รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 1. เด็กหญิงชนิญชิดา  รินละทึก
 
1. นางอรอุมา  แก้วสียา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนบ่อ 1. เด็กหญิงนลพรรณ  อ่วมศิริ
 
1. นางสาวรัตนา  นวนภูมีวัน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง 1. นางสาวนาฏศิลป์  ศรีสุข
 
1. นางบัวไข  เทียบโพธิ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม 1. เด็กหญิงสุวลี  สุวรรณพันธ์
 
1. นางสุภารัตน์  เขียนภักดีั
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะโบ่ 1. เด็กหญิงอังคณา  สุรพล
 
1. นางเฉลยศรี  ชุ่มชูใจ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1. นางสาวพรชนก  เพียกุนา
 
1. นางกรรณิการ์  พัฒนนิติศักดิ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาค่าย 1. เด็กหญิงญาณิศ่า  พุทธิเสน
 
1. นางเปรียญ  หอมทอง
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะโบ่ 1. เด็กหญิงอริสรา  โสดาโคตร์
 
1. นางเฉลยศรี  ชุ่มชูใจ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาฝาย 1. นางสาววิภาวินี  โสภาพ
 
1. นางลัดดาวัลย์  แทนรินทร์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาฝาย 1. นางสาวกุลสตรี  เทียงเล
2. นางสาวอินทุอร  อันทะนัย
3. นางสาวเบญจมาพร  เวฬุวันใน
 
1. นางลัดดาวัลย์  แทนรินทร์
2. นางปรียานุช  ทองโท
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองป้าน 1. เด็กหญิงกุลนิภา  วงศ์อนุ
2. เด็กหญิงศุภารมย์  ก่อเกิด
 
1. นายภานุพงศ์   นามปักใต้
2. นางณัฐพร  ปกติ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน 1. นางสาวจิราพร  อนุสา
2. นางสาวรัตนาภรณ์  ราชนาจักร
 
1. นางบังอร  ประโยชริด
2. นายทองอินทร์  ประโยชริด
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 81.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาฝาย 1. เด็กชายภูริณัฐ  วันดี
 
1. นายจตุพร  สืบศรี
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1. เด็กชายอนวัช   ตันนิกร
 
1. นางยุวลักษณ์  ใหญ่นอก
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง 1. เด็กหญิงวาสนา  บัวเสนา
 
1. นางสาวอาทิพร  โมสืบแสน
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1. เด็กหญิงกุลสินี  แก้วมีสี
2. เด็กหญิงบุญษณิศา  ไสยลักษณ์
3. เด็กหญิงปิยธิดา  มาหา
 
1. นางอนิสา  ทองศรี
2. นางอุทัยทิพย์  ครองสนั่น
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี 1. เด็กหญิงชารียา  ยัควงค์
2. เด็กหญิงรัตนาวดี  นิยมโภค
3. เด็กหญิงสุธาสินี  ประทุมผาย
 
1. นางณัฏฐพัชร์  ดีพรม
2. นางทองปี  แสนสี
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 1. เด็กหญิงณัชชลิดา  รัตนสิงหา
2. เด็กหญิงตติญาดา  พระจันทร์ลา
3. เด็กหญิงพาขวัญ  นุ่นหลักคำ
 
1. นายธนากร  พิมพ์สิม
2. นางสาวฐิติกา  ปาปะเค
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 83.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงวิทยา 1. เด็กหญิงทักษพร  บรรดาตั้ง
2. เด็กชายพลจันทร์  เรียนไธสง
3. เด็กหญิงพิมนภา  สิมศิริวัฒน์
 
1. นางยุพิน  กันบุรมย์
2. นางสกุล  คำพิพจน์
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสง (นาเชือก) 1. เด็กชายกุลชาติ  ปานา
2. เด็กชายสิทธิศาสตร์   เที่ยงภักดิ์
 
1. นางสาวสุภาพ  ศิลารัตน์
2. นายไกรทอง  พนาดร
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะโบ่ 1. นายธนาธิป  ทองละมุล
2. นายอภิลักษณ์  ปลาจัด
 
1. นางสิรินาถ  วงค์สามารถ
2. นางเอมอร  อุปเทห์
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาฝาย 1. เด็กชายภูริณัฐ  วันดี
 
1. นายจตุพร  สืบศรี
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผือ 1. เด็กชายสหรัฐ  ไฝจันทึก
 
1. นางสาววรรณิภา  ไชยมาตย์
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสนาม 1. เด็กชายนราธร  ปักใต้
 
1. นายสมสมัย  วรรณปะเก
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1. เด็กหญิงธณภรณ์  โชครัตนตระกูล
2. เด็กชายปรวรรตน์  พลกุล
3. เด็กชายสิริชัย  อุปกัง
 
1. นางเยาวรัตน์   ชินภักดี
2. นางสุนิกุล  พลกุล
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน 1. นางสาวกฤษณา  มะปะเขา
2. เด็กชายอัครพล  มุ่งชู
3. นายเจนณรงค์  จันทิ
 
1. นางนิศารัตน์  ชื่นใจ
2. นายไชยพร  สายวงค์
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1. เด็กหญิงจิรวดี  ปิยวัฒนาปรีชา
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ดวงมาลา
3. เด็กหญิงสิรินาถ  จันทรเจริญ
 
1. นางสุชาวดี  โพธิมาศ
2. นางสาวศุภศิริ  ชิณวงศ์
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวดง 1. นางสาวดรุณี  ไตรโพธิ์ท่อน
2. นายปณชัย  พรมมากุล
3. นายพีระพล   ปินะภา
 
1. นางอารีวงค์  เดาขุนทด
2. นางบุญยรัตน์  โพธิ์อ่อน
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 1. เด็กหญิงกรวิภา  ปินะถา
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  สัตถาวะโห
3. เด็กหญิงภัสสร  รอดสุโข
 
1. นายกรกวี  แก้วจุมพล
2. นายวชิราวุธ  รินทะลึก
3. นายวชิราวุธ  รินทะลึก
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85.63 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหน่อง 1. นายคมสัน  มาเย็น
2. นางสาวจิราภรณ์  แสงอรุณ
3. นางสาวศิริลักษณ์  เล็งไธสง
 
1. นางสาวภัชราพร  ภูสีน้ำ
2. นางพัชรินทร์  โคตรสมบัติ
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1. เด็กหญิงณัฐนันท์   ปามุทา
2. เด็กชายพลกฤต  มัชปะโม
3. เด็กหญิงวณิชชา  ตันนิกร
 
1. นางมณีรักษ์  คำดำ
2. นางมณีวรรณ  แก้วรังษี
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง 1. เด็กชายจามร  เชาระกำ
2. เด็กหญิงวรรณพร  ใจเพียร
3. เด็กหญิงสตรีรัตน์  วงศ์ศรี
 
1. นางสาวนิตยา  ปัตตายะโส
2. นางนิตย์รดี  สารจันทร์
 
33 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง 1. เด็กชายจีรวัฒน์  ศาลางาม
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ปะสังคะเต
 
1. นางยุวพิน  มะลิมาศ
2. นางศิริพรรณ  ซุยโพธิ์น้อย
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1. เด็กหญิงฑิตฐิตา  แก้วโพธิ์
2. เด็กหญิงเกวลี  เรืองบุญ
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์   ภวภูตานนท์
2. นางอรวรรณ   นันทะเสน
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 88.36 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหิน 1. เด็กชายชนพัชร์   อามาตมนตรี
2. เด็กชายนันทการต์   ถาพิลา
 
1. นายธวัชชัย   กัตโร
2. นายบุรี  ปาปะตัง
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง 1. เด็กชายกิตติพศ  ศรีวงศ์ราช
2. เด็กชายสิทธา  ตาดี
 
1. นายเฉลิมพงษ์   มาฤทธิ์
2. นางนิภาพร  สิงห์จำเริญ
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปลาขาว 1. เด็กชายณภัทร  นามหาชัย
2. เด็กชายธนากร  อุปะเนตร
 
1. นายอำพล  นามเชียงใต้
2. นายแอ๊ด  นามหาชัย
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1. เด็กชายคฑาวุฒิ  มูลศรีสุข
2. เด็กชายอนุชิต  สงแซม
 
1. นายสมเดช  ธูปขุนทด
2. นางทุติยา  ธูปขุนทด
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนจานวิทยา 1. เด็กชายชัชพงศ์  บุษบงค์
2. เด็กชายวรัญญู  ศรีแก้ว
 
1. นายธีระพงษ์  ดาสม
2. นายกันตภณ  สมบูรณ์นอก
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาค่าย 1. เด็กหญิงกรวรรณ  ลองทอง
2. เด็กหญิงญานิศา  ศาลางาม
3. เด็กหญิงปัญจรัตน์  กันยะ
4. เด็กหญิงวันวิสา  คูณหัวโทน
5. เด็กหญิงอภิญญา  เมืองนาม
 
1. นางเปรียญ  หอมทอง
2. นางชุติญา  ใจวงค์ผาบ
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาค่าย 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  พัฒนแสง
2. เด็กหญิงบงกช  จอดนอก
3. เด็กหญิงมนธากาญจน์  ใกล้ชิด
4. เด็กชายวัชระ  ฝ่ายเทศ
5. เด็กชายวัฒนชัย  รุดโถ
 
