สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดงยาง1 สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงจินดาพร  รัตนวงค์
 
1. นางกุลธณิต  โคตรพันธ์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 36 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายอวิโรจน์  รัตนวงค์
 
1. นางนภาพร  แสนโสม
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  พุทธ์จักร
2. เด็กหญิงศิราวรรณ  พลวงค์
3. เด็กชายสัจจะ  ผิวผ่อง
 
1. นางนภาพร  แสนโสม
2. นางกุลธณิต  โคตรพันธ์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 79.5 เงิน 6 1. เด็กหญิงดาริญญา  ผิวขำ
2. เด็กชายธนวัฒน์  ชาวพิมาย
3. เด็กหญิงรักษิณา  พันที
4. เด็กชายสัจจะ  ผิวผ่อง
5. เด็กหญิงอรปรียา  ผ่องแผ้ว
 
1. นางนภาพร  แสนโสม
2. นายพิชิต  สุวรรณมงคล
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 70 เงิน 10 1. เด็กชายภาณุวัฒน์  พลวงค์
2. เด็กชายวศิน  คนคล่อง
 
1. นางกุลธนิต  โคตรพันธ์
2. นางนภาพร  แสนโสม
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 85.5 ทอง 7 1. เด็กชายวีรภัทร  สุพร
 
1. นายโสฬส  สุวรรณมงคล
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 83 ทอง 10 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ถาวร
 
1. นายโสฬส  สุวรรณมงคล