หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-mkm2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นายไสว ประเมนาโพธิ์โรงเรียนบ้านหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นายสมัย มณีทัพโรงเรียนอนุบาลวาปีปทุมกรรมการ
3. นางธัญพร แสนวงค์โรงเรียนบ้านโนนรังกรรมการ
4. นางอุดมพร พลภูงาโรงเรียนบ้านหนองกกหนองยาวกรรมการ
5. นางพิรุณมาศ ประเสริฐโสโรงเรียนบ้านโกทากรรมการ
6. นางกันหา คำบุญเรืองโรงเรียนบ้านหนองปอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นายภัทร สมบัติโรงเรียนบ้านสระบากประธานกรรมการ
2. นางวรรดารัตน์ พลจันทึกโรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรีกรรมการ
3. นางทองพูน ศิริมนตรีโรงเรียนบ้านเมืองเสือกรรมการ
4. นายสมดี สอนโคกกลางโรงเรียนบ้านบุ่งง้าวกรรมการ
5. นางสาวสมาน วังทันโรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือกรรมการ
6. นางวลี ลิไธสงโรงเรียนบ้านเขวาไร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นายประสาท ราชจันทร์โรงเรียนบ้านวังจานโนนสำราญประธานกรรมการ
2. นางพรรณี ปาปะไพโรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยากรรมการ
3. นางสาวกชกมล ประวันจะโรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการ
4. นางสุมนา แสนเสนาโรงเรียนบ้านหนองผงกรรมการ
5. นางบังอร ศรีโนรินทร์โรงเรียนบ้านหนองหน่องกรรมการ
6. นางบัวไข เทียบโพธิ์โรงเรียนบ้านสำโรงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นายวิชัย แผงบุดดาโรงเรียนบ้านศาลาประธานกรรมการ
2. นางปภัชญา รักษาพลโรงเรียนบ้านดู่หนองโกโนนสมบูรณ์กรรมการ
3. นางพิสมัย ไชยหงษาโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์กรรมการ
4. นางสุรัตน์วดี โนศรีโรงเรียนบ้านหนองแคนกรรมการ
5. นางสาวแพรวชนก แน่นชารีโรงเรียนบ้านโกทากรรมการ
6. นางสวรรค์ ผึ่งบรรหารโรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นายชูศักดิ์ ตาลวงศ์โรงเรียนบ้านหนองแต้ประธานกรรมการ
2. นางละมัย ขาวเมืองโรงเรียนบ้านเม็กดำกรรมการ
3. นางสาวพจนีย์ วิริยะกุลโรงเรียนวัดป่าน่าเชือกกรรมการ
4. นายภานุพงศ์ นามปักใต้โรงเรียนบ้านหนองป้านกรรมการ
5. นางเพ็ญศรี กุลนิตย์โรงเรียนบ้านหนองบัวกุดอ้อกรรมการ
6. นางรัชนี วงศ์วิลาศโรงเรียนบ้านบุ่งง้าวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นายวาด พายุพลโรงเรียนบ้านขามเรียนประธานกรรมการ
2. นางสาวอัจฉรารัตน์ โพธิ์พยัคฆ์โรงเรียนบ้านน้ำสร้างหนองบะกรรมการ
3. นายปานชัย ปาปะไพโรงเรียนบ้านโพธิ์ชัยกรรมการ
4. นายนิคม เหล่าเจริญโรงเรียนบ้านโดนกรรมการ
5. นางปรียานุช ทองโทโรงเรียนบ้านนาฝายกรรมการ
6. นายไชยยา อรัญโสตรโรงเรียนวัดป่าน่าเชือกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นายสุทธินันท์ ยศพลโรงเรียนบ้านมะชมโนนสง่าประธานกรรมการ
2. นางพิชญาภา แสงยศโรงเรียนบ้านบุ่งง้าวกรรมการ
3. นางนิภา จันทิชัยโรงเรียนวัดป่านาเชือกกรรมการ
4. นางสุกานตนา ลีลาโรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตรกรรมการ
5. นางนิราวรรณ ดิษระโรงเรียนบ้านสระบัวกรรมการ
6. นางเปรียญ หอมทองโรงเรียนบ้านนาค่ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นายอำพร ยอดสะเทินโรงเรียนบ้านเหล่าน้อยประธานกรรมการ
2. นายเถวียน ดงเรืองศรีโรงเรียนบ้านดงใหญ่กรรมการ
3. นางบังอร เตียนพลกรังโรงเรียนบ้านโคกก่องโคกสูงหนองแต้กรรมการ
4. นางสาวนิตยา เพ็งแก้วโรงเรียนบ้านหนองรูแข้กรรมการ
5. นางภูศณิษา สุนนทราชโรงเรียนบ้านดงบากหนองตาเต็นกรรมการ
6. นางเกษร เอกวงษ์โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายเอกลักษณ์ บุญท้าวโรงเรียนบ้านตำแย(ตำแยประชานุเคราะห์)ประธานกรรมการ
2. นางลัดดาวัลย์ แทนรินทร์โรงเรียนบ้านนาฝายกรรมการ
3. นางสุกัญญา แสนบุดดาโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
4. นางกฤษราภรณ์ ภูศรีโรงเรียนบ้านเขวาทุ่งกรรมการ
5. นางมัชฌิมา ส่งสัมพ้นธ์สกุลโรงเรียนบ้านหนองกุงวิทยากรรมการ
6. นางพุฒิมา ลาธิโนโรงเรียนบ้านโนนรังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ฤทธิ์ ประทุมขำโรงเรียนบ้านหนองทุ่มประธานกรรมการ
2. นางปทุมทิพย์ โคตุธาโรงเรียนบ้านปลาขาวกรรมการ
3. นางวิลัย แสนเศษโรงเรียนบ้านหนองหน่องกรรมการ
4. นางจันศรี นาคะโนทดโรงเรียนบ้านหนองสนมดอนติ้วกรรมการ
5. นางสาวมณีรัตน์ กางสำโรงโรงเรียนกู่สันตรัตน์กรรมการ
6. นางสาวพัชรา พันสีเลาโรงเรียนบ้านนาเลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6
1. นายสมาน พบวันดีโรงเรียนบ้านหนองสนมดอนติ้วประธานกรรมการ
2. นางวิภาวี ขจรโมทย์โรงเรียนบ้านหนองผือกรรมการ
3. นางกาญจนา สุทธิสาโรงเรียนบ้านคึมบงกรรมการ
4. นางนิตยา พลสีขาวโรงเรียนบ้านหนองผงกรรมการ
5. นางนิลัดดา เนื่องศรีโรงเรียนบ้านสว่างกรรมการ
6. นางสนอง พรมโนนศรีโรงเรียนบ้านเมืองเสือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นายสัมฤทธิ์ ขจรโมทย์โรงเรียนบ้านเสือกโก้กประธานกรรมการ
2. นางบังอร ประโยชริดโรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวานกรรมการ
3. นางมลิวรรณ จันทเขตโรงเรียนบ้านหนองรูแข้กรรมการ
4. นายณัฐพล หมุ่ยมาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์16กรรมการ
5. นางเฉลยศรี ชุมชูใจโรงเรียนบ้านมะโบ่กรรมการ
6. นายสุวรรณ มนัสสิลาโรงเรียนบ้านหนองบัวแดงกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายไชยณรงค์ ประพฤติในโรงเรียนบ้านขามป้อมประธานกรรมการ
2. นางสาววันวิสาข์ ศรีภูมิโรงเรียนบ้านดอนหมีกรรมการ
3. นายไพฑูรย์ มะเสนะโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
4. นายพิทักษิณ ม่วงดีโรงเรียนบ้านเปล่งโนนกระยอมกรรมการ
5. นางบุญรัตน์ โพธิ์อ่อนโรงเรียนบ้านหัวดงกรรมการ
6. นายอนุวัตร ปุราถานังโรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายวีระศักดิ์ กาหลงโรงเรียนบ้านโนนเห็ดไคประธานกรรมการ
2. นางสุพนิตย์ เหมือนสิงห์โรงเรียนบ้านหัวช้างโคกม่วงกรรมการ
3. นางเนตรดาว อุ่นพิกุลโรงเรียนอนุบาลวาปีปทุมกรรมการ
4. นางสาวอมรวรรณ สุภาพนธ์โรงเรียนวรัญญาวิทย์กรรมการ
5. นางกิตติยา อินทรศิลาโรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรีกรรมการ
6. นางชุติวรรณ ทุมโนน้อยโรงเรียนชุมชนนาสีนวลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายเรืองเดช ใหญ่นอกโรงเรียนบ้านแวงเหล่าเก่าน้อยประธานกรรมการ
2. นางประมุข สุริยภาพโรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุกรรมการ
3. นางรุ่งทิพย์ ปินะสา โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน กรรมการ
4. นายอำนาจ ขอเหล็กกลางโรงเรียนบ้านตำแย(ประชานุเคราะห์)กรรมการ
5. นายอิสระ สิงห์วิสุทธิ์โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรงกรรมการ
6. นางมุทิณี วงศ์บุตรโรงเรียนบ้านน้ำสร้างหนองบะ กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นายวันชัย ปัตตายะโสโรงเรียนบ้านหนองผงประธานกรรมการ
2. นางนิภาพร สิงห์จำเริญโรงเรียนบ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยงกรรมการ
3. นายอิทธิชน ประเสริฐวรรณจิตร โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน กรรมการ
4. นางอุทัยทิพ ครองสนั่นโรงเรียนพระกุมาศึกษา กรรมการ
5. นางพรไพร ภูลายใบโรงเรียนบ้านบุ่งง้าวกรรมการ
6. นายปรีชา ประดิษฐ์โรงเรียนบ้านโคกก่องโคกสูงหนองแต้กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นายอดุลศักดิ์ พักตรหาญโรงเรียนบ้านดู่ประธานกรรมการ
2. นางสาวจีรนา อุดมอริยทรัพย์โรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการ
3. นางนงค์เยาว์ ภูลาด โรงเรียนบ้านหนองสระ กรรมการ
4. นางสาวพรเพ็ญ บัวรัตน์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๖กรรมการ
5. นายศรีจันทร์ สารพล โรงเรียนบ้านหัวดง กรรมการ
6. นายโกสินทร์ กุระดีโรงเรียนบ้านหนองแปน กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นายวันชัย ปัตตายะโสโรงเรียนบ้านหนองผงประธานกรรมการ
2. นางนิภาพร สิงห์จำเริญโรงเรียนบ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยงกรรมการ
3. นายอิทธิชน ประเสริฐวรรณกิจ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน กรรมการ
4. นางอุทัยทิพ ครองสนั่น โรงเรียนพระกุมารศึกษา กรรมการ
5. นางพรไพร ภูลายใบ โรงเรียนบ้านบุ่งง้าวกรรมการ
6. นายปรีชา ประดิษฐ์ โรงเรียนบ้านโคกก่องโคกสูงหนองแต้กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นายอดุลศักดิ์ พักตรหาญโรงเรียนบ้านดู่ประธานกรรมการ
2. นางสาวจีรนา อุดมอริยทรัพย์โรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการ
3. นางนงค์เยาว์ ภูลาด โรงเรียนบ้านหนองสระ กรรมการ
4. นางสาวพรเพ็ญ บัวรัตน์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๖กรรมการ
5. นายศรีจันทร์ สารพล โรงเรียนบ้านหัวดง กรรมการ
6. นายโกสินทร์ กุระดีโรงเรียนบ้านหนองแปน กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายปริวรรต น้อยตาแสงโรงเรียนบ้านป่าตองหนองงูประธานกรรมการ
2. นายวัฒนา คำมุก โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ กรรมการ
3. นายทองเหลือง ปาปะขำโรงเรียนบ้านนาเลากรรมการ
4. นางสาวสุภาพ ศิลารัตน์ โรงเรียนบ้านหนองแสง กรรมการ
5. นางอัชรายุ ชูชะกาโรงเรียนบ้านเม็กดำกรรมการ
6. นางประเสริฐศรี ศรีวงยางโรงเรียนบ้านยางอิไลดอนก่อ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางจันทร์แรม ปราเมตรโรงเรียนบ้านหนองแกวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวธีรกานต์ ชินภักดีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๖ กรรมการ
3. นางสิรินาถ วงค์สามารถ โรงเรียนบ้านมะโบ่ กรรมการ
4. นางละมุล เชื่อนิจ โรงเรียนบ้านโนนรัง กรรมการ
5. นายสมหมาย ศรีวงยางโรงเรียนบ้านยางอิไลดอนก่อกรรมการ
6. นางยุพิน กันบุรมณ์ โรงเรียนบ้านหนองกุงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายณรงค์ พรมโนนศรีโรงเรียนบ้านนาค่ายประธานกรรมการ
2. นางยุพิน ศรีสิทธิ์โรงเรียนบ้านดงแคนกรรมการ
3. นายนพราช โนราชโรงเรียนบ้านแคน กรรมการ
4. นายธรรมรักษ์ เพียรอดวงษ์โรงเรียนบ้านโคกยาวกรรมการ
5. นางสาวอาทิพร โมสืบเสน โรงเรียนบ้านเขวาทุ่งกรรมการ
6. นายวิจิตร สีหาอินทร์ โรงเรียนบ้านชุมแสงโนนเหลี่ยมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายทวีวัฒน์ เสนาคุณ โรงเรียนบ้านเครือซูดประธานกรรมการ
2. นายสุภชัย หาวิเชียรโรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่งกรรมการ
3. นางสาวกิ่งกาญจน์ สวัสดี โรงเรียนบ้านหนองผง กรรมการ
4. นางบัวผัน เพียรโคตร โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลากรรมการ
5. นายนิน พุดสี โรงเรียนบ้านคึมบงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายเบิก สัตย์สุขยิ่ง โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นประธานกรรมการ
2. นางโกสุม เรืองวิเศษ โรงเรียนโนนจานวิทยา กรรมการ
3. นายสมสมัย วรรณปะเก โรงเรียนบ้านสนามกรรมการ
4. นางชนากานต์ กาหลงโรงเรียนบ้านหัวดง กรรมการ
5. นางทุติยา ธูปขุนทดโรงเรียนบ้านเม็กดำกรรมการ
6. นางสุภาพร เมิกข่วง โรงเรียนบ้านปลาขาว กรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายอนุวัตร สิทธิเสรีโรงเรียนบ้านก่อประธานกรรมการ
2. นางสาวทัศนีย์ พรหมแดนโรงเรียนบ้านหนองโนใต้กรรมการ
3. นางสาวนวรัตน์ จกัลยาโรงเรียนบ้านนกเหาะกรรมการ
4. นางประมวล ลาโคตรโรงเรียนบ้านหนองสนมดอนติ้วกรรมการ
5. นางสาวเย็น กะวิเศษโรงเรียนบ้านหนองปอกรรมการ
6. นางสุจิตรา ปานาเตโรงเรียนอนุบาลวาปีปทุมกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายวีระ สุบัติคำโรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการ
2. นายประหยัด โมกศรีโรงเรียนบ้านเม็กดำกรรมการ
3. นางประนอม โมกไธสงค์โรงเรียนวรัญญาวิทย์กรรมการ
4. นางนิศารัตน์ ชื่นใจโรงเรียนหนองไผ่ด้ามขวานกรรมการ
5. นางสาวปานิสรา พร้อมสมุดโรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุกรรมการ
6. นางสุจิตรา ชาวด่านโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายอินเดีย เสี่ยงบุญโรงเรียนบ้านหลุบควันเมืองหงส์ประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา วิชานนท์โรงเรียนบ้านเต่าบ่ากรรมการ
3. นางธันยพร พลขันธ์โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรีกรรมการ
4. นางรังสี ภาภักดีโรงเรียนบ้านดู่หนองโกโนนสมบูรณ์กรรมการ
5. นางชุรีรัตน์ ช่วยไธสงโรงเรียนบ้านโดนกรรมการ
6. นางนฤบล ธรรมพลโรงเรียนบ้านกุดน้ำใสกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายเทวฤทธิ์ สีหาบุดโตโรงเรียนบ้านไก่นาประธานกรรมการ
2. นายนเรศ บุญไชยโรงเรียนบ้านเขวาไร่กรรมการ
3. นางสาวโสภาลักษณ์ ศรีจันทร์โรงเรียนบ้านโนนรังกรรมการ
4. นางวชิราภรณ์ แสงธะนูโรงเรียนบ้านสระบากกรรมการ
5. นายสราวุฒิ วงศ์ภาคำโรงเรียนบ้านนาฝายกรรมการ
6. นางจงกล ต่อโชติโรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายเฉลิมเกียรติ ภัทราบุญญากุลโรงเรียนบ้านนาเลาประธานกรรมการ
2. นางอุไรวรรณ ปัตตานีโรงเรียนเมืองวาปีปทุมกรรมการ
3. นายนิกร วรรณปะโพธิ์โรงเรียนบ้านตำแย(ตำแยประชานุเคราะห์)กรรมการ
4. นางสมใจ สืบนาคะโรงเรียนบ้านโนนรังกรรมการ
5. นายกรกวี แก้วจุมพลโรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุขกรรมการ
6. นางสุนทรี ไชยดีโรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายปริญญา สุวรรณธาดาโรงเรียนบ้านหนองแสงประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทรภิญญา ปักการะนาโรงเรียนกู่สันตรัตน์กรรมการ
3. นางนัยน์ปพร จันโทสุทธิ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์16กรรมการ
4. นางสาวนิตยา ปัตตายะโสโรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่งกรรมการ
5. นางสาวศิริกัญญา ศรีความโรงเรียนบ้านมะโบ่กรรมการ
6. นางพิสมัย โคตรมีโรงเรียนเทศบาลนาเชือกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นายไพฑูรย์ บัวชิดโรงเรียนโนนจานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมพงษ์ มาฤทธิ์โรงเรียนบ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยงกรรมการ
3. นางสุพรรณี ปะระตะโกโรงเรียนบ้านดงยางกรรมการ
4. นางปรีญา ไหมหรือโรงเรียนบ้านเขวาทุ่งกรรมการ
5. นางสาวนิตยา ปัตตายะโสโรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่งกรรมการ
6. นางละเอียด วิชาชัยโรงเรียนบ้านหนองแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสาววิมลรัตน์ ปาสาบุตรโรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวานประธานกรรมการ
2. นางดาราวรรณ ดวงมาลัยโรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่งกรรมการ
3. นายวีรยุทธ นครศรีโรงเรียนบ้านโพธิ์ชัยกรรมการ
4. นางดุษฎี วัฒนราชโรงเรียนบ้านหนองป้านกรรมการ
5. นายศักดิ์สิทธิ์ ภวภูตานนท์โรงเรียนเมืองวาปีปทุมกรรมการ
6. นายสมบูรณ์ อินอุ่นโชติโรงเรียนบ้านกุดน้ำใสกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายวรวิทย์ มิทราวงศ์โรงเรียนบ้านหนองแปนประธานกรรมการ
2. นายปฐมพงษ์ อัปมระกาโรงเรียนบ้านนาฝายเหล่าหุ่งกรรมการ
3. นายสุพัฒน์ สุทธิสาโรงเรียนบ้านคึมบงกรรมการ
4. นางสาวณัฐกฤตา เมืองแสนโรงเรียนบ้านดอนดู่วังบอนกรรมการ
5. นางมยุรี บุญบรรจงโรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายชูสง่า นัยวัฒน์โรงเรียนบ้านหนองเหล่าประธานกรรมการ
2. นางอุไรพร เปี่ยมเมธางค์โรงเรียนบ้านเมืองเสือกรรมการ
3. นางสุกัญญา ปัตตาเนย์โรงเรียนบ้านหนองป้านกรรมการ
4. นางยุวพิน มะลิมาศโรงเรียนบ้านโคกสีทองหลางกรรมการ
5. นางพูนพิศ อุ่นศิริวงศ์โรงเรียนบ้านดงแคนกรรมการ
6. นางจิตธนา พาสิงห์สีโรงเรียนบ้านหนองแกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. ว่าที่พันตรีอำนาจ ภาภักดีโรงเรียนบ้านสระแก้วหนองคูประธานกรรมการ
2. นายประวัติ จันทร์พลโรงเรียนบ้านโคกมนโนนทองกรรมการ
3. นายจรรรงค์ ภูมินาโรงเรียนบ้านวังจานโนนสำราญกรรมการ
4. นายวุฒิ พลเยี่ยมโรงเรียนบ้านโนนรังกรรมการ
5. นายณัฐวัฒน์ แสนบุดดาโรงเรียนบ้านเขวาทุ่งกรรมการ
6. นางสาวนิตยา สังขะพัฒน์โรงเรียนบ้านแดงโพงคำแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายสมนึก สุวรรณมูลโรงเรียนโนนรังประธานกรรมการ
2. นายสัญญา วันดีโรงเรียนบ้านนาฝายกรรมการ
3. นายจิตติมา นนท์นภาโรงเรียนบ้านน้ำสร้างหนองบะกรรมการ
4. นางสาวศิริพรรณ คุณพระเนตรครูโรงเรียนบ้านหนองรูแข้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายสมนึก สุวรรณมูลโรงเรียนบ้านโนนรังประธานกรรมการ
2. นายสัญญา วันดีโรงเรียนบ้านนาฝายกรรมการ
3. นายจิตติมา นนท์นภาโรงเรียนบ้านน้ำสร้างหนองบะกรรมการ
4. นางสาวศิริพรรณ คุณพระเนตรครูโรงเรียนบ้านหนองรูแข้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายธนูศิลป์ บัวบุญโรงเรียนบ้านหนองโนทับม้าประธานกรรมการ
2. นายชัยศิลป์ ปะระตะโกโรงเรียนบ้านหนองบัวกุดอ้อกรรมการ
3. นายมนตรี ไวจำปาโรงเรียนวรัญญาวิทย์กรรมการ
4. นายจำรัส คำทองโรงเรียนบ้านนาฝายกรรมการ
5. นายเจดีย์ เค้าสงฆ์โรงเรียนบ้านนาภูกรรมการ
6. นายเฉลิมพล อำรุงแคว้นโรงเรียนชุมชนนาสีนวลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายธนูศิลป์ บัวบุญโรงเรียนบ้านหนองโนทับม้าประธานกรรมการ
2. นายชัยศิลป์ ปะระตะโกโรงเรียนบ้านหนองบัวกุดอ้อกรรมการ
3. นายมนตรี ไวจำปาโรงเรียนวรัญญาวิทย์กรรมการ
4. นายเจดีย์ เค้าสงฆ์โรงเรียนบ้านนาภูกรรมการ
5. นายจำรัส คำทองโรงเรียนบ้านนาฝายกรรมการ
6. นายเฉลิมพล อำรุงแคว้นโรงเรียนชุมชนนาสีนวลกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายสำอางค์ จันทนนตรีโรงเรียนบ้านดงใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายถนอม ปะมาคะเตโรงเรียนบ้านเขวาค้อดคกกลางกรรมการ
3. นายสมจิต จรรยาโรงเรียนบ้านโนนแคนกรรมการ
4. นางอัครา ประภาวิชาโรงเรียนกู่สันตรัตน์กรรมการ
5. นายสุรพล แสงศรีโรงเรียนบ้านหนองจิกกรรมการ
6. นางวิจิตร ปาปะขำโรงเรียนบ้านหนองบัวแดงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายสุนทร สอนสุระโรงเรียนบ้านโคกสะอาดประธานกรรมการ
2. นายสุริยา ทิพย์สีลาดโรงเรียนจตุคามประชาสรรค์กรรมการ
3. นายบัญชา ปัญโญโรงเรียนบ้านหนองบัวกุดอ้อกรรมการ
4. นางอำนวย ตังศุภศิริโรงเรียนนาค่ายกรรมการ
5. นางมลิวัลย์ พุ่มอยู่โรงเรียนบ้านหนองกลางโคกกรรมการ
6. นายไชยยุทธ ลาดเหลาโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแสงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายพลวัต วัฒนบุตรโรงเรียนบ้านโนนจานประธานกรรมการ
2. นางจิรัฏฐ์ พันธ์โศรีโรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่มกรรมการ
3. นายวุฒิ เทียบโพธิ์โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรงกรรมการ
4. นายเทียบศักดิ์ โสมีโรงเรียนบ้านแวงยางกุดตะเข้กรรมการ
5. นายทองอินทร์ ประโยชริดโรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวานกรรมการ
6. นายเอกวิทย์ คุ้มสุวรรณโรงเรียนบ้านสระบากกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายธัช ปัตาเนย์โรงเรียนบ้านสระบัวประธานกรรมการ
2. นายนิคมชัย ปาลีโรงเรียนบ้านโพธิ์ชัยกรรมการ
3. นางพิมพ์ลัดดา ยศพลโรงเรียนชุมชนนาสีนวลกรรมการ
4. นางเกศณี วรกำพลโรงเรียนบ้านกู่สันตรัตน์กรรมการ
5. นางทองคำ ธีรภัคสิริโรงเรียนบ้านหัวหนองคูกรรมการ
6. นางพิกุลทอง กระทุ่มขันโรงเรียนบ้านน้ำสร้างหนองบะกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางวราภรณ์ บุญเพ็ชรโรงเรียนบ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยงประธานกรรมการ
2. นางอุไรรัตน์ ปาปะขังโรงเรียนบ้านเขวาไร่กรรมการ
3. นางสุวภี แก้วฤทธิ์โรงเรียนบ้านขามเรียนกรรมการ
4. นายบุญชู ชินภาโรงเรียนบ้านหนองหินกรรมการ
5. นายชื่นชัย เสตเตมิย์โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องกรรมการ
6. นายยงยุทธ โฮมสองชั้นโรงเรียนบ้านแวงดงหนองยางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายนรินทร์ ศรีสว่างโรงเรียนบ้านหนองแคนประธานกรรมการ
2. นางสงวน อุปนิตย์โรงเรียนบ้านหนองบัวกุดอ้อกรรมการ
3. นายชัยรินทร์ กิตติคีรีพงศ์โรงเรียนวัดป่านาเชือกกรรมการ
4. นางญาณวิไล ระถีโรงเรียนบ้านหนองหน่องกรรมการ
5. นางโสภาลักษณ์ คุ้มสุวรรณโรงเรียนบ้านดงยางกรรมการ
6. นางสาวเบญจวรรณ นุยภูเขียวโรงเรียนโนนจานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นางโชติรัตน์ พันธ์หนองหว้าโรงเรียนบ้านโนนท่อนประธานกรรมการ
2. นายธนะรัตน์ ภูครองแง้โรงเรียนบ้านโคกมนโนนทองกรรมการ
3. นายสุวัฒน์ กลางแก้วโรงเรียนบ้านโคกยาวกรรมการ
4. นางมณีวรรณ สามูลโรงเรียนบ้านหัวช้างกรรมการ
5. นายวรวิทย์ อุปทาโรงเรียนบ้านหนองบัวกาเหรียญกรรมการ
6. นายสิทธฺวัฒน์ บุญทองโทโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 18กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายนวภัทร แสงห้าวโรงเรียนบ้านแวงนคร"สังฆวิทยา"ประธานกรรมการ
2. นายรังสรรค์ นันทะแสนโรงเรียนบ้านหนองบัวแดงกรรมการ
3. นายเจษฏา สุทธิสาโรงเรียนบ้านโคกเพิ่มโคกกลางกรรมการ
4. นายอนันต์ พิทักษ์โรงเรียนบ้านโดนกรรมการ
5. นายสุนันท์ พลอาษาโรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการ
6. นางสายฝน หล้าสุดตาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นายชัยยงค์ ศิริสอนโรงเรียนบ้านโคกยาวประธานกรรมการ
2. นางนงเยาว์ โนนหนองคูโรงเรียนบ้านโคกสีทองหลางกรรมการ
3. นางสุรีพร ปิดตังนาโพธิ์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลากรรมการ
4. นายหนูจันทร์ กำมหาวงษ์โรงเรียนบ้านหนองแกกรรมการ
5. นางปัตถา บุญพระธรรมโรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำกรรมการ
6. นายบรรจบ วิถาทานังโรงเรียนบ้านหนองบัวคูกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
1. นายประดิษฐ์ ศรีธิสารโรงเรียนบ้านนกเหาะประธานกรรมการ
2. นายสมหวัง ทองดวงโรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลากรรมการ
3. นางสาวเสาวลักษณ์ สุวรรณธาดาโรงเรียนบ้านนาข่ากรรมการ
4. นายไพศาล ม่วงอุดทาโรงเรียนบ้านน้ำสร้างหนองบะกรรมการ
5. นายอุระ อุปัชฌาย์โรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
6. นางวาสนา อุทัยชัยโรงเรียนบ้านห้วยหินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายสังวาร ปะติเพนังโรงเรียนบ้านหนองข่าประธานกรรมการ
2. นายธีรวัฒน์ โคตรศักดีโรงเรียนบ้านยางอิไลดอนก่อกรรมการ
3. นางนารี ทุมมาลาโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
4. นายสมัย แก้วโพธิ์โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรงกรรมการ
5. นางจันทร์เพ็ญ บัวรัตน์โรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
6. นายวราธร ผึ่งบรรหารโรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายสมบูรณ์ ปะกำแหงโรงเรียนบ้านหัวช้างโคกม่วงประธานกรรมการ
2. นางบรรจบ เตชะแก้วโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
3. นายคัมภีร์ เวฬุวันในโรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยกรรมการ
4. นางดารณี เสวตรโรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัยกรรมการ
5. นางพิสมัย โคตรไกรสรโรงเรียนบ้านโดนกรรมการ
6. นางบุญสงค์ โสภากาลโรงเรียนบ้านสระแก้วหนองคูกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายอุดร สำโรงแสงโรงเรียนบ้านหนองห้างประธานกรรมการ
2. นายประเวศ ไชยโคตรโรงเรียนบ้านกุดน้ำใสกรรมการ
3. นายบุญโสม พันธ์ภักดีโรงเรียนบ้านหนองรูแข้กรรมการ
4. นายกอบเกียรติ พัฒนนิติศักดิ์โรงเรียนบ้านเม็กดำกรรมการ
5. นายบุญสงค์ สมคมโรงเรียนบ้านหัวดงกรรมการ
6. นายถาวร ตาพลโรงเรียนบ้านหนองไฮกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางพิกุล ปัทมาตรโรงเรียนบ้านหนองโนใต้ประธานกรรมการ
2. นางดารา เที่ยงโยธาโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
3. นางสาวเพ็ญยุภา ศรีวิเศษโรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุขกรรมการ
4. นางสำลี พิลาวุฒิโรงเรียนเมืองวาปีปทุมกรรมการ
5. นางนุชนาฏ ขันโมลีโรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อยกรรมการ
6. นางรัตนา สืบเมืองซ้ายโรงเรียนบ้านหนองป้านกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นายอำนาจ ปัตตาเนย์โรงเรียนบ้านตำแยโนนยางประธานกรรมการ
2. นางเกษร จันทะกลโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
3. นางนิศารัตน์ สุวรรณพัฒน์โรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการ
4. นางยุวดี ไลออนโรงเรียนหนองไผ่ด้ามขวานกรรมการ
5. นางบุญมา กาลภูธรโรงเรียนบ้านบุ่งง้าวกรรมการ
6. นางทัศนีย์ มาตราโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายสงวน เย็นวัฒนาโรงเรียนบ้านหนองกุงประธานกรรมการ
2. นางชูผกา ประจะเนย์โรงเรียนบ้านหัวหมูกรรมการ
3. นายสมเกียรติ ดวงจันทร์โชติโรงเรียนบ้านโคกสูงหนองเสียวกรรมการ
4. นางสาวเสาวนีย์ คุณเวียนโรงเรียนบ้านโคกยาวกรรมการ
5. นายเสน ธนบุรีโรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตรกรรมการ
6. นางสาวอภิรัชพร ทิ้งแสนโรงเรียนบ้านตาพรวนสร้างแซ่งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3
1. นางพรรณี เสี่ยงบุญโรงเรียนบ้านดอนดู่วังบอนประธานกรรมการ
2. นางสุคนธ์ทิพย์ สาทองขาวโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
3. นางบาลเมือง เอกรักษาโรงเรียนบ้านหนองป้านกรรมการ
4. นางสาววงเดือน ประทุมตรีโรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการ
5. นางบรรจบ เตชะแก้วโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
6. นางสวาท ไลออนโรงเรียนบ้านโคกไร่กรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายสมศักดิ์ เหลืองทองโรงเรียนบ้านนางเลิ้งโคกล่ามประธานกรรมการ
2. นายอดิศักดิ์ ตั้งหลักโรงเรียนบ้านตลาดม่วงกรรมการ
3. นางพนิดา บูญพระธรรมโรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรีกรรมการ
4. นางสถาพร บุตรสำราญโรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลากรรมการ
5. นายพินันท์ ประวรรณาโรงเรียนบ้านหนองบัวกุดอ้อกรรมการ
6. นายปัญญา ภูเฮืองแก้วโรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายนิรัตน์ เนื่องศรีโรงเรียนบ้านสว่างประธานกรรมการ
2. นายอนุรักษ์ บูรณธนิตโรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลากรรมการ
3. นายสมพงษ์ บุญหล้าโรงเรียนโพธิ์ชัยกรรมการ
4. นางไมตรี คำบอนโรงเรียนบ้านหนองโนทับม้ากรรมการ
5. นายอัมพร คำบุญเรืองโรงเรียนบ้นหนองปอกรรมการ
6. นางภัทรพร ปินะภาโรงเรียนบ้านโนนรังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายถาวร บุ้งทองโรงเรียนบ้านบุ่งง้าวประธานกรรมการ
2. นายไกรทอง พนาดรโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
3. นายสุพจน์ จอมศรีกระยอมโรงเรียนบ้านหนองบัวคูสองห้องกรรมการ
4. นางพิไลวรรรณ วัชรสุนทรโรงเรียนบ้านหนองกลางโคกกรรมการ
5. นายอนุรักษ์ สารางคำโรงเรียนบ้านบุ่งง้าวกรรมการ
6. นายวินิจ มณีโรงเรียนบ้านหนองผือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายยงยุทธ ศรีประดู่โรงเรียนบ้านหนองฮีประธานกรรมการ
2. นายยุทธศักดิ์ วิชานนท์โรงเรียนบ้านน้ำสร้างหนองบะกรรมการ
3. นายสุรสิทธิ์ บัวบานโรงเรียนนาเลากรรมการ
4. นายเถวียน ปะวิเศษโรงเรียนบ้านหนองไฮกรรมการ
5. นายวิชาญ แก้ววิเศษโรงเรียนบ้านหนองบึงกรรมการ
6. นายชัยณรงค์ ทองยศโรงเรียนชุมชนบ้านดงบังกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายมานิตย์ แสนหะวานนท์โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยประธานกรรมการ
2. นางภัทรา อุ่นใจโรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัยกรรมการ
3. นายสุมิตร ลัดดาวัลย์โรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการ
4. นายปัญญา ทบศรีโรงเรียนบ้านอีโต้กรรมการ
5. นางแก้วตา เสนาคุณโรงเรียนบ้านยางอิไลดอนก่อกรรมการ
6. นายทวี ปุริเสโรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายมานิตย์ แสนหะวานนท์โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยประธานกรรมการ
2. นางภัทรา อุ่นใจโรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัยกรรมการ
3. นายสุมิตร ลดาวัลย์โรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการ
4. นายปัญญา ทบศรีโรงเรียนบ้านอีโต้กรรมการ
5. นางก้วตา เสนาคุณโรงเรียนบ้านยางอิไลดอนก่อกรรมการ
6. นายทวี ปุริเสโรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายสุวรรณ บุตรวิเศษโรงเรียนกู่สันตรัตน์ประธานกรรมการ
2. นางเข็มทอง โพธิ์แสงดาโรงเรียนชุมชนยางสีสุราชกรรมการ
3. นางหนูลักษณ์ ใจดีโรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือกรรมการ
4. นายสวัสดิ์ ทับสีรักโรงเรียนบ้านมะโบ่กรรมการ
5. นายบรรเจิด อุปแสนโรงเรียนบ้านหลุบควันเมืองหงส์กรรมการ
6. นายชูชาติ พรหมคุณโรงเรียนบ้านกุดน้ำใสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายทวี พับไธสงโรงเรียนบ้านหนองแดงประธานกรรมการ
2. นางทองกร กางโสภาโรงเรียนห้วยหินกรรมการ
3. นายชูศักดิ์ ปัดทุมโรงเรียนอนุบาลวาปีปทุมกรรมการ
4. นายโชคชัย ภูมิศรีจันทร์โรงเรียนบ้านหนองสนมดอนติ้วกรรมการ
5. นายบุญโสม พันธ์ภักดีโรงเรียนบ้านหนองรูแข้กรรมการ
