หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-mkm3

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางอุรมุล เคนหงส์โรงเรียนบ้านหนองสระพังโนนสะอาดประธานกรรมการ
2. นางศิณิธ์ภัส สอนอินทร์โรงเรียนบ้านส้มกบกรรมการ
3. นางนิภาภรณ์ แสงสุดตาโรงเรียนบ้านหัวช้างกรรมการ
4. นางสาวปวีร์สุดา จำรัสธนสารโรงเรียนบ้านเข็งมิตรภาพที่ 139กรรมการ
5. นางสาวกัลยาณี ศิริสุรักษ์โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายชัยณรงค์ สีสุวอโรงเรียนบ้านโนนสูงวังขอนจิกประธานกรรมการ
2. นางสุภาพร พลเสนาโรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุกกรรมการ
3. นางสาวจรัสศรี วงลัครโรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียวกรรมการ
4. นางปัณรี อาจศิริโรงเรียนบ้านหนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากรกรรมการ
5. นางสาวกาญจนา หนูผาสุขโรงเรียนบ้านแก้งขิงแคงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรียุทธการณ์ โพธิ์ศรีโรงเรียนบ้านเชียงยืนประธานกรรมการ
2. นายชัยยุทธ ตั้งชัยภูมิโรงเรียนบ้านโสกกาวกรรมการ
3. นายกวี ศรีชัยปัญญาโรงเรียนบ้านยางน้อยกรรมการ
4. นางภิญญดา แสงห้าวโรงเรียนบ้านเลิงใต้กรรมการ
5. นางสาวลักขณา อันทะปัญญาโรงเรียนอนุบาลชื่นชมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางรัตนา ทองคำโรงเรียนบ้านจานโนนสูงประธานกรรมการ
2. นางสาวตรีคูณ โพธิ์หล้าโรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยากรรมการ
3. นางอรอุมา แสนมีโรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยางกรรมการ
4. นางประเพียร ภความนตรีโรงเรียนบ้านแห่บริหารวิทย์กรรมการ
5. นางเนตรนภา แพงภาโรงเรียนบ้านเชียงยืนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางนภวรรณ สำราญพงษ์โรงเรียนบ้านเมืองเพ็งประธานกรรมการ
2. นางอารีย์ โคตะเปโรงเรียนบ้านขามเปี้ยกรรมการ
3. นางราณี แสงฤทธิ์โรงเรียนบ้านหนองเหล็กกรรมการ
4. นางนารี สิงห์ขรณ์โรงเรียนบ้านโนนเมืองสองคอนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายถนัด เสตเตมีย์โรงเรียนบ้านโคกกลางประธานกรรมการ
2. นายไสว ปะวรรณจะโรงเรียนบ้านหนองโกวิทยกิจกรรมการ
3. นางเพชรัตน์ สีหาทัพโรงเรียนกระบากวิทยาคารกรรมการ
4. นางวัฒนา วันท่าค้อโรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209กรรมการ
5. นางสุพรรณี สีสุวอโรงเรียนบ้านโนนสูงวังขอนจิกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางธนิดา คำเพราะโรงเรียนบ้านกอกหนองผือประธานกรรมการ
2. นางพวงเพ็ชร ประมวลทรัพย์โรงเรียนหินแห่เสริมศิลป์กรรมการ
3. นางวิไล รัตนทิพย์โรงเรียนบ้านเชียงยืนกรรมการ
4. นางสุรางค์รัตน์ ยมศรีเคนโรงเรียนบ้านโคกกลางน้ำจั้นจอมศรีกรรมการ
5. นางสาวเยาวรัตน์ ภักดีเฝือโรงเรียนบ้านนาโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายประยูร สุทธมาตย์โรงเรียนบ้านทันดู่เหนือประธานกรรมการ
2. นายพานิช แถมโฮงโรงเรียนบ้านเหล่าโพธิ์กรรมการ
3. นางนงรัก วิริยะโรงเรียนกระบากวิทยาคารกรรมการ
4. นางสนธิยา จตุเทนโรงเรียนบ้านเขื่อน(เขื่อนศึกษาคาร)กรรมการ
5. นางสาวขวัญใจ แก้วไชยโรงเรียนบ้านหนองแหนกรรมการและเลขานุการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายประยูร สุทธมาตย์โรงเรียนบ้านทันดู่เหนือประธานกรรมการ
2. นายพานิช แถมโฮงโรงเรียนบ้านเหล่าโพธิ์กรรมการ
3. นางนงรัก วิริยะโรงเรียนกระบากวิทยาคารกรรมการ
4. นางสนธิยา จตุเทนโรงเรียนบ้านเขื่อน(เขื่อนศึกษาคาร)กรรมการ
5. นางสาวขวัญใจ แก้วไชยโรงเรียนบ้านหนองแหนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายสมชาย มะรัตน์โรงเรียนกระบากวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายกอร์ปชัย ประทุมรัตน์โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์กรรมการ
