สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดงมัน สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 72 เงิน 7 1. เด็กหญิงธีระธิดา  รูปเรี่ยม
2. เด็กหญิงพรชิตา  สุวรรณศรี
 
1. นายสุดใจ  มูลสาร
2. นางไขแสง  มหาวงศ์
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัชธชา  การจันดา
2. เด็กหญิงธิดารัศมี  ทองศิล
3. เด็กหญิงธีรธิดา  รูปเรี่ยม
4. เด็กหญิงบุรันทรา  ราชิวงค์
5. เด็กหญิงบุษบา  ราชิวงค์
6. เด็กหญิงปานตะวัน  ไชยยายงค์
7. เด็กหญิงพรชิตา  สุวรรณศรี
8. เด็กหญิงพิมพ์ลดา  โพธิ์ศรี
9. เด็กหญิงพิระดา  ไตยนาม
10. เด็กหญิงวันทนา  ไครราช
11. เด็กหญิงศศิวิมล  ราชิวงค์
12. เด็กหญิงสุดารัตน์  มัชชิมา
13. เด็กหญิงสุนันทา  ศรศิลป์
14. เด็กหญิงสุมิตรา  ศรศิลป์
15. เด็กหญิงอัญชลี  ผากา
 
1. นางนภาพรรณ  อ้วนพรหมมา
2. นางไขแสง  มาหาวงศ์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงบุรันทรา  ราชิวงค์
2. เด็กหญิงอรุณี  มัชชิมา
 
1. นางไขแสง  มหาวงศ์
2. นายสุดใจ  มูลสาร
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงบุษบา  ราชิวงค์
2. เด็กหญิงศศิวิมล  ราชิวงค์
 
1. นางไขแสง  มหาวงศ์
2. นายสุดใจ  มูลสาร
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศศิวิมล  ราชิวงค์
 
1. นางไขแสง  มหาวงศ์
 
6 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 65 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงกมลชนก  ศรีวิชา
2. เด็กชายทีปกร  เผือดนอก
3. เด็กชายอภิลักษณ์   คำโยธา
 
1. นางสาวภิราภรณ์  กลางประพันธ์
2. นางสมพร  เผือดนอก