สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตูมหวาน สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 81 ทอง 7 1. เด็กหญิงณิชากร  เจียงคำ
 
1. นางสาวเนตรชนก  คนหาญ
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 68 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงวิภาภรณ์  ตรงดี
 
1. นางจรรยา  สืบเหลา
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพันแสง  น้อยชิน
 
1. นายกฤษฎา  น้อยชิน
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74.3 เงิน 11 1. เด็กหญิงสุุภาพร  อภิบาล
 
1. นายกฤษฎา  น้อยชิน
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 80 ทอง 6 1. เด็กชายคชาภรณ์  ตรงดี
2. เด็กชายณัฐกิตติ  ภูแล่นดี
3. เด็กชายนัฐวุฒิ  ตรงดี
4. เด็กชายพิรภัทร  แห่สันเทียะ
5. เด็กชายราเชนต์  สุวรรณมงคล
6. เด็กชายวรมันต์  ยาหยี
 
1. นายฉลอม  เสียงล้ำ
2. นายกฤษฎา  น้อยชิน
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 81 ทอง 8 1. เด็กหญิงจันทราทิพย์  สุวรรณมงคล
2. เด็กชายทวีวัฒน์  สุขรี่
3. เด็กหญิงนฤมล  พิสล้ำ
 
1. นางสาวศิริเนตร  เกตุเหม
2. นายพงศ์เทพ  คล่องดี