3. นางสาวธนพร จันทเดชโรงเรียนบ้านกุดจอกกรรมการ
4. นายนิคม สีตังตาโรงเรียนบ้านโนนนกหอกรรมการ
5. นางสาวชญานันท์ แดนมะโฮงโรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายอนันต์ แก้วลีโรงเรียนบ้านหนองโดนประธานกรรมการ
2. นายชูศักดิ์ บุบผาเฮ้าโรงเรียนบ้านนาทองกรรมการ
3. นายสุริยา ชาญไชยโรงเรียนบ้านหัวนาคำโนนสมบัติกรรมการ
4. นายเสรี จตุเทนโรงเรียนโนนเมืองประชาสรรค์กรรมการ
5. นางบุญโฮม สอรักษาโรงเรียนบ้านแบก(แบกสมบูรณ์วิทย์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายวุฒิศักดิ์ ม่วงจำปาโรงเรียนบ้านสังข์ทองประธานกรรมการ
2. นายทองพูน ศิริทองสุขโรงเรียนบ้านวังยาววิทยายนกรรมการ
3. นายบรรจง สังขพัฒน์โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายนกรรมการ
4. นางนันทนา ราชมุลตรีโรงเรียนบ้านแฝกโนนสำราญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายวิมล บัวรสโรงเรียนบ้านหนองซอนประธานกรรมการ
2. นายมีสิทธิ์ สิทธิจันทร์โรงเรียนบ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์กรรมการ
3. นายสำเนียง สิทธิหาโคตรโรงเรียนบ้านเหล่าหนองแคนกรรมการ
4. นางนุกุล นาลาดทาโรงเรียนบ้านดอนกลางนุกูลวิทย์กรรมการ
5. นางสาวยุพิน ผาบจันดาโรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายวิมล บัวรสโรงเรียนบ้านหนองซอนประธานกรรมการ
2. นายมีสิทธิ์ สิทธิจันทร์โรงเรียนบ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์กรรมการ
3. นายสำเนียง สิทธิหาโคตรโรงเรียนบ้านเหล่าหนองแคนกรรมการ
4. นางนุกุล นาลาดทาโรงเรียนบ้านดอนกลางนุกูลวิทย์กรรมการ
5. นางสาวยุพิน ผาบจันดาโรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยากรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางกุหลาบ แพงถิ่นโรงเรียนบ้านผักหนอกกรรมการ
2. นายนรภัทร บัวคำโชติโรงเรียนบ้านวังกุงกรรมการ
3. นายอรชุน อินทราชาโรงเรียนบ้านโสกคลองกรรมการ
4. นางพิสมัย นระแสนโรงเรียนบ้านเชียงยืนกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางรัตนา ทองคำโรงเรียนบ้านจานโนนสูงกรรมการ
2. นางชนิตา ศักดาคำโรงเรียนบ้านกุดเม็กกรรมการ
3. นางอุไรวรรณ ผิวพรรณโรงเรียนกรรมการ
4. นางสาวพรพรรณ ดุลชาติโรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูงกรรมการ
5. นางพวงเพ็ชร ประมวลทรัพย์โรงเรียนหินแห่เสริมศิลป์กรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายเสรี จตุเทนโรงเรียนบ้านโนนเมืองประชาสรรค์กรรมการ
2. นางฐิติมา บุญนารักษ์โรงเรียนบ้านหนองแวงสหคามวิทย์กรรมการ
3. นางจารุวัฒน์ แสนคำโรงเรียนบ้านหนองกุงกรรมการ
4. นางเนาวรัตน์ สมกลางโรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยางกรรมการ
5. นางเกษร ทะสาโรงเรียนบ้านโจดบัวบานกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสาวฐิตาภรณ์ รัตนพินิจโรงเรียนบ้านเชียงยืนกรรมการ
2. นางวิไลลักษณ์ ศรีบุญเรืองโรงเรียนวัดกลางโกสุมกรรมการ
3. นางทิพวรรณ รัตนพลโรงเรียนดอนสวรรค์หนองกุงใต้วิทยากรรมการ
4. นางอุปลวรรณ กะสันต์โรงเรียนบ้านหนองแวงสวนกล้วยกรรมการ
5. นางรัศมี ดวงอันโรงเรียนบ้านแก้งขิงแคงกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางประกอบ วงษ์บุตรโรงเรียนบ้านโคกสูงกรรมการ
2. นางอัมพร ศรีธรรมบุตรโรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้งกรรมการ
3. นางสาวสุทธิศิริ ศิริบุรีโรงเรียนบ้านสร้างแก้วกรรมการ
4. นางสุภาพร ดำนุ่นโรงเรียนบ้านโสกกาวกรรมการ
5. นางวรษา รัชตกาญจนภัทรโรงเรียนบ้านเชียงยืนกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางทักษิณา แสนท้าวโรงเรียนบ้านเชียงยืนกรรมการ