1. นางเปรียญ  หอมทอง
2. นางอำนวย  ตังศุภศิริ
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโดน 1. เด็กหญิงกาญวิภา  ทองเบ้า
2. เด็กหญิงชติยา  เปรื่องวิชา
3. เด็กหญิงบุษกร  ประคำนอก
4. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  ประทุมมาศ
5. เด็กหญิงสุจิตตรา  เรืองไธสง
 
1. นางสาวชุลีกร  ปะสาทาเส
2. นางวนิดา  โพธิ์แสงดา
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะชมโนนสง่า 1. เด็กหญิงจันทนา  อัตพล
2. เด็กหญิงจันทภา  อัตพล
3. เด็กหญิงธาริดา  ยอดสีดา
4. เด็กหญิงอัญชิสา  แฮดสีทา
5. เด็กหญิงอาทิติยา  พันนาสี
 
1. นายสำเนียง  สายสะอาด
2. นางปราณี  ลามัญ
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง 1. เด็กหญิงกันติยา  ปลายขอก
2. เด็กชายกิตติพงษ์  พุฒศรี
3. เด็กหญิงปิยะรัตน์  พันธ์สิงสอน
4. เด็กหญิงพิชญา  ปลายขอก
5. เด็กหญิงภัทรวดี  บุญคำ
 
1. นางคำมูล  อันทะหวา
2. นางประทวน  คันธภูมิ
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนจานวิทยา 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  หาจันทร์
2. เด็กหญิงกุพินท์  ฉิมนอก
3. เด็กหญิงณัฐธิชา  มีบุญ
4. เด็กหญิงมณีรัตน์  นวลเถลิงศักดิ์
5. เด็กหญิงรติมา  สุภะรักษ์
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  นุยภูเขียว
2. นางโกสุม  เรืองวิเศษ
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 96.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา 1. เด็กชายพงศกร  คำศรีสุข
2. นายพงษ์พัฒน์  ปาปะเก
3. นางสาวพรรณิภา  พรมลี
4. นายศรายุธ  ปาสาวัน
5. นางสาวศศิวิมล  สายยศ
 
1. นายพีระศักดิ์  ศิริกิจ
2. นางอนงค์  เหล่าเคน
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกมนโนนทอง 1. เด็กหญิงชวัลลักษณ์  ปิดตาระโส
2. เด็กชายชัชวาลย์  อะนะโน
3. เด็กชายธัญลักษณ์  เที่ยงดีฤทธิื
4. เด็กหญิงนุชจรินทร์  สุดแสง
5. เด็กหญิงเอมพิลาสลักษณ์  ปินะถา
 
1. นายธนะรัตน์  ภูครองแง้
2. นางสาวปราณี  ใจภักดี
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระต่ายโนนสวัสดิ์ 1. เด็กชายกิตติวัฒน์  พันหล่อมโส
2. เด็กชายกิติทัต  พูลมณี
3. เด็กชายคมสัน  สร้อยสาวะ
4. เด็กชายคุณากร  พันธ์หล่อมโส
5. เด็กหญิงณิชา  บุญมีสุข
6. เด็กหญิงดุจศิรา  กงทิพย์
7. เด็กชายธีระศักดิ์  ดอนไธสง
8. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ปิดตามาตา
9. เด็กหญิงพรทิพย์  สิงห์สนั่น
10. เด็กชายพลพล  บุบผามาลา
11. เด็กชายวงษ์เกษม  เจริญสุข
12. เด็กชายวศิน  นามพิลา
13. เด็กหญิงวันวิสา  ผิวทองงาม
14. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ปั้นทองคำ
15. เด็กหญิงสาลินี  บุญมีสุข
 
1. นายสากล  เนตะวงศ์
2. นางปิยะดา  เทียงดีฤทธิ์
3. นายสุภาพ  โสภาชัย
4. นางสาวอรุณกมล  สิทธิจันทร์
5. นางอรอินทร์  จันทร
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 1. เด็กหญิงรัชตากร  สีละออง
 
1. นางยุพิน  แก่นผกา
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 1. เด็กหญิงพลอยรุ้ง  ศรีสมเพชร
 
1. นางดารณ๊  เสวตร
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไฮ 1. เด็กชายกล้าหาญ   กลิ่นหอม
 
1. นายถาวร  ตาพล
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1. เด็กชายจักรภัทร  เมิกข่วง
2. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  สมภักดี
 
1. นางสุนทรา  ชัยพิพัฒน์
2. นางสมบูรณ์  การสอน
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1. เด็กหญิงจอมขวัญ   ประกิระสา
2. เด็กชายธนธัช  สืบพันธ์
 
1. นายสุวิทย์   จ่าพา
2. นางสำลี  พิลาวุฒิ
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะโบ่ 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  โชติยา
2. นายอนุวัฒน์  อัปมะโน
 
1. นางเฉลยศรี  ชุ่มชูใจ
2. นางสาววิลาวัลย์  จันทะดวง
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกไร่ 1. เด็กหญิงชนากาญจน์  หนันคำจร
2. เด็กหญิงญาณิศา  เทพทิพย์
3. เด็กหญิงตรีเนตร  ชองพูล
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  เข็มเอี่ยม
5. เด็กหญิงพรไพลิน  คามะปะใน
6. เด็กหญิงภัทรดา  วิโทจิตร
7. เด็กหญิงศิริพร  บุญศรี
8. เด็กหญิงสานันทินี  ซ้ายสนิททำ
9. เด็กหญิงสุนิศา  ลาชุม
10. เด็กหญิงสุปรียา  คลังสำโรง
 
1. นางชนันชิดา  โคตรุฉิน
2. นางสุภาวดี  ขอร่วมกลาง
3. นางสวาท  ไลออน
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี 1. เด็กหญิงกรณิภา  ทุมโจ้
2. เด็กหญิงบุญญาพร  สีหาโบราณ
3. เด็กหญิงปณิดา  สมมุ่ง
4. เด็กหญิงประภานัท  อาณารัตน์
5. เด็กหญิงปริญญาพร  เพ็งพุฒ
6. เด็กหญิงพลอยไพลิน  คำภูธร
7. เด็กหญิงพิมพิศา  ห่วงสุวัน
8. เด็กหญิงภัทรภรณ์  เผือกสีสุก
9. เด็กหญิงภารุณีย์  ปักกาโล
10. เด็กหญิงวราพร  พันธากุล
11. เด็กหญิงศิริญาพร  นามวิเศษ
12. เด็กหญิงศิริยากร  สังเจิด
13. เด็กหญิงสุพิชชา  ปุริมาตา
14. เด็กหญิงอติมาพร  วงรักษา
15. เด็กหญิงเพชรลดา  ทิมพะ
 
1. นางพนิดา  บุญพระธรรม
2. นายสมจิต  สีหาบุญทอง
3. นางดวงตา  เจิดดีสกุล
4. นางราตรี  สีหาบุญทอง
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ดงกาวัน
2. เด็กหญิงกรรณิกา  นานอก
3. เด็กหญิงชฎาธาน  ขาวภา
4. เด็กหญิงชมพูนุช  ชาวหนอง
5. เด็กหญิงชลธิชา  ยังจันทร์
6. เด็กหญิงปณิตา  สังคะโห
7. เด็กหญิงพัชรมัย  สุวิสัย
8. เด็กหญิงพิทยารัตน์  ชาวพงษ์
9. เด็กหญิงวัลนิสา  ดาแก้ว
10. เด็กหญิงศรัณยา  คงสัตย์
11. เด็กหญิงสิริยากรณ์  นนตะศรี
12. เด็กหญิงอนันญา  คำภักดี
13. เด็กหญิงอัญธิสา  หลักคำพันธ์
14. เด็กหญิงอารียา  สุขเกษม
15. เด็กหญิงเพ็ญนภา  แสงโทโพ
 
1. นางพุทธรักษ์  ภูตาโก
2. นางเกษร  จันทะกล
3. นางสุวพร  ศรีสารคาม
4. นางสุจิตรา  ชาวด่าน
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1. เด็กหญิงนลินี  ชาวพงษ์
2. เด็กหญิงนิตชิตา  ชมชา
 
1. นางสมลักษณ์  หลาบคำ
2. นายสวัสดิ์  หลาบคำ
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำสร้างหนองบะ 1. เด็กชายวิศรุต  เชิดรัมย์
2. เด็กชายอดิศักดิ์  พิจารณ์
 
1. นายปรัชญา  ดงงาม
2. นายจักราทิตย์  แดงงาม
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขวาไร่ (ดรุณวิทยา) 1. เด็กชายเสฏฐวุฒิ    ยอดมณี
 
1. นางสุนิสา  ไชยอาลา
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย 1. เด็กหญิงรังสิยา  หามาลา
 
1. นางปาริชาติ  แผงบุดดา
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามเรียน 1. เด็กหญิงอรอุมา  ปิดตังนาโพธิ์
 
1. นายวิฑูรย์  ภาคไม้
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1. เด็กหญิงอรปรียา  ไชยลาด
 
