สรุปเหรียญรางวัล สพป. มหาสารคาม เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เมืองวาปีปทุม 32 6 1 0 39
2 บ้านเหล่า 31 9 3 3 43
3 บ้านมะโบ่ 24 8 3 4 35
4 บ้านเขวาทุ่ง 24 7 4 2 35
5 พระกุมารศึกษา 24 6 2 0 32
6 บ้านขามเรียน 23 6 4 4 33
7 บ้านเม็กดำ 22 5 3 2 30
8 บ้านตาพวนสร้างแซ่ง 21 7 5 2 33
9 บ้านหนองรูแข้ 21 3 2 4 26
10 บ้านหนองป้าน 20 5 1 2 26
11 อนุบาลเอี่ยมสุข 20 4 1 3 25
12 บ้านหนองบัวสันตุ 18 6 4 3 28
13 อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 18 4 3 4 25
14 ชุมชนนาสีนวล 18 1 2 3 21
15 บ้านโดน 16 1 2 2 19
16 บ้านสนาม 15 3 2 4 20
17 บ้านหนองบัวกุดอ้อ 14 7 1 3 22
18 โนนจานวิทยา 14 6 5 1 25
19 บ้านเขวาไร่ (ดรุณวิทยา) 14 5 4 5 23
20 หนองกุงวิทยา 14 5 1 2 20
21 บ้านโนน 14 1 2 2 17
22 บ้านปลาขาว 13 11 1 2 25
23 บ้านหนองไผ่ด้ามขวาน 13 5 2 2 20
24 บ้านหัวดง 13 4 1 3 18
25 บ้านหนองหน่อง 13 2 1 1 16
26 บ้านโกทา 12 5 3 1 20
27 ชุมชนบ้านงัวบา 12 2 1 0 15
28 บ้านหนองบัวแดง 11 7 2 4 20
29 บ้านนาฝาย 11 6 3 3 20
30 บ้านหนองไฮ 11 3 0 3 14
31 อนุบาลดงเมืองน้อย 11 1 0 1 12
32 บ้านหนองปอ 11 1 0 1 12
33 บ้านน้ำสร้างหนองบะ 10 3 4 4 17
34 ชุมชนบ้านสำโรง 10 3 2 2 15
35 บ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี 10 2 1 3 13
36 บ้านโพธิ์ชัย 10 1 4 7 15
37 บ้านบุ่งง้าว 9 3 3 1 15
38 บ้านหนองแสน 9 3 1 4 13
39 อนุบาลนครจัมปาศรี 8 5 1 0 14
40 บ้านหนองหว้า 8 5 0 1 13
41 บ้านโนนรัง 8 4 1 6 13
42 ชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา 8 3 5 2 16
43 บ้านดงใหญ่ 8 3 1 1 12
44 เทศบาลนาเชือก 8 3 1 0 12
45 อนุบาลวาปีปทุม 8 3 0 1 11
46 บ้านชาดฝางหัวเรือ 8 2 3 1 13
47 บ้านโคกสีทองหลาง 8 1 0 0 9
48 บ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง 8 0 0 1 8
49 บ้านเขวาค้อโคกกลาง 8 0 0 0 8
50 บ้านหนองแดงสหมิตร 7 5 2 4 14
51 บ้านตลาดโนนโพธิ์ 7 4 1 1 12
52 บ้านเสือโก้ก 7 4 0 0 11
53 บ้านโนนม่วงท่าพลับพลา 7 2 1 1 10
54 บ้านปอพานหนองโน 7 1 2 0 10
55 บ้านประแหย่ง 7 1 1 0 9
56 วัดป่านาเชือก 6 8 0 0 14
57 บ้านหัวหมู 6 5 2 1 13
58 บ้านนาเลา 6 4 2 1 12
59 บ้านหนองแสง (นาเชือก) 6 4 1 0 11
60 บ้านสระบาก 6 2 1 2 9
61 บ้านดงยาง 6 2 0 2 8
62 บ้านห้วยหิน 6 1 0 1 7
63 บ้านเมืองเตา 6 1 0 1 7
64 บ้านหวาย 6 1 0 0 7
65 บ้านนาค่าย 6 1 0 0 7
66 บ้านห้วยหลาว 6 0 1 0 7
67 บ้านทัพป่าจิก 6 0 1 0 7
68 บ้านไก่นา 6 0 0 0 6
69 บ้านแดงโพงคำแก้ว 6 0 0 0 6
70 บ้านเม็กน้อยหนองไผ่ 5 4 0 1 9
