สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดงหลวง สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  วงค์กระโซ่
 
1. นางรัตนา  ศรีสวัสดิ์
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัณฐิกา   ไชยเพชร
2. เด็กหญิงศุภรดา  วงค์กระโซ่
3. เด็กหญิงสุจิตรา  วงค์กระโซ่
 
1. นางชุติมณฑน์   พ่ออามาตย์
2. นางวรรณา  เชื้อคำฮด
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐพงศ์  วรรณพฤติ
2. เด็กชายอานนท์  พรสมุทร์
 
1. นางชุติมณฑน์  พ่ออามาตย์
2. นางสาวปภานิดา  จิมากร
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 87 ทอง 8 1. เด็กหญิงปรีชญา  แสนทวีสุข
2. เด็กชายพุฒิพงศ์  สำราญจักร
3. เด็กหญิงสุนัสดา  แจ่มใส
 
1. นางธนวรรณ  บุญภิละ
2. นายเด่นพงษ์  สำราญจักร
 
5 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 76 เงิน 6 1. เด็กชายนนทพัทธ์  ดอกไม้
2. เด็กชายปรินทร์   แสนทวีสุข
 
1. นางชุติมณฑน์  พ่ออามาตย์
2. นางวราภรณ์  เชื้อจารย์ชิน
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 87 ทอง 7 1. เด็กหญิงมณีวรรณ  ปักฤทัย
2. เด็กหญิงวารินทร  วงค์กระโซ่
3. เด็กหญิงศิริฐิราภัทร  ทองคำ
 
1. นายนายเด่นพงษ์  สำราญจักร
2. นายสุภา  ปักฤทัย
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิราภา  บัวแก้ว
2. เด็กหญิงปัทมาพร  คำมุงคุณ
3. เด็กหญิงพัชรีภรณ์  โซ่เมืองแซะ
 
1. นายเด่นพงษ์  สำราญจักร
2. นางธนวรรณ  บุญภิละ
 
8 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายเขษมศักดิ์  รุ่งแสง
 
1. นางเครือวัลย์  ปานอีเม้ง