1. นางนัยนา  เอกศิริ
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย 1. เด็กหญิงจุติมา  วาจาสัตย์
 
1. นางปาริชาติ  แผงบุดดา
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวดง 1. นางสาวเบญจภร  ปินะถา
 
1. นายสมโภชน์  มูลวงศ์
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนาสีนวล 1. เด็กหญิงสิรินทิพย์  สมบัติดี
 
1. นายนิคม  ฆารสว่าง
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามเรียน 1. เด็กหญิงปริมาภัทร์  ปะถานะ
 
1. นายวิฑูรย์  ภาคไม้
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  มาตย์วังแสง
2. เด็กหญิงสรินยา  บาริศรี
 
1. นางสาวสุปรีดา  หลาบคำ
2. นางพรพนา  บรรหารักษ์
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา 1. เด็กหญิงกมลศรี  ศรีแก้ว
2. เด็กหญิงฐิติมา  แดนดงเมือง
 
1. นางสาวเกียรติยา  นารถสิทธิ์
2. นางศิริพร  ศรีสุนนท์พันธ์
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวดง 1. เด็กหญิงนลินี  บุดดีคง
2. เด็กหญิงสรัลพร  ปัจจัยโคนัง
 
1. นายสมโภชน์  มูลวงศ์
2. นายคงศักดิ์  ปักกาเวสา
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่า 1. นางสาวมนทการณ์  คำพิละ
 
1. นายสุมิตร  ลดาวัลย์
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา 1. เด็กหญิงปาณิศา  สาสีดา
2. เด็กหญิงอาภาวรรณ  ชาววาปี
3. เด็กหญิงเขมินทรา  ตะโพธิ์
 
1. นางพรพนา  บรรหารักษ์
2. นางโสภิญฆ์ฎา  มนตรี
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา 1. เด็กหญิงจตุพร  อร่ามพัฒนพงษ์
2. เด็กชายธนายุทธ์  นนสีลาด
3. เด็กชายสุขสันต์  ศรีแก้ว
 
1. นายดุสิต  โมกขรัตน์
2. นายผาสุก  สาสีดา
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 96.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนน 1. เด็กหญิงจิระนันท์   หงส์ศรี
2. เด็กหญิงรัตทิกา   ประสีระเก
3. เด็กหญิงอรนุช   ปักสังขาเนย์
 
1. นางสาวนารีรัตน์  ประพาศพงษ์
2. นางสาวอุลัยภรณ์  ประสีระเก
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ 1. เด็กชายอาณัฐ  อุ่นผาง
 
1. นายสุระศักดิ์  แก้วสียา
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโดน 1. เด็กชายสุรเดช  พรมภักดี
 
1. นายสุริยา  ปราณี
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ 1. เด็กหญิงดวงกมล  นาพิมพ์แสง
 
1. นายสุระศักดิ์  แก้วสียา
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโดน 1. เด็กชายวราเทพ  ปัดสาวะโก
 
1. นายสุริยา  ปราณี
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ 1. เด็กชายวธัญญู  แพงพงษ์มา
 
1. นายสุระศักดิ์  แก้วสียา
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโดน 1. เด็กชายภาณุพงษ์  จะริรัมย์
 
1. นายสุริยา  ปราณี
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนแคน 1. เด็กหญิงชลธิชา  ม้วนทอง
 
1. นายสวัสดิ์  ทานะขันธ์
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโดน 1. เด็กชายศิริศักษ์  หินไธสง
 
1. นายสุริยา  ปราณี
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลาง 1. เด็กหญิงพรปวีณ์  เจริญนนท์
 
1. นายสมพร  รักษาภายใน
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ 1. เด็กหญิงนราตรีกาญ  พรพะกา
 
1. นายสุระศักดิ์  แก้วสียา
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ 1. เด็กชายธนพล  จักรทุม
 
1. นายสุระศักดิ์  แก้วสียา
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ 1. เด็กชายชโนดม  กองแก้ม
 
1. นายสุระศักดิ์  แก้วสียา
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ 1. เด็กหญิงสิรินทา  ยิ่งยืน
 
1. นายสุระศักดิ์  แก้วสียา
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ 1. เด็กชายมนัส  แว่นจันทร์ลา
 
1. นายสุระศักดิ์  แก้วสียา
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1. เด็กหญิงฐิติวันต์  โอชรัมย์
 
1. นายรักษ์ศักดิ์  สุ่มมาตย์
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโดน 1. เด็กหญิงทรรศนีย์  อินอุ่นโชติ
 
1. นายสุริยา  ปราณี
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ 1. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  นานกระโทก
 
1. นายสุระศักดิ์  แก้วสียา
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ 1. เด็กชายทศวรรษ  พรมมาแข้
 
1. นายสุระศักดิ์  แก้วสียา
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กหญิงนริศรา  หนันคำจร
 
1. นายโชติวัติ  โคตรุฉิน
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กหญิงชฎาธาน  ขาวภา
 
1. นางเอมอร  ปานจำลอง
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลาง 1. เด็กหญิงกนกอร  มาตย์สอน
2. เด็กหญิงจุฑาภรณ์  เจริญ
3. เด็กชายชินวัตร  สดใส
4. เด็กหญิงธนวรรณ  ผิวเผือก
5. เด็กหญิงปรมาภรณ์  พรดี
6. เด็กหญิงพรปวีณ์  เจริญนนท์
7. เด็กหญิงพันนารายณ์  คิมเม
8. เด็กชายภูรินทร์  พิมพ์บาล
9. เด็กชายอภิสิทธิ์  ปาธิสัตย์
 
1. นายจักรพงษ์  จันทราศรี
2. นายสมพร  รักษาภายใน
3. นางรุ่งทิวา  หาญสุโพธิ์
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนทอง 1. เด็กชายกฤษตฤณนันท์  แคนติ
2. เด็กชายกษิดิศ  สุพะกำ
3. เด็กชายจตุรพร  ปะทังโข
4. เด็กหญิงจุรารัตน์  ปัดชัยสังข์
5. เด็กหญิงชญาณี  แอบกิ่ง
6. เด็กหญิงชมพูนุช  บุตรดาวงศ์
7. เด็กชายฐิตินันท์  โสภาพร
8. เด็กหญิงณัฐธิดา  แก่นภักดี
9. เด็กชายทนะชัย  แก้วปุ้ย
10. เด็กชายนภรัตน์  แสนลาด
11. เด็กชายบุญญฤทธิ์  อะทุมชาย
12. เด็กชายบุญญฤทธิ์  สายศรี
13. เด็กหญิงปนัดดา  แก่นภักดี
14. เด็กชายภควัตร  แคนติ
15. เด็กชายภูมิพัฒน์  ปัตวงศ์
16. เด็กชายรัชพล  ปัตตาเคนัง
17. เด็กหญิงรัตติการต์  แสนนะภาวัลย์
18. เด็กชายอนิรุตต์  กุลธินี
19. เด็กหญิงเบญจวรรณ  จันทะกล
20. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ภูตะดา
 
1. นายวีระ  สุบัติคำ
2. นางสาวศุภกัญญา  พิลานนท์
3. นางสุนทรี  ไชยดี
4. นางสาวศรัญญา  แสงเนตร
5. นายธีระ  ทบทอบ
6. นายทองมา  ปัดตาปัดโต
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลนาเชือก 1. เด็กชายกฤษนัย   ประกาเล
2. เด็กหญิงกุลสตรี  ทิพย์วงศา
3. เด็กชายจิรายุทธ์  ผาสุข
4. เด็กหญิงชลดา   ข่าขันมะลี
5. เด็กชายณัฐพงษ์  สีหะคลัง
6. เด็กชายณัฐพนธ์   มโนวรรณ
7. เด็กชายณัฐวัตร   เทียบหนอง
8. เด็กชายตฤณภพ  อนนท์
9. เด็กหญิงทิพย์วรรณ   จันทรวารี
10. เด็กชายธนกร  สอนทะมาตร
11. เด็กชายธนดล  คำทองสุข
12. เด็กชายธรรมนูญ  สมภพ
13. เด็กหญิงธวัลรัตน์  เพียงแก้ว
14. เด็กชายธีรวัฒน์   พักไธสง
15. เด็กชายนธรถ  รุนเรืองโรจน์
16. เด็กชายนิติศาสตร์   ยอดแก้ว
17. เด็กชายพนาดล  สาระพัน
18. เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  จันสุข
19. เด็กชายพีรณัฐ  ประวันโน
20. เด็กชายพีรพล  ผิวผัน
21. เด็กหญิงภัทรภร   จันเปรียง
22. เด็กชายมงคล   บัตรศรีวงษ์
23. เด็กหญิงยุวดี  แก่นภักดี
24. เด็กชายรัตติพงษ์   จันทอง
25. เด็กชายราชัน  มูลทิพย์
26. เด็กชายวัชรพล   มูลทรัพย์
27. เด็กชายศรีธร  พรมวัง
28. เด็กหญิงศิริประภา  ประวันทะกัง
29. เด็กหญิงสายหยุด   เที่ยงโยธา
30. เด็กหญิงสุวนันท์  ภาลี
31. เด็กหญิงอณุภา  เทียงเดช
32. เด็กชายอนุวัฒน์  ศรีจันทร์รักษ์
33. เด็กชายอภิรักษ์   น่วมนอม
34. เด็กหญิงอรุณธิดา  พุธไธสง
35. เด็กหญิงอัฉลาภรณ์  วิลาวัลย์
36. เด็กชายไชยวัฒน์   บุตรแสน
 
