หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

[ ทั้งหมด   8 ต.ค. 2557   9 ต.ค. 2557   10 ต.ค. 2557   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 9 ต.ค. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 126 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ ห้องประชุมอินทนิล 9 ต.ค. 2557 09.00-15.00
2 711 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ ห้องประชุมอินทนิล 9 ต.ค. 2557 09.00-15.00
3 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ อาคาร 4 ห้อง 412 9 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
4 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาลนาเชือก อาคาร 4 ห้อง 413 9 ต.ค. 2557 09.00 -16.30
5 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ อาคาร 4 ห้อง 414 9 ต.ค. 2557 09.00 -15.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ อาคาร 2 ห้อง ชั้นล่างอาคาร 9 ต.ค. 2557 09.00 -16.30
2 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ หอประชุมอินทนิล 9 ต.ค. 2557 09.00 -16.30
3 100 การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ หอประชุมอินทนิล 9 ต.ค. 2557 09.00 -16.30

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองแสง เวทีกลางแจ้ง ร.ร.บ้านหนองแสง 9 ต.ค. 2557 14.00-16.00
2 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองแสง เต็นท์ 1-10 9 ต.ค. 2557 09.00-12.00
3 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองแสง เวทีกลางแจ้ง 9 ต.ค. 2557 09.00-12.00
4 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองแสง เวทีกลางแจ้ง 9 ต.ค. 2557 13.00-14.00
5 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองแสง อาคาร ป 1ฉ สูง ห้อง อนุบาล 1 9 ต.ค. 2557 09.00-12.00
6 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองแสง ห้องพัฒนาผู้เรียน ร.ร.บ้านหนองแสง 9 ต.ค. 2557 09.00-16.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหัวช้าง อาคาร 2 ชั้น ชั้นบน 9 ต.ค. 2557 09.00-12.00
2 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหัวช้าง อาคาร 2 ชั้น ชั้นบน 9 ต.ค. 2557 13.00-15.00
3 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหัวช้าง อาคารอเนกประสงค์ 9 ต.ค. 2557 09.00-12.00
4 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหัวช้าง อาคารอเนกประสงค์ 9 ต.ค. 2557 09.00-12.00
5 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหัวช้าง อาคารอเนกประสงค์ 9 ต.ค. 2557 13.00-15.00
6 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหัวช้าง อาคาร 1 ชั้น ชั้นล่าง 9 ต.ค. 2557 09.00-12.00
7 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหัวช้าง อาคาร 1 ชั้น ชั้นล่าง 9 ต.ค. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาลนาเชือก หอประชุมเทศบาลนาเชือก 9 ต.ค. 2557 09.00-12.00
2 315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลนาเชือก หอประชุมเทศบาลนาเชือก 9 ต.ค. 2557 09.00-12.00
3 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาลนาเชือก หอประชุมเทศบาลนาเชือก 9 ต.ค. 2557 09.00-12.00
4 317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลนาเชือก หอประชุมเทศบาลนาเชือก 9 ต.ค. 2557 09.00-12.00
5 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาลนาเชือก หอประชุมเทศบาลนาเชือก 9 ต.ค. 2557 09.00-12.00
6 324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลนาเชือก หอประชุมเทศบาลนาเชือก 9 ต.ค. 2557 09.00-12.00
7 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาลนาเชือก หอประชุมเทศบาลนาเชือก 9 ต.ค. 2557 13.00-16.30
8 326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลนาเชือก หอประชุมเทศบาลนาเชือก 9 ต.ค. 2557 13.00-16.30
9 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาลนาเชือก หอประชุมเทศบาลนาเชือก 9 ต.ค. 2557 13.00-16.30
10 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลนาเชือก หอประชุมเทศบาลนาเชือก 9 ต.ค. 2557 13.00-16.30
11 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาลนาเชือก หอประชุมเทศบาลนาเชือก 9 ต.ค. 2557 13.00-16.30
12 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลนาเชือก หอประชุมเทศบาลนาเชือก 9 ต.ค. 2557 13.00-16.30
13 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลนาเชือก หอประชุมเทศบาลนาเชือก 9 ต.ค. 2557 09.00-12.00
14 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลนาเชือก หอประชุมเทศบาลนาเชือก 9 ต.ค. 2557 09.00-12.00
15 731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลนาเชือก หอประชุมเทศบาลนาเชือก 9 ต.ค. 2557 13.00-16.30
16 732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลนาเชือก หอประชุมเทศบาลนาเชือก 9 ต.ค. 2557 13.00-16.30
17 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 หอประชุมอำเภอนาเชือก หอประชุมอำเภอนาเชือก 9 ต.ค. 2557 09.00-12.00
18 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 หอประชุมอำเภอนาเชือก หอประชุมอำเภอนาเชือก 9 ต.ค. 2557 09.00-12.00
19 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 หอประชุมอำเภอนาเชือก หอประชุมอำเภอนาเชือก 9 ต.ค. 2557 09.00-12.00
20 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 หอประชุมอำเภอนาเชือก หอประชุมอำเภอนาเชือก 9 ต.ค. 2557 13.00-16.30
21 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 หอประชุมอำเภอนาเชือก หอประชุมอำเภอนาเชือก 9 ต.ค. 2557 13.00-16.30
22 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 หอประชุมอำเภอนาเชือก หอประชุมอำเภอนาเชือก 9 ต.ค. 2557 13.00-16.30
23 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 หอประชุมอำเภอนาเชือก หอประชุมอำเภอนาเชือก 9 ต.ค. 2557 09.00-12.00
24 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 หอประชุมอำเภอนาเชือก หอประชุมอำเภอนาเชือก 9 ต.ค. 2557 09.00-12.00
25 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เวทีกลาง 9 ต.ค. 2557 09.00-10.30
26 601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เวทีกลาง 9 ต.ค. 2557 10.30-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ หอประชุมราชพฤกษ์ 9 ต.ค. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 054 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ อาคาร 1 ห้อง 118 (ห้องโสตฯ) 9 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
2 064 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ อาคาร 1 ห้อง 118 (ห้องโสตฯ) 9 ต.ค. 2557 13.00-16.30