2. นางสุทิน สุวรรณโพธิ์โรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยางกรรมการ
3. นายชัยยงค์ หีบแก้วโรงเรียนบ้านหนองซอนกรรมการ
4. นางธรักษา ราศรีโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายนริศ พรนิคมโรงเรียนบ้านขามเปี้ยกรรมการ
2. นายเจตจันทร์ ภูเฮืองแก้วโรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้วกรรมการ
3. นายสุวรรณทอง จันทร์เสนาโรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอมกรรมการ
4. นายเรืองศักดิ์ ทับบุญโรงเรียนบ้านหนองกุงศาลาน้ำเที่ยงฯกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายนริศ พรนิคมโรงเรียนบ้านขามเปี้ยกรรมการ
2. นายเจตจันทร์ ภูเฮืองแก้วโรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้วกรรมการ
3. นายสุวรรณทอง จันทร์เสนาโรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอมกรรมการ
4. นายเรืองศักดิ์ ทับบุญโรงเรียนบ้านหนองกุงศาลาน้ำเที่ยงฯกรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นายบุญเลิศ จูมคำโรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุกกรรมการ
2. นายจารุวัฒน์ แสนคำโรงเรียนบ้านหนองกุงกรรมการ
3. นายมงคล พันธุ์ยางน้อยโรงเรียนบ้านยางน้อยกรรมการ
4. นางฐิติณา สีมารักษ์โรงเรียนบ้านหนองบอนกรรมการ
5. นายถนอม ช่วยศรีโรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209กรรมการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายวิเชียร ชินภักดีโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
2. นางนราภรณ์ แสงปัดสาโรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาวกรรมการ
3. นางสาวเนตรนภา สาระโวโรงเรียนวัดกลางโกสุมกรรมการ
4. นายประยงค์ พันธ์ไชยโรงเรียนบ้านโพนกรรมการ
5. นายเข็มทอง ไสบาลโรงเรียนหนองคลองหัวขัวกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางนิยดา ไชยนิคมโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
2. นายชัยยศ หล้าโฉมโรงเรียนอนุบาลชื่นชมกรรมการ
3. นางวินิดา พลรักดีโรงเรียนบ้านขามเปี้ยกรรมการ
4. นางเพ็ญศรี ถานอาดนาโรงเรียนบ้านโนนเมืองสองคอนกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางมะลิวรรณ รุ้งรามาโรงเรียนบ้านกอกหนองผือกรรมการ
2. นางโสภิดา เนื่องเม็กโรงเรียนบ้านหนองซอนกรรมการ
3. นางยุพิศ ทะราศีโรงเรียนบ้านเชียงยืนกรรมการ
4. นางพชพร แก้วเมืองกลางโรงเรียนบ้านหินแห่โนนเมืองน้อยกรรมการ
5. นางอินทะวาด แอบอิืงโรงเรียนบ้านหมากมายโพธิ์ทองกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางวนิดา เนื่องทะบาลโรงเรียนบ้านหนองบัวเรียนกรรมการ
2. นางสุพัตรา มุกดาโรงเรียนบ้านหนองแหนกรรมการ
3. นางดวงจิตร แสนคำโรงเรียนบ้านผือกรรมการ
4. นางละมัย ศรีจันทร์ไชยโรงเรียนบ้านดอนสันติกรรมการ
5. นางพงษ์ลดา ทะสาโรงเรียนบ้านเสือเฒ่าหนองเรือวิทยากรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางขวัญใจ จันทร์สมโรงเรียนบ้านกุดรังกรรมการ
2. นางเข็มทอง สารแสนโรงเรียนบ้านแบก (แบกสมบูรณ์วิทย์)กรรมการ
3. นางศิริพร บุษบงโรงเรียนบ้านหนองแหนกรรมการ
4. นางสาวออเดย์ ดรสีเนตรโรงเรียนบ้านทิพโสตกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางทองศรี รัชพันธ์โรงเรียนบ้านแห่เหนือกรรมการ
2. นางเพ็ญพร ภักดีภัทรกุลชัยโรงเรียนบ้านขามเปี้ยกรรมการ
3. นางสมัคร สมโสกโรงเรียนบ้านหนองกุงศาลาน้ำเที่ยงฯกรรมการ
4. นางพรรณี น้อยนอนเมืองโรงเรียนบ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์กรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3
1. นายสวาย อุบลหว้าโรงเรียนบ้านแก่งโกสุมท่างามกรรมการ
2. นายบุญคง นามโทโรงเรียนบ้านโสกคลองกรรมการ
3. นายจ้าวเหรียญทอง เถื่อนคำแสนโรงเรียนบ้านหนองแวงสวนกล้วยกรรมการ
