สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านซ่ง สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงวรรณภา  เหง้าโอสา
 
1. นางเพชราภรณ์  ดวงขันธ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ขันแข็ง
2. เด็กหญิงอรรถวดี  ศิริเลิศสมบูรณ์
 
1. นางเพชราภรณ์  ดวงขันธ์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 32 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงเนตรอัปสร  ตรงดี
 
1. นางพิลัยรัตน์  คนซื่อ
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 68 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงกิติญา  จันอันชอบ
2. เด็กหญิงขจารินทร์  เลามี่
3. เด็กหญิงฐาปนา  อาจหาญ
 
1. นางรุจิราภรณ์  คนขยัน
2. นายพรศรี  รัชอินทร์
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงอารียา  คุณโพธิ์
 
1. นางสาวประนอม  อะสุชีวะ