สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทรายทอง สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 78 เงิน 13 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  เผ่าพันธุ์
2. เด็กหญิงสุกัญญา  ปัญญาแก้ว
3. เด็กหญิงเสาวภาคย์  เผ่าพันธุ์
 
1. นายธีรวุฒิ  สุวรรณไตรย์
2. นายสนิท  ไชยบุตร