หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 ว่าที่ ร.ต.ธนุ วงษ์จินดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ประธานกรรมการคณะกรรมการอำนวยการ  
2 นายไพฑูรย์ อนุสัตย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ  
3 นายไพโรจน์ ดงเรืองศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ  
4 นายวีรชาติ ชมภูหลง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวงัว คณะกรรมการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔  
5 นายเชาวฤทธิ์ อาระหัง ครูโรงเรียนบ้านก่อ คณะกรรมการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔  
6 นายประสาท ราชจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังจานโนนสำราญ คณะกรรมการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔  
7 นางสาธุตา เลื่อมใส ครูโรงเรียนบ้านหนองแสน คณะกรรมการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔  
8 นายมานิต ประจุดทะเนย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านประแหย่ง คณะกรรมการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔  
9 นายวีระศักดิ์ ปัตตาลาโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดง คณะกรรมการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔  
10 นายชัยชาญ อะโน ครูโรงเรียนบ้านหนองแสงทุ่มยาว คณะกรรมการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔  
11 นายวิทยา นนท์นภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเตาบ่า คณะกรรมการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔  
12 นางกรรณิการ์ พัฒนนิติศักดิ์ ครูโรงเรียนบ้านเม็กดำ คณะกรรมการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔  
13 นายศรายุช เชาว์ชาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร คณะกรรมการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔  
14 นายไพทูล บุญมั่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแฮหนองเหล็ก คณะกรรมการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔  
15 นายวิชาญ แก้ววิเศษ ครูโรงเรียนบ้านหนองบึง คณะกรรมการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔  
16 นายสุทธิศักดิ์ ศิลป์ศิริวานิชย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวคู คณะกรรมการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔  
17 นายธรรมรักษ์ เพียรอดวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านโคกยาว คณะกรรมการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔  
18 นายยรรยงศ์ ประวารณะ ครูโรงเรียนบ้านหนองหน่อง คณะกรรมการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔  
19 นายวิเชียร ผดุงกิจ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหนองแปน คณะกรรมการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔  
20 นางสุวิมล สุขดี ผู้อำนวยการโรงเรียนรุ่งอรุณวิทย์ คณะกรรมการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔  
21 นายธีระสานต์ วรรณธนาเลิศ ครูโรงเรียนบ้านกุดน้ำใส คณะกรรมการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔  
22 นางสาววัชรพรรณ สอนจินซือ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านปอพานหนองโน คณะกรรมการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔  
23 นายกฤษฎา ประทุมเมศ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านอีโต้ คณะกรรมการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔  
24 นายณัฐธนสิทธิ์ มาตร์คำมี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา คณะกรรมการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔  
25 นายสันติ ทบพวก เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านดงม่วง คณะกรรมการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔  
26 นางสาวสุภาวดี ทบง่อม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านห้วยหลาว คณะกรรมการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔  
27 นางสาวณิชาภัทร สุทธิเจริญ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านห้วยหิน คณะกรรมการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔  
28 นางสาวจิราพร ฤทธิยา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหนองแฮหนองเหล็ก คณะกรรมการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔  
29 นางสาวรัชนีวรรณ จันทร์พล เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหนองแสง คณะกรรมการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔  
30 นายเอกศิษฏ์ เทพปทุมวิไลพร เจ้าหน้าที่ธุรการโนบ้านประแหย่ง คณะกรรมการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔  
31 นายดำรง ปักเขตานัง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขันประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔  
32 นายมีขัย พลภูงา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขันประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔  
33 นายวิทยา คชโคตร ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขันประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔  
34 นายวิชาน ศรีอาภรณ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขันประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔  
35 นางสาวปราณี วรรณปะเก ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขันประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔  
36 นางลำไพ วันจงคำ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขันประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔  
37 นางศุภสิริ ขามช่วง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขันประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔  
38 นางพคพร คำยิ่ง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขันประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔  
39 นายครรชิต ศรีกุลคร ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขันประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔  
40 นางรุ่งอรุณ สิงห์สุพรรณ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขันประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔  
41 นางดรณี ปะสังติโย ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขันประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔  
42 นางพิมพ์ลักษณ์ หม่องคำมี นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขันประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔  
43 นายวิเชียร ผดุงกิจ เจ้าหน้าที่ธุรการโนบ้านหนองแปน คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขันประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔  
44 นายไพฑูรย์ อนุสัตย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ประธานคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
45 นางอุไรวรรณ ลครรำ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ รองประธานคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
46 นางดรณี ปะสังติโย ศึกษานิเทศก์ กรรมการคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
47 นายธิติวัฒน์ พิไลวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่ากว้าง กรรมการคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
48 นายสมชาย ทองดวง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมากหม้อโนนเกษตร กรรมการคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
49 นายทวี สิทธิจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระต่ายโนนสวัสดิ์ กรรมการคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
50 นางพวงพยอม บุญตาแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหลาว กรรมการคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