71 บ้านหนองแก(พยัคฆ์) 5 2 2 2 9
72 กู่สันตรัตน์ 5 2 1 4 8
73 บ้านกุดน้ำใส 5 2 1 2 8
74 ชุมชนบ้านหนองทุ่ม 5 2 0 0 7
75 บ้านนาภู 5 1 2 1 8
76 บ้านดง 5 1 0 0 6
77 ชุมชนบ้านยางสีสุราช 5 0 0 2 5
78 บ้านดอนดู่วังบอน 5 0 0 1 5
79 บ้านหนองกลางโคก 5 0 0 0 5
80 บ้านนาข่า 4 5 3 1 12
81 บ้านโนนบ่อ 4 5 2 2 11
82 บ้านเมืองเสือ 4 3 2 3 9
83 บ้านขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือย 4 3 1 0 8
84 บ้านหนองแต้ 4 3 0 1 7
85 บ้านหนองผือ 4 2 1 0 7
86 บ้านหนองไผ่ 4 2 1 0 7
87 บ้านคึมบง 4 2 0 2 6
88 บ้านยางอิไลดอนก่อ 4 2 0 1 6
89 บ้านตำแย 4 2 0 0 6
90 บ้านแวงดงหนองยาง 4 1 2 0 7
91 บ้านดงแคน 4 1 1 1 6
92 บ้านโคกสะอาด 4 1 1 0 6
93 บ้านหนองแสงทุ่มยาว 4 1 0 0 5
94 บ้านหัวงัว 4 1 0 0 5
95 บ้านโคกไร่ 4 1 0 0 5
96 บ้านดงหัวช้าง 4 1 0 0 5
97 บ้านกระยอมหนองเดิ่น 4 0 1 0 5
98 บ้านตำแยโนนยาง 4 0 1 0 5
99 บ้านเครือซูด 4 0 0 1 4
100 บ้านหนองสนมดอนติ้ว 4 0 0 0 4
101 บ้านหัวช้าง 4 0 0 0 4
102 บ้านเตาบ่า 4 0 0 0 4
103 บ้านหนองคลองใหม่หัวนาคำ 3 2 1 0 6
104 บ้านตาลอก 3 2 0 2 5
105 บ้านหนองสระ 3 2 0 2 5
106 บ้านหนองบัวคูสองห้อง 3 2 0 1 5
107 บ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก 3 2 0 1 5
108 บ้านหัวช้างโคกม่วง 3 2 0 0 5
109 บ้านกุดนาดีโนนลาน 3 2 0 0 5
110 บ้านเหล่าค้อ 3 2 0 0 5
111 บ้านขามป้อม 3 1 2 2 6
112 บ้านชุมแสงโนนเหลี่ยม 3 1 2 2 6
113 บ้านแคน 3 1 2 1 6
114 บ้านโคกมนโนนทอง 3 1 2 0 6
115 บ้านหนองแปน 3 1 1 3 5
116 บ้านมะชมโนนสง่า 3 1 1 1 5
117 บ้านโนนสูงดอนหลี่ 3 1 1 0 5
118 บ้านดู่ 3 1 0 1 4
119 บ้านสระแก้วหนองคู 3 1 0 1 4
120 บ้านหนองห้าง 3 1 0 1 4
121 บ้านโคกเต่า 3 1 0 0 4
122 บ้านก่อ 3 1 0 0 4
123 บ้านอีโต้ 3 1 0 0 4
124 บ้านหนองแต้น้อย 3 0 2 0 5
125 บ้านกระต่ายโนนสวัสดิ์ 3 0 1 0 4
126 บ้านศาลา(ยางสีฯ) 3 0 0 1 3
127 บ้านหนองม่วง(สุบินประชาพัฒนา) 3 0 0 0 3
128 บ้านเหล่าน้อย 3 0 0 0 3
129 บ้านหนองฮี 2 8 0 0 10
130 บ้านดอนหมี 2 3 0 2 5
131 บ้านเหล่ากว้าง 2 2 0 1 4
132 บ้านโคกใหญ่วิทยา 2 2 0 0 4
133 ชุมชนบ้านดงบัง 2 1 2 2 5
134 บ้านตำแย(ประชานุเคราะห์) 2 1 1 1 4
135 บ้านหนองกุง(วาปีปทุุม) 2 1 1 1 4
136 บ้านหนองผือ (พยัคฆ์) 2 1 1 0 4
137 เครือข่ายวังเก่าโมเดล 2 1 1 0 4
138 บ้านดู่หนองโก 2 1 1 0 4
139 บ้านโนนแคน 2 1 0 2 3
140 บ้านโพนทราย 2 1 0 2 3
141 บ้านนกเหาะ 2 1 0 1 3
142 ชุมชนบ้านหนองเลา 2 1 0 0 3
143 บ้านเหล่าจั่น 2 1 0 0 3
144 บ้านหนองแคน 2 1 0 0 3
145 บ้านโคกเพิ่มโคกกลาง 2 1 0 0 3
146 บ้านเปล่งโนนกระยอม 2 1 0 0 3
147 บ้านหนองแวง 2 1 0 0 3
148 บ้านแก่นท้าว 2 0 2 2 4
149 บ้านหนองโพธิ์ 2 0 1 1 3
150 บ้านหนองข่า 2 0 1 0 3
151 บ้านนางเลิ้งโคกล่าม 2 0 0 1 2
152 บ้านหนองบัวคู 2 0 0 1 2
153 บ้านแวงยางกุดตะเข้ 2 0 0 1 2
154 บ้านห้วยทราย 2 0 0 0 2
155 ราชประชานุเคราะห์ 17 2 0 0 0 2
156 บ้านหนองบัวน้อย 2 0 0 0 2
157 บ้านร่วมใจ2 2 0 0 0 2
158 บ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยา 2 0 0 0 2
159 บ้านหัวสระ 2 0 0 0 2
160 บ้านหนองเม็ก 2 0 0 0 2
161 จตุคามประชาสรรค์ 1 7 0 2 8
162 บ้านโคกยาว 1 4 0 0 5
163 บ้านโนนแร่ 1 3 0 1 4
164 บ้านหนองบึง 1 2 2 1 5
165 บ้านหนองระเวียง 1 2 0 1 3
166 บ้านวังจานโนนสำราญ 1 2 0 0 3
167 ราชประชานุเคราะห์ 16 1 2 0 0 3
168 พยัคฆภูมิพิสัย 1 1 2 1 4
169 บ้านหนองแวงบกไผ่ล้อมวิทยา 1 1 1 0 3
170 บ้านหนองผง 1 1 0 1 2
171 บ้านดงบากหนองตาเต็น 1 1 0 1 2
172 บ้านหนองจิก(กลุ่ม 14) 1 1 0 0 2
173 บ้านนาฝายเหล่าหุ่ง 1 1 0 0 2
174 บ้านหนองเหล่า 1 1 0 0 2
175 บ้านสว่าง 1 1 0 0 2
176 บ้านหนองนาใน 1 1 0 0 2
177 บ้านหนองบัวแก้ว 1 1 0 0 2
178 บ้านหนองโนทับม้า 1 1 0 0 2
179 บ้านเหล่าหมากคำ 1 1 0 0 2
180 บ้านโนนจาน 1 1 0 0 2
181 อนุบาลอุ่นรัก 1 1 0 0 2
182 บ้านสระแคน 1 0 1 2 2
183 บ้านจอมพะลาน 1 0 1 1 2
184 บ้านดอนหัน 1 0 1 0 2
185 บ้านแวงนคร (สังฆวิทยา) 1 0 0 3 1
186 บ้านสระบัว 1 0 0 1 1
187 บ้านหนองคูไชยหนองขาม 1 0 0 0 1
188 บ้านโพนทอง 1 0 0 0 1
189 บ้านหนองคูม่วง 1 0 0 0 1
190 บ้านแวงเหล่าเก่าน้อย 1 0 0 0 1
191 บ้านหมากหม้อโนนเกษตร 1 0 0 0 1
192 บ้านโสกยาง 1 0 0 0 1
193 บ้านหนองหว้าเฒ่า 1 0 0 0 1
194 บ้านหนองแดง 1 0 0 0 1
195 บ้านหนองโนใต้ 1 0 0 0 1
196 บ้านหัวเข่าแตก 1 0 0 0 1
197 บ้านเปลือยดอนมันน้ำ 1 0 0 0 1
198 บ้านโคกก่องโคกสูงหนองแต้ 1 0 0 0 1
199 บ้านโนนเห็ดไค 1 0 0 0 1
200 บ้านหนองแกวิทยา 0 2 1 2 3
201 บ้านขี้เหล็ก 0 2 1 0 3
202 บ้านหัวหนองคู 0 2 0 0 2
203 บ้านจอกขวาง 0 2 0 0 2
204 บ้านโคกล่ามวิทยา 0 1 1 1 2
205 บ้านป่าแดง 0 1 1 1 2
206 บ้านแก่นเท่า 0 1 1 1 2
207 วรัญญาวิทย์ 0 1 0 0 1
208 บ้านป่าตองหนองงู 0 1 0 0 1
209 บ้านสำโรงโคกจันทร์หอมวิทยา 0 1 0 0 1
210 บ้านโคกแปะ 0 1 0 0 1
211 บ้านโนนท่อน 0 1 0 0 1
212 บ้านหลุบควันเมืองหงส์ 0 0 3 1 3
213 บ้านมะแซวหนองโง้ง 0 0 1 1 1
214 บ้านหนองจิก(กลุ่ม 15) 0 0 1 0 1
215 บ้านหนองบัวกาเหรียญ 0 0 1 0 1
216 รุ่งอรุณวิทย์ 0 0 1 0 1
217 บ้านโนนเขวาหนองแสง 0 0 0 1 0
218 ราชประชานุเคราะห์ 18 0 0 0 0 0
รวม 1,143 403 179 209 1,725