สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเรียนร่วมทรายน้อยขามป้อม สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชุติมา  จันปุ่ม
2. เด็กหญิงนัฐพร  ทองพั้ว
 
1. นางสาวสุมาลี  ยืนยั่ง
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 79 เงิน 6 1. เด็กหญิงภานุมาศ  ชำนาญนิตย์
 
1. นางอรุณี  แสนสุริวงศ์
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 74.31 เงิน 11 1. เด็กชายอนุสรณ์  ซอมขุนทด
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  บางทราย
3. เด็กชายแสงตะวัน  แสนวิเศษ
 
1. นางจุไรพร  วงศ์หลัง
2. นางสาวน้ำทิพย์  ขานเพราะ