4. นางไกษร สุครีพโรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยากรรมการ
5. นางกาญจนา ศรีพระนามโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายทรงศักดิ์ แสงอาวุธโรงเรียนบ้านเชียงยืนรองประธานกรรมการ
2. นายวิชัย ทิพแสงโรงเรียนอนุบาลชื่นชมกรรมการ
3. นางอนุธิตา พรหมดีโรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยางกรรมการ
4. นางปรีดี ดรหลักคำโรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยากรรมการ
5. นายธีรศักดิ์ นพเก้าโรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายทรงศักดิ์ แสงอาวุธโรงเรียนบ้านเชียงยืนประธานกรรมการ
2. นายวิชัย ทิพแสงโรงเรียนอนุบาลชื่นชมกรรมการ
3. นางอนุธิดา พรหมดีโรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยางกรรมการ
4. นางปรีดี ดรหลักคำโรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยากรรมการ
5. นายธีระศักดิ์ นพเก้าโรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายสุพล อุไรวงศ์โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามาตรที่ ๒๐๙ประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ หาจันทร์ศรีโรงเรียนบ้านยางใหญ่กรรมการ
3. นายกิตติศักดิ์ สีแป้โรงเรียนบ้านหัวนาคำโนนสมบัติกรรมการ
4. นางสาวสุจิตตรา บุญเรืองวัตรโรงเรียนบ้านแฝกโนนสำราญกรรมการ
5. นายเฉลิมพล ศรีรักษ์โรงเรียนบ้านผือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายเรวัตร เทียมวงศ์โรงเรียนบ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายปรีชา ประยงค์หอมโรงเรียนบ้านเข็งมิตรภาพที่ ๑๓๙กรรมการ
3. นายมงคล ผาสุขโรงเรียนบ้านนาโพธิ์กรรมการ
4. นายอรชุน จันทนมัฏฐะโรงเรียนบ้านหนองซอนกรรมการ
5. นางอมรรัตน์ คชเขื่อนโรงเรียนศรีโกสุมวิทยามาตรที่ ๒๐๙กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายแก้ว อึ้งเจริญกุลนันท์โรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอมกรรมการ
2. นางสุมัทนา ลือคำหาญโรงเรียนหนองบอนหัวหนองเหล่ายาวกรรมการ
3. นางพลอยพิไล ลาน้ำเที่ยงโรงเรียนบ้านโนนสูงวังขอนจิกกรรมการ
4. นางวรรณีย์ หีบแก้วโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 17 (บ้านมะโม)กรรมการ
5. นางจิรภา คุณแสงโรงเรียนบ้านบะหลวงหนองแวงกรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายสุภาพ สีพาฤทธิ์โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209ประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ มาวันโรงเรียนสีดาสระแก้วกรรมการ
3. นายสายันต์ ศิริสมโรงเรียนบ้านวังกุงกรรมการ
4. นายประจักษ์ ดรปัดสาโรงเรียนบ้านเหล่าพ่อหากรรมการ
5. นายอภัยวรรณ จันคามิโรงเรียนบ้านหนองบัวเรียนกรรมการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายสุภพ เพชรก้อนโรงเรียนบ้านเชียงยืนประธานกรรมการ
2. นางสาวอรอุมา กองฝ่ายโรงเรียนบ้านผือกรรมการ
3. นายทรงศักดิ์ สังขพัฒน์โรงเรียนแห่เหนือกรรมการ
4. นางพรนิภา ซาเกิมโรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้วกรรมการ
5. นายชำนาญ พรมบัวภาโรงเรียนบ้านโนนสูงวังขอนจิกกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นางรัตนาพร ภูจอมจิตรโรงเรียนบ้านจานโนนสูงประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ สอนฮุ่งโรงเรียนบ้านโคกกลางน้ำจั้นจอมศรีกรรมการ
3. นายยุทธศิลป์ จิตบุตรโรงเรียนบ้านเขี่อน(เขื่อนศึกษาคาร)กรรมการ
4. นายมงคล พันธ์ยางน้อยโรงเรียนบ้านยางน้อยกรรมการ
5. นายสลัด สุขพูลโรงเรียนบ้านหนองเดิ่นกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นางผ่องพรรณ คำสมัยโรงเรียนกระบากวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายประจักษ์ ถิ่นจันดาโรงเรียนบ้านห้