1. นายวานิช   ชินโคตร
2. นายสมศักดิ์   พิมพ์ขวัญ
3. นางสาวชนกานต์   ป้องเรือ
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ 1. เด็กชายทวี  พลวิเศษ
2. เด็กชายธนาวุฒิ  พิมพาซ้อย
3. เด็กชายภูชิต  เผ่าเวียงคำ
4. เด็กชายศุภกร  ดวงภักดีรัมย์
5. เด็กชายศุภชัย  พงษ์สินไชย
6. เด็กชายอรรคพล  โพธิ์เทพา
 
1. นายสังคม  พิมพ์ขวัญ
2. นายสุวิทย์  คำมณี
3. นางสาวปานิสรา  พร้อมสมุด
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง 1. เด็กชายดมชาญ  ตรีกุล
 
1. นายไพรัช  กัณโสภา
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่า 1. นางสาวพลับพลึง  เพียกุนา
 
1. นางสาวกชกมล  ประวันจะ
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไก่นา 1. เด็กชายชัยปัญญา  ปะมาคะมา
 
1. นายอุดร  ไชยเสนา
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนรัง 1. เด็กหญิงพรรษมน  ขันตา
 
1. นางสาวสุนทรี  พิณราช
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 1. เด็กชายศาตนันท์  ตันบัว
 
1. นางพิมพ์ภักดิ์  อุทปา
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1. เด็กหญิงกัญจน์วรา  ศรีชุมเวียง
 
1. นางอุไรวรรณ  ปัตตานี
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ 1. เด็กชายอรรคพล  โพธิ์เทพา
 
1. นายสังคม  พิมพ์ขวัญ
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวหมู 1. เด็กหญิงโยศิตา  ทูลมาลา
 
1. นางวัฒนา  ดุลยเกียรติ
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 1. เด็กชายกลินท์ดอน  สวานซิกเกอร์
 
1. นางพงษ์ลัดดา  วันชา
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสนาม 1. เด็กหญิงพรชิตา  พรมมา
 
1. นางบุษกร  ผือโย
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ 1. เด็กชายทวี  พลวิเศษ
 
1. นายสังคม  พิมพ์ขวัญ
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสนาม 1. นางสาวธัญญพร  ชิณเพ็ง
 
1. นางบุษกร  ผือโย
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ 1. เด็กชายธนาวุฒิ  พิมพ์ภาซ้อย
 
1. นายสังคม  พิมพ์ขวัญ
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหน่อง 1. เด็กหญิงสุภาพร  ปีนะกะเส
 
1. นายยรรยงค์  ประวารณะ
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวงัว 1. เด็กชายสหัศวรรษ  แสงสวาท
 
1. นางสาวถนอมศิลป์  โทบุญ
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง 1. เด็กหญิงอรัญญา  บึงลา
 
1. นายกวีภัทร  ชื่นใจ
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  วัลละภา
2. เด็กชายกฤษดา   ปะทะรัมย์
3. เด็กชายคณาวุฒิ  มาศแสวง
4. เด็กชายจักรพล  เกไธสง
5. เด็กชายจารุพงษ์  น้อยคำแพง
6. เด็กหญิงจุฑามาศ  เกรียมไธสง
7. เด็กชายชาคริต  เชื้อนิตย์
8. เด็กหญิงณัฐพร  กระออมกลาง
9. เด็กชายทิชานนท์  สังสุวรรณ์
10. เด็กหญิงธัญย์ชนก  เพชรก้อน
11. เด็กชายธาตรี   ทองนอก
12. เด็กชายนพคุณ    แก้วขวัญข้า
13. เด็กชายนพนันท์  โพธิ์เทพา
14. เด็กหญิงนริสรา  นาคนวล
15. เด็กหญิงนารีนาฐ   นาพิมพ์แสง
16. เด็กชายปรัชญา   บุตรเจริญ
17. เด็กชายพงศกร  แก้วคงทอง
18. เด็กหญิงพนิดา  แฝงฤทธิ์หลง
19. เด็กชายภัสกร  ชิณภา
20. เด็กชายรัชชานนท์  มะลิเลิศ
21. เด็กหญิงรุจิดา   วัลละภา
22. เด็กหญิงรุ่งธิวรรณ  เชื้อนิตย์
23. เด็กชายวรายุทธ  บุดดีคง
24. เด็กหญิงวริษา  ศิลาหอม
25. เด็กชายวสันต์   เบ้าหัวดง
26. เด็กชายวีระกร   โสดแก้ว
27. เด็กหญิงศรินธร  ปิตตังนาโพธิ์
28. เด็กหญิงสุธาธินี  นาสิงทอง
29. เด็กหญิงอนุธิดา  นาพิมพ์แสง
30. เด็กชายอภิสิทธิ์   พินิจกิจ
31. เด็กหญิงอรพรรณ   กุสุมาร
32. เด็กหญิงอัญทิกา  ราชาหมื่น
33. เด็กหญิงอารยากุล  นางสีคุณ
34. เด็กหญิงเบญจมาศ  บุตรวงค์
35. เด็กหญิงแอนนา  เชาระกำ
 
1. นายสังคม  พิมพ์ขวัญ
2. นายศรายุทธ  เสนาสุธรรม
3. นางรำไพพรรณ  โคตรไกรสร
4. นางสาวศศิธร  ทัพขวา
5. นางรัตนา  ศิลป์ศิริวานิชย์
6. นางสาวพรรณี  ตัณฑ์ประศาสน์
7. นางเพ็ญนภา  คำมาศ
8. นางวรรณรัตน์  ศรีรัง
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระบาก 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  โถทอง
2. เด็กชายก้องภพ  ปะเตชะกัง
3. เด็กหญิงขนิษฐา  อำพะรัด
4. เด็กหญิงจรรยพร  ดีปัญญา
5. เด็กชายจักรกฤษณ์  โตพิทักษ์
6. เด็กชายจักรกฤษณ์   นาโนน
7. เด็กชายจักรพันธ์  ศรีหาวงค์
8. เด็กชายชาคริต  ภูไชยคำ
9. เด็กชายชาคริต  สมภักดี
10. เด็กหญิงชาลิสา  ตุแพน
11. เด็กหญิงดวงกมล  กุมภวา
12. เด็กชายธนชาติ  เตจ๊ะวลิตร
13. เด็กชายธนพงษ์  พรมลี
14. เด็กชายธนภัทร  รัศมีเหลืองอ่อน
15. เด็กชายธนากร  บุญสอน
16. เด็กหญิงธิติยา  หมื่นวงษ์
17. เด็กชายนรภัทร  พื้นผา
18. เด็กหญิงบุญชนก  ดีปัญญา
19. เด็กชายพัสกร  ใจราช
20. เด็กชายฟ้าพสิษฐ์  มั่นการ
21. เด็กชายภานุวัฒน์  เยิงรัมย์
22. เด็กชายรัชชานนท์  นวลมิตร
23. เด็กหญิงรุจินันท์  มะลิสอน
24. เด็กหญิงวรรนิษา  แสนมาตย์
25. เด็กชายวรวุฒิ  ใจกล้า
26. เด็กชายวสันต์  แวงดงบัง
27. เด็กชายวายุ  พรมลี
28. เด็กชายศุภกรณ์  สุภะโกศล
29. เด็กชายศุภสันต์  พันธ์จันทร์
30. เด็กชายสุธินันท์  เพียรไธสง
31. เด็กหญิงสุภาวัน  ทิพวรรณ์
32. เด็กชายสุรนาท  ละผิว
33. เด็กชายอดิศักดิ์  แสนคง
34. เด็กชายอภิสิทธิ์  โถทอง
35. เด็กหญิงอริสา  ก้อนคำใหญ่
36. เด็กชายอักขรายุทธ  ปิยะวงษ์
37. เด็กหญิงอุไรวรรณ  สัมเสนา
38. เด็กชายเฉลิมวุฒิ  ศรีมารักษ์
39. เด็กหญิงเพ็ญนภา  กะตะศิลา
40. เด็กชายแสนยากร  แสนดี
 
1. นายเอกวิทย์  คุ้มสุวรรณ
2. นางนิตยา  มงคลนำ
3. นายภัทร  สมบัติ
4. นางกัลยาณี  กระจายศรี
5. นางสาวอรวรรณ  ทะราศรี
6. นางประทุม  วีระนาคินทร์
7. นางรุ่งอรุณ  ดวงวรรณลี
8. นายรัตน์  ทัพสงเคราะห์
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนรัง 1. นายณัทกร  พันสถาน
2. นางสาวทัศนีย์วรรณ  จูสันเทียะ
3. เด็กหญิงบริมาศ  ทองนอก
4. นายพลวัฒน์  ศรีสมบา
5. เด็กชายรัฐศาสตร์  น้อยบาตร
6. นางสาววิภาวรรณ  รักษาภักดี
7. เด็กหญิงศิรินุช  รักษาภักดี
8. นายสุพะนิช  ปัสโก
9. เด็กหญิงอารียา  พานี
10. เด็กชายเสกสรรค์  แสงเขียว
 