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ สนามฟุตบอล 9 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
2 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ ห้องประชุม 9 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
3 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ อาคาร 1 ห้อง อนุบาล 1,2,ป.1 9 ต.ค. 2557 09.00 - 14.00
4 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ อาคาร 2 ห้อง ห้อง ป.4,ป.5,ป.6 9 ต.ค. 2557 09.00 -16.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ อาคาร 4 ห้อง สืบค้น ฯ 9 ต.ค. 2557 09.00-12.00
2 011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ อาคาร 4 ห้อง สืบค้นฯ 9 ต.ค. 2557 09.00-14.00
3 020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ อาคาร 4 ห้อง คอม 4 9 ต.ค. 2557 09.00-12.00
4 021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ อาคาร 4 ห้อง คอม 2 9 ต.ค. 2557 13.00-15.00
5 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ อาคาร 4 ห้อง คอม 2 9 ต.ค. 2557 09.00-12.00
6 025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ อาคาร 4 ห้อง คอม 4 9 ต.ค. 2557 13.00-15.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านห้วยหิน ศูนย์ประชุมศิลาคามส่ำผดุง 9 ต.ค. 2557 09.00-16.00
2 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านห้วยหิน อาคาร โอ.เค. ไลฟ์ 1 9 ต.ค. 2557 09.00-11.00
3 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านห้วยหิน ศูนย์ประชุมศิลาคามส่ำผดุง 9 ต.ค. 2557 13.00-16.00
4 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านห้วยหิน อาคาร โอ.เค ไลฟ์ 1 9 ต.ค. 2557 13.00-15.00
5 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านห้วยหิน เต้นท์หน้าอาคารอเนกประสงค์ 9 ต.ค. 2557 13.00-16.00
6 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านห้วยหิน เต้นท์หน้าอาคารอเนกประสงค์ 9 ต.ค. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น หนองโพธิ์วิทยาคม อาคาร 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 9 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]