51 นายสมัย ศาลาจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปอ กรรมการคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
52 นายจรัส มุ่งชู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก กรรมการคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
53 นางชนิดา มุ่งชู รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่านาเชือก กรรมการคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
54 นางกัญจนา สัตตรัตนำพร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไก้เผือกใต้วิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
55 นายวิทยา คชโคตร ศึกษานิเทศก์ กรรมการคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
56 นางพคพร คำยิ่ง ศึกษานิเทศก์ กรรมการคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
57 นายครรชิต ศรีกุลคร ศึกษานิเทศก์ กรรมการคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
58 นางศุภสิริ ขามช่วง ศึกษานิเทศก์ กรรมการคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
59 นายไพทูล บุญมั่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแฮหนองเหล็ก กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
60 นายสมชาย แก้วเกษเกลี้ยง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
61 นางรุ่งอรุณ สิงห์สุพรรณ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
62 นางสุภารีย์ โพนเงิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ  
63 นายเยื้อน สิทธิศาสตร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ  
64 นายเฉลิมเกียรติ สง่าศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ  
65 นายทองสุข มาตย์คำมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ  
66 นายสุภาพ จันทร์สม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ  
67 จ.อ.พงษ์ศักดิ์ จันทวิมล รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ  
68 นางสาวริกุล ผลดี ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ  
69 นางสาวสุปราณี วรามิตร ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ  
70 นางอุไรวรรณ ลครรำ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศก์ กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ  
71 นางสาวประภาพรรณ จันโอทาน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ  
72 นางสาวสวริณทร์ หอมดวง รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ  
73 นางนงเยาว์ นาเพีย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ  
74 นางสาวละมุล อนุสัตย์ ผู้อำนวยการกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษา กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ  
75 นายเฉลิมเกียรติ ภัทราบุญญากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเลา กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ  
76 นายสุกัณฑ์ โสภากาล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนหัน กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ  
77 นายสกุล กุลนิตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตลาดโนนโพธิ์ กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ  
78 นายวิรัตน์ อัครเสริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผือ กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ  
79 นายสังวาร ปะติเพนัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองข่า กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ  
80 นายปิยวัฒน์ บุญบรรจง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ  
81 นายยงยุทธ ศรีประดู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองฮี กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ  
82 นายเกียรติศักดิ์ อรรควัฒนางกูร ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนนาสีนวล กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ  
83 นายสมาธิ พินิจกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเม็กดำ กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ  
84 นายทองคำ รณเรืองฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนแร่ กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ  
85 นายพิชัย ชุบสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหิน กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ  
86 นายอุทัย จันทา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบึง กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ  
87 นายจาตุรนต์ ปะกินำหัง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ  
88 นายทวีวัฒน์ เสนาคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเครือซูด กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ  
89 นายตรีพันธ์ เชื่อนิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหน่อง กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ  
90 นายพิมล แก้วพะเนาว์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำ กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ  
91 นางสาวปิยรัตน์ ศรีหาพล ผู้อำนวยการโรงเรียนพระกุมารศึกษา กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ  
92 นายอำนาจ พลไชยขา ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ  
93 นายเลิศปรีชา ประสีระตา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกไร่ กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ  
94 นางเพ็ญศรี ศรีสุนารถ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ  
95 นายมานิตย์ แสนหะวานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ  
96 นายวิทยา สาทองขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองรูแข้ กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ  
97 นายสุเทพ บุตรสำราญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ  
98 นายประยูร นางสีคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ  
99 นายบุญธง เดชเถร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองเสือ กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ  
100 นายจักรกฤษณ์ อนุฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนน กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ  
101 นางพรรณี เสี่ยงบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนดู่วังบอน กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ  
102 นายสุรัตน์ จันทร์พล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขวาไร่ (ดรุณวิทยา) กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ  
103 นายชิน เภาพาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือย กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ  
104 นายสมนึก สีมาพล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ  
105 นายปานทอง ปธิเก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแสง กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ  
106 นายบุญเหลือ ประทานัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปลาขาว กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ  
107 นายอภินันท์ ทองขาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดน้ำใส กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ  
108 นายชัยสิทธิ์ ทบบัณฑิต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอีโต้ กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ  
109 นายสมศักดิ์ เหลืองทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนางเลิ้งโคกล่าม กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ  
110 นายชายชาญ พลสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกมนโนนทอง กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ  
111 นายสมยศ ชนะเพีย ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ  
