เด็กชายกิตติพัฒน์  โคตรพรม
3. เด็กหญิงจินตนา  ปัญญาพ่อ
 
1. นางประภาเพ็ญ  วังทะพันธ์
2. นางสาววรรณพร  อุ่นชัย