6. นายทวง พรมโชติโรงเรียนบ้านหนองแต้น้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายทวี พับไธสงโรงเรียนบ้านหนองแดงประธานกรรมการ
2. นางทองกร กางโสภาโรงเรียนบ้านห้วยหินกรรมการ
3. นายชูศักดิ์ ปัดทุมโรงเรียนอนุบาลวาปีปทุมกรรมการ
4. นายโชคชัย ภูมิศรีจันทร์โรงเรียนบ้านหนองสนมดอนติ้วกรรมการ
5. นายบุญโสม พันธ์ภักดีโรงเรียนบ้านหนองรูแข้กรรมการ
6. นายทวง พรมโชติโรงเรียนบ้านหนองแต้น้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายเรืองเดช เพ็งจันทร์โรงเรียนบ้านทัพป่าจิกประธานกรรมการ
2. นายจักรวาล ชุมมุงโรงเรียนบ้านหนองข่ากรรมการ
3. นายบุญเรือง ปินะสาโรงเรียนบ้านหนองไผผ่ด้ามขวานกรรมการ
4. นายสุจินต์ วิบูลย์คำโรงเรียนบ้านหนองระเวียงกรรมการ
5. นายเกียรติพงษ์ มีไธสงโรงเรียนบ้านปอพานหนองโนกรรมการ
6. นายอดิศักดิ์ พรมชัยโรงเรียนจตุคามประชาสรรพ์กรรมการ
7. นายชัชชล ศรีฤาชาโรงเรียนบ้านหนองแปนกรรมการ
8. นายสมโภชน์ มูลวงศ์โรงเรียนบ้านหัวดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายเรืองเดช เพ็งจันทร์โรงเรียนบ้านทัพป่าจิกประธานกรรมการ
2. นายจักรวาล ชุมมุงโรงเรียนบ้านหนองข่ากรรมการ
3. นายชัชชล ศรีฤาชาโรงเรียนบ้านหนองแปนกรรมการ
4. นายสุจินต์ วิบูลย์คำโรงเรียนบ้านหนองระเวียงกรรมการ
5. นายเกียรติพงษ์ มีไธสงโรงเรียนบ้านปอพานหนองโนกรรมการ
6. นายอดิศักดิ์ พรมชัยโรงเรียนจตุคามประชาสรรพ์กรรมการ
7. นายสมโภชน์ มูลวงศ์โรงเรียนบ้านหัวดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายนายเรืองเดช เพ็งจันทร์โรงเรียนบ้านทัพป่าจิกประธานกรรมการ
2. นายจักรวาล ชุมมุงโรงเรียนบ้านหนองข่ากรรมการ
3. นายชัชชล ศรีฤาชาโรงเรียนบ้านหนองแปนกรรมการ
4. นายบุญเรือง ปินะสาโรงเรียนบ้านหนองไผผ่ด้ามขวานกรรมการ
5. นายสุจินต์ วิบูลย์คำโรงเรียนบ้านหนองระเวียงกรรมการ
6. นายเกียรติพงษ์ มีไธสงโรงเรียนบ้านปอพานหนองโนกรรมการ
7. นายอดิศักดิ์ พรมชัยโรงเรียนจตุคามประชาสรรค์กรรมการ
8. นายโสภณ สิงห์ลีโรงเรียนบ้านโพธิ์ชัยกรรมการ
9. นายสมโภชน์ มูลวงศ์โรงเรียนบ้านหัวดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายคำสิงห์ สมบัติชัยแสงโรงเรียนบ้านโนนสูงดอนหลี่ประธานกรรมการ
2. นายดุสิต โมกขรัตน์โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบากรรมการ
3. นางหอมจันทร์ ไหวดีโรงเรียนบ้านเครือซุดกรรมการ
4. นายวัชรินทร์ ฤทธิ์สยามโรงเรียนมะโบ่กรรมการ
5. นางสาวนาเลา ทิพย์อำนวยโรงเรียนบ้านหนองบัวแดงกรรมการ
6. นางเบญจมาศ ทบซินโรงเรียนบ้านนกเหาะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายคำสิงห์ สมบัติชัยแสงโรงเรียนบ้านโนนสูงดอนหลี่ประธานกรรมการ
2. นายดุสิต โมกขรัตน์โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบากรรมการ
3. นางหอมจันทร์ ไหวดีโรงเรียนบ้านเครือซูดกรรมการ
4. นายวัชรินทร์ ฤทธิ์สยามโรงเรียนบ้านมะโบ่กรรมการ
5. นางสาวนาเลา ทิพย์อำนวยโรงเรียนบ้านหนองบัวแดงกรรมการ
6. นางเบญจมาศ ทบซินโรงเรียนบ้านนกเหาะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายคำภีร์ ล่อดงบังโรงเรียนพยัคฆภูมิพิสัยประธานกรรมการ
2. นางปาริชาติ แผงบุดดดาโรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อยกรรมการ
3. นางขยัน คชโคตรโรงเรียนบ้านหนองสระกรรมการ
4. นายสุรพงษ์ ก้านสรรชัยโรงเรียนบ้านนาฝายเหล่าหุ่งกรรมการ
5. นายเดือน ปะภูนะเตโรงเรียนบ้านสระบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายเรืองเดช เพ็งจันทร์ โรงเรียนบ้านทัพป่าจิกประธานกรรมการ
2. นายจักรวาล ชุมมุงโรงเรียนบ้านหนองข่ากรรมการ
3. นายชัชชล ศรีฤาชาโรงเรียนบ้านหนองแปนกรรมการ
4. นายบุญเรือง ปินะสาโรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวานกรรมการ
5. นายสุจินต์ วิบูลย์คำโรงเรียนบ้านหนองระเวียงกรรมการ
6. นายเกียรติพงษ์ มีไธสงโรงเรียนบ้านปอพานหนองโนกรรมการ
7. นายอดิศักดิ์ พรมชัยโรงเรียนจตุคามประชาสรรค์กรรมการ
8. นายสมโภชน์ มูลวงศ์โรงเรียนบ้านหัวดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายพิชิต มะหัดโรงเรียนบ้านโสกยางประธานกรรมการ
2. นายผาสุก สาสีดาโรงเรียนชุมชนบ้านงัวบากรรมการ
3. นายสัมฤทธิ์ ศรีฤาชาโรงเรียนบ้านตาพรวนสร้างแซ่งกรรมการ
4. นายกำจร สุภักดีโรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัยกรรมการ
5. นายสุเทพ กุภาพันธ์โรงเรียนบ้านห้วยหลาวกรรมการ
6. นายอำนวย วงสีสาโรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายพิชิต มะหัดโรงเรียนบ้านโสกยางประธานกรรมการ
2. นายผาสุก สาสีดาโรงเรียนชุมชนบ้านงัวบากรรมการ
3. นายสัมฤทธิ์ ศรีฤาชาโรงเรียนบ้านตาพรวนสร้างแซ่งกรรมการ
4. นายกำจร สุภักดีโรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัยกรรมการ
5. นายสุเทพ กุภาพันธ์โรงเรียนบ้านห้วยหลาวกรรมการ
6. นายอำนวย วงสีสาโรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรีกรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายไพทูล บุญมั่งโรงเรียนบ้านหนองแฮหนองเหล็กประธานกรรมการ
2. นายวิมาน แสนบุญโทโรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตรกรรมการ
3. นางสาวอุลัยภรณ์ ปะสีระตาโรงเรียนบ้านโนนกรรมการ
4. นายปัญญา ป้อมจาหยับโรงเรียนบ้านเครือซูดกรรมการ
5. นางสุนทรี พิณราชโรงเรียนบ้านโนนรังกรรมการ
6. นายสุวิทย์ชัย เจริญวิริยะโรงเรียนบ้านหนองแคนกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายสุภีร์ แสงสุริยาโรงเรียนบ้านมะโบ่ประธานกรรมการ
2. นายจักรพงษ์ จันทราศรีโรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลางรองประธานกรรมการ
3. นายเกียรติศักดิ์ เพียรโคตรโรงเรียนโนนม่วงท่าพลับพลากรรมการ
4. นายเลื่อน วาเสนังโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
5. นายสุริยา ปราณีโรงเรียนบ้านโดนกรรมการ
6. นายอำนาจ สืบสุนทรโรงเรียนบ้านเหล่าน้อยกรรมการ
7. นางสาวรัตนา ประกอบนันท์โรงเรียนบ้านสนามกรรมการ
8. นายธีระพงศ์ สาฆ้องโรงเรียนหนองตาไก้เผือกใต้วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายสุภีร์ แสงสุริยาโรงเรียนบ้านมะโบ่ประธานกรรมการ
2. นายจักรพงษ์ จันทราศรีโรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลางรองประธานกรรมการ
3. นายเกียรติศักดิ์ เพียรโคตรโรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลากรรมการ
4. นายเลื่อน วาเสนังโรงเรียนบ้านหนองหน่องกรรมการ
5. นายสุริยา ปราณีโรงเรียนบ้านโดนกรรมการ
6. นายอำนาจ สืบสุนทรโรงเรียนบ้านเหล่าน้อยกรรมการ
7. นางสาวรัตนา ประกอบนันท์โรงเรียนบ้านสนามกรรมการ
8. นายธีระพงศ์ สมฆ้องโรงเรียนบ้านหนองเผือกตาไก้วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายสุภีร์ แสงสุริยาโรงเรียนบ้านมะโบ่ประธานกรรมการ
2. นายจักรพงษ์ จันทราศรีโรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลางรองประธานกรรมการ
3. นายเกียรติศักดิ์ เพียรโคตรโรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลากรรมการ
4. นายเลื่อน วาเสนังโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
5. นายสุริยา ปราณีโรงเรียนบ้านโดนกรรมการ
6. นายอำนาจ สืบบสุนทรโรงเรียนบ้านเหล่าน้อยกรรมการ
7. นางสาวรัตนา ประกอบนันท์โรงเรียนบ้านสนามกรรมการ
8. นายธีระพงศ์ สาฆ้องโรงเรียนบ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายสุภีร์ แสงสุริยาโรงเรียนบ้านมะโบ่ประธานกรรมการ
2. นายจักรพงษ์ จันทราศรีโรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลางรองประธานกรรมการ
3. นายเกียรติศักดิ์ เพียรโคตรโรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลากรรมการ
4. นายเลื่อน วาเสนังโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
5. นายสุริยา ปราณีโรงเรียนบ้านโดนกรรมการ
6. นายอำนาจ สืบสุนทรโรงเรียนบ้านเหล่าน้อยกรรมการ
7. นางสาวรัตนา ประกอบนันท์โรงเรียนบ้านสนามกรรมการ
8. นายธีระพงศ์ สาฆ้องโรงเรียนบ้านหนองตาไกเผือกใต้วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายสุภีร์ แสงสุริยาโรงเรียนบ้านมะโบ่ประธานกรรมการ
2. นายจักรพงษ์ จันทราศรีโรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลางรองประธานกรรมการ
3. นายเกียรติศักดิ์ เพียรโคตรโรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลากรรมการ
4. นายเลื่อน วาเสนังโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
5. นายสุริยา ปราณีโรงเรียนบ้านโดนกรรมการ
6. นายอำนาจ สืบสุนทรโรงเรียนบ้านเหล่าน้อยกรรมการ
7. นางสาวรัตนา ประกอบนันท์โรงเรียนบ้านสนามกรรมการ
8. นายธีระพงศ์ สาฆ้องโรงเรียนบ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายสุภีร์ แสงสุริยาโรงเรียนบ้านมะโบ่ประธานกรรมการ
2. นายจักรพงษ์ จันทราศรีโรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลางรองประธานกรรมการ
3. นายเกียรติศักดิ์ เพียรโคตรโรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลากรรมการ
4. นายเลื่อน วาเสนังโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
5. นายสุริยา ปราณีโรงเรียนบ้านเหล่าน้อยกรรมการ
6. นายอำนาจ สืบสุนทรโรงเรียนบ้านเหล่าน้อยกรรมการ
7. นางสาวรัตนา ประกอบนันท์โรงเรียนบ้านสนามกรรมการ
8. นายธีระพงศ์ สาฆ้องโรงเรียนบ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายสุภีร์ แสงสุริยาโรงเรียนบ้านมะโบ่ประธานกรรมการ
2. นายจักรพงษ์ จันทราศรีโรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลางรองประธานกรรมการ
3. นายเกียรติศักดิ์ เพียรโคตรโรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลากรรมการ
4. นายเลื่อน วาเสนังโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
5. นายสุริยา ปราณีโรงเรียนบ้านโดนกรรมการ
6. นายอำนาจ สืบสุนทรโรงเรียนบ้านเหล่าน้อยกรรมการ
7. นางสาวรัตนา ประกอบนันท์โรงเรียนบ้านสนามกรรมการ
8. นายธีระพงศ์ สาฆ้องโรงเรียนบ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายสุภีร์ แสงสุริยาโรงเรียนบ้านมะโบ่ประธานกรรมการ
2. นายจักรพงษ์ จันทราศรีโรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลางรองประธานกรรมการ
3. นายเกียรติศักดิ์ เพียรโคตรโรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลากรรมการ
4. นายเลื่อน วาเสนังโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
5. นายสุริยา ปราณีโรงเรียนบ้านโดนกรรมการ
6. นายอำนาจ สืบสุนทรโรงเรียนบ้านเหล่าน้อยกรรมการ
7. นางสาวรัตนา ประกอบนันท์โรงเรียนบ้านสนามกรรมการ
8. นายธีระพงศ์ สาฆ้องโรงเรียนบ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายสุภีร์ แสงสุริยาโรงเรียนบ้านมะโบ่ประธานกรรมการ
2. นายจักรพงษ์ จันทราศรีโรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลางรองประธานกรรมการ
3. นายเกียรติศักดิ์ เพียรโคตรโรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลากรรมการ
4. นายเลื่อน วาเสนังโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
5. นายสุริยา ปราณีโรงเรียนบ้านโดนกรรมการ
6. นายอำนาจ สืบสุนทรโรงเรียนบ้านเหล่าน้อยกรรมการ
7. นางสาวรัตนา ประกอบนันท์โรงเรียนบ้านสนามกรรมการ
8. นายธีระพงศ์ สาฆ้องโรงเรียนบ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายสุภีร์ แสงสุริยาโรงเรียนบ้านมะโบ่ประธานกรรมการ
2. นายจักรพงษ์ จันทราศรีโรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลางกรรมการ
3. นายเกียรติศักดิ์ เพียรโคตรโรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลางกรรมการ
4. นายเลื่อน วาเสนังโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
5. นายสุริยา ปราณีโรงเรียนบ้านโดนกรรมการ
6. นายอำนาจ สืบสุนทรโรงเรียนบ้านเหล่าน้อยกรรมการ
7. นางสาวรัตนา ประกอบนันท์โรงเรียนบ้านสนามกรรมการ
8. นายนายธีระพงศ์ สาฆ้องโรงเรียนบ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายสุภีร์ แสงสุริยาโรงเรียนบ้านมะโบ่ประธานกรรมการ
2. นายจักรพงษ์ จันทราศรีโรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลางกรรมการ
3. นายเกียรติศักดิ์ เพียรโคตรโรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลากรรมการ
4. นายเลื่อน วาเสนังโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
5. นายสุริยา ปราณีโรงเรียนบ้านโดนกรรมการ
6. นายอำนาจ สืบสุนทรโรงเรียนบ้านเหล่าน้อยกรรมการ
7. นางสาวรัตนา ประกอบนันท์โรงเรียนบ้านสนามกรรมการ
8. นายธีระพงศ์ สาฆ้องโรงเรียนบ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายสุภีร์ แสงสุริยาโรงเรียนบ้านมะโบ่ประธานกรรมการ
2. นายจักรพงษ์ จันทราศรีโรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลางรองประธานกรรมการ
3. นายเกียรติศักดิ์ เพียรโคตรโรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลากรรมการ
4. นายเลื่อน วาเสนังโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
5. นายสุริยา ปราณีโรงเรียนบ้านโดนกรรมการ
6. นายอำนาจ สืบสุนทรโรงเรียนบ้านเหล่าน้อยกรรมการ
7. นางสาวรัตนา ประกอบนันท์โรงเรียนบ้านสนามกรรมการ
8. นายธีระพงศ์ สาฆ้องโรงเรียนบ้านหนองตาไก้ฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายสุภีร์ แสงสุริยาโรงเรียนบ้านมะโบ่ประธานกรรมการ
2. นายจักรพงษ์ จันทราศรีโรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลางรองประธานกรรมการ
3. นายเกียรติศักดิ์ เพียรโคตรโรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลากรรมการ
4. นายเลื่อน วาเสนังโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
5. นายสุริยา ปราณีโรงเรียนบ้านโดนกรรมการ
6. นายอำนาจ สืบสุนทรโรงเรียนบ้านเหล่าน้อยกรรมการ
7. นางสาวรัตนา ประกอบนันท์โรงเรียนบ้านสนามกรรมการ
8. นายธีระพงศ์ สาฆ้องโรงเรียนบ้านหนองตาไก้ฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายสุภีร์ แสงสุริยาโรงเรียนบ้านมะโบ่ประธานกรรมการ
2. นายจักรพงษ์ จันทราศรีโรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลางรองประธานกรรมการ
3. นายเกียรติศักดิ์ เพียรโคตรโรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลากรรมการ
4. นายเลื่อน วาเสนังโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
5. นายสุริยา ปราณีโรงเรียนบ้านโดนกรรมการ
6. นายอำนาจ สืบสุนทรโรงเรียนบ้านเหล่าน้อยกรรมการ
7. นางสาวรัตนา ประกอบนันท์โรงเรียนบ้านสนามกรรมการ
8. นายธีระพงศ์ สาฆ้องโรงเรียนบ้านหนองตาไก้ฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายสุภีร์ แสงสุริยาโรงเรียนบ้านมะโบ่ประธานกรรมการ
2. นายจักรพงษ์ จันทราศรีโรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลางรองประธานกรรมการ
3. นายเกียรติศักดิ์ เพียรโคตรโรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลากรรมการ
4. นายเลื่อน วาเสนังโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
5. นายสุริยา ปราณีโรงเรียนบ้านโดนกรรมการ
6. นายอำนาจ สืบสุนทรโรงเรียนบ้านเหล่าน้อยกรรมการ
7. นางสาวรัตนา ประกอบนันท์โรงเรียนบ้านสนามกรรมการ
8. นายธีระพงศ์ สาฆ้องโรงเรียนบ้านตาไก้เผือกใต้วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายสุภีร์ แสงสุริยาโรงเรียนบ้านมะโบ่ประธานกรรมการ
2. นายจักรพงษ์ จันทราศรีโรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลางรองประธานกรรมการ
3. นายเกียรติศักดิ์ เพียรโคตรโรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลากรรมการ
4. นายเลื่อน วาเสนังโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
5. นายสุริยา ปราณีโรงเรียนบ้านโดนกรรมการ
6. นายอำนาจ สืบสุนทรโรงเรียนบ้านเหล่าน้อยกรรมการ
7. นางสาวรัตนา ประกอบนันท์โรงเรียนบ้านสนามกรรมการ
8. นายธีระพงศ์ สาฆ้องโรงเรียนบ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายสุภีร์ แสงสุริยาโรงเรียนบ้านมะโบ่ประธานกรรมการ
2. นายจัก จันทราศรีโรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลางรองประธานกรรมการ
3. นายเกียรติศักดิ์ เพียรโคตรโรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลากรรมการ
4. นายเลื่อน วาเสนังโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
5. นายสุริยา ปราณีโรงเรียนบ้านโดนกรรมการ
6. นายอำนาจ สืบสุนทรโรงเรียนบ้านเหล่าน้อยกรรมการ
7. นางสาวรัตนา ประกอบนันท์โรงเรียนบ้านสนามกรรมการ
8. นายธีระพงศ์ สาฆ้องโรงเรียนบ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายสุภีร์ แสงสุริยาโรงเรียนบ้านมะโบ่ประธานกรรมการ
2. นายจักรพงษ์ จันทราศรีโรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลางรองประธานกรรมการ
3. นายเกียรติศักดิ์ เพียรโคตรโรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลากรรมการ
4. นายเลื่อน วาเสนังโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
5. นายสุริยา ปราณีโรงเรียนบ้านโดนกรรมการ
6. นายอำนาจ สืบสุนทรโรงเรียนบ้านเหล่าน้อยกรรมการ
7. นางสาวรัตนา ประกอบนันท์โรงเรียนบ้านสนามกรรมการ
8. นายธีระพงศ์ สาฆ้องโรงเรียนบ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นางพวงพยอม บุญตาแสงโรงเรียนบ้านห้วยหลาวประธานกรรมการ
2. นายจำเนียร แก้วโพธิ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 17กรรมการ
3. นายวิเชียร เทียบแก้ว้โรงเรียนบ้านหมากหม้อโนนเกษตรกรรมการ
4. นางสุมัทนา ทบศรีโรงเรียนบ้านหัวหนองคูกรรมการ
5. นางสุธารา อุทปาโรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัยกรรมการ
6. นางนิภาพร เฮียงกันโรงเรียนบ้านหนองบัวคูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นางพรรณี สิงหสุริยะโรงเรียนบ้านนาภูประธานกรรมการ
2. นายคำสิงห์ ทองโทโรงเรียนบ้านนาฝายกรรมการ
3. นางมณีรัตน์ พนาดรโรงเรียนบ้านหนองแฮกรรมการ
4. นางสมจิตร ธรรมอินทร์โรงเรียนบ้านโคกเพิ่มโคกกลางกรรมการ
5. นายสมพงษ์ พลศรีโรงเรียนบ้านหนองนาในกรรมการ
6. นางเอมอร ปานจำลองโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3
1. นายสุภีร์ แสงสุริยาโรงเรียนบ้านมะโบ่ประธานกรรมการ
2. นายจักรพงษ์ จันทราศรีโรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลางรองประธานกรรมการ
3. นายเกียรติศักดิ์ เพียรโคตรโรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลากรรมการ
4. นายเลื่อน วาเสนังโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
5. นายสุริยา ปราณีโรงเรียนบ้านโดนกรรมการ
6. นายอำนาจ สืบสุนทรโรงเรียนบ้านเหล่าน้อยกรรมการ
7. นางสาวรัตนา ประกอบนันท์โรงเรียนบ้านสนามกรรมการ
8. นายธีระพงศ์ สาฆ้องโรงเรียนบ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3
1. นายสุภีร์ แสงสุริยาโรงเรียนบ้านมะโบ่ประธานกรรมการ
2. นายจักรพงษ์ จันทราศรีโรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลางรองประธานกรรมการ
3. นายเกียรติศักดิ์ เพียรโคตรโรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลากรรมการ
4. นายเลื่อน วาเสนังโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
5. นายสุริยา ปราณีโรงเรียนบ้านโดนกรรมการ
6. นายอำนาจ สืบสุนทรโรงเรียนบ้านเหล่าน้อยกรรมการ
7. นางสาวรัตนา ประกอบนันท์โรงเรียนบ้านสนามกรรมการ
8. นายธีระพงศ์ สาฆ้องโรงเรียนบ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3
1. นายสุภีร์ แสงสุริยาโรงเรียนบ้านมะโบ่ประธานกรรมการ
2. นายจักรพงษ์ จันทราศรีโรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลางรองประธานกรรมการ
3. นายเกียรติศักดิ์ เพียรโคตรโรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลากรรมการ
4. นายเลื่อน วาเสนังโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
5. นายสุริยา ปราณีโรงเรียนบ้านโดนกรรมการ
6. นายอำนาจ สืบสุนทรโรงเรียนบ้านเหล่าน้อยกรรมการ
7. นางสาวรัตนา ประกอบนันท์โรงเรียนบ้านสนามกรรมการ
8. นายธีระพงศ์ สาฆ้องโรงเรียนบ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3
1. นายสุภีร์ แสงสุริยาโรงเรียนบ้านมะโบ่ประธานกรรมการ
2. นายจักรพงษ์ จันทราศรีโรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลางรองประธานกรรมการ
3. นายเกียรติศักดิ์ เพียรโคตรโรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลากรรมการ
4. นายเลื่อน วาเสนังโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
5. นายสุริยา ปราณีโรงเรียนบ้านโดนกรรมการ
6. นายอำนาจ สืบสุนทรโรงเรียนบ้านเหล่าน้อยกรรมการ
7. นางสาวรัตนา ประกอบนันท์โรงเรียนบ้านสนามกรรมการ
8. นายธีระพงศ์ สาฆ้องโรงเรียนบ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นายไพบูลย์ เสนามาตย์โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัยประธานกรรมการ
2. นายสุริยา ปราณีโรงเรียนบ้านโดนกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ แก้วสียาโรงเรียนหนองรูแข้กรรมการ
4. นายชัยณรงค์ ภูมิศรีจันทร์โรงเรียนบ้านหนองสนมดอนติ้วกรรมการ
5. นายวานิช ชินโคตรโรงเรียนเทศบาลนาเชือกกรรมการ
6. นายชัชวาล บุบพโชติโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 17กรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายไพบูลย์ เสนามาตย์โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัยประธานกรรมการ
2. นายสุริยา ปราณีโรงเรียนบ้านโดนกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ แก้วสียาโรงเรียนบ้านหนองรูแข้กรรมการ
4. นายชัยณรงค์ ภูมิศรีจันทร์โรงเรียนบ้านหนองสนมดอนติ้วกรรมการ
5. นายวานิช ชินโคตรโรงเรียนเทศบาลนาเชือกกรรมการ
6. นายชัชวาล บุพโชติโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายทวี สิทธิจันทร์โรงเรียนบ้านกระต่ายโนนสวัสดิ์ประธานกรรมการ
2. นางศิริพร สุทธิยาโรงเรียนบ้านหนองแสนกรรมการ
3. นายณรงค์กร กมลคุณพนาโรงเรียนวรัญญาวิทย์กรรมการ
4. นายวิรัตน์ ทานะสีโรงเรียนบ้านหนองแต้น้อยกรรมการ
5. นายเลื่อน แก้วดีโรงเรียนบ้านเตาบ่ากรรมการ
6. นางจันทร์ศรี จำละครโรงเรียนบ้านโคกสีทองหลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายทวี สิทธิจันทร์โรงเรียนบ้านกระต่ายโนนสวัสดิ์ประธานกรรมการ
2. นางศิริพร สุทธิยาโรงเรียนบ้านหนองแสนกรรมการ
3. นายณรงค์กร กมลคุณพนาโรงเรียนวรัญญาวิทย์กรรมการ
4. นายวิรัตน์ ทานะสีโรงเรียนบ้านหนองแต้น้อยกรรมการ
5. นายเลื่อน แก้วดีโรงเรียนบ้านเตาบ่ากรรมการ
6. นางจันทร์ศรี จำละครโรงเรียนบ้านโคกสีทองหลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นางสุมนา เนื่องไชยยศโรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขามประธานกรรมการ
2. นางนงเยาว์ สรภัคธนานนท์โรงเรียนบ้านดู่กรรมการ
3. นางสาคร ภูมิปรัชญาโรงเรียนบ้านอีโต้กรรมการ
4. นางนันทิยา สีสุแลโรงเรียนบ้านแดงโพงคำแก้วกรรมการ
5. นางประนอม ทวดอาจโรงเรียนบ้านหัวหมูกรรมการ
6. นายสังคม พิมพ์ขวัญโรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นางสุมนา เนื่องไชยยศโรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขามประธานกรรมการ
2. นางนงเยาว์ สรภัคธนานนท์โรงเรียนบ้านดู่กรรมการ
3. นางสาคร ภูมิปรัชญาโรงเรียนบ้านอีโต้กรรมการ
4. นางนันทิยา สีสุแลโรงเรียนบ้านแดงโพงคำแก้วกรรมการ
5. นางประนอม ทวดอาจโรงเรียนบ้านหัวหมูกรรมการ
6. นายสังคม พิมพ์ขวัญโรงเรียนบ้าหนองบัวสันตุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นางสุมนา เนื่องไชยยศโรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขามประธานกรรมการ
2. นางนงเยาว์ สรภัคธนานนท์โรงเรียนบ้านดู่กรรมการ
3. นางสาคร ภูมิปรัชญาโรงเรียนบ้านอีโต้กรรมการ
4. นางนันทิยา สีสุแลโรงเรียนบ้านแดงโพงคำแก้วกรรมการ
5. นางประนอม ทวดอาจโรงเรียนบ้านหัวหมูกรรมการ
6. นายสังคม พิมพ์ขวัญโรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นางสุมนา เนื่องไชยยศโรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขามประธานกรรมการ
2. นางนงเยาว์ สรภัคธนานนท์โรงเรียนบ้านดู่กรรมการ
3. นางสาคร ภูมิปรัชญาโรงเรียนบ้านอีโต้กรรมการ
4. นางนันทิยา สีสุแลโรงเรียนบ้านแดงโพงคำแก้วกรรมการ
5. นางประนอม ทวดอาจโรงเรียนบ้านหัวหมูกรรมการ
6. นายสัง พิมพ์ขวัญโรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายทวี สิทธิจันทร์โรงเรียนบ้านกระต่ายโนนสวัสดิ์ประธานกรรมการ
2. นางศิริพร สุทธิยาโรงเรียนบ้านหนองแสนกรรมการ
3. นายณรงค์กร กมลคุณพนาโรงเรียนวรัญญาวิทย์กรรมการ
4. นายวิรัตน์ ทานะสีโรงเรียนบ้านหนองแต้น้อยกรรมการ
5. นางจันทร์ศรี จำละครโรงเรียนบ้านโคกสีทองหลางกรรมการ
6. นายเลื่อน แก้วดีโรงเรียนบ้านเตาบ่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายทวี สิทธิจันทร์โรงเรียนบ้านกระต่ายโนนสวัสดิ์ประธานกรรมการ
2. นางศิริพร สุทธิยาโรงเรียนบ้านหนองแสนกรรมการ
3. นายณรงค์กร กมลคุณพนาโรงเรียนวรัญญาวิทย์กรรมการ
4. นายวิรัตน์ ทานะสีโรงเรียนบ้านหนองแต้น้อยกรรมการ
5. นายเลื่อน แก้วดีโรงเรียนบ้านเตาบ่ากรรมการ
6. นางจันทร์ศรี จำละครโรงเรียนบ้านโคกสีทองหลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายศุภชาติ ชาวพงษ์โรงเรียนบ้านโนนเขวาหนองแสงประธานกรรมการ
2. นางสุภาวดี ประภาวะนังโรงเรียนบ้านร่วมใจ2รองประธานกรรมการ
3. นางฤดี บุตชาโรงเรียนบ้านดงแคนกรรมการ
4. นางสาววิลาวัลย์ จันทะดวงโรงเรียนบ้านมะโบ่กรรมการ
5. นางเกศกนก วงษ์นอกโรงเรียนบ้านหนองหินกรรมการ
6. นางอุไรวรรณ ชาวพงษ์โรงเรียนบ้านดงใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายศุภชาติ ชาวพงษ์โรงเรียนบ้านโนนเขวาหนองแสงประธานกรรมการ
2. นางสุภาวดี ประภาวะนังโรงเรียนบ้านร่วมใจ2รองประธานกรรมการ
3. นางฤดี บุตชาโรงเรียนบ้านดงแคนกรรมการ
4. นางสาววิลาวัลย์ จันทะดวงโรงเรียนบ้านมะโบ่กรรมการ
5. นางเกศกนก วงษ์นอกโรงเรียนบ้านหนองหินกรรมการ
6. นางอุไรวรรณ ชาวพงษ์โรงเรียนบ้านดงใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายศุภชาติ ชาวพงษ์โรงเรียนบ้านโนนเขวาหนองแสงประธานกรรมการ
2. นางสุภาวดี ประภาวะนังโรงเรียนบ้านร่วมใจ2รองประธานกรรมการ
3. นางฤดี บุตชาโรงเรียนบ้านดงแคนกรรมการ
4. นางสาววิลาวัลย์ จันทะดวงโรงเรียนบ้านมะโบ่กรรมการ
5. นางเกศกนก วงษ์นอกโรงเรียนบ้านหนองหินกรรมการ
6. นางอุไรวรรณ ชาวพงษ์โรงเรียนบ้านดงใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายศุภชาติ ชาวพงษ์โรงเรียนบ้านโนนเขวาหนองแสงประธานกรรมการ
2. นางสุภาวดี ประภาวะนังโรงเรียนบ้านร่วมใจ2รองประธานกรรมการ
3. นางฤดี บุตชาโรงเรียนบ้านดงแคนกรรมการ
4. นางสาววิลาวัลย์ จันทะดวงโรงเรียนบ้านมะโบ่กรรมการ
5. นางเกศกนก วงษ์นอกโรงเรียนบ้านหนองหินกรรมการ
6. นางอุไรวรรณ ชาวพงษ์โรงเรียนบ้านดงใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางพรรณี สิงหสุริยะโรงเรียนบ้านนาภูประธานกรรมการ
2. นายคำสิงห์ ทองโทโรงเรียนบ้านาฝายกรรมการ
3. นางมณีรัตน์ พนาดรโรงเรียนบ้านหนองแฮกรรมการ
4. นางสมจิตร ธรรมอินทร์โรงเรียนบ้านโคกเพิ่มโคกกลางกรรมการ
5. นายสมพงษ์ พลศรีโรงเรียนบ้านหนองนาในกรรมการ
6. นางเอมอร ปานจำลองโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางพรรณี สิงหสุริยะโรงเรียนบ้านนาภูประธานกรรมการ
2. นายคำสิงห์ ทองโทโรงเรียนบ้านนาฝายกรรมการ
3. นางมณีรัตน์ พนาดรโรงเรียนบ้านหนองแฮหนองเหล็กกรรมการ
4. นางสมจิตร ธรรมอินทร์โรงเรียนบ้านโคกเพิ่มโคกกลางกรรมการ
5. นายสมพงษ์ พลศรีโรงเรียนบ้านหนองนาในกรรมการ
6. นางเอมอร ปานจำลองโรงเรียบ้านหนองหว้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นางพวงพยอม บุญตาแสงโรงเรียนบ้านห้วยหลาวประธานกรรมการ
2. นายจำเนียร แก้วโพธิ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 17กรรมการ
3. นายวิเชียร เทียบแก้ว้โรงเรียนบ้านหมากหม้อโนนเกษตรกรรมการ
4. นางสุมัทนา ทบศรีโรงเรียนบ้านหัวหนองคูกรรมการ
5. นางสุธารา อุทปาโรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัยกรรมการ
6. นางนิภาพร เฮียงกันโรงเรียนบ้านหนองบัวคูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นางพวงพยอม บุญตาแสงโรงเรียนบ้านห้วยหลาวประธานกรรมการ
2. นายจำเนียร แก้วโพธิ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 17กรรมการ
3. นายวิเชียร เทียบแก้วโรงเรียนบ้านหมากหม้อโนนเกษตรกรรมการ
4. นางสุมัทนา ทบศรีโรงเรียนบ้านหัวหนองคูกรรมการ
5. นางสุธารา อุทปาโรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัยกรรมการ
6. นางนิภาพร เฮียงกันโรงเรียนบ้านหนองบัวคูกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายโกวิทย์ เหล่าศรีโรงเรียนชุมชนยางสีสุราชประธานกรรมการ
2. นายปริญญา ระถีโรงเรียนบ้านหัวช้างกรรมการ
3. นางสาวลัดดาวัลย์ อินทร์โสภาโรงเรียนบ้านบุ่งง้าวกรรมการ
4. นายอารีย์ ปาสานะเกโรงเรียนบ้านนาเลากรรมการ
5. นางสาวนัยนา จูรัมย์โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุขกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายโกวิทย์ เหล่าศรีโรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราชประธานกรรมการ
2. นายปริญญา ระถีโรงเรียนบ้านหัวช้างกรรมการ
3. นางสาวลัดดาวัลย์ อินทร์โสภาโรงเรียนบ้านบุ่งง้าวกรรมการ
4. นายอารีย์ ปาสานะเกโรงเรียนบ้านนาเลากรรมการ
5. นางสาวนัยนา จูรัมย์โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุขกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสุทิน ทองดวงโรงเรียนบ้านตลาดม่วงประธานกรรมการ
