สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเรียนร่วมทรายน้อยขามป้อม สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 87 ทอง 7 1. เด็กหญิงรสรินทร์  บัวดี
 
1. นางสาวศรีจิตรา  เมืองโคตร
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงศศิธร  เจือจันทร์
 
1. นางสาวศรีจิตรา  เมืองโคตร
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิติศักดิ์  มูลพรม
2. เด็กชายจักรพรรณ  ศรีประสงค์
3. เด็กชายณัฐวัตร  บัวดี
4. เด็กชายบูรพา  ทวีโคตร
5. เด็กชายปิยวัฒน์  ใจทัศน์
6. เด็กชายอนันธชา  อินปาว
 
1. นายยุทธ  ธนธนานนท์
2. นายณรงค์  อาจหาญ
3. นางสาวศรีจิตรา  เมืองโคตร
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 84.6 ทอง 5 1. เด็กหญิงกัญธิมา  สิงซอง
2. เด็กหญิงชลิตา  แก้วกัลยา
3. เด็กหญิงศศิวิมล  ผาทอง
 
1. นางจุไรพร  วงศ์หลัง
2. นางช่อทิพย์  ศรีสมบูรณ์
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 89.42 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงมานิตตา  แสงศาลา
2. เด็กหญิงวิภาวี  อ่อนตา
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  เผ่าพันธุ์
 
1. นางจุไรพร  วงศ์หลัง
2. นางจุไรรัตน์  สุวรรณไตรย์
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 90.65 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวฐานมาศ  เผ่าพันธ์
2. นายธีรพันธ์  บางทราย
3. เด็กชายนันทศักดิ์  เมืองโคตร
 
1. นางสาวศรีจิตร  เมืองโคตร
2. นางจุไรพร  วงศ์หลัง