112 นายบุญสม แสนเมืองแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวหนองคู กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ  
113 นางพวงพยอม บุญตาแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหลาว กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ  
114 นายเทิดไท รัตนธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกุงวิทยา กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ  
115 นายทวี พับไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแดง กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ  
116 นายประสิทธิ์ วิไลแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเม็ก กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ  
117 นายพิชิต บ้งกาวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสระ กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ  
118 นายชัยยุทธ ขัตติยะวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวเข่าแตก กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ  
119 นายไกรศรี โคตรมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าค้อ กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ  
120 นายทวี สิทธิจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระต่ายโนนสวัสดิ์ กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ  
121 นายธิติวัฒน์ พิไลวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่ากว้าง กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ  
122 นายสมัย ศาลาจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปอ กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ  
123 นายสมชาย ทองดวง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมากหม้อโนนเกษตร กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ  
124 นายจรัส มุ่งชู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ  
125 นายยรรยงค์ อนุฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชุมแสงโนนเหลี่ยม กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ  
126 นายศรายุช เชาว์ชาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ  
127 นายนุกูล สิงห์สุพรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวช้าง กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ  
128 นายสมควร สมศรีดา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยทราย กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ  
129 นายประภาส ไชยหงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคึมบง กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ  
130 นายอำนาจ ปัตตาเนย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตำแยโนนยาง กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ  
131 นายปริวรรต น้อยตาแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าตองหนองงู กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ  
132 นายสุนทร ทบหลง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวสระ กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ  
133 นางสุทิน ทองดวง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตลาดม่วง กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ  
134 นายไพทูล บุญมั่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแฮหนองเหล็ก กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ  
135 นายสมชาย แก้วเกษเกี้ยง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ  
136 นายสุเวช ธุระธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่านาเชือก กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ  
137 นายยอด ชนไพโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทคโนโลยีพาณิชยการ ฯ กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ  
138 นายณรงค์กร กมลคุณพนา ผู้อำนวยการโรงเรียนวรัญญาวิทย์ กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ  
139 นายประศาสตร์ ชุบสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนศุภประภา กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ  
140 นางกัลยาณี เรียบร้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเรียบร้อย กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ  
141 นายธนารักษ์ กองสา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตลาดม่วง กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ  
142 นางอุไรวรรณ ลครรำ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ  
143 นายสุภาพ จันทร์สม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ประธานคณะกรรมการดำเนินงานประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
144 นางเพ็ญศรี ศรีสุนารถ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง รองประธานคณะกรรมการดำเนินงานประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
145 นายธนูศิลป์ บัวบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโนทับม้า กรรมการคณะกรรมการดำเนินงานประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
146 นายดำรง ปักเขตานัง ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
147 นายเอกลักษณ์ บุญท้าว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตำแย(ตำแยประชานุเคราะห์) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
148 นางสุภารีย์ โพนเงิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
149 นางอุไรวรรณ ลครรำ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ รองประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
150 นายทองคำ รณเรืองฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนแร่ กรรมการคณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
151 นายพิชัย ชุบสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหิน กรรมการคณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
152 นายอุทัย จันทา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบึง กรรมการคณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
153 นายประสิทธิ์ วิไลแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเม็ก กรรมการคณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
154 นายยรรยงค์ อนุฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชุมแสงโนนเหลี่ยม กรรมการคณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
155 นางสุทิน ทองดวง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตลาดม่วง กรรมการคณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
156 นางดรณี ปะสังติโย ศึกษานิเทศก์ กรรมการคณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
157 นางศุภสิริ ขามช่วง ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
158 นางรุ่งอรุณ สิงห์สุพรรณ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
159 นางรุ่งอรุณ สิงห์สุพรรณ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ  
160 นางดรณี ปะสังติโย ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ  
161 นายไพฑูรย์ อนุสัตย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ อุปกรณ์ แสง เสียง พิธีเปิด  
162 นายทองคำ รณเรืองฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนแร่ รองประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ อุปกรณ์ แสง เสียง พิธีเปิด  
163 นายพิชัย ชุบสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหิน กรรมการคณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ อุปกรณ์ แสง เสียง พิธีเปิด  
164 นายอุทัย จันทา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบึง กรรมการคณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ อุปกรณ์ แสง เสียง พิธีเปิด  
165 นายสุรัตน์ จันทร์พล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขวาไร่(ดรุณวิทยา) กรรมการคณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ อุปกรณ์ แสง เสียง พิธีเปิด  
166 นายชิน เภาพาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือย กรรมการคณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ อุปกรณ์ แสง เสียง พิธีเปิด  
167 นายชัยสิทธ์ ทบบัณฑิต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอีโต้ กรรมการคณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ อุปกรณ์ แสง เสียง พิธีเปิด  
168 นายสมนึก สีมาพล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ กรรมการคณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ อุปกรณ์ แสง เสียง พิธีเปิด  
169 นายปานทอง ปธิเก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแสง กรรมการคณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ อุปกรณ์ แสง เสียง พิธีเปิด  
170 นายบุญเหลือ ประทานัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปลาขาว กรรมการคณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ อุปกรณ์ แสง เสียง พิธีเปิด  
171 นายบุญสม แสนเมืองแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวหนองคู กรรมการคณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ อุปกรณ์ แสง เสียง พิธีเปิด  
172 นางพวงพยอม บุญตาแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหลาว กรรมการคณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ อุปกรณ์ แสง เสียง พิธีเปิด  
173 นายสมัย ศาลาจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปอ กรรมการคณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ อุปกรณ์ แสง เสียง พิธีเปิด  
174 นายศรายุช เชาว์ชาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร กรรมการคณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ อุปกรณ์ แสง เสียง พิธีเปิด  
175 นายนุกูล สิงห์สุพรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวช้าง กรรมการคณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ อุปกรณ์ แสง เสียง พิธีเปิด  
176 นายยรรยงค์ อนุฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชุมแสงโนนเหลี่ยม กรรมการคณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ อุปกรณ์ แสง เสียง พิธีเปิด  
177 นายประภาส ไชยหงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคึมบง กรรมการคณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ อุปกรณ์ แสง เสียง พิธีเปิด  
178 นายสมควร สมศรีดา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยทราย กรรมการคณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ อุปกรณ์ แสง เสียง พิธีเปิด  
179 นายปริวรรต น้อยตาแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าตองหนองงู กรรมการคณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ อุปกรณ์ แสง เสียง พิธีเปิด  
180 นายประมวล ทัพลือชัย ลูกจ้างประจำโรงเรียนบ้านเขวาไร่ กรรมการคณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ อุปกรณ์ แสง เสียง พิธีเปิด  
181 นายสุทธิรักษ์ แก้วสะอาด ลูกจ้างประจำโรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ อุปกรณ์ แสง เสียง พิธีเปิด  
182 นายทองแดง ตลอดไธสง ลูกจ้างประจำโรงเรียนบ้านป่าแดง กรรมการคณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ อุปกรณ์ แสง เสียง พิธีเปิด  
183 นายถนอม ประวันนา ลูกจ้างประจำโรงเรียนบ้านหนองแฮ กรรมการคณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ อุปกรณ์ แสง เสียง พิธีเปิด  
184 นายประสงค์ บุญมั่ง ลูกจ้างประจำโรงเรียนบ้านหนองม่วง กรรมการคณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ อุปกรณ์ แสง เสียง พิธีเปิด  
185 นายอาจหาร อานดี ลูกจ้างประจำโรงเรียนบ้านหนองเม็ก กรรมการคณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ อุปกรณ์ แสง เสียง พิธีเปิด  
186 นายถวิล สุจิตโต ลูกจ้างประจำโรงเรียนบ้านห้วยทราย กรรมการคณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ อุปกรณ์ แสง เสียง พิธีเปิด  
187 นายเจริญพล ประทุมเมศ ลูกจ้างประจำโรงเรียนบ้านหัวช้าง กรรมการคณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ อุปกรณ์ แสง เสียง พิธีเปิด  
188 นายณัทธศิลป์ ปะทะกัง ลูกจ้างประจำโรงเรียนหนองกุงวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ อุปกรณ์ แสง เสียง พิธีเปิด  
189 นายมณี แก้วโพธิ์ ลูกจ้างประจำโรงเรียนบ้านหนองแดง กรรมการคณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ อุปกรณ์ แสง เสียง พิธีเปิด  
190 นางนิรัน เขตชมพู ลูกจ้างประจำโรงเรียนบ้านหัวหนองคู กรรมการคณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ อุปกรณ์ แสง เสียง พิธีเปิด  
191 นายคำผา วงมาต ลูกจ้างประจำโรงเรียนบ้านตลาดม่วง กรรมการคณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ อุปกรณ์ แสง เสียง พิธีเปิด  
192 นายทองคูณ เที่ยงโนนดา ลูกจ้างประจำโรงเรียนบ้านกระต่ายโนนสวัสดิ์ กรรมการคณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ อุปกรณ์ แสง เสียง พิธีเปิด  
193 นายหนูจันทร์ แพงลุนหล้า ลูกจ้างประจำโรงเรียนบ้านหนองบึง กรรมการคณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ อุปกรณ์ แสง เสียง พิธีเปิด  
194 นายทองสุข ประทุมแฝง ลูกจ้างประจำโรงเรียนบ้านโคกมนโนนทอง กรรมการคณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ อุปกรณ์ แสง เสียง พิธีเปิด  
195 นายสมภาร มีวงค์ ลูกจ้างประจำโรงเรียนบ้านเหล่าค้อ กรรมการคณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ อุปกรณ์ แสง เสียง พิธีเปิด  
196 นายถุเรียน แสนเย็น ลูกจ้างประจำโรงเรียนบ้านสำโรง กรรมการคณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ อุปกรณ์ แสง เสียง พิธีเปิด  
197 นายสมัย ปะธิเก ลูกจ้างประจำโรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร กรรมการคณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ อุปกรณ์ แสง เสียง พิธีเปิด  
198 นายชายชาญ พลสอน ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านโคกมนโนนทอง กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ อุปกรณ์ แสง เสียง พิธีเปิด  
199 นางชนิดา มุ่งชู รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่านาเชือก กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ อุปกรณ์ แสง เสียง พิธีเปิด  
200 นายธิติวัฒน์ พิไลวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่ากว้าง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ อุปกรณ์ แสง เสียง พิธีเปิด  
201 นายธิติวัฒน์ พิไลวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่ากว้าง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ อุปกรณ์ แสง เสียง พิธีเปิด  
202 นายสมชาย ทองดวง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมากหม้อโนนเกษตร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ อุปกรณ์ แสง เสียง พิธีเปิด  
203 นายทวี สิทธิ์จันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระต่ายโนนสวัสดิ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ อุปกรณ์ แสง เสียง พิธีเปิด  
204 นางสุทิน ทองดวง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตลาดม่วง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ อุปกรณ์ แสง เสียง พิธีเปิด  
205 นายไพทูล บุญมั่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแฮหนองเหล็ก กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ อุปกรณ์ แสง เสียง พิธีเปิด  
206 นายสมชาย แก้วเกษเกี้ยง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ อุปกรณ์ แสง เสียง พิธีเปิด  
207 นายชายชาญ พลสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกมนโนนทอง รองประธานคณะกรรมการฝ่ายพิธีการและการแสดงพิธีเปิด  
208 นายประภาส ไชยหงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคึมบง กรรมการคณะกรรมการฝ่ายพิธีการและการแสดงพิธีเปิด  
209 นายไพทูล บุญมั่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแฮหนองเหล็ก กรรมการคณะกรรมการฝ่ายพิธีการและการแสดงพิธีเปิด  
210 นางสุทิน ทองดวง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตลาดม่วง กรรมการคณะกรรมการฝ่ายพิธีการและการแสดงพิธีเปิด  
211 นางรุจิรา แดงจันทึก ครูโรงเรียนบ้านห้วยหิน กรรมการคณะกรรมการฝ่ายพิธีการและการแสดงพิธีเปิด  
212 นายธนารักษ์ กองสา ครูโรงเรียนบ้านตลาดม่วง กรรมการคณะกรรมการฝ่ายพิธีการและการแสดงพิธีเปิด  
213 นายสากล เนตะวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านกระต่ายโนนสวัสดิ์ กรรมการคณะกรรมการฝ่ายพิธีการและการแสดงพิธีเปิด  
214 นางเทพทอง อนุฤทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านโพนทราย กรรมการ กรรมการคณะกรรมการฝ่ายพิธีการและการแสดงพิธีเปิด  
215 นางศุภสิริ ขามช่วง ศึกษานิเทศก์ กรรมการคณะกรรมการฝ่ายพิธีการและการแสดงพิธีเปิด  
216 นางลำไพ วันจงคำ ศึกษานิเทศก์ กรรมการคณะกรรมการฝ่ายพิธีการและการแสดงพิธีเปิด  
217 นางพคพร คำยิ่ง ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายพิธีการและการแสดงพิธีเปิด  
218 นายครรชิต ศรีกุลคร ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายพิธีการและการแสดงพิธีเปิด  
219 นางสุภารีย์ โพนเงิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ประธานคณะกรรมการฝ่ายพิธีการและการแสดงพิธีเปิด  
220 นายไพฑูรย์ อนุสัตย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
221 นายชายชาญ พลสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกมนโนนทอง รองประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
222 นางสุทิน ทองดวง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตลาดม่วง รองประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
223 นางพคพร คำยิ่ง ศึกษานิเทศก์ กรรมการคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
224 นายภูตะวัน วรนันทการกิจ นักประชาสัมพันธ์ กรรมการคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
225 นายปัญญา ทบศรี ครูโรงเรียนบ้านอีโต้ กรรมการคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
226 นายไกรทอง พนาดร ครูโรงเรียนบ้านหนองแสง กรรมการคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
227 นายรังสรรค์ นันทะแสน ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวแดง กรรมการคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
228 นายชูชาติ พรหมคุณ ครูโรงเรียนบ้านกุดน้ำใส กรรมการคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
229 นายคำภู จัตตุประสาร ครูโรงเรียนบ้านขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือย กรรมการคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
230 นายสุทธิรักษ์ แก้วสะอาด ครูช่วยสอนโรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
231 นายถุเรียน แสนเย็น ช่างครุภัณฑ์โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง กรรมการคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
232 นายวิชาญ จันโท นักการภารโรง โรงเรียนบ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก กรรมการคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
233 นายกฤษฎา ประทุมเมศ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านอีโต้ กรรมการคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
234 นางสาวสุภาวดี ทบง่อม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านห้วยหลาว กรรมการคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
235 นายจรัส มุ่งชู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
236 นายไชยา อรัญโสต ครูโรงเรียนวัดป่านาเชือก กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
237 นางสุภารีย์ โพนเงิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ประธานคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
238 นายยอด ชนไพโรจน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโลยีพานิชยการมหาสารคาม รองประธานคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
239 นายณัฐธนสิทธิ์ มาตร์คำมี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหมากหม้อโนนเกษตร กรรมการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
240 นางสาวพจมาน เหล่าเจริญ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนหนองกุงวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
241 นางสาวรัชนีวรรณ จันทร์พล เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหนองแสง กรรมการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
242 นางสาวสุภาวดี เนื่องศรี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหนองปอ กรรมการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
243 นางสาวสาวิตรี อินทะราชา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านคึมบง กรรมการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
244 นางสาวลดาวัลย์ มาตรสรรพ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหนองบึง กรรมการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
245 นางสาววัชรพรรณ สอนจินซือ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านปอพานหนองโน กรรมการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
246 นายสันติ ทบพวก เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านชุมแสงโนนเหลี่ยม กรรมการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
247 นางสาววชิราภรณ์ พันธ์หนองหว้า เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านโคกก่องโคกสูงหนองแต้ กรรมการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
248 นายสมัย สุปัด เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง กรรมการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
249 นางสาวชรินทิพย์ จุปะมะนัย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหนองสระ กรรมการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
250 นางสาวปราณี วรรณปะเก ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
251 นางพัชรี ประทุมเทา ครูโรงเรียนบ้านหนองแสง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
252 นางลำไพ วันจงคำ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
253 นายสุรัตน์ จันทร์พล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขวาไร่(ดรุณวิทยา) ประธานคณะกรรมการฝ่ายประสานงานและรับผิดชอบสถานที่จัดการแข่งขัน  
254 นายสุเวช ธุระธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่านาเชือก ประธานคณะกรรมการฝ่ายประสานงานและรับผิดชอบสถานที่จัดการแข่งขัน  
255 นายประศาสตร์ ชุบสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนศุภประภา ประธานคณะกรรมการฝ่ายประสานงานและรับผิดชอบสถานที่จัดการแข่งขัน  
256 นายอภินันท์ ทองขาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดน้ำใส ประธานคณะกรรมการฝ่ายประสานงานและรับผิดชอบสถานที่จัดการแข่งขัน  
257 นายปานทอง ปธิเก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแสง ประธานคณะกรรมการฝ่ายประสานงานและรับผิดชอบสถานที่จัดการแข่งขัน  
258 นายพิชัย ชุบสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหิน ประธานคณะกรรมการฝ่ายประสานงานและรับผิดชอบสถานที่จัดการแข่งขัน  
259 นายสมนึก สีมาพล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ ประธานคณะกรรมการฝ่ายประสานงานและรับผิดชอบสถานที่จัดการแข่งขัน  
260 นายสมัย ศาลาจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปอ ประธานคณะกรรมการฝ่ายประสานงานและรับผิดชอบสถานที่จัดการแข่งขัน  
261 นายนุกูล สิงห์สุพรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวช้าง ประธานคณะกรรมการฝ่ายประสานงานและรับผิดชอบสถานที่จัดการแข่งขัน  
262 นายเทดไท รัตนธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกุงวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายประสานงานและรับผิดชอบสถานที่จัดการแข่งขัน  
263 นายบุญสม แสนเมืองแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหังหนองคู กรรมการคณะกรรมการฝ่ายประสานงานและรับผิดชอบสถานที่จัดการแข่งขัน  
264 นายธิติวัฒน์ พิไลวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่ากว้าง กรรมการคณะกรรมการฝ่ายประสานงานและรับผิดชอบสถานที่จัดการแข่งขัน  
265 นายณรงค์กร กมลกุลพนา ผู้อำนวยการโรงเรียนวรัญญาวิทย์ กรรมการคณะกรรมการฝ่ายประสานงานและรับผิดชอบสถานที่จัดการแข่งขัน  
266 นายทองคำ รณเรืองฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนแร่ กรรมการคณะกรรมการฝ่ายประสานงานและรับผิดชอบสถานที่จัดการแข่งขัน  
267 นายชัยสิทธิ์ ทบบัญฑิต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอีโต้ กรรมการคณะกรรมการฝ่ายประสานงานและรับผิดชอบสถานที่จัดการแข่งขัน  
268 นายชิน เภาพาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือย กรรมการคณะกรรมการฝ่ายประสานงานและรับผิดชอบสถานที่จัดการแข่งขัน  
269 นายไกรศรี โคตรมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าค้อ กรรมการคณะกรรมการฝ่ายประสานงานและรับผิดชอบสถานที่จัดการแข่งขัน  
270 นายยรรยงค์ อนุฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชุมแสงโนนเหลี่ยม กรรมการคณะกรรมการฝ่ายประสานงานและรับผิดชอบสถานที่จัดการแข่งขัน  
271 นายปริวรรต น้อยตาแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปาตองหนองงู กรรมการคณะกรรมการฝ่ายประสานงานและรับผิดชอบสถานที่จัดการแข่งขัน  
272 นายสุนทร ทบหลง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวสระ กรรมการคณะกรรมการฝ่ายประสานงานและรับผิดชอบสถานที่จัดการแข่งขัน  
273 นายไพทูล บุญมั่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแฮหนองเหล็ก กรรมการคณะกรรมการฝ่ายประสานงานและรับผิดชอบสถานที่จัดการแข่งขัน  
274 นางพวงพยอม บุญตาแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหลาว กรรมการคณะกรรมการฝ่ายประสานงานและรับผิดชอบสถานที่จัดการแข่งขัน  
275 นายประสิทธิ์ วิไลแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเม็ก กรรมการคณะกรรมการฝ่ายประสานงานและรับผิดชอบสถานที่จัดการแข่งขัน  
276 นายสมศักดิ์ เหลืองทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนางเลิ้งโคกล่าม กรรมการคณะกรรมการฝ่ายประสานงานและรับผิดชอบสถานที่จัดการแข่งขัน  
277 นายบุญเหลือ ปะทานัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปลาขาว กรรมการคณะกรรมการฝ่ายประสานงานและรับผิดชอบสถานที่จัดการแข่งขัน  
278 นายประภาส ไชยหงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคึมบง กรรมการคณะกรรมการฝ่ายประสานงานและรับผิดชอบสถานที่จัดการแข่งขัน  
279 นายทวี พับไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแดง กรรมการคณะกรรมการฝ่ายประสานงานและรับผิดชอบสถานที่จัดการแข่งขัน  
280 นางสุทิน ทองดวง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตลาดม่วง กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายประสานงานและรับผิดชอบสถานที่จัดการแข่งขัน  
281 นายศรายุช เชาว์ชาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายประสานงานและรับผิดชอบสถานที่จัดการแข่งขัน  
282 นายสมชาย ทองดวง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมากหม้อโนนเกษตร กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายประสานงานและรับผิดชอบสถานที่จัดการแข่งขัน  
283 นางกัลป์ยานี เรียบร้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเรียบร้อย กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายประสานงานและรับผิดชอบสถานที่จัดการแข่งขัน  
284 นายสมชาย แก้วเกษเกี้ยง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายประสานงานและรับผิดชอบสถานที่จัดการแข่งขัน  
285 นายธวัชชัย กัตโร ครูโรงเรียนบ้านห้วยหิน กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายประสานงานและรับผิดชอบสถานที่จัดการแข่งขัน  
286 นายทวี สิทธิจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระต่ายโนนสวัสดิ์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายประสานงานและรับผิดชอบสถานที่จัดการแข่งขัน  
287 นายชัยยุทธ์ ขัตติยะวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวเข่าแตก กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายประสานงานและรับผิดชอบสถานที่จัดการแข่งขัน  
288 นายสมควร สมศรีดา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยทราย กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายประสานงานและรับผิดชอบสถานที่จัดการแข่งขัน  
289 นายสุภาพ จันทร์สม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ประธานคณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ/การจราจรและรักษาความปลอดภัย  
290 นายสุรัตน์ จันทร์พล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขวาไร่ รองประธานคณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ/การจราจรและรักษาความปลอดภัย  
291 นายพิชัย ชุบสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหิน รองประธานคณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ/การจราจรและรักษาความปลอดภัย  
292 นายชิน เภาพาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือย กรรมการคณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ/การจราจรและรักษาความปลอดภัย  
293 นายนุกูล สิงห์สุพรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวช้าง กรรมการคณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ/การจราจรและรักษาความปลอดภัย  
294 นายไกรศรี โคตรมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าค้อ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ/การจราจรและรักษาความปลอดภัย  
295 นายประภาส ไชยหงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคึมบง กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ/การจราจรและรักษาความปลอดภัย  
296 นายไกรทอง พนาดร ครูโรงเรียนบ้านหนองแสง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ/การจราจรและรักษาความปลอดภัย  
297 นายพิชัย ชุบสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหิน ประธานคณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผลการจัดงาน  
298 นายชัยสิทธิ์ ทบบัณฑิตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอีโต้ รองประธานคณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผลการจัดงาน  
299 นายสมชาย ทองดวง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมากหม้อโนนเกษตร กรรมการคณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผลการจัดงาน  
300 นายทวี สิทธิจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระต่ายโนนสวัสดิ์ กรรมการคณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผลการจัดงาน  
301 นางรุ่งอรุณ สิงห์สุพรรณ ศึกษานิเทศก์ กรรมการคณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผลการจัดงาน  
302 นางดรณี ปะสังติโย ศึกษานิเทศก์ กรรมการคณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผลการจัดงาน  
303 นางศุภสิริ ขามช่วง ศึกษานิเทศก์ กรรมการคณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผลการจัดงาน  
304 นายไพทูล บุญมั่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแฮหนองเหล็ก กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผลการจัดงาน  
305 นายสมชาย แก้วเกษเกลี้ยง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผลการจัดงาน  
306 นายธีระสานต์ วรรณธนาเลิศ ครูโรงเรียนบ้านกุดน้ำใส กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผลการจัดงาน  
307 นายไพฑูรย์ อนุสัตย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ประธานคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาปฐมวัย  
308 นายทองคำ รณเรืองฤทธิ์ ผู้อำนวยยการโรงเรียนบ้านโนนแร่ รองประธานกรรมการคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาปฐมวัย  
309 นายชัยสิทธิ์ ทบบัญฑิต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอีโต้ กรรมการคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาปฐมวัย  
310 นายพิทูล พันเทศ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาปฐมวัย  
311 นางรุ่งอรุณ สิงห์สุพรรณ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกรรมการคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาปฐมวัย  
312 นายเฉลิมเกียรติ สง่าศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ประธานคณะกรรมการดำเนินงานประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
313 นายพิชัย ชุบสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหิน รองประธานคณะกรรมการดำเนินงานประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
314 นายสุวิทย์ วงษาไฮ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองวาปีปทุม กรรมการคณะกรรมการดำเนินงานประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
315 นายโกสิน กันหา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไฮ กรรมการคณะกรรมการดำเนินงานประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
316 นายสุวรรณ สุริยา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำสร้างหนองบะ กรรมการคณะกรรมการดำเนินงานประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
317 นายบุญสม แสนเมืองแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวหนองคู กรรมการคณะกรรมการดำเนินงานประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
318 นายมีชัย พลภูงา ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
319 นางพรรณี เสี่ยงบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนดู่วังบอน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
320 นายเฉลิมเกียรติ สง่าศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ประธานคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
321 นางอุไรวรรณ ลครรำ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ รองประธานคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
322 นายสมาธิ พินิจกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเม็กดำ กรรมการคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
323 นายเทิดไทย รัตนธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกุงวิทยา กรรมการคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
324 นายสุรีย์ บัวรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๑๖ กรรมการคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
325 นายสุทิน ปะนันโต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวง กรรมการคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
326 นายศรายุช เชาว์ชาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร กรรมการคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
327 นายอินเดีย เสี่ยงบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลุบควันเมืองหงษ์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
328 นางลัดดาวัลย์ สีทิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกเพิ่มโคกกลาง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
329 นายเยื้อน สิทธิศาสตร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ประธานคณะกรรมการดำเนินงานประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
330 นายปานทอง ปธิเก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแสง รองประธานคณะกรรมการดำเนินงานประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
331 นางวราภรณ์ บุญเพ็ชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง กรรมการคณะกรรมการดำเนินงานประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
332 นายสุทธินันท์ ยศพล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมะชมโนนสง่า กรรมการคณะกรรมการดำเนินงานประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
333 นายเลิศปรีชา ปะสีระตา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกไร่ กรรมการคณะกรรมการดำเนินงานประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
334 นายชายชาญ พลสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกมนโนนทอง กรรมการคณะกรรมการดำเนินงานประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
335 นางสาวปราณี วรรณปะเก ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
336 นายนรินทร์ ศรีสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแคน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
337 นายเยื้อน สิทธิศาสตร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ประธานคณะกรรมการดำเนินงานประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
338 นายเกษม สิงห์สุพรรณ อนุบาลวาปีปทุม รองประธานคณะกรรมการดำเนินงานประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
339 นายถาวร บุ้งทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุ่งง้าว กรรมการคณะกรรมการดำเนินงานประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
340 นายสุเรนทร์ ขัตติยะวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่า กรรมการคณะกรรมการดำเนินงานประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
341 นายนิรัตน์ เนื่องศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสว่าง กรรมการคณะกรรมการดำเนินงานประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
342 นายวิทยา คชโคตร ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
343 นายศุภชาติ ชาวพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเขวาหนองแสง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
344 นางสุภารีย์ โพนเงิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ประธานคณะกรรมการดำเนินงานประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
345 นายสุรัตน์ จันทร์พล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขวาไร่(ดรุณวิทยา) ีรองประธานคณะกรรมการดำเนินงานประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
346 นายจาตุรนต์ ปะกินำหัง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี กรรมการคณะกรรมการดำเนินงานประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
347 นายนิคม พลวุธ บ้านแดงโพงคำแก้ว กรรมการคณะกรรมการดำเนินงานประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
348 นายวิทยา สาทองขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองรูแข้ กรรมการคณะกรรมการดำเนินงานประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
349 นายประยูร นางสีคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ กรรมการคณะกรรมการดำเนินงานประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
350 นายจักรกฤษณ์ ลีลาสกุลภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตำแย กรรมการคณะกรรมการดำเนินงานประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
351 นายไพบูลย์ เสนามาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย กรรมการคณะกรรมการดำเนินงานประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
352 นางกัญจนา สัตตรัตนำพร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไก้เผือกใต้วิทยา กรรมการคณะกรรมการดำเนินงานประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
353 นายไกรศรี โคตรมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าค้อ กรรมการคณะกรรมการดำเนินงานประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
354 นายทวี สิทธิจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระต่ายโนนสวัสดิ์ กรรมการคณะกรรมการดำเนินงานประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
355 นายวีระ สุบัติคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนทอง กรรมการคณะกรรมการดำเนินงานประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
356 นายสำอาง จันทนนตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงใหญ่ กรรมการคณะกรรมการดำเนินงานประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
357 นายนุกูล สิงห์สุพรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวช้าง กรรมการคณะกรรมการดำเนินงานประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
358 นายสมชาย ทองดวง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมากหม้อโนนเกษตร กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
359 นางลำไพ วันจงคำ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
360 นายทองสุข มาตย์คำมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ประธานคณะกรรมการดำเนินงานประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
361 นายวิรัตน์ อัครเสริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผือ รองประธานคณะกรรมการดำเนินงานประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
362 นายสงวน เย็นวัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกุง กรรมการคณะกรรมการดำเนินงานประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
363 นางสาวละมุล อนุสัตย์ ผู้อำนวยการกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการคณะกรรมการดำเนินงานประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
364 นายปริญญา สุวรรณธาดา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้บ้านหนองแสน กรรมการคณะกรรมการดำเนินงานประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
365 นายสุเทพ บุตรสำราญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา กรรมการคณะกรรมการดำเนินงานประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
366 นางพวงพยอม บุญตาแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหลาว กรรมการคณะกรรมการดำเนินงานประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
367 นายยรรยงศ์ อนุฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชุมแสงโนนเหลี่ยม กรรมการคณะกรรมการดำเนินงานประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
368 นายจรัส มุ่งชู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
369 นางดรณี ปะสังติโย ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
370 นายทองสุข มาตย์คำมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ประธานคณะกรรมการดำเนินงานประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
371 นายเกียรติศักดิ์ อรรควัฒนางกูร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชุมชนนาสีนวล รองประธานคณะกรรมการดำเนินงานประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
372 ซิสเตอร์ปิยรัตน์ ศรีหาพล ผู้อำนวยการโรงเรียนพระกุมารศึกษา กรรมการคณะกรรมการดำเนินงานประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
373 นายบุญธง เดชเถร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองเสือ กรรมการคณะกรรมการดำเนินงานประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
374 นายศราวุธ วรเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโกทา กรรมการคณะกรรมการดำเนินงานประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
375 นายปัญญา บาริศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวงบกไผ่ล้อม กรรมการคณะกรรมการดำเนินงานประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
376 นายธิติวัฒน์ พิไลวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่ากว้าง กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
377 นางศุภสิริ ขามช่วง ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
378 นายสุภาพ จันทร์สม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ประธานคณะกรรมการดำเนินงานประจำกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
379 นายสมนึก สีมาพล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ รองประธานคณะกรรมการดำเนินงานประจำกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
380 นายบุญเหลือ ปะทานัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปลาขาว กรรมการคณะกรรมการดำเนินงานประจำกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
381 นายสุจิตร ปานจำลอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหว้า กรรมการคณะกรรมการดำเนินงานประจำกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
382 นายธงชัย ดาวยันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวดง กรรมการคณะกรรมการดำเนินงานประจำกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
383 นายทองม้วน สีแนน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระยอมหนองเดิ่น กรรมการคณะกรรมการดำเนินงานประจำกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
384 นายวีระศักดิ์ ปัตตาลาโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดง กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานประจำกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
385 นายครรชิต ศรีกุลคร ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานประจำกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
386 นายไพฑูรย์ อนุสัตย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ประธานคณะกรรมการดำเนินงานประจำกลุ่มการศึกษาพิเศษ  
387 นายอุทัย จันทา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบึง รองประธานคณะกรรมการดำเนินงานประจำกลุ่มการศึกษาพิเศษ  
388 นายณรงค์ฤทธิ์ ประทุมขำ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม กรรมการคณะกรรมการดำเนินงานประจำกลุ่มการศึกษาพิเศษ  
389 นายสมาน พบวันดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสนมดอนติ้ว กรรมการคณะกรรมการดำเนินงานประจำกลุ่มการศึกษาพิเศษ  
390 นายสมบูรณ์ ปะกำแหง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวช้างโคกม่วง กรรมการคณะกรรมการดำเนินงานประจำกลุ่มการศึกษาพิเศษ  
391 นายสมัย ศาลาจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองปอ กรรมการคณะกรรมการดำเนินงานประจำกลุ่มการศึกษาพิเศษ  
392 นายสุวรรณ บุตรวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนกู่สันตรัตน์ กรรมการคณะกรรมการดำเนินงานประจำกลุ่มการศึกษาพิเศษ  
393 นายประภาส ไชยหงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคึมบง กรรมการคณะกรรมการดำเนินงานประจำกลุ่มการศึกษาพิเศษ  
394 นางราตรี แสนเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนงัวบา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานประจำกลุ่มการศึกษาพิเศษ  
395 นางพิมพ์ลักษณ์ หม่องคำมี นักวิชาการศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานประจำกลุ่มการศึกษาพิเศษ  
396 นางสุภารีย์ โพนเงิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ประธานคณะกรรมการดำเนินงานประจำกิจกรรมท้องถิ่น  
397 นายตรีพันธ์ เชื่อนิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหน่อง รองประธานคณะกรรมการดำเนินงานประจำกิจกรรมท้องถิ่น  
398 นายชัยวัฒน์ มะหัด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหวาย กรรมการคณะกรรมการดำเนินงานประจำกิจกรรมท้องถิ่น  
399 นายโกวิทย์ เหล่าศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช กรรมการคณะกรรมการดำเนินงานประจำกิจกรรมท้องถิ่น  
400 นายชารี ปาปะไพ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๘ กรรมการคณะกรรมการดำเนินงานประจำกิจกรรมท้องถิ่น  
401 นายไสว ประเมนาโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตลาดโนนโพธิ์ กรรมการคณะกรรมการดำเนินงานประจำกิจกรรมท้องถิ่น  
402 นายทวี สิทฺธิ์จันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระต่ายโนนสวัสดิ์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานประจำกิจกรรมท้องถิ่น  
403 นายวิชาญ ศรีอาภรณ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานประจำกิจกรรมท้องถิ่น  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]