2. นางสาวหทัยชนก จักรทุมโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
3. นางอรุณี ปลายขอกโรงเรียนบ้านนาข่ากรรมการ
4. นางโสภา คุณโนโรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง กรรมการ
5. นางสมจิต ดาหาญโรงเรียนบ้านหนองแวงบกไผ่ล้อมวิทยา กรรมการ
6. นางประสบพร ปะมังคะตาโรงเรียนบ้านหนองสนมดอนติ้วกรรมการ
7. นางสาวภธิดา ชัยลิ้นฟ้าโรงเรียนบ้านหนองหน่องกรรมการ
8. นางนิตยา มุ่งร่มกลางโรงเรียนบ้านหนองบึงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสุทิน ทองดวงโรงเรียนบ้านตลาดม่วงประธานกรรมการ
2. นางสาวหทัยชนก จักรทุมโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
3. นางอรุณี ปลายขอกโรงเรียนนาข่ากรรมการ
4. นางโสภา คุณโนโรงเรียนชุมชนบ้านดงบังกรรมการ
5. นางสมจิต ดาหาญโรงเรียนบ้านหนองแวงบกไผ่ล้อมวิทยากรรมการ
6. นางประสบพร ปะมังคะตาโรงเรียนหนองสนมดอนติ้วกรรมการ
7. นางสาวภธิดา ชัยลิ้นฟ้าโรงเรียนหนองหน่อง กรรมการ
8. นางนิตยา มุ่งร่มกลางโรงเรียนบ้านหนองบึง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสุทิน ทองดวงโรงเรียนบ้านตลาดม่วงประธานกรรมการ
2. นางสาวหทัยชนก จักรทุมโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
3. นางอรุณี ปลายขอก โรงเรียนบ้านนาข่ากรรมการ
4. นางโสภา คุณโนโรงเรียนชุมชนบ้านดงบังกรรมการ
5. นางสมจิต ดาหาญโรงเรียนบ้านหนองแวงบกไผ่ล้อมวิทยากรรมการ
6. นางประสบพร ปะมังคะตาโรงเรียนบ้านหนองสนมดอนติ้วกรรมการ
7. นางสาวภธิดา ชัยลิ้นฟ้าโรงเรียนบ้านหนองหน่องกรรมการ
8. นางนิตยา มุ่งร่มกลางโรงเรียนบ้านหนองบึงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสุทิน ทองดวงโรงเรียนบ้านตลาดม่วงประธานกรรมการ
2. นางสาวหทัยชนก จักรทุมโรงเรียนบ้านหนองแวง กรรมการ
3. นางอรุณี ปลายขอกโรงเรียนบ้านนาข่ากรรมการ
4. นางโสภา คุณโนโรงเรียนชุมชนบ้านดงบังกรรมการ
5. นางสมจิต ดาหาญโรงเรียนบ้านหนองแวงบกไผ่ล้อมวิทยากรรมการ
6. นางประสบพร ปะมังคะตาโรงเรียนบ้านหนองสนมดอนติ้วกรรมการ
7. นางสาวภธิดา ชัยลิ้นฟ้าโรงเรียนบ้านหนองหน่องกรรมการ
8. นางนิตยา มุ่งร่มกลางโรงเรียนบ้านหนองบึงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นายประมวล คงทรงโรงเรียนบ้านหนองแกประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ จ่าพา โรงเรียนเมืองวาปีปทุมกรรมการ
3. นายสถิตย์ พันธ์โยศรีโรงเรียนวัดป่านาเชือกกรรมการ
4. นางบัวแก้ว ทรงศิลาโรงเรียนบ้านนกเหาะกรรมการ
5. นางธนิดา ปะระทังโรงเรียนบ้านหัวหมูกรรมการ
6. นางวรกมล ปัตตาเนย์โรงเรียนหนองกลางโคกกรรมการ
7. นางสาวพิกุล สุ่มมาตย์โรงเรียนบ้านหนองรูแข้กรรมการ
8. นางนิ่มนวล ปักการะนังโรงเรียนบ้านดงยางกรรมการ
9. นางสาววิลัยพร มาแก้วโรงเรียนบ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นายประมวล คงทรงโรงเรียนบ้านหนองแกประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ จ่าพาโรงเรียนเมืองวาปีปทุมกรรมการ
3. นายสถิตย์ พันธ์โยศรีโรงเรียนวัดป่านาเชือกกรรมการ
4. นางบัวแก้ว ทรงศิลาโรงเรียนบ้านนกเหาะกรรมการ
5. นางธนิดา ปะระทังโรงเรียนบ้านหัวหมูกรรมการ
6. นางวรกมล ปัตตาเนย์โรงเรียนหนองกลางโคกกรรมการ
7. นางสาวพิกุล สุ่มมาตย์ โรงเรียนบ้านหนองรูแข้กรรมการ
8. นางนิ่มนวล ปักการะนังโรงเรียนบ้านดงยางกรรมการ
9. นางสาววิลัยพร มาแก้วโรงเรียนบ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายประมวล คงทรงโรงเรียนบ้านหนองแกประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ จ่าพาโรงเรียนเมืองวาปีปทุมกรรมการ
3. นายสถิตย์ พันธ์โยศรีโรงเรียนวัดป่านาเชือกกรรมการ
4. นางบัวแก้ว ทรงศิลา โรงเรียนบ้านนกเหาะกรรมการ
5. นางธนิดา ปะระทังโรงเรียนบ้านหัวหมูกรรมการ
6. นางวรกมล ปัตตาเนย์โรงเรียนหนองกลางโคกกรรมการ
7. นางสาวพิกุล สุ่มมาตย์โรงเรียนบ้านหนองรูแข้กรรมการ
8. นางนิ่มนวล ปักการะนังโรงเรียนบ้านดงยางกรรมการ
9. นางสาววิลัยพร มาแก้วโรงเรียนบ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นายประมวล คงทรงโรงเรียนบ้านหนองแกประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ จ่าพา โรงเรียนเมืองวาปีปทุมกรรมการ
3. นายสถิตย์ พันธ์โยศรีโรงเรียนวัดป่านาเชือกกรรมการ
4. นางบัวแก้ว ทรงศิลาโรงเรียนบ้านนกเหาะกรรมการ
5. นางธนิดา ปะระทังโรงเรียนบ้านหัวหมูกรรมการ
6. นางวรกมล ปัตตาเนย์โรงเรียนหนองกลางโคกกรรมการ
7. นางสาวพิกุล สุ่มมาตย์โรงเรียนบ้านหนองรูแข้กรรมการ
8. นางนิ่มนวล ปักการะนังโรงเรียนบ้านดงยางกรรมการ
9. นางสาววิลัยพร มาแก้ว โรงเรียนบ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายทองม้วน สีแนน โรงเรียนบ้านกระยอมหนองเดิ่นประธานกรรมการ
2. ส.ต.ต.ประยูร ขูรีรังโรงเรียนชุมชนบ้านงัวบากรรมการ
3. นายธวีวัฒน์ แก้วหานาทโรงเรียนบ้านตำแยโนนยางกรรมการ
4. นายบุญชู โกษาทองโรงเรียนหนองโนใต้กรรมการ
5. นายคำตัน สุดโต โรงเรียนบ้านหนองแกกรรมการ
6. นายทองพูน คุณวงค์โรงเรียนบ้านโนนรังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. นายทองม้วน สีแนนโรงเรียนบ้านกระยอมหนองเดิ่น ประธานกรรมการ
2. ส.ต.ต.ประยูร ขูรีรังโรงเรียนชุมชนบ้านงัวบากรรมการ
3. นายธวีวัฒน์ แก้วหานาทโรงเรียนบ้านตำแยโนนยางกรรมการ
4. นายบุญชู โกษาทองโรงเรียนหนองโนใต้กรรมการ
5. นายคำตัน สุดโตโรงเรียนบ้านหนองแก กรรมการ
6. นายทองพูน คุณวงค์โรงเรียนบ้านโนนรังกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นายสุวรรณ สุริยาโรงเรียนบ้านน้ำสร้างหนองบะประธานกรรมการ
2. นางอานันตหา แถวโสภาโรงเรียนบ้านหนองบัวแดงกรรมการ
3. นางสมควร สีเชียงหาโรงเรียนบ้านโกทากรรมการ
4. นางสาววิไลจิตร ดงชะสิงห์โรงเรียนบ้านดอนหันกรรมการ
5. นางธัญพิชชา ทิพสีลาดโรงเรียนบ้านสว่างกรรมการ
6. นางบุษบา เมาะสมานโรงเรียนบ้านดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นายสุเรนทร์ ขัติยะวงศ์ โรงเรียนบ้านเหล่าประธานกรรมการ
2. นางปราณี แสนเมืองแก้วโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์กรรมการ
3. นายสามารถ ประเสริฐโสโรงเรียนบ้านแดงโพงคำแก้วกรรมการ
4. นางสาวธัญญรัตน์ อัฐิปาโรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือ กรรมการ
5. นางนิตย์รดี สารจันทร์โรงเรียนบ้านตาพรวนสร้างแซ่งกรรมการ
6. นายอุไรวรรณ ล่อดงบังโรงเรียนน้ำสร้างหนองบะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นายอรรคพล ลุยตัน โรงเรียนบ้านตาลอกประธานกรรมการ
2. นางกัญจนพร ศรีวงยางโรงเรียนบ้านสระบัวกรรมการ
3. นางสาวนารีรัตน์ ประพาศพงษ์โรงเรียนบ้านโนนกรรมการ
4. นางสาวพิมพาภร ปะมาโรงเรียนบ้านขามเรียนกรรมการ
5. นางสาวสาวิตรี ปาริโตโรงเรียนบ้านปอพานหนองโนกรรมการ
6. นางยุพาลักษณ์ ใจถวิลโรงเรียนบ้านหนองกุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นายเลิศปรีชา ประสีระตาโรงเรียนบ้านโคกไร่ ประธานกรรมการ
2. นางสุรีรัตน์ ทองยศโรงเรียนบ้านเหล่ากว้างกรรมการ
3. นางสาวทรรศ์วรรณ พันธ์วงศ์โรงเรียนบ้านดงยางกรรมการ
4. นายบันเทิง รัตนเถราโรงเรียนบ้านแวงนครฯกรรมการ
5. นางสมพิศ แพงจันทร์โรงเรียนจตุคามประชาสรรค์กรรมการ
6. นางสาวรัชฉวี ทวยหมื่นโรงเรียนบ้านมะโบ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นายธิติวัฒน์ พิไลวงษ์ โรงเรียนบ้านเหล่ากว้างประธานกรรมการ
2. นางอุษมนษ์ บ้งกาวงษ์โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราชกรรมการ
3. นางนุชนาถ ทองกองโรงเรียนบ้านโกทากรรมการ
4. นางจิราภรณ์ เดชบุรัมย์โรงเรียนเมืองวาปีปทุมกรรมการ
5. นางชนิดา น้อยตาแสงโรงเรียนบ้านปลาขาวกรรมการ
6. นางราตรี ล่อดงบังโรงเรียนบ้านแก่นท้าวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางอรสอน เผ่าสงวนโรงเรียนบ้านหนองบัวแดงกรรมการ
2. นางสาวรัตนา ปักกะมานังโรงเรียนบ้านหนองป้านกรรมการ
3. นางรัชนี ศรีมงคลโรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยากรรมการ
4. นางสาวจุฬารัตน์ ปัดตายะสังโรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุขกรรมการ
5. นายกวีภัทร ชื่นใจโรงเรียนชุมชนบ้านดงบังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นายปัญญา บาริศรีโรงเรียนบ้านหนองแวงบกไผ่ล้อมวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสากล เนตะวงศ์โรงเรียนบ้านกระต่ายโนนสวัสดิ์กรรมการ
3. นางวารุณี นาคเสนโรงเรียนบ้านเหล่าจั่นกรรมการ
4. นางอรุณี ทุมดีโรงเรียนบ้านนาข่ากรรมการ
5. นางสาวลำเทียน ภูสีฤทธิ์โรงเรียนบุ่งง้าวกรรมการ
6. นางเกวลิน สุทธะพินธุโรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นายชาญศักดิ์ จันโทสุทธิ์โรงเรียนบ้านสนามประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวัจนา สาทองขาวโรงเรียนพระกุมารศึกษากรรมการ
3. นางวรินทร ป้อมจาหยับโรงเรียนบ้านกู่สันตรัตน์กรรมการ
4. นางสาวจุฑาทิตย์ จันทิไชยโรงเรียนราชฯ๑๖กรรมการ
5. นางประภาวดี เหล่าสิทธิ์โรงเรียนเมืองวาปีปทุมกรรมการ
6. นางจรรยา สัตนาโคโรงเรียนบ้านโนนแร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นายธวัช สุริยภาพโรงเรียนบ้านดงแคนประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริมา จันทะคามโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
3. นางละมัย ปาปะขำโรงเรียนบ้านโคกเพิ่มโคกกลางกรรมการ
4. นางสายฝน อัปมโนโรงเรียนบ้านโพธิ์ชัยกรรมการ
5. นางวิบูลย์ แปลงไลย์โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อยกรรมการ
6. นางสาววิมลฉัตร นามมนตรีบ้านเมืองเสือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นายสมเพชร มัชปะโมโรงเรียนบ้านหนองบัวกุดอ้อประธานกรรมการ
2. นายวีระพัฒน์ พิฑูรย์กุลเศวตโรงเรียนเทศบาลนาเชือกกรรมการ
3. นางณัฐพร ปกติโรงเรียนบ้านหนองป้านกรรมการ
4. นางสาวทัศนีวรรณ เหล่าอรรคะโรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัยกรรมการ
5. นายมนูญ อุตรินทร์โรงเรียนบ้านโนนบ่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นายพลศักดิ์ ศรีโง๊ะโรงเรียนบ้านจอกขวางประธานกรรมการ
2. นายสรรเสริญ อุดมศิลป์โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรีกรรมการ
3. นางสาวรัชวรรณ เทียมพยุหาโรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัยกรรมการ
4. นางบุษกร ผือโยโรงเรียนบ้านสนามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายบุญธง เดชเถรโรงเรียนบ้านเมืองเสือประธานกรรมการ
2. นางนิจพร จันทรดีโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
3. MissSu Entaoโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
4. Mr.Guiling Qinโรงเรียนบ้านเขวาทุ่งกรรมการ
5. นางสาวกนกพร วรรณปะโพธิ์โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นายบุญธง เดชเถรโรงเรียนบ้านเมืองเสือประธานกรรมการ
2. นางนิจพร จันทรดีโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
3. MissSu Entaoโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
4. Mr.Guiling Qinโรงเรียนบ้านเขวาทุ่งกรรมการ
5. นางสาวกนกพร วรรณปะโพธิ์โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญศรี ศรีสุนารถโรงเรียนบ้านเขวาทุ่งประธานกรรมการ
2. นางนิจพร จันทรดีโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
3. MissSu Entaoโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
4. Mr.Guiling Qinโรงเรียนบ้านเขวาทุ่งกรรมการ
5. นางสาวกนกพร วรรณปะโพธิ์โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3
1. นายธงชัย แก้วอาจ โรงเรียนจตุคามประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายวัชรินทร์ เทียมมาลาโรงเรียนวัดป่านาเชือกกรรมการ
3. นางสาวสงเคราะห์ แก้วทาสีโรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัยกรรมการ
4. นางสุภาวดี ขอร่วมกลางโรงเรียนบ้านโคกไร่กรรมการ
5. นางหนูไกร อินละครโรงเรียนเมืองวาปีปทุมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6
1. นายสุวิทย์ วงษาไฮโรงเรียนเมืองวาปีปทุมประธานกรรมการ
2. นางจริยา บัวบานโรงเรียนอนุบาลวาปีปทุมกรรมการ
3. นางสุภาพ เพ็งดีโรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวานกรรมการ
4. นางหนูทิพย์ สาระลัยโรงเรียนบ้านนาเลากรรมการ
5. นางเครือฟ้า ไวแสนโรงเรียนบ้านมะโบ่กรรมการ
6. นางญาณิศา แสนเมืองแก้วโรงเรียนบ้านนาภูกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายสุจิตร ปานจำลองโรงเรียนบ้านหนองหว้าประธานกรรมการ
2. นายเสนอ สุทธิเจริญโรงเรียนหนองกุงวิทยากรรมการ
3. นายทองมา ปัดตาปัดโตโรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการ
4. นายยอดเยี่ยม มะลาศรีโรงเรียนบ้านแก่นเท่ากรรมการ
5. นายศิริพรรณ ละครแก้วโรงเรียนบ้านโนนรังกรรมการ
6. นายสมเดช ประทุมทองโรงเรียนบ้านดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายวีระศักดิ์ ปัตตาลาโพธิ์โรงเรียนบ้านดงประธานกรรมการ
2. ส.ต.ต.อุทร ซุ้ยไกรโรงเรียนบ้านหนองบึงกรรมการ
3. นายวัชรพล โพธิละเดาโรงเรียนบ้านหนองผือกรรมการ
4. นายถาวร ฉายประดับโรงเรียนอนุบาลวาปีปทุมกรรมการ
5. นายสรายุทธ์ เสนาสุธรรมโรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุกรรมการ
6. นายวิเชียร กุลธินีโรงเรียนบ้านโคกเพิ่มโคกกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสำเรียง เชาระกำโรงเรียนบ้านนาข่าประธานกรรมการ
2. นางหอมรับ ซุ้ยไกรโรงเรียนบ้านหนองบึงกรรมการ
3. นายจรูญ ราชเจริญโรงเรียนบ้านหนองแต้น้อยกรรมการ
4. นายศราวุธ การสอนโรงเรียนพระกุมารศึกษากรรมการ
5. นายอำนาจ อินโท่โล่โรงเรียนบ้านหนองไฮกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายวานิช จรรยาโรงเรียนบ้านเมืองเตาประธานกรรมการ
2. นางสมพิศ คงทรงโรงเรียนบ้านดงกรรมการ
3. นายสุวิชัย มัธยมนันท์โรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการ
4. นางทิพรัตน์ ทุมาโรงเรียนบ้านกระยอมหนองเดิ่นกรรมการ
5. นายวิชัย ประมูลจักโกโรงเรียนบ้านโดนกรรมการ
6. นายจำเริญ หลวงอินทร์โรงเรียนกู่สันตรัตน์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายโกสิน กันหาโรงเรียนบ้านหนองไฮประธานกรรมการ
2. นางพิชยาดา ใจภักดีโรงเรียนบ้านกุดน้ำใสกรรมการ
3. นางสาวขวัญใจ โยธาภักดีโรงเรียนอนุบาลวาปีปทุมกรรมการ
4. นายศุภชัย สุวรรณพัฒน์โรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการ
5. นางสาวธีรกานต์ ชินภักดีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16กรรมการ
6. นางพรทิพย์ วรรภาโรงเรียนบ้านไก่น่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นายโกสิน กันหาโรงเรียนบ้านหนองไฮประธานกรรมการ
2. นางพิชยาดา ใจภักดีโรงเรียนบ้านกุดน้ำใสกรรมการ
3. นางสาวขวัญใจ โยธาภักดีโรงเรียนอนุบาลวาปีปทุมกรรมการ
4. นายศุภชัย สุวรรณพัฒน์โรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการ
5. นางสาวธีรกานต์ ชินภักดีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16กรรมการ
6. นางพรทิพย์ วรรภาโรงเรียนบ้านไก่นากรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายประจันทร์ บุครวิเศษโรงเรียนบ้านโคกเต่าประธานกรรมการ
2. นางรุจิรา แดงจันทึกโรงเรียนบ้านห้วยหินกรรมการ
3. นางสาวสุภกัญญา พิลานนท์โรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการ
4. นางสาวสุปรีดา หลาบคำโรงเรียนชุมชนบ้านงัวบากรรมการ
5. นางดวงสมร รัดจันทองโรงเรียนบ้านตาพรวนสร้างแซ่งกรรมการ
6. นางกรรณิการ์ พัฒนนิติศักดิ์โรงเรียนเม็กดำกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายประจันทร์ บุตรวิเศษโรงเรียนบ้านโคกเต่าประธานกรรมการ
2. นางรุจิรา แดงจันทึกโรงเรียนบ้านห้วยหินกรรมการ
3. นางสาวสุภกัญญา พิลานนท์โรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการ
4. นางสาวสุปรีดา หลาบคำโรงเรียนชุมชนบ้านงัวบากรรมการ
5. นางดวงสมร รัดจันทองโรงเรียนบ้านตาพรวนสร้างแซ่งกรรมการ
6. นางกรรณิการ์ พัฒนนิติศักดิ์โรงเรียนบ้านเม็กดำกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นายจรัส มุ่งชูโรงเรียนบ้านดงม่วงหัวดงหนองบากประธานกรรมการ
2. นางมยุรี ติดวงษาโรงเรียนบ้านโนนรังกรรมการ
3. นางสมใจ สมอุดรโรงเรียนบ้านแก่นท้าวกรรมการ
4. นางสาวพุฒตาล ไวยสุภีโรงเรียนบ้านเม็กดำกรรมการ
5. นางดารา กงคูคำโรงเรียนบ้านหนองบัวกุดอ้อกรรมการ
6. นางจุฑาทิพย์ ปัญจแก้วโรงเรียนบ้านร่วมใจ2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นายจรัส มุ่งชูโรงเรียนบ้านดงม่วงหัวดงหนองบากประธานกรรมการ
2. นางมยุรี ติดวงษาโรงเรียนบ้านโนนรังกรรมการ
3. นางสมใจ สมอุดรโรงเรียนบ้านแก่นท้าวกรรมการ
4. นางสาวพุฒตาล ไวยสุภีโรงเรียนบ้านเม็กดำกรรมการ
5. นางดารา กงคูคำโรงเรียนบ้านหนองบัวกุดอ้อกรรมการ
6. นางจุฑาทิพย์ ปัญจแก้วโรงเรียนบ้านร่วมใจ2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3

กิจกรรมท้องถิ่น

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายนายบุญธรรม พินโยโรงเรียนบ้านหนองคลองประธานกรรมการ
2. นายสังคม โคตรมีโรงเรียนบ้านตำแยโนนยางกรรมการ
3. นางนงลักษณ์ ชาติแพงตาโรงเรียนบ้านแวงดงหนองยางกรรมการ
4. นายสายันต์ แก้วบุดดาโรงเรียนตลาดโนนโพธิ์กรรมการ
5. นายบอล ดาษดื่นโรงเรียนพระกุมารศึกษากรรมการ
6. นายมงคล โคนาโลโรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุขกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายบุญธรรม พินโยโรงเรียนบ้านหนองคลองประธานกรรมการ
2. นายอำนาจ สืบสุนทรโรงเรียนบ้านเหล่าน้อยกรรมการ
3. นายสายันต์ แก้วบุดดาโรงเรียนบ้านตลาดโนนโพธิ์กรรมการ
4. นายบอล ดาษดื่นโรงเรียนพระกุมารศึกษากรรมการ
5. นางนงลักษณ์ ชาติแพงตาโรงเรียนแวงดงหนองยางกรรมการ
6. นายสังคม โคตรมีโรงเรียนบ้านตำแยโนนยางกรรมการ
7. นายมงคล โคนาโลโรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุขกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6
1. นายบุญธรรม พินโยโรงเรียนบ้านหนองคลองประธานกรรมการ
2. นายอำนาจ สืบสุนทรโรงเรียนบ้านเหล่าน้อยกรรมการ
3. นายสายันต์ แก้วบุดดาโรงเรียนบ้านตลาดโนนโพธิ์กรรมการ
4. นางนงลักษณ์ ชาติแพงตาโรงเรียนบ้านแวงดงหนองยางกรรมการ
5. นายสังคม โคตรมีโรงเรียนบ้านตำแยโนนยางกรรมการ
6. นายบอล ดาษดื่นโรงเรียนพระกุมารศึกษากรรมการ
7. นายมงคล โคนาโลโรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุขกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3
1. นายบุญธรรม พินโยโรงเรียนบ้านหนองคลองประธานกรรมการ
2. นายอำนาจ สืบสุนทรโรงเรียนบ้านเหล่าน้อยกรรมการ
3. นายบอล ดาษดื่นโรงเรียนพระกุมารศึกษากรรมการ
4. นางนงลักษณ์ ชาติแพงตาโรงเรียนแวงดงหนองยางกรรมการ
5. นายสังคม โคตรมีโรงเรียนตำแยโนนยางกรรมการ
6. นายสายันต์ แก้วบุดดาโรงเรียนตลาดโนนโพธิ์กรรมการ
7. นายมงคล โคนาโลโรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุขกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6
1. นายบุญธรรม พินโยโรงเรียนบ้านหนองคลองประธานกรรมการ
2. นายอำนาจ สืบสุนทรโรงเรียนบ้านเหล่าน้อยกรรมการ
3. นายสายันต์ แก้วบุดดาโรงเรียนบ้านตลาดโนนโพธิ์กรรมการ
4. นายบอล ดาษดื่นโรงเรียนพระกุมารศึกษากรรมการ
5. นายสังคม โคตรมีโรงเรียนบ้านตำแยโนนยางกรรมการ
6. นางนงลักษณ์ ชาติแพงตาโรงเรียนบ้านแวงดงหนองยางกรรมการ
7. นายมงคล โคนาโลโรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุขกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3
1. นายบุญธรรม พินโยโรงเรียนบ้านหนองคลองประธานกรรมการ
2. นายอำนาจ สืบสุนทรโรงเรียนบ้านเหล่าน้อยกรรมการ
3. นายสายันต์ แก้วบุดดาโรงเรียนบ้านตลาดโนนโพธิ์กรรมการ
4. นายบอล ดาษดื่นโรงเรียนพระกุมารศึกษากรรมการ
5. นางนงลักษณ์ ชาติแพงตาโรงเรียนแวงดงหนองยางกรรมการ
6. นายสังคม โคตรมีโรงเรียนกรรมการ
7. นายวิชาน ศรีอากรณ์สำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2กรรมการ
8. นายมงคล โคนาโลโรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุขกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6
1. นายบุญธรรม พินโยโรงเรียนบ้านหนองกลางโคกประธานกรรมการ
2. นายอำนาจ สืบสุนทรโรงเรียนบ้านเหล่าน้อยกรรมการ
3. นายสายันต์ แก้วบุดดาโรงเรียนบ้านตลาดโนนโพธิ์กรรมการ
4. นายสังคม โคตรมีโรงเรียนบ้านตำแยโนนยางกรรมการ
5. นางนงลักษณ์ ชาติแพงตาโรงเรียนบ้านแวงดงหนองยางกรรมการ
6. นายบอล ดาษดื่นโรงเรียนพระกุมารศึกษากรรมการ
7. นายมงคล โคนาโลโรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุขกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3
1. นายบุญธรรม พินโยโรงเรียนบ้านหนองคลองประธานกรรมการ
2. นายอำนาจ สืบสุนทรโรงเรียนบ้านเหล่าน้อยกรรมการ
3. นายสายันต์ แก้วบุดดาโรงเรียนบ้านตลาดโนนโพธิ์กรรมการ
4. นายบอล ดาษดื่นโรงเรียนพระกุมารศึกษากรรมการ
5. นางนงลักษณ์ ชาติแพงตาโรงเรียนแวงดงหนองยางกรรมการ
6. นายสังคม โคตรมีโรงเรียนบ้านตำแยโนนยางกรรมการ
7. นายมงคล โคนาโลโรงเรียนอนุบาลเอื่ยมสุขกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายไพบูลย์ เสนามาตย์โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัยประธานกรรมการ
2. นายบอล ดาษดื่นโรงเรียนพระกุมารศึกษากรรมการ
3. นายสังคม โคตรมีโรงเรียนบ้านตำแยโนนยางกรรมการ
4. นางนงลักษณ์ ชาติแพงตาโรงเรียนบ้านแวงดงหนองยางกรรมการ
5. นายมงคล โคนาโลโรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุขกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายไพบูลย์ เสนามาตย์โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัยประธานกรรมการ
2. นายบอล ดาษดื่นโรงเรียนพระกุมารศึกษากรรมการ
3. นายสังคม โคตรมีโรงเรียนบ้านตำแยโนนยางกรรมการ
4. นางนงลักษณ์ ชาติแพงตาโรงเรียนบ้านแวงดงหนองยางกรรมการ
5. นายมงคล โคนาโลโรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุขกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายวิทยา นนท์นภาโรงเรียนบ้านเตาบ่าประธานกรรมการ
2. นายสมชาย มุ่งร่มกลางโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์กรรมการ
3. นายทองชัย ภูตะลุนโรงเรียนบ้านหนองไฮกรรมการ
4. นายพีระศักดิ์ ศิริกิจโรงเรียนโนนม่วงท่าพลับพลากรรมการ
5. นายพรพจน์ แก้วโพธิ์โรงเรียนบ้านหนองรูแข้กรรมการ
6. นางสาวชณมณกานต์ พร้อมพิมพ์ โรงเรียนบ้านหนองแคนหัวฝายกรรมการ
7. นายนิพพิชฌน์ ขัรรค์ทัพไทยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๑๖กรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายมานิตย์ ประจุดทะเนย์ โรงเรียนบ้านประแหย่งประธานกรรมการ
2. นายบุญถม คำพิพจน์โรงเรียนบ้านขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปือยกรรมการ
3. นางณัฐวรรณ พันบุญมา โรงเรียนบ้านดอนดู่วังบอนกรรมการ
4. นายสุพล โคตรสังข์ โรงเรียนบ้านดงใหญ่กรรมการ
5. นายไพรัตน์ แก้วฤทธิ์ โรงเรียนขามเรียน กรรมการ
6. นางสาวยรรยงค์ ปวาราณาโรงเรียนบ้านหนองหน่อง กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายสุทธิศักดิ์ ศิลป์ศิริวานิชย์โรงเรียนบ้านหนองบัวคูประธานกรรมการ
2. นายวีระพล โคตรดีโรงเรียนบ้านสำโรงกรรมการ
3. นายธงชัย ปะระทังโรงเรียนบ้านเครือซูดกรรมการ
4. นายวิรัตน์ ม่วงทำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16กรรมการ
5. นางสาวเพชรศิริวรรณ อินธิสารโรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัยกรรมการ
6. นายสุพจน์ ชาวหนองโรงเรียนบ้านตาพรวนสร้างแซ่งกรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายพรเถลิง วิสุงเรโรงเรียนบ้านนาฝายเหล่าหุ่งประธานกรรมการ
2. นายธรรมรัตน์ อนนท์ โรงเรียนเทศบาลนาเชือกกรรมการ
3. นายพัฒนเดช เสตเตมิย์ โรงเรียนบ้านหนองป้าน กรรมการ
4. นายนิพนธ์ ใบสน โรงเรียนพระกุมารศึกษากรรมการ
5. นายสุวิทย์ คำมณี โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุกรรมการ
6. นางสมสมัย จันทร์แทนโรงเรียนบ้านนาข่า กรรมการ
7. นางชุลีจิต ชมมากโรงเรียนอนุบาลวาปีปทุมกรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายพรเถลิง วิสุงเรโรงเรียนบ้านนาฝายเหล่าหุ่งประธานกรรมการ
2. นายธรรมรัตน์ อนนท์โรงเรียนเทศบาลนาเชือกกรรมการ
3. นายพัฒนเดช สตเตมิย์โรงเรียนบ้านหนองป้าน กรรมการ
4. นายนิพนธ์ ใบสน โรงเรียนพระกุมารศึกษากรรมการ
5. นายสุวิทย์ คำมณีโรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุกรรมการ
6. นางสมสมัย จันทร์แทนโรงเรียนบ้านนาข่ากรรมการ
7. นางชุลีจิต ชมมากโรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม กรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายวีรชาติ ชมภูหลงโรงเรียนบ้านหังงัว ประธานกรรมการ
2. นางกาญจนรัตน์ ศรีสร้อย โรงเรียนบ้านโคกก่องโคกสูงฯกรรมการ
3. นางมนิดา สุชาติพงศ์ โรงเรียนบ้านหนองป้านกรรมการ
4. นางยุพิน พิมสอน โรงเรียนบ้านประแหย่งกรรมการ
5. นายวรากร ปะตังทะโลโรงเรียนเมืองวาปีปทุมกรรมการ
6. นายบัวผิน ฝาแก้ว โรงเรียนบ้านเม็กดำกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายวีรชาติ ชมภูหลง โรงเรียนบ้านหังงัวประธานกรรมการ
2. นางกาญจนรัตน์ ศรีสร้อย โรงเรียนบ้านโคกก่องโคกสูงฯกรรมการ
3. นางมนิดา สุชาติพงศ์ โรงเรียนบ้านหนองป้านกรรมการ
4. นางยุพิน พิมสอน โรงเรียนบ้านประแหย่งกรรมการ
5. นายวรากร ปะตังทะโล โรงเรียนเมืองวาปีปทุมกรรมการ
6. นายบัวผิน ฝาแก้วโรงเรียนบ้านเม็กดำกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายสามารถ อุทปา โรงเรียนบ้านดงหัวช้างประธานกรรมการ
2. นายบัวลัย วงแหวะ โรงเรียนหนองกุงวิทยา กรรมการ
3. นางปรีดาวรรณ ถั่วอรัญ โรงเรียนบ้านกู่สันตรัตน์กรรมการ
4. นายมิตร สกุลจร โรงเรียนบ้านหนองแต้กรรมการ
5. นางสาวศุภราภรณ์ ศรีโนรินทร์ โรงเรียนบ้านโนนรังกรรมการ
6. นางสาวสุภาพร การบรรจงโรงเรียนบ้านมะโบ่ กรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายสามารถ อุทปา โรงเรียนบ้านดงหัวช้างประธานกรรมการ
2. นายบัวลัย ด้วงแหวะโรงเรียนหนองกุงวิทยา กรรมการ
3. นางปรีดาวรรณ ถั่วอรัญโรงเรียนบ้านกู่สันตรัตน์กรรมการ
4. นายมิตร สกุลจร โรงเรียนบ้านหนองแต้กรรมการ
5. นางสาวศุภราภรณ์ ศรีโนรินทร์ โรงเรียนบ้านโนนรังกรรมการ
6. นางสาวสุภาพร การบรรจง โรงเรียนบ้านมะโบ่ กรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายวิรัตน์ อัครเสริญ โรงเรียนบ้านหนองผือประธานกรรมการ
2. นางสมัย คุณสีขาว โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๗กรรมการ
3. นางสุภาวดี เฮืองศรีโรงเรียนบ้านสระบัวกรรมการ
4. นางสาวพรยุพา วงศ์วิลาศ โรงเรียนบ้านศาลากรรมการ
5. นางเพ็ญพัชชา เสนา โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย กรรมการ
6. นายภูวไนย ซ่อนกลาง โรงเรียนบ้านหนองปอกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายวิทยา นนท์นภา โรงเรียนบ้านเตาบ่าประธานกรรมการ
2. นายสมชาย มุ่งร่มกลาง โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์กรรมการ
3. นายพีระศักดิ์ ศิริกิจโรงเรียนโนนม่วงท่าพลับพลากรรมการ
4. นายทองชัย ภูตะลุนโรงเรียนบ้านหนองไฮกรรมการ
5. นายพรพจน์ แก้วโพธิ์โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ กรรมการ
6. นางสาวชณมณกานต์ พร้อมพิมพ์ โรงเรียนบ้านหนองแคนหัวฝายกรรมการ
7. นายนิพพิชฌน์ ขัรรค์ทัพไทยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๖กรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายวิทยา นนท์นภาโรงเรียนบ้านเตาบ่าประธานกรรมการ
2. นายสมชาย มุ่งร่มกลางโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์กรรมการ
3. นายพีระศักดิ์ ศิริกิจ โรงเรียนโนนม่วงท่าพลับพลากรรมการ
4. นายทองชัย ภูตะลุนโรงเรียนบ้านหนองไฮกรรมการ
5. นางสาวศิริพรรณ พร้อมพิมพ์โรงเรียนบ้านหนองแคนหัวฝายกรรมการ
6. นายนิพพิชฌน์ ขัรรค์ทัพไทยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๖ กรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายอิทธิพงศ์ เสนาโนฤทธิ์โรงเรียนบ้านโนนแคนประธานกรรมการ
2. ส.อ.อดุลย์ พานเมืองโรงเรียนบ้านขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือยกรรมการ
3. นายคเชนทร์ชัย สุระพลโรงเรียนบ้านกู่สันตรัตน์กรรมการ
4. นายสุมิตร พินิจโรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัยกรรมการ
5. นายณัฐพงษ์ รามสีดาโรงเรียนชุมชนบ้านงัวบากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายอิทธิพงศ์ เสนาโนฤทธิ์โรงเรียนบ้านโนนแคนประธานกรรมการ
2. ส.อ.อดุลย์ พานเมืองโรงเรียนบ้านขี้เหล็กขั้ตุ่นหลุบเปลือยกรรมการ
3. นายคเชนทร์ชัย สุระพลโรงเรียนกู่สันตรัตน์กรรมการ
4. นายสุมิตร พินิจโรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย กรรมการ
5. นายณัฐพงษ์ รามสีดาโรงเรียนชุมชนบ้านงัวบากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายดาวเทียม บุรีมาศ ุ้ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกใหญ่วิทยา ประธานกรรมการ
2. นางศศิพิมพ์ ชารีวัลย์ครูโรงเรียนบ้านปลาขาวกรรมการ
3. นางนางพรรณนา ขัตฤกษ์โรงเรียนาบ้านนกเหาะกรรมการ
4. นายทองทศ ไลออนโรงเรียนบ้านโคกแปะกรรมการ
5. นางธนัชพร เวียงโพนละออม โรงเรียนกู่สันตรัตน์กรรมการ
6. นางรมณีย์ หาคลัง โรงเรียนบ้านหนองแกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายดาวเทียม บุรีมาศโรงเรียนบ้านโคกใหญ่วิทยาประธานกรรมการ
2. นางศศิพิมพ์ ชารีวัลย์โรงเรียนบ้านปลาขาวกรรมการ
3. นางพรรณนา ขัตฤกษ์ โรงเรียนบ้านนกเหาะกรรมการ
4. นายทองทศ ไลออนโรงเรียนบ้านโคกแปะกรรมการ
5. นางธนัชพร เวียงโพนละออม โรงเรียนกู่สันตรัตน์กรรมการ
6. นางรมณีย์ หาคลัง โรงเรียนบ้านหนองแกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายบุญทอม บุญยรัตน์โรงเรียนบ้านหนองบัวคูสองห้องประธานกรรมการ
2. นางปภาวี จันทร์พุดชา โรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
3. นายอุดม มะหัด โรงเรียนบ้านหนองบัวกุดอ้อกรรมการ
4. นายสุพจน์ โยทัยเที่ยง โรงเรียนบ้านหนองหินกรรมการ
5. นางสุรพิน รักษาพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองแสนกรรมการ
6. นายสมาน รัตนธรรม โรงเรียนบ้านหัวสระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายบุญทอม บุญยรัตน์ โรงเรียนบ้านหนองบัวคูสองห้องประธานกรรมการ
2. นางปภาวี จันทร์พุดชา โรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
3. นายอุดม มะหัด ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวกุดอ้อกรรมการ
4. นายสุพจน์ โยทัยเที่ยงโรงเรียนบ้านหนองหินกรรมการ
5. นางสุรพิน รักษาพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองแสนกรรมการ
6. นายสมาน รัตนธรรมโรงเรียนบ้านหัวสระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นายปราโมทย์ จันทอุตสาห์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๗ประธานกรรมการ
2. นางจินดา กองสาโรงเรียนบ้านหัวเข่าแตกกรรมการ
3. นางบังอร สมบัติโรงเรียนบ้านหัวหมูกรรมการ
4. นางทองศรี ยมรัตน์ โรงเรียนบ้านเปล่งโนนกระยอมกรรมการ
5. นางพินพิมล มะโนสา โรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายชารี ปาปะไพโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๘ประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรี ประทุมเทา โรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
3. นางศรีประไพ ปะนะภูเตโรงเรียนนุบาลนครจัมปาศรีกรรมการ
4. นางวิมลรัตน์ ภัทราบุญญากุล โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยากรรมการ
5. นางวัฒนา ดุลยเกียรติโรงเรียนบ้านหัวหมูกรรมการ
6. นางสาวรุ่งรัตน์ ภูมาศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๖กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายสุรีย์ บัวรัตน์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๖กรรมการ
2. นายบุญเลิง สินไชยโรงเรียนบ้านวังหินโนนสว่าง กรรมการ
3. นายชัยรัตน์ แยงคำโรงเรียนบ้านหนองป้านกรรมการ
4. นางศิริกุล ภูมินาโรงเรียนบ้านวังจานโนนสำราญกรรมการ
5. นางเยาวลักษณ์ จันทรคติ โรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำกรรมการ
6. นายสุดใจ อุบลบาลโรงเรียนบ้านเมืองเสือ กรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรียุทธนา ปาปะเถ โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายบุญร่วม บุตรทา โรงเรียนบ้านดงกรรมการ
3. นายไพโรจน์ โคตรพัฒน์ โรงเรียน๓. นาย ครู รร.บ้านหลุบควันเมืองหงส์ กรรมการ
4. นายประวัติ ศิริวงศ์ษ์โรงเรียนบ้านดงแคนกรรมการ
5. นายนุกูล สิงห์สีโว โรงเรียนบ้านดงใหญ่กรรมการ
6. นางสุพรรณี ด้วงแหวะโรงเรียนบ้านหนองแดง กรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายสุรีย์ บัวรัตน์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๖ ประธานกรรมการ
2. นายบุญเลิง สินไชย โรงเรียนบ้านวังหินโนนสว่างกรรมการ
3. นายชัยรัตน์ แยงคำโรงเรียนบ้านหนองป้าน กรรมการ
4. นางศิริกุล ภูมินา โรงเรียนบ้านวังจานโนนสำราญกรรมการ
5. นางเยาวลักษณ์ จันทรคติ โรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำกรรมการ
6. นายสุดใจ อุบลบาลโรงเรียนบ้านเมืองเสือ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรียุทธนา ปาปะเถ โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายบุญร่วม บุตรทาโรงเรียนบ้านดงกรรมการ
3. นายไพโรจน์ โคตรพัฒน์ โรงเรียนบ้านหลุบควันเมืองหงส์ กรรมการ
4. นายประวัติ ศิริวงษ์โรงเรียนบ้านดงแคนกรรมการ
5. นายนุกูล สิงห์สีโวโรงเรียนบ้านดงใหญ่กรรมการ
6. นางสุพรรณี ด้วงแหวะ โรงเรียนบ้านหนองแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นายอำนวย อินทมา โรงเรียนบ้านหนองแต้น้อยประธานกรรมการ
2. นางลำดวน คลื่นสนั่น โรงเรียนบ้านกระต่ายโนนสวัสดิ์กรรมการ
3. นางเกศศิริ ปัดตาปัดโตโรงเรียนบ้านสระบัวกรรมการ
4. นางประไพ บัวสุคนธ์โรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
5. นางพิสมัย ยกน้อยวงษ์โรงเรียนบ้านเม็กดำ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นายอำนวย อินทมาโรงเรียนบ้านหนองแต้น้อยประธานกรรมการ
2. นางลำดวน คลื่นสนั่นโรงเรียนบ้านกระต่ายโนนสวัสดิ์กรรมการ
3. นางเกศศิริ ปัดตาปัดโตโรงเรียนานสระบัวกรรมการ
4. นางประไพ บัวสุคนธ์โรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
5. นางพิสมัย ยกน้อยวงษ์ โรงเรียนบ้านเม็กดำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นายสุทิน ปะนันโต โรงเรียนบ้านหนองแวง ประธานกรรมการ
2. นางสาวปราณี ใจภักดี โรงเรียนบ้านโคกมนโนนทองกรรมการ
3. นางสัมพันธ์ อุดมศิลป์ โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรีกรรมการ
4. นางคำสวย หนันดีโรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
5. นางบัวเรียน ภูคงน้ำ โรงเรียนบ้านนาภูกรรมการ
6. นางอัญชลีพร เปรมชูโรงเรียนบ้านดงหัวช้าง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นายสุทิน ปะนันโต โรงเรียน้านหนองแวงประธานกรรมการ
2. นางสาวปราณี ใจภักดี ครูโรงเรียนบ้านโคกมนโนนทองกรรมการ
3. นางสัมพันธ์ อุดมศิลป์ โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรีกรรมการ
4. นางบัวเรียน ภูคงน้ำ โรงเรียนบ้านนาภูกรรมการ
5. นางคำสวย หนันดีโรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
6. นางอัญชลีพร ปรมชู โรงเรียนบ้านดงหัวช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นายวัฒนา ทองยศ โรงเรียนบ้านหนองกลางโคกประธานกรรมการ
2. นางเพ็งจิตร คชโคตรโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
3. นายปิยพงษ์ น้อยหลุบเลาโรงเรียนบ้านดอนดู่วังบอน กรรมการ
4. นางพรรณทิรา อินทมน โรงเรียนบ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขีกรรมการ
5. นางรัตนา ศิลป์ศิริวานิช โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุกรรมการ
6. นางสมศรี บุญยัง โรงเรียนบ้านหัวหมู กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นายวัฒนา ทองยศ โรงเรียนบ้านหนองกลางโคกประธานกรรมการ
2. นางเพ็งจิตร คชโคตรโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
3. นายปิยพงษ์ น้อยหลุบเลา โรงเรียนบ้านดอนดู่วังบอนกรรมการ
4. นายพรรณทิมา อินทมนโรงเรียนบ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขีกรรมการ
5. นางรัตนา ศิลป์ศิริวานิชโรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ กรรมการ
6. นางสมศรี บุญยัง โรงเรียนบ้านหัวหมูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นายจักรกฤษณ์ ลีลาสกุลภักดิ์โรงเรียนบ้านตำแย ประธานกรรมการ
2. นางละม้าย เทพจันทร์ โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง กรรมการ
3. นายไชยพร สายวงค์โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวานกรรมการ
4. นางสุจิตรา ปาปะไพ โรงเรียนบ้านนาเลากรรมการ
5. นางมิ่งกมล พิมพ์เขต ต์โรงเรียนบ้านเปล่งโนนกระยอมกรรมการ
6. นางสุวพร ศรีสารคามโรงเรียนบ้านหนองหว้า กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายจักรกฤษณ์ ลีลาสกุลภักดิ์โรงเรียนบ้านตำแยประธานกรรมการ
2. นางละม้าย เทพจันทร์ โรงเรียนบ้านหนองบัวแดงกรรมการ
3. นายไชยพร สายวงค์โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวานกรรมการ
4. นางสุจิตรา ปาปะไพ โรงเรียนบ้านนาเลากรรมการ
5. นางมิ่งกมล พิมพ์เขต ต์โรงเรียนบ้านเปล่งโนนกระยอมกรรมการ
6. นางสุวพร ศรีสารคาม โรงเรียนบ้านหนองหว้า กรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย
1. นายวิทูล พันเทศโรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อยประธานกรรมการ
2. นางประดับ สุวรรณมูลโรงเรียนบ้านห้วยหินกรรมการ
3. นางสุกัญญา ทุมทุมาโรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวานกรรมการ
4. นางกุณฑล บุญวิเศษโรงเรียนบ้านหนองไฮกรรมการ
5. นางชโลทร เหล่าศรีโรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อยกรรมการ
6. นางละมุน บุรีโรงเรียนบ้านหนองสนมดอนติ้วกรรมการและเลขานุการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นายจาตุรนต์ ปะกินำหังโรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรีประธานกรรมการ
2. นางวราภรณ์ พัฒนวิบูลย์โรงเรียนบ้านอีโต้กรรมการ
3. นางวิไลพร อันพามาโรงเรียนบ้านหนองป้านกรรมการ
4. นางสมทรง มะปะเทโรงเรียนบ้านนาข่ากรรมการ
5. นางสว่าง ปัดสำราญโรงเรียนชุมชนยางสีสุราชกรรมการ
6. นางสุกุมาลย์ ปัตตาลาโพธิ์โรงเรียนพยัคฆภูมิพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นายณัฐกิตติ์ บัณฑิตวีรกุลโรงเรียนชุมชนบ้านดงบังประธานกรรมการ
2. นางทัศนัยน์ ปกินำหังโรงเรียนเทศบาลนาเชือกกรรมการ
3. นางราตรี สีหาบุญทองโรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรีกรรมการ
4. นางจุฬาพันธ์ นัยวัฒน์โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุมกรรมการ
5. นางสมควร ผาวงษาโรงเรียนบ้านหัวช้างโคกม่วงกรรมการ
6. นางศิวพร พลจารย์โรงเรียนบ้านขามเรียนกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย
1. นายนิคม พลวุธโรงเรียนบ้านแดงโพงคำแก้วประธานกรรมการ
2. นางศุภกาญน์ ดงจารย์โรงเรียนบ้านหนองปอกรรมการ
3. นางอัจฉโรบล โยทัยเที่ยงโรงเรียนชุมชนบ้านดงบังกรรมการ
4. นางหนูเนี่ยม สินเธาว์โรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือกรรมการ
5. นางอรทัย แก้วเกษเกลี้ยงโรงเรียนบ้านหนองแปนกรรมการ
6. นางพูลสุข ป้องชารีโรงเรียนบ้านดงดบากหนองตาเต็นกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายประภาศ ไชยหงษาโรงเรียนบ้านคึมบงประธานกรรมการ
2. นายพจน์ปกรณ์ ถนัดไร่โรงเรียนบ้านหนองกุงกรรมการ
3. นางสาวสิริภา มะพันธ์โรงเรียนบ้านโนนกรรมการ
4. นางสาววลัยลักษณ์ โคตรสีเขียวโรงเรียนบ้านนาฝายกรรมการ
5. นายธีระศักดิ์ โยมาโรงเรียนบ้านหนองปอกรรมการ
6. นางรุ่งนภา สิงห์พรโรงเรียนหัวช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายประภาศ ไชยหงษาโรงเรียนบ้านคึมบงประธานกรรมการ
2. นายพจน์ปกรณ์ ถนัดไร่โรงเรียนบ้านหนองกุงกรรมการ
3. นางสาวสิริภา มะพันธ์โรงเรียนบ้านโนนกรรมการ
4. นางสาววลัยลักษณ์ โคตรสีเขียวโรงเรียนบ้านนาฝายกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายประภาศ ไชยหงษาโรงเรียนบ้านคึมบงประธานกรรมการ
2. นายพจน์ปกรณ์ ถนัดไร่โรงเรียนบ้านหนองกุงกรรมการ
3. นางสาวสิริภา มะพันธ์โรงเรียนบ้านโนนกรรมการ
4. นางสาววลัยลักษณ์ โคตรสีเขียวโรงเรียนบ้านนาฝายกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายประภาศ ไชยหงษาโรงเรียนบ้านคึมบงประธานกรรมการ
2. นายพจน์ปกรณ์ ถนัดไร่โรงเรียนหนองกุงกรรมการ
3. นางสาวสิริภา มะพันธ์โรงเรียนบ้านโนนกรรมการ
4. นางสาววลัยลักษณ์ โคตรสีเขียวโรงเรียนบ้านาฝายกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายประภาศ ไชยหงษาโรงเรียนบ้านคึมบงประธานกรรมการ
2. นางสาววลัยลักษณ์ โคตรสีเขียวโรงเรียนบ้านนาฝายกรรมการ
3. นายพจน์ปกรณ์ ถนัดไร่โรงเรียนบ้านหนองกุงกรรมการ
4. นางสาวสิริภา มะพันธ์โรงเรียนบ้านโนนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายประภาศ ไชยหงษาโรงเรียนบ้านคึมบงประธานกรรมการ
2. นายพจน์ปกรณ์ ถนัดไร่โรงเรียนบ้านหนองกุงกรรมการ
3. นางสาวสิริภา มะพันธ์โรงเรียนบ้านโนนกรรมการ
4. นางสาววลัยลักษณ์ โคตรสีเขียวโรงเรียนบ้านนาฝายกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายประภาศ ไชยหงษาโรงเรียนบ้านคึมบงประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภัค พันสีเงินโรงเรียนบ้านขามเรียนกรรมการ
3. นางสาวฤดีพร กลับสุขโรงเรียนบ้านทัพป่าจิกกรรมการ
4. นางสาวศรีไพ ทุริดไธสงโรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำกรรมการ
5. นางสาวกอบกุล ปะกำแหงโรงเรียนบ้านหัวช้างโคกม่วงกรรมการ
6. นางสาวบุศรินทร์ ศรีสันต์โรงเรียนบ้านสระบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายประภาศ ไชยหงษาโรงเรียนบ้านคึมบงประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภัค พันสีเงินโรงเรียนบ้านขามเรียนกรรมการ
3. นางฤดีพร กลับสุขโรงเรียนบ้านทัพป่าจิกกรรมการ
4. นางสาวศรีไพ ทุริดไธสงโรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำกรรมการ
5. นางสาวกอบกุล ปะกำแหงโรงเรียนบ้านหัวช้างโคกม่วงกรรมการ
6. นางบุศรินทร์ ศรีสันต์โรงเรียนบ้านสระบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายประภาศ ไชยหงษาโรงเรียนบ้านคึมบงประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภัค พันสีเงินโรงเรียนบ้านขามเรียนกรรมการ
3. นางฤดีพร กลับสุขโรงเรียนบ้านทัพป่าจิกกรรมการ
4. นางสาวศรีไพ ทุริดไธสงโรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำกรรมการ
5. นางสาวกอบกุล ปะกำแหงโรงเรียนบ้านหัวช้างโคกม่วงกรรมการ
6. นางสาวบุศรินทร์ ศรีสันต์โรงเรียนสระบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายประภาศ ไชยหงษาโรงเรียนบ้านคึมบงประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภัค พันสีเงินโรงเรียนขามเรียนกรรมการ
3. นางฤดีพร กลับสุขโรงเรียนบ้านทัพป่าจิกกรรมการ
4. นางสาวศรีไพ ทุริดไธสงโรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำกรรมการ
5. นางสาวกอบกุล ปะกำแหงโรงเรียนบ้านหัวช้างโคกม่วงกรรมการ
6. นางสาวบุศรินทร์ ศรีสันต์โรงเรียนบ้านสระบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายประภาศ ไชยหงษาโรงเรียนบ้านคึมบงประธานกรรมการ
2. นางสาวพิชชานันท์ ศรีวิชาโรงเรียนบ้านจอกขวางกรรมการ
3. นางสาวอารีย์ พรมวรรณ์โรงเรียนบ้านโนนแร่กรรมการ
4. นางสาวพรเพชร โตพิทักษ์โรงเรียนบ้านห้วยหินกรรมการ
5. นางสาวละมุล ประคุณมารโรงเรียนบ้านนาเลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นายประภาศ ไชยหงษาโรงเรียนบ้านคึมบงประธานกรรมการ
2. นางสาวพิชชานันท์ ศรีวิชาโรงเรียนจอกขวางกรรมการ
3. นางสาวอารีย์ พรมวรรณ์โรงเรียนบ้านโนนแร่กรรมการ
4. นางสาวพรเพชร โตพิทักษ์โรงเรียนบ้านห้วยหินกรรมการ
5. นางสาวละมุล ประคุณมารโรงเรียนบ้านนาเลากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายบุญส่ง เชื้อนิตย์โรงเรียนบ้านโนนรังประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสินสมุทร จันทะล่ามโรงเรียนชุมชนบ้านงัวบากรรมการ
3. นายสุนทร ทบหลงโรงเรียนหัวสระกรรมการ
4. นางสาวภัทราวรรณ สอนวงษ์แก้วโรงเรียนบ้านนาภูกรรมการ
5. นางสาวสุวิไลลักษณ์ เทือกทองโรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรีกรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุนทร ทบหลงโรงเรียนบ้านหัวสระประธานกรรมการ
2. นางสาวธมนวรรณ ยงไธสงโรงเรียนบ้านอีโต้กรรมการ
3. นางสาวสุวิไลลักษณ์ เทือกทองโรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรีกรรมการ
4. นายบุญส่ง เชื่อ่นิจโรงเรียนบ้านโนนรังกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีสินสมุทร จันทะล่ามโรงเรียนพยัคฆภูมิพิสัยกรรมการ
6. นางสาวภัทราวรรณ สอนวงษ์แก้วโรงเรียนบ้านนาภูกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวอมรวรรณ สุภาพันธ์โรงเรียนอนุบาลวรัญญาวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางสาวประดุจพร โคฮาดโรงเรียนบ้านขี้เหล็กฯกรรมการ
3. นางพันธทิพา เสนาเสถียรโรงเรียนบ้านไก่นากรรมการ
4. นางสาวนรรญชภร ไข่สังข์โรงเรียนบ้านหนองไฮกรรมการ
5. นางสาวสุกัญญา ปลายขอกโรงเรียนคึมบงกรรมการ
6. นางศศิธร จันทเขตโรงเรียนห้วยหลาวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายชัยยุทธ์ ขัตติยะวงศ์โรงเรียนบ้านหัวเข่าแตกประธานกรรมการ
2. นางสาวธมนวรรณ ยงไธสงโรงเรียนบ้านอีโต้กรรมการ
3. นางรุ่งนภา สิงห์พรโรงเรียนบ้านหัวช้างกรรมการ
4. นายวิชชา ทุมดีโรงเรียนหนองคลองกรรมการ
5. นายไพฑูรย์ โพธิ์พยัคฆ์โรงเรียนบ้านน้ำสร้างหนองบะกรรมการ
6. นายอภิวัฒน์ แคนหนองโรงเรียนบ้านเปลือยดอนมันน้ำกรรมการ
7. นางสาวพรเพชร โตพิทักษ์โรงเรียนบ้้านห้วยหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายชัยยุทธ์ ขัตติยะวงศ์โรงเรียนบ้านหัวเข่าแตกประธานกรรมการ
2. นางสาวธมนวรรณ ยงไธสงโรงเรียนบ้านอีโต้กรรมการ
3. นายวิชชา ทุมดีโรงเรียนบ้านหนองคลองกรรมการ
4. นายอภิวัฒน์ แคนหนองโรงเรียนบ้านเปลือยดอนมันน้ำกรรมการ
5. นางรุ่งนภา สิงห์พรโรงเรียนหัวช้างกรรมการ
6. นายไพทูรย์ โพธิ์พยัคฆ์โรงเรียนบ้านน้ำสร้างหนองบะกรรมการ
7. นางสาวพรเพชร โตพิทักษ์โรงเรียนบ้านห้วยหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายชัยยุทธ์ ขัตติยะวงศ์โรงเรียนบ้านหัวเข่าแตกประธานกรรมการ
2. นางสาวธมนวรรณ ยงไธสงโรงเรียนบ้านอีโต้กรรมการ
3. นางรุ่งนภา สิงห์พรโรงเรียนบ้านหัวช้างกรรมการ
4. นายวิชชา ทุมดีโรงเรียนหนองคลองกรรมการ
5. นายอภิวัฒน์ แคนหนองโรงเรียนบ้านเปลือยดอนมันน้ำกรรมการ
6. นายไพทูรย์ โพธิ์พยัคฆ์โรงเรียนบ้านน้ำสร้างหนองบะกรรมการ
7. นางสาวพรเพชร โตพิทักษ์โรงเรียนบ้านห้วยหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายชัยยุทธ์ ขัตติยะวงศ์โรงเรียนบ้านหัวเข่าแตกประธานกรรมการ
2. นางสาวธมนวรรณ ยงไธสงโรงเรียนอีโต้กรรมการ
3. นายวิชชา ทุมดีโรงเรียนบ้านหนองคลองกรรมการ
4. นายไพทูรย์ โพธิ์พยัคฆ์โรงเรียนบ้านน้ำสร้างหนองบะกรรมการ
5. นางรุ่งนภา สิงห์พรโรงเรียนบ้านหัวช้างกรรมการ
6. นายอภิวัฒน์ แคนหนองโรงเรียนบ้านเปลือยดอนมันน้ำกรรมการ
7. นางสาวพรเพชร โตพิทักษ์โรงเรียนบ้านห้วยหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายชัยยุทธ์ ขัตติยะวงศ์โรงเรียนบ้านหัวเข่าแตกประธานกรรมการ
2. นางสาวธมนวรรณ ยงไธสงโรงเรียนบ้านอีโต้กรรมการ
3. นางรุ่งนภา สิงห์พรโรงเรียนบ้านหัวช้างกรรมการ
4. นายวิชชา ทุมดีโรงเรียนบ้านหนองคลองกรรมการ
5. นายไพฑูรย์ โพธิ์พยัคฆ์โรงเรียนบ้านน้ำสร้างหนองบะกรรมการ
6. นายอภิวัฒน์ แคนหนองโรงเรียนบ้านเปลือยดอนมันน้ำกรรมการ
7. นางสาวพรเพชร โตพิทักษ์โรงเรียนบ้านห้วยหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายชัยยุทธ์ ขัตติยะวงศ์โรงเรียนบ้านหัวเข่าแตกประธานกรรมการ
2. นางสาวกรนกกาญจน์ หงษ์วงษ์โรงเรียนบ้านโนนแร่กรรมการ
3. นายยุทธพล เทียงแสนโรงเรียนบ้านหัวหนองคูกรรมการ
4. นางสาวอมร กาลัยมะเณโรงเรียนบ้านมะชมโนนสง่ากรรมการ
5. นางอรทัย บุบผาโรงเรียนพยัคฆภูมิพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายชัยยุทธ์ ขัตติยะวงศ์โรงเรียนบ้านหัวเข่าแตกประธานกรรมการ
2. นายอภิวัฒน์ แคนหนองโรงเรียนบ้าเปลือยดอนมันน้ำกรรมการ
3. นายวิชชา ทุมดีโรงเรียนบ้านหนองคลองกรรมการ
4. นางสาวพรเพชร โตพิทักษ์โรงเรียนบ้านห้วยหินกรรมการ
5. นางสาวธมนวรรณ ยงไธสงโรงเรียนบ้านอีโต้กรรมการ
6. นายไพทูรย์ โพธิ์พยัคฆ์โรงเรียนน้ำสร้างหนองบะกรรมการ
7. นางรุ่งนภา สิงห์พรโรงเรียนบ้านหัวช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายชัยยุทธ ขัตติยะวงค์โรงเรียนหัวเข่าแตกประธานกรรมการ
2. นางสาวธมนวรรณ ยงไธสงโรงเรียนบ้านอีโต้กรรมการ
3. นางสาวพรเพชร โตพิทักษ์โรงเรียนห้วยหินกรรมการ
4. นายวิชชา ทุมดีโรงเรียนบ้านหนองคลองกรรมการ
5. นางรุ่งนภา สิงห์พรโรงเรียนบ้านห้วช้างกรรมการ
6. นายอภิวัฒน์ แคนหนองโรงเรียนบ้านเปลือยกรรมการ
7. นายไพทูรย์ โพธิ์พยัคฆ์โรงเรียนบ้านน้ำสร้างหนองบะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายชัยยุทธ์ ขัตติยะวงศ์โรงเรียนบ้านหัวเข่าแตกประธานกรรมการ
2. นางสาวธมนวรรณ ยงไธสงโรงเรียนบ้านอีโต้กรรมการ
3. นายอภิวัฒน์ แคนหนองโรงเรียนบ้านเปลือยดอนมันน้ำกรรมการ
4. นายวิชชา ทุมดีโรงเรียนบ้านหนองคลองกรรมการ
5. นายไพทูรย์ โพธิ์พยัคฆ์โรงเรียนบ้านน้ำสร้างหนองบะกรรมการ
6. นางรุ่งนภา สิงห์พรโรงเรียนบ้้านหัวช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
1. นายชัยยุทธ์ ขัตติยะวงศ์โรงเรียนบ้านหัวเข่าแตกประธานกรรมการ
2. นางอรทัย บุบผาโรงเรียนพยัคภูมิพิสัยกรรมการ
3. นางสาวอมร กาลัยมะเณโรงเรียนบ้านมะชมโนนสง่ากรรมการ
4. นายกนกกาญจน์ หงษ์วงษ์โรงเรียนบ้านหนองแวงบกไผ่ล้อมวิทยากรรมการ
5. นายยุทธพล เทียงแสนโรงเรียนบ้านหัวหนองคูกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายชัยยุทธ์ ขัตติยะวงศ์โรงเรียนบ้านหัวเข่าแตกประธานกรรมการ
2. นายบุญส่ง เชื่อนิจโรงเรียนบ้านโนนรังกรรมการ
3. นางอรทัย บุบผาโรงเรียนพยัคฆภูมิพิสัยกรรมการ
4. นายยุทธพล เทียงแสนโรงเรียนบ้านหนองคูกรรมการ
5. นางสาวอมร กาลัยมะเณโรงเรียนบ้านมะชมโนนสง่ากรรมการ
6. นายธีรศักดิ์ โยมาโรงเรียนบ้านหนองปอกรรมการ
7. นางสาวกนกกาญจน์ หงษ์วงษ์โรงเรียนหนองแวงบกไผ่ล้อมวิทยากรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายชัยยุทธ์ ขัตติยะวงศ์โรงเรียนบ้านหัวเข่าแตกประธานกรรมการ
2. นางอรทัย บุบผาโรงเรียนพยัคฆภูมิพิสัยกรรมการ
3. นายยุทธพล เทียงแสนโรงเรียนบ้านหัวหนองคูกรรมการ
4. นางสาวกนกกาญจน์ หงษ์วงษ์โรงเรียนบ้านหนองแวงบกไผ่ล้อมวิทยากรรมการ
5. นางสาวอมร กาลัยมะเณโรงเรียนบ้านมะชมโนนสง่ากรรมการ
6. นายธีรศักดิ์ โยมาโรงเรียนหนองปอกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายชัยยุทธ์ ขัตติยะวงศ์โรงเรียนบ้านหัวเข่าแตกประธานกรรมการ
2. นางอรทัย บุบผาโรงเรียนพยัคฆภูมิสัยกรรมการ
3. นางสาวอมร กา่ลัยมะเณโรงเรียนบ้านมะชมโนสง่ากรรมการ
4. นายยุทธพล เทียงแสนโรงเรียนบ้านหัวหนองคูกรรมการ
5. นายธีระศักดิ์ โยมาโรงเรียนบ้านหนองปอกรรมการ
6. นางสาวกนกกาญน์ หงษ์วงษ์โรงเรียนบ้านหนองแวงบกไผ่ล้อมวิทยากรรมการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายชัยยุทธ์ ขัตติยะวงศ์โรงเรียนบ้านหัวเข่าแตกประธานกรรมการ
2. นายบุญส่ง เชื่อนิจโรงเรียนบ้านโนนรังกรรมการ
3. นางอรทัย บุบผาโรงเรียนพยัคฆภูมิพิสัยกรรมการ
4. นางสาวอมร กาลัยมะเณโรงเรียนบ้านมะชมโนนสง่ากรรมการ
5. นายยุทธพล เทียงแสนโรงเรียนบ้านหนองคูกรรมการ
6. นายธีรศักดิ์ โยมาโรงเรียนบ้านหนองปอกรรมการ
7. นางสาวกนกกาญจน์ หงษ์วงษ์โรงเรียนหนองแวงบกไผ่ล้อมวิทยากรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
1. นายชัยยุทธ ขัตติยะวงศ์โรงเรียนบ้านหัวเข่าแตกกรรมการ
2. นายธีรศักดิ์ โยมาโรงเรียนบ้านหนองปอกรรมการ
3. นางสาวกนกกาญจน์ หงษ์วงษ์โรงเรียนหนองแวงบกไผ่ล้อมวิทยากรรมการ
4. นายยุทธพล เทียงแสนโรงเรียนบ้านหนองคูกรรมการ
5. นางสาวอมร กาลัยมะเณโรงเรียนบ้านมะชมโนนสง่ากรรมการ
6. นางอรทัย บุบผาโรงเรียนพยัคฆภูมิพิสัยกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายชัยยุทธ์ ขัตติยะวงศ์โรงเรียนบ้านหัวเข่าแตกประธานกรรมการ
2. นายธีระศักดิ์ โยมาโรงเรียนบ้านหนองปอกรรมการ
3. นายยุทธพล เทียงแสนโรงเรียนบ้านหนองคูกรรมการ
4. นางสาวกรนกกาญจน์ หงษ์วงษ์โรงเรียนหนองแวงบกไผ่ล้อมวิทยากรรมการ
5. นางสาวอมร กาลัยมะเณโรงเรียนบ้านมะชมโนนสง่ากรรมการ
6. นางอรทัย บุบผาโรงเรียนพยัคฆภูมิพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายชัยยุทธ์ ขัตติยะวงศ์โรงเรียนบ้านหัวเข่าแตกประธานกรรมการ
2. นายธีระศักดิ์ โยมาโรงเรียนบ้านหนองปอกรรมการ
3. นางสาวกนกกาญจน์ หงษ์วงษ์โรงเรียนหนองแวงบกไผ่ล้อมวิทยากรรมการ
4. นางสาวอมร กาลัยมะเณโรงเรียนบ้านมะชมโนนสง่ากรรมการ
5. นายยุทธพล เทียงแสนโรงเรียนบ้านหัวหนองคูกรรมการ
6. นางอรทัย บุบผาโรงเรียนพยัคฆภูมิพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายชัยยุทธ ขัตติยะวงค์โรงเรียนบ้านหัวเข่าแตกประธานกรรมการ
2. นายธีระศักดิ์ โยมาโรงเรียนบ้านหนองปอกรรมการ
3. นายยุทธพล เทียงแสนโรงเรียนบ้านห้วหนองคูกรรมการ
4. นางสาวกนกกาญจน์ หงษ์วงษ์โรงเรียนบ้านหนองแวงบกไผ่ล้อมวิทยากรรมการ
5. นางสาวอมร กาลัยมะเณโรงเรียนบ้านมะชมโนนสง่ากรรมการ
6. นางอรทัย บุบผาโรงเรียนพยัคภูมิพิสัยกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสมัย ศาลาจันทร์โรงเรียนบ้านหนองปอประธานกรรมการ
2. นางสาววรจนา แก้วลาดโรงเรียนบ้านห้วยหลาวกรรมการ
3. นางสาวแคทรียา กาศรีโรงเรียนบ้านจอมพะลานกรรมการ
4. นายอภิวัฒน์ แคนหนองโรงเรียนบ้านเปลือยดอนมันน้ำกรรมการ
5. นางสาวกนกกาญจน์ หงส์วงษ์โรงเรียนบ้านหนองแวงบกไผ่ล้อมวิทยากรรมการ
6. นายไพฑูรย์ โพธิ์พยัคฆ์โรงเรียนบ้านน้ำสร้างหนองบะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสมัย ศาลาจันทร์โรงเรียนหนองปอประธานกรรมการ
2. นางสาวธิติมา ปาลิโตโรงเรียนบ้านหนองสระกรรมการ
3. นางสาววิภาดา กาสินธุ์โรงเรียนบ้านเม็กดำกรรมการ
4. นางสาวกุลณัน โพธิ์ดีโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
5. นางสาวปวีณา ต่างมงคลโรงเรียนบ้านเก่าใหญ่โนนสะอาดกรรมการ
6. นางสาวเพลินจิตร ศิริเวชโรงเรียนบ้านเมืองเตากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสมัย ศาลาจันทร์โรงเรียนหนองปอประธานกรรมการ
2. นางสาวธิติมา ปาลิโตโรงเรียนบ้านหนองสระกรรมการ
3. นางสาวจรินทิพย์ ฝั่งไธสงโรงเรียนบ้านหัวหมูกรรมการ
4. นางสาวกุลณัน โพธิ์ดีโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
5. นางสาวปวีณา ต่างมงคลโรงเรียนบ้านเก่าใหญ่โนนสะอาดกรรมการ
6. นางสาวเพลินจิตร ศิริเวชโรงเรียนบ้านเมืองเตากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสมัย ศาลาจันทร์โรงเรียนหนองปอประธานกรรมการ
2. นายอดิศร จันทะค้อมโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์กรรมการ
3. นางเยาวลักษณ์ พันอุทัยโรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่งกรรมการ
4. นายไชยพร สำราญสุขโรงเรียนบ้านแวงเหล่าเก่าน้อยกรรมการ
5. นางสาวจารุณี ปะทะโกโรงเรียนบ้านหมากหม้อโนนเกษตรกรรมการ
6. นางสาวจตุพร ศรีสุขโรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสมัย ศาลาจันทร์โรงเรียนหนองปอประธานกรรมการ
2. นายอดิศร จันทะค้อมโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์กรรมการ
3. นางเยาวลักษณ์ พันอุทัยโรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่งกรรมการ
4. นายไชยพร สำราญสุขโรงเรียนบ้านแวงเหล่าเก่าน้อยกรรมการ
5. นางสาวจารุณี ปะทะโกโรงเรียนบ้านหมากหม้อโนนเกษตรกรรมการ
6. นางสาวจตุพร ศรีสุขโรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสมัย ศาลาจันทร์โรงเรียนบ้านหนองปอประธานกรรมการ
2. นางนัฏฐนันท์ พิมพ์พันธุ์โรงเรียนบ้านหนองบัวกุดอ้อกรรมการ
3. นางณัฐญา เทียงดีโรงเรียนบ้านดงม่วงหัวดงหนองบากกรรมการ
4. นายวัชระพงษ์ สุพรรณรังโรงเรียนบ้านดอนหมีกรรมการ
5. นางสาวรจนา แก้วลาดโรงเรียนบ้านห้วยหลาวกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสมัย ศาลาจันทร์โรงเรียนหนองปอประธานกรรมการ
2. นายยุทธพล เทียงแสนโรงเรียนบ้านหัวหนองคูกรรมการ
3. นางสาววานิสรา อ่างคำโรงเรียนบ้านหนองเหล่ากรรมการ
4. นางนัฏฐนันท์ พิมพ์พันธ์ุโรงเรียนบ้านหนองบัวกุดอ้อกรรมการ
5. นางณัฐญา เทียงดีโรงเรียนบ้านดงม่วงหัวดงหนองบากกรรมการ
6. นายไชยา ปะตาตะโกโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสมัย ศาลาจันทร์โรงเรียนหนองปอประธานกรรมการ
2. นางสาวทิพย์วรรณ อินทร์งามโรงเรียนบ้านดงเย็นกรรมการ
3. นางลักษมาภรณ์ จีระออนโรงเรียนบ้านโคกมนโนนทองกรรมการ
4. นางสาวพรศิริ ปักกุนนันโรงเรียนบ้านหัวงัวกรรมการ
5. นางสาวจรินทิพย์ ฝั่งไธสงโรงเรียนบ้านหัวหมูกรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสมัย ศาลาจันทร์โรงเรียนหนองปอประธานกรรมการ
2. นางสาวทิพย์วรรณ อินทร์งามโรงเรียนบ้านดงเย็นกรรมการ
3. นางสาวพิมพ์ลภัทร ดงอุทิศโรงเรียนบ้านก่อกรรมการ
4. นายวิชชา ทุมดีโรงเรียนบ้านหนองคลองกรรมการ
5. นางลักษมาภรณ์ จีระออนโรงเรียนบ้านโคกมนโนนทองกรรมการ
6. นางสาวจิรดา เกวิโกโรงเรียนบ้านเขวาทุ่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสมัย ศาลาจันทร์โรงเรียนหนองปอประธานกรรมการ
2. นางสาวสุจิตรา ภูวงค์โรงเรียนบ้านวังจานโนนสำราญกรรมการ
3. นางสาวพิมพ์ลภัทร ดงอุทิศโรงเรียนบ้านก่อกรรมการ
4. นางปทุมมา ปะระทังโรงเรียนชุมชนนาสีนวลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสมัย ศาลาจันทร์โรงเรียนหนองปอประธานกรรมการ
2. นางสาวสุจิตรา ภูวงค์โรงเรียนบ้านวังจานโนนสำราญกรรมการ
3. นายพิมพ์ภัทร ดงอุทิศโรงเรียนบ้านก่อกรรมการ
4. นางปทุมมา ปะระทังโรงเรียนชุมชนนาสีนวลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสมัย ศาลาจันทร์โรงเรียนหนองปอประธานกรรมการ
2. นางสาวสุจิตรา ภูวงค์โรงเรียนบ้านวังจานโนนสำราญกรรมการ
3. นางสาวพิมพ์ภัทร ดงอุทิศโรงเรียนบ้านก่อกรรมการ
4. นางปทุมมา ปะระทังโรงเรียนชุมชนนาสีนวลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสมัย ศาลาจันทร์โรงเรียนหนองปอประธานกรรมการ
2. นางสาวคะนึงนิจ คำมูลโรงเรียนบ้านประแหย่งกรรมการ
3. นางสาววราภรณ์ พรมวะโรงเรียนบ้านตำแย(ประชานุเคราะห์)กรรมการ
4. นางสาวอมร กาลัยมะเณโรงเรียนบ้านมะชมโนนสง่ากรรมการ
5. นางสาวอนงค์ลักษณ์ สุทธิโรงเรียนบ้านแก่นเท่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสมัย ศาลาจันทร์โรงเรียนหนองปอประธานกรรมการ
2. นางสาวนงนุช ไพอุปสีโรงเรียนบ้านร่วมใจ ๒กรรมการ
3. นายวิชชัยชาญ ประดับคำโรงเรียนบ้านหนองแสนกรรมการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]