1. นางภัทรพร  ปินะภา
2. นางพุทธมา  ลาธิโน
3. นายทองพูน  คุณวงศ์
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านประแหย่ง 1. เด็กชายพณิชพงษ์  ปะนะภูเต
2. เด็กหญิงพรนภัส  ราชแก้ว
3. เด็กชายยอดฟ้า  ชาวนาฝ้าย
4. เด็กชายวรกร  พิมพานัด
5. เด็กชายวรวุฒิ  ราชแก้ว
6. เด็กหญิงวรารัตน์  ปาสานะโม
7. เด็กหญิงศศิธร  ฤทธิ์จันดา
8. เด็กหญิงสุชาดา  ม่วงพานิล
9. เด็กชายอัมรินทร์  วารียันต์
10. เด็กหญิงอารีรัตน์  ศิริบุรี
 
1. นางสาวบุษกร  ปาปะขา
2. นางยุพิน  พิมสอน
3. นางนิภา  จันทิชัย
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสน 1. เด็กชายธัญญาพร  ภูชมชื่น
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ศรัทธาคลัง
3. เด็กหญิงปิยะพร  ภูชมชื่น
4. เด็กหญิงศิริพร  เผื่อนผึ่ง
5. เด็กหญิงสุกัลยา  สีหา
6. เด็กหญิงไอรดา  ศิริแวว
 
1. นายวัลลภ  ประวาระณะ
2. นางสุรพิน  รักษาพันธ์
3. นางศิริพร  สุทธิยา
4. นางสาวสุจิตรา  นาครัตน์
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหน่อง 1. นางสาวกฤตพร  แสงอรุณ
2. นางสาวจิราภรณ์  แสงอรุณ
3. นางสาวภัคจีรา  ปีนะกะเส
4. นางสาวศิริลักษณ์  เล็งไธสง
5. นางสาวสุภาภรณ์  ปินะกาตาโพธิ์
6. นางสาวเจนจิรา   ธูปหอม
 
1. นางสาวภธิดา  ชั้ยลิ้นฟ้า
2. นางวิลัย  แสนเศษ
3. นายยรรยงค์  ประวารณะ
4. นางพัชรินทร์  โคตรสมบัติ
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาลอก 1. เด็กหญิงกุลธิดา  เอี่ยมป้อ
2. เด็กหญิงชรินรัตน์  สังเสวี
3. เด็กหญิงธัญชนก  หลุยจันทึก
4. เด็กหญิงลักขิกา  รอดสุโข
5. เด็กหญิงวรัญญา  แซ่ฮั่น
6. เด็กหญิงสุนิสา  สานสุข
7. เด็กหญิงสโรชา  รอดสุโข
8. เด็กหญิงไพลิน  ชัยสัม
 
1. นางศศิธร  วาระโก
2. นางศิรินลักษณ์  อรรถโยโค
3. นางนงลักษณ์  การิเทพ
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ 1. เด็กหญิงทักษินา  บุญสวาย
2. เด็กหญิงปิยฉัตร  โพธิ์เทพา
3. เด็กหญิงลลิตา  ศรจันทร์
4. เด็กหญิงสกุลนา   ดาวันนา
5. เด็กหญิงอรอุมา  พรภิรมย์
6. เด็กหญิงอริสา  อินภูวง
7. เด็กหญิงอริสา  การิโก
8. เด็กหญิงอรุณี  จันวงษา
9. เด็กหญิงอิศริญา  สีละออง
10. เด็กหญิงเจนจิรา  สิงห์เสนา
 
1. นางพิกุล  ไตรโพธิ์ท่อน
2. นางสาวนิตยา  เพ็งแก้ว
3. นางสาวเมธิญา  อันสีเมือง
4. นางสาวศิริพรรณ  คุณพระเนตร
5. นางสาวนิลมล  แสงอรุณ
 
123 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่านาเชือก 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  งามสีทา
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  น้ำกรอง
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สมชมภู
4. เด็กหญิงกัลยรัตน์  แทนชิน
5. เด็กหญิงณัฐริกา  เพาะไสง
6. เด็กหญิงณัฐวดี  ศรีนวลอร
7. เด็กหญิงนลัทพร  บรรยงค์
8. เด็กหญิงนันทินี  ทองกุล
9. เด็กหญิงปรัชญากานต์  จงชมภา
10. เด็กหญิงปาริชาติ  แทนคอน
11. เด็กหญิงพรรณรินทร์  แทนนา
12. เด็กหญิงพัชรพร  เทียมทัศน์
13. เด็กหญิงศุภลักษณ์  เวียงแก
14. เด็กหญิงสุดารัตน์  ปัทมสิทธิวรกุล
15. เด็กหญิงสุรีพร  ปิดตามาตา
 
1. นางสาวสถิต  พันธ์โยศรี
2. นางสาวปราถนา  เทียบฤทธิ์
3. นางสาวกัญญาภัทร  โพธิ์แสงดา
 
124 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ 1. เด็กชายภูชิต  เผ่าเวียงคำ
2. เด็กชายภูมิน  นาพิมพ์แสง
3. เด็กชายศุภกร  ดวงภักดีรัมย์
4. เด็กชายศุภชัย  พงษ์สินไชย
5. เด็กชายอรรถสิทธิ์  ศรีสิทธิ์
 
1. นายสังคม  พิมพ์ขวัญ
2. นางประมุข  สุริยภาพ
 
125 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะโบ่ 1. นายสุทธิราช  พลอยกระโทก
2. นางสาวเกตฤดี  ราชรินทร์
 
1. นางสิรินาถ  วงค์สามารถ
2. นายวงเดือน  กำมะไชยคำ
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1. เด็กหญิงอนัญญา  อันปัญญา
 
1. นางจริยาภรณ์  ชมภูพาน
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาภู 1. เด็กชายอธิบดี  บุบผามะตะนัง
 
1. นางญาณ์ณิศา  แสนเมืองแก้ว
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง 1. นายกชกร  บุญญานุสนธ์
 
1. นางอุราพร  ขุนแก้ว
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1. เด็กหญิงธันชนก  มายเจริญกุล
 
1. นางสาวเนตรนภา  เวียงคำ
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1. เด็กหญิงปวริศา  ภูมิภักดิ์
 
1. นางรัศมี  พูลทา
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  พวงศรีเคน
 
1. นางสาวนิตยา  ปักกาโล
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 1. เด็กชายปัณณทัต  ศรีสิทธิ์
 
1. นางสาวจุฬารัตน์  ปัตตายะสัง
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กหญิงพิรดา  จันทะนัน
 
1. นางเกวรินทร์  สุทธะพินทุ
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1. เด็กหญิงคณิศร  ถามูลเลศ
 
1. นางสาวสุวัจนา  สาทองขาว
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง 1. เด็กหญิงนริศรา  อาสาเสนา
 
1. นางสาวนิตยา  ปักกาโล
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองป้าน 1. เด็กหญิงกุลธิดา  มนกลาง
2. เด็กหญิงชฎาพร  ภานตุ้มเหลา
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  ปะนาโต
4. เด็กชายอภิวัฒน์  รักษาพล
5. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ภูดินผา
 
1. นางสาวรัตนา  ปักกะมานัง
2. นางบาลเมือง  เอกรักษา
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง 1. เด็กหญิงรัตนา  เกตุมาลา
 
1. นายกุ้ย หลิง  ชิน
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง 1. เด็กชายไตรพัฒน์  พอใจ
 
1. นายกุ้ย  หลิงชิน
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวดง 1. เด็กหญิงรินลดา  สังข์สุวรรณ
 
1. นางสาวนภัสนันท์  ไกรทอง
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง 1. นางสาวชญานี  ปริตวงศ์
2. นางสาวศรันยา  ปาริสาเก
 
1. นางนริศร  ปทุมพร
2. นางยุวพิน  มะลิมาศ
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 1. เด็กหญิงรวีวรรณ  พวงจำปี
2. เด็กชายศิโรจน์  พาขุนทด
 
1. นางสุพรรณี  ปะกาเวสา
2. นางสาวอภิวันทร์  เพชรแสนค่า
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบึง 1. เด็กหญิงจุฑาพร  ปัดตาเทสัง
2. เด็กชายชนาธิป  ปินะเต
3. เด็กชายพลอธิป  แพงลุนหล้า
4. เด็กหญิงอัจรา  ปินะเต
5. เด็กชายอัจริยะ  ภักดิ์พิสิทธิ์
6. เด็กชายเมธาสิทธิ์  ดาราช
 
1. นายไสว  หอมมาลัย
2. นายสมชาย  สิงหะนาม
3. นางหอมรับ  ซุ้ยไกร
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนางเลิ้งโคกล่าม 1. เด็กชายจักรพรรดิ์  พลพราหมณ์
2. เด็กชายฐิติพงษ์  วงษ์ศรี
3. เด็กชายทินภัทร  พลาหาญ
4. เด็กชายปณิธาน  เที่ยงโยธา
5. เด็กชายปริญญา  พันวัน
6. เด็กชายปิติพล  ประมูลจักโก
 
1. นายสมศักดิ์  เหลืองทอง
2. ส.ต.อ.อุทร  ซุ้ยไกร
3. นายจักรพงศ์  อุดร
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไฮ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  เจียมทอง
2. เด็กชายณัฐศักดิ์   ใหม่ศรี
3. เด็กชายประภาส  แซ่นิ่ม
4. เด็กชายพูนทรัพย์   มัดทะปะนัง
5. เด็กชายภานุวิช  คาทิพาที
6. เด็กชายรักนิรันดร์  จุุลฬา
7. เด็กชายวัชรินทร์   ชัยพรม
8. เด็กชายอดิศร  วงษาไฮ
 
1. นายอำนาจ   อินโท่โล่
2. นายถาวร   ตาพล
3. นายธงชัย  ประจุดทะศรี
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1. เด็กชายคมกริช  ห่อไธสง
2. นางสาวชนิดา  พานิชย์
3. นางสาวบุษราคัม  ขันชนะ
4. นางสาวปภัสรา   พรมอุด
5. นางสาวปิยฉัตร  แซ่กัว
6. เด็กชายพันธกร  ภูมิลำเนา
7. เด็กชายศตายุ  เผ่าสุขดี
8. เด็กหญิงศราวดี  มาลี
9. เด็กหญิงศุราภรณ์  มาลี
10. นางสาวอารียา  เจียไธสง
 
1. นายกอบเกียรติ  พัฒนนิติศักดิ์
2. นายกาสี  ยกน้อยวงษ์
3. นางพิสมัย  ยกน้อยวงษ์
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสูงดอนหลี่ 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  เขตขันธ์
2. เด็กหญิงชรินรัตน์  กัสโก
3. เด็กหญิงปัญญาพร  พรมทา
4. เด็กชายปารมี  พูลวงษ์
5. เด็กหญิงพิมพิศร  บ่าพิมาย
6. เด็กชายวรัญชิต  ยุติธร
7. เด็กหญิงวริศรา  ผาสุขล้ำ
8. เด็กหญิงสุธิรา  แซ่จิว
9. เด็กหญิงหทัยทิพย์  เล่นทัศน์
10. เด็กหญิงเกสรา  ลาหนองแคน
 
1. นายประจักษ์  ภูมิศรีจันทร์
2. นางสมบัติ  ภูมิศรีจันทร์
3. นายสันติพงษ์  ภัทราบุญญากุล
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1. นางสาวกัญญารัตน์  หม้อยา
2. เด็กหญิงชลธิชา  ยิ้มสาระ
3. นายนนทกร  กดไธสง
4. เด็กหญิงบัวสวรรค์  จินโจ
5. เด็กหญิงอริศรา  สมจิตต์
 
1. นางพรทิพย์  โมกศรี
2. นายประหยัด  โมกศรี
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหิน 1. เด็กหญิงกุลวดี   ทองสุข
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ประจวบโชค
3. เด็กชายเพชรน้ำหนึ่ง  ศรีชุม
 
1. นางรุจิรา  แดงจันทึก
2. นางทองกร   กางโสภา
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1. นางสาวนฤมล  จินโจ
2. นางสาวสุทธิดา  ชุมสีดา
3. เด็กหญิงอรดี  รุ่่งเป้า
 
1. นางกรรณิการ์  พัฒนนิติศักดิ์
2. นายกอบเกียรติ  พัฒนนิติศักดิ์
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  สังวุฒิโต
2. เด็กหญิงภรณ์คินี  คำดี
3. เด็กหญิงเพชรดา  ปักการะโถ
 
1. นางวรรดารัตน์  พลจันทึก
2. นางกิตติยา  อินทรศิลา
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1. นางสาวจิตติภา  จันทะสอน
2. เด็กหญิงวิภาวี  อันทะบาล
3. นางสาวเกศรา  ปะนามเท
 
1. นางพรทิพย์  โมกศรี
2. นางสาวพุฒตาล  ไวยสุภี
 
152 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 1. เด็กชายณัฎฐกิตติ์  วะชุม
 
1. นายมงคล  โคนาโล
 
153 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขวาไร่ (ดรุณวิทยา) 1. เด็กชายวชิรพงษ์  สุขดี
 
1. นายประจักษ์  เทียงดาห์
 
154 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเม็กน้อยหนองไผ่ 1. เด็กชายวิริยะ  เลิศวิลัย
 
1. นายสุรชัย  ภูกาเมฆ
 
155 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง 1. เด็กชายอนันตศักดิ์  พวงเพชร
 
1. นายไพรัช  กัณโสภา
 
156 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหวาย 1. เด็กชายขจรศักดิ์  ประธาน
 
1. นายชัยวัฒน์  มะหัด
 
157 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขวาไร่ (ดรุณวิทยา) 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  เทียงภักดิ์
 
1. นายประจักษ์  เทียงดาห์
 
158 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหวาย 1. เด็กหญิงอังสุมาลิน  คนซื่อ
 
1. นายบัวผิน  สุระมาศ
 
159 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม 1. เด็กชายวิทยา  อันทะวงษ์
 
1. นางจิรัฏฐ์  พันธ์โยศรี
 
160 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง 1. เด็กหญิงกาญจนา  พัดพันเพชร
2. เด็กชายคมชาญ  ตรีกุล
3. เด็กชายชูศักดิ์  ประสารพันธ์
4. เด็กหญิงญานิกา  ชุมเพชร
5. เด็กหญิงณีรนุช  แก้วลาด
6. เด็กหญิงทิฆัมพร  วงษ์ทอง
7. เด็กชายธวิช  ศรีธรราช
8. เด็กชายนิธิศรัณย์  สุขโสม
9. เด็กชายนิพนธ์  พันทองหล่อ
10. เด็กชายปองพล  ภารมาตย์
11. เด็กหญิงปาลิตา  จันทร์อาจ
12. เด็กชายพงศักดิ์  สาระแพง
13. เด็กหญิงพรณิภา  แพงพันตอง
14. เด็กหญิงพรปวีณ์  พฤษศรี
15. เด็กชายพัทธนันท์  พูลวงษ์
16. เด็กหญิงมัณฑนา  สัมมาสาโก
17. เด็กหญิงรัชนก  ไพจันทึก
18. เด็กหญิงวันวิสา  จ่าเลิศ
19. เด็กชายวาทิต  คำแสนเทียะ
20. เด็กหญิงวาสนา  วงศ์ชารี
21. เด็กหญิงวาสนา  บัวเสนา
22. เด็กหญิงวิญาดา  มุงคุล
23. เด็กหญิงศศิกานต์  สินเมฆา
24. เด็กหญิงสาทิติยา  ดวงสำราญ
25. เด็กหญิงสุธิดา  เงินของแพง
26. เด็กชายอนันตศักดิ์  พวงเพชร
27. เด็กหญิงอมรรัตน์  พวงศรีเคน
28. เด็กหญิงอริสรา  บุญประกอบ
29. เด็กหญิงอริสรา  ปัตติลาพัง
30. เด็กหญิงเรวดี  ธรรมรักษ์เจริญ
 
1. นายประหยัด  ศรีสมศักดิ์
2. นางอธิกา  โพธิสัย
3. นายอภิรัชต์  การิโก
4. นายจักรพันธ์  แสนสุข
5. นางสาวกฤษราภรณ์  ภูศรี
6. นางปรีญา  ไหมหรือ
7. นายไพรัช  กัณโสภา
 
161 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหวาย 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  โม้ทองศรี
2. เด็กชายขจรศักดิ์  ประธาน
3. เด็กชายชัยศิริวัฒน์  กันทิพย์
4. เด็กชายชินวัตร  ปัตถามัง
5. เด็กหญิงฐนิชา  ประกอบสำเนียง
6. เด็กชายณัฐชัย  สุปะมา
7. เด็กชายณัฐวุฒิ  ปุริโส
8. เด็กหญิงดาราวรรณ  ราชมี
9. เด็กหญิงทับทิม  พึ่งกุล
10. เด็กชายธนดล  กานุมาร
11. เด็กชายธนวัฒน์  ประพาน
12. เด็กหญิงธัญรดา  โคตรเวียง
13. เด็กชายนิติพล  วงศา
14. เด็กชายพิศุทธิ์  หิตายะโส
15. เด็กหญิงพีรดา  มาตรแท่น
16. เด็กหญิงภัทรานันท์  ภูวิศชยากร
17. เด็กหญิงมณีรัตน์  สัตย์พันธ์
18. เด็กชายมานะเดช  จันทรักษ์
19. เด็กชายรุ่งเรือง  โนนศิลา
20. เด็กชายวิศวกร  มะธิปิไข
21. เด็กชายสมชาย  ประเมทะโก
22. เด็กชายสิทธิพงษ์  อัปมาทัง
23. เด็กหญิงสุนิสา  มังคะลา
24. เด็กชายอนิรุตย์  ประรมัดทะโก
25. เด็กหญิงอังสุมาลิน  คนซื่อ
26. เด็กชายอัมฤทธิ์  โพธิ์ศรี
27. เด็กหญิงอุสรา  สุตาวงษ์
28. เด็กหญิงเกศรินทร์  ศรีคุณ
29. เด็กหญิงเกษฎาพร  อัปมาทัง
 
1. นายชัยวัฒน์  มะหัด
2. นายประเคน  มะหัด
3. นายบัวผิน  สุระมาศ
4. นางอรวรรณ  พ้องเสียง
5. นายสิทธิชัย   พอดี
6. นางสาวลีทยา  กิจจาชัย
7. นายอาทิตย์  ไชยศิลป์
 
162 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา 1. นางสาวนิตยา  สืบเทพ
2. นางสาวพิมพ์วิภา  เพลียสมบัติ
 
1. นายพีระศักดิ์  ศิริกิจ
2. นางสาวแสง  สมสา
 
163 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 1. เด็กชายจักรภัทร  แพนแก้ว
2. เด็กชายวันชัย  ถ้วยทอง
 
1. นางสาวเพชรศิริวรรณ  อินธิสาร
2. นางเพ็ญพัชชา  เสนา
 
164 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไฮ 1. เด็กหญิงกุลสตรี  แซ่นิ่ม
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  วรรณสินธ์
3. เด็กชายยุทธนา  ปาปะโด
 
1. นายทองชัย  ภูตะลุน
2. นางอัญญาณี  ภูตะลุน
 
165 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา 1. เด็กหญิงฐนิชา  แก้วกองนอก
2. เด็กหญิงมัสยา  สองสี
 
1. นายพีระศักดิ์  ศิริกิจ
 
166 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา 1. เด็กหญิงจุฑามณี  นันทะสี
2. นางสาวปัณณพร  พรมแสง
 
1. นายพีระศักดิ์  ศิริกิจ
 
167 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง 1. เด็กชายธนกรณ์  ดวงมาลัย
2. เด็กชายภานุพงษ์  ผ่องลุนหิต
 
1. นายสุพจน์  ชาวหนอง
2. นางดาราวรรณ  ดวงมาลัย
 
168 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา 1. เด็กหญิงกันตยา  ทุมลี
2. เด็กหญิงธิติยา  ผดาวัน
 
1. นายสุเทพ  บุตรสำราญ
2. นายพีระศักดิ์  ศิริกิจ
 
169 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1. เด็กหญิงจิรายุทธ  นามมนตรี
2. เด็กหญิงพสธร  ญาติปราโมทย์
 
1. นางสาวสุปรียา  ใบสน
2. นายนิพนธ์  ใบสน
 
170 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามเรียน 1. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  ถาวรศรี
2. เด็กชายสุริยา  ผ่องลุนหิต
 
1. นายสมบัติ  ปักเขมายัง
 
171 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ชารีดง
2. เด็กชายพีรภัทร  ประทา
 
1. นางสาวเพชรศิริวรรณ  อินธิสาร
2. นางเพ็ญพัชชา  เสนา
 
172 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง 1. เด็กชายชูศักดิ์  ประสานพันธ์
2. เด็กชายนิธิศรัณย์  สุขโสม
 
1. นายอภิรัชต์  การิโก
2. นางปรีญา  ไหมหรือ
 
173 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1. เด็กชายตฤษนันท์   เกษมราษฎร์
2. เด็กชายติณห์  ผึ่งบรรหาร
 
1. นายวรากร  ปะตังทะโล
2. นายสถิตย์   รางศรี
 
174 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสงทุ่มยาว 1. เด็กชายธันวา  ยางงาม
2. เด็กชายธีรโชติ  บุตตะเกิด
3. เด็กชายป้องปราบ  หีบแก้ว
 
1. นายธีรพงษ์  กุดนอก
2. นายชัยชาญ  อะโน
 
175 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนจานวิทยา 1. เด็กชายธนวัฒน์  ปัดไธสง
2. เด็กชายปริญญา  ปานเพชร
3. เด็กชายอัครเดช  ประสีหาตัง
 
1. นายกันตภณ  สมบูรณ์นอก
2. นายธีระพงษ์  ดาสม
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่ 1. เด็กชายลิขิต  หมุยเฮบัว
2. เด็กชายอนุวัฒน์  คามะปะใน
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  จรรยา
 
1. นายอุดม  สาวิกัน
2. นายสุพจน์   อัปมะระกัง
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนน 1. เด็กชายธนชัย    ศรีมาศ
2. เด็กชายธนพล   โม่งเครือ
3. เด็กชายวรพงษ์   ประพาศพงษ์
 
1. นายไพยนต์   ประพาศพงษ์
2. นายวิเชียร   ประจะนัง
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสน 1. เด็กหญิงพรนภา  ไปแดน
2. เด็กหญิงยลลดา  ทวีฤทธิ์
3. เด็กหญิงสุชาดา  ปิยะเวณะ
 
1. นายโสภัณ  รักษาพันธ์
2. นางสุรพิน  รักษาพันธ์
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสน 1. เด็กหญิงน้ำฝน  ไปเจอะ
2. เด็กหญิงศิริพร  เผื่อนผึ่ง
3. เด็กหญิงเปรมฤทัย  มีละทิตย์
 
1. นางสุรพิน  รักษาพันธ์
2. นางสาวสุจิตรา  นาครัตน์
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระยอมหนองเดิ่น 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  จิตโรภาส
2. เด็กหญิงธิติมา  อุปมัย
3. เด็กหญิงนฤมล  ปาปะเพ
4. เด็กหญิงภาณุมาศ  สิงหาราโท
5. เด็กหญิงมาวิกา  กิลี
6. เด็กหญิงอิศราภรณ์  สุวรรณสนธิ์
 
1. นางประยงค์  รัฐเมือง
2. นางสุจิต  ขันชะพัฒน์
3. นายอภิชาติ  เชิงสะอาด
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวหมู 1. เด็กหญิงกันตนา  มูลตรี
2. เด็กหญิงชนาภา  แทนนำ
3. เด็กหญิงณัฐริกา  คำพะอู
4. เด็กหญิงนชิดา  ศาลางาม
5. เด็กหญิงนฤมล  คำหล่า
6. เด็กหญิงสุชาดา  สุขศรี
 
1. นางพันทิพา  ปัจจังคะตา
2. นางบุญร่วม  ศรีสุนทร
3. นางมยุรี  นะราวัง
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 17 1. เด็กหญิงจุธามาศ  ฤาโสภา
2. เด็กหญิงธาราชล  เวฬุพล
3. เด็กหญิงปิยดา  พุดลา
 
1. นายสุรินทร์  เณรสุวรรณ
2. นางสมัย  คุณสีขาว
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนดู่วังบอน 1. เด็กหญิงจิรชยา  ผลผะกา
2. เด็กหญิงปาริชาติ  สุรพล
3. เด็กหญิงสกุลรัตน์  ทุไธสง
 
1. นายปิยพงษ์  น้อยหลุบเลา
2. นางสาวณัฐวรรณ  พันบุญมา
 
184 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน 1. เด็กหญิงณัฐกาล  แดงสีดา
2. นางสาวบุษยารัตน์  ชัยรัมย์
3. เด็กหญิงปิยธิดา  ปะวันวัย
 
1. นางทองเลื่อน  เหลืองทอง
2. นางสาวโพยมธารณ์  ปาสาบุตร
 
185 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนรัง 1. เด็กหญิงญาดา  กิ้นบุราณ
2. เด็กชายธนพล  เย็นไธสง
3. เด็กหญิงรัตนาวดี  วงศ์ทอง
 
1. นางสาวโสภาลักษณ์  ศรีจันทร์
2. นางสาวสุคนธ์ทิพย์  เยี่ยมเจริญ
 
186 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ลีหล้าน้อย
2. เด็กหญิงพรพรรณ  ปาละโค
3. เด็กหญิงวาสนา  วงศ์ชารี
 
1. นางสายศิลป์  เจริญพันธุวงศ์
2. นางอัมพวรรณ์  เดชเถร
 
187 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงหัวช้าง 1. เด็กหญิงปิยะนุช  พินิจกิจ
2. เด็กหญิงสุภาวดี  สำราญดี
3. เด็กหญิงอริสา  แก่นศิริ
 
1. นางอัญชลีพร  เปรมชู
2. นายวัชรินทร์  ปะนามะเก
 
188 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา 1. เด็กหญิงศศิธร  ทอนเสาร์
2. เด็กหญิงอริศรา  ทำนานอก
3. เด็กชายอาทิตยา  ผายแก้ว
 
1. นางฉวีวรรณ  พร้อมสมุด
2. นางภัทรา  นครศรี
 
189 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย 1. เด็กชายภูมินทร์  เพชรหงษ์
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  จันทร์พรม
3. เด็กหญิงลลิตา  แก้วแกมเกษ
 
1. นายคัมภีร์  เวฬุวันใน
2. นายประศาสน์  ริมไธสง
 
190 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง 1. เด็กชายคฑาวุธ  นันทริด
2. เด็กชายวีรพงศ์  พันธุพรม
3. เด็กชายสิทธิกร  โพธิ์ทอง
 
1. นางธัญภรณ์  วัฒนบุตร
2. นางสมใจ  วงษ์หล้า
 
191 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางอิไลดอนก่อ 1. เด็กหญิงณาตยา  แก้วหาวงษ์
2. เด็กหญิงยุพารัตน์  สีหานาม
3. เด็กหญิงองครักษ์  เพียนเรียว
 
1. นางทองสาร  สีหาบุญมาก
2. นางทองม้วน  โคตรศักดี
 
192 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  บุญมาก
2. เด็กหญิงนริศรา  ผิวบาง
3. เด็กหญิงปิยะดา  มิละถาโก
 
1. นางอัมพร  ลดาวัลย์
2. นายสุมิตร  ลดาวัลย์
 
193 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 1. เด็กหญิงจิราพัชร  อันทะลัย
 
1. นางนงเยาว์  พรดอนก่อ
 
194 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1. เด็กหญิงกัญญาภัค   จันทวฤทธิ์
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  โพธิ์จักร
3. เด็กหญิงแพรวไพลิน  ปะนันโต
 
1. นางอรชร  ปะวันโน
2. นางสาวสุกัญญา  พลายเถื่อน
 
195 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1. เด็กหญิงประภาวดี  พิลาวุฒิ
2. เด็กหญิงสุจิตรา  สอนวงษ์
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์   มูลโมกข์
 
1. นางอัฐฏภิญญา   จูมแพงจารุพงศ์
2. นางสาวสมรักษ์   ทับละ
 
196 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแคน 1. เด็กหญิงศุภสุตา   แคนเภา
 
1. นางทองลา  มาปะวรรณ
 
197 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ทับสงเคราะห์
 
1. นางสาวอภิรัชพร   ทิ้งแสน
 
198 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองข่า 1. เด็กชายวสันต์  สิงคะนอง
 
1. นางอุลัย  ม่วงทำ
 
199 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1. เด็กหญิงสุพิชชา  มณีเนตร
 
1. นางสาวพุฒตาล  ไวยสุภี
 
200 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโกทา 1. เด็กชายไพบูลย์  พานิชศิริ
 
1. นางลำดวน  ยอดสะเทิน
 
201 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสือโก้ก 1. เด็กหญิงเบญจพร  ปุป้อง
 
1. นางทิพย์ไปรยา  โชติประติมา
 
202 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะโบ่ 1. เด็กหญิงสุธินันท์  แว่นจันลา
 
1. นางเฉลยศรี  ชุ่มชูใจ
 
203 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 81.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเลา 1. เด็กหญิงปลายฟ้า  ปาปะกัง
 
1. นางสุจิตรา   ปาปะไพ
 
204 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสนมดอนติ้ว 1. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  แดงกุลา
 
1. นางจันศรี  นาคะโนทด
 
205 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสนมดอนติ้ว 1. เด็กชายพงศภัค  สุวรรณพันธ์
 
1. นางจันทราพร  ไปใกล้
 
206 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโกทา 1. เด็กหญิงพลอยชมภู  โพดสีเขียว
2. เด็กหญิงรัศมีรุ่ง  อนุศิริ
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  ทุมนาหาด
 
1. นางลำดวน  ยอดสะเทิน
 
207 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตำแย(ประชานุเคราะห์) 1. เด็กชายปราโมทย์  ปานกลาง
2. เด็กชายอาทิตย์  สันทิตย์
 
1. นางอรอนงค์  บุญหล้า
2. นายอำนาจ  ขอเหล็กกลาง
 
208 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหลาว 1. เด็กชายธนกฤต   เจริญใจ
2. เด็กชายโยธิน  แก่นภักดี
 
1. นางสาวรจนา   แก้วลาด
2. นายสุพัฒน์  มาลาม
 
209 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจิก(กลุ่ม 14) 1. เด็กชายอนุรักษ์  ชมจุมจัง
2. เด็กหญิงแพรวา  แพงสาย
 
1. นายสมคิด  บานเย็น
2. นางสาวบุณณ์ภัสสร  แท่นแก้ว
 
210 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา 1. เด็กชายจิรวัฒน์  บุญน้อย
 
1. นางสาวธัญนันท์  นครศรี
 
211 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. เด็กหญิงวราภรณ์  จันทร์วิเศษ
 
1. นางสมจิต  จวงจันทร์
 
212 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวช้าง 1. เด็กชายดนุเดช   นนตะรัตน์
 
1. นางสาวปนัดดา   ธนกิจโสภณ
 
213 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปอ 1. เด็กหญิงอรัญญา  มัศยามาศ
 
1. นายธีระศักดิ์  โยมา
 
214 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวช้างโคกม่วง 1. เด็กชายพงษ์พัทธ์  ปัญญาปิ่น
 
1. นางสาวกอบกุล  ปะกำแหง
 
215 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุง(วาปีปทุุม) 1. เด็กหญิงชนาภา  ฉัตรพิมาย
2. เด็กหญิงทิพย์ธัญญา  ปะวะเสนะ
3. เด็กหญิงธนิตา  คงสถาน
4. เด็กหญิงวชิรญา  วิชัยภูมิ
5. เด็กหญิงวิชญาดา  ปะวะเสนะ
6. เด็กหญิงวิชุดา   พันหนองแสน
7. เด็กหญิงแพรพลอย  ภิบาลจิมมี
 
1. นายพจนปกรณ์   ถนัดไร่
2. นางเสงี่ยม  หมื่นแก้ว
3. นางเสวียน  ปะวรรณถา
 
216 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ 1. เด็กหญิงสุนิษา  พุ่มสาเกษ
 
1. นางพิกุล  ไตรโพธิ์ท่อน
 
217 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง 1. เด็กชายพงศ์ภัค  สุนทร
 
1. นางเยาวลักษ์  พันธ์อุทัย
 
218 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร 1. นางสาวปานศิริ  คำมา
 
1. นายภูนิรวิทธ์  โพธิ์พันไร่
 
219 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปอ 1. เด็กชายอนุดล  บุญคำ
 
1. นางศุภกาญจน์  ดงจารย์
 
220 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหลาว 1. เด็กชายวิชาญวุธ  ประการพูนผล
 
1. นางศศิธร  จันทเขต
 
221 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา 1. เด็กชายพิสิษฏ์เกษม  เสาวะโร
 
1. ส.ต.ต.ประยูร  ขูรีรัง
 
222 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสนมดอนติ้ว 1. เด็กหญิงนิฐาพร  สินธุวาปี
 
1. นางละมุน  บุรี
 
223 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะโบ่ 1. เด็กชายภานุพงศ์  หนูริพันธ์
 
1. นางสาวนางสาวรติพร  ทบทอบ
 
224 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงวิทยา 1. เด็กชายจิรายุทธ์  พันสุดน้อย
2. เด็กชายณัฐวุฒิ   บุบผามะตะนัง
3. เด็กชายอัษฏาวุฒิ  ศรีสุวรรณ
 
1. สิบเอกธงชัย  ปินะโต
2. นางมัชฌิมา  ส่งสัมพันธ์สกุล
 
225 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวกุดอ้อ 1. เด็กชายคงแสน   หาญชนะ
2. เด็กชายธนโชติ   กำลังวุฒิ
3. เด็กชายวัชรินทร์   ศรีโสภา
 
1. นางณัฐนันท์   พิมพ์พันธุ์
2. นางพิสมัย  หัตถนิรันต์
 
226 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสง (นาเชือก) 1. เด็กชายตะวัน  ชุนนะวรรณ์
2. เด็กชายศกุนิชญ์  วัฒโก
3. เด็กชายสราวุธ   โพธิ์เกตุ
 
1. นายไกรทอง  พนาดร
2. นายไชยา  ปะตาตะโก
 
227 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโกทา 1. เด็กหญิงกรวิภา  ชุมเย็น
2. เด็กหญิงปานตะวัน  ชูใส
3. เด็กหญิงสุพัชชา  ปักกาเวสูง
 
1. นางนุชนาถ  ทองกอง
 
228 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหลาว 1. เด็กชายจรินทร  อมรสิน
2. เด็กชายวิชาญวุธ  ประการพูนผล
 
1. นางสาวรจนา  แก้วลาด
2. นายสุพัฒน์  มาลาม
 
229 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา 1. เด็กชายอุดม  สารพันธ์
2. เด็กชายเอกภูมิ  โนนวิบูรณ์
 
1. นายณัฐพงษ์  รามสีดา
2. นายสุปัน  ปะวันโน
 
230 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทัพป่าจิก 1. เด็กหญิงกิติมา  เพียรไธสง
2. เด็กหญิงจันจิรา  เอี่ยมนางรอง
3. เด็กชายวาคิม  วจีสัจจะ
 
1. นายสมพร  แข็งพิลา
2. นางสาวฤดีพร  กลับสุข
 
231 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระบาก 1. เด็กชายณัฐคม  สุนันท์คง
2. เด็กชายเอกรินทร์  แก้วสีดา
3. เด็กหญิงแว่นฟ้า  จันทโยธา
 
1. นางรุ่งอรุณ  ดวงวรรณลี
2. นางนิตยา  มงคลนำ