สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาคำน้อย1 สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 82 ทอง 13 1. เด็กชายพงศกร  พิกุลศรี
 
1. นางจอมใจ  รัตนไชยศิริวัฒน์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 65 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงณัฐลดา  พิกุลศรี
2. เด็กชายสุริยชัย  เพียรงาม
 
1. นายพิเชษฐ  เดชกุญชร
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 70 เงิน 12 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  โคชขึง
2. เด็กหญิงจุฬาภรณ์  พิกุลศรี
3. เด็กหญิงธัญญารัตน์  แสนทวีสุข
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  นามวิชัย
5. เด็กหญิงนภารัตน์  นามวิชัย
6. เด็กหญิงปวีณา  ศรีโยหะ
7. เด็กหญิงพิชนิต  บุญศรี
8. เด็กหญิงสุกัญญา  บัวแก้ว
9. เด็กหญิงอภิญญา  คำเภา
10. เด็กหญิงอัชฎาภรณ์  พิกุลศรี
 
1. นายพิเชษฐ์  เดชกุญชร
2. นางสาววิจิตรา  ศรีลาศักดิ์
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 60 ทองแดง 14 1. เด็กชายกสิกร  ศรีวสุทธิ
2. เด็กชายณัฐกร  แข็งแรง
3. เด็กชายธนูศิลป์  แสนทวีสุข
4. เด็กชายนันทวัฒน์  โคชขึง
5. เด็กชายวิชิต  ศิริพัฒน์
6. เด็กชายสราวุธ  ค้ากำไร
 
1. นายทนงศักดิ์  พิกุลศรี
 
5 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  คนยืน
 
1. นางจุฑารัตน์  พันดวง
 
6 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  คนยืน
 
1. นางจงกลรักษ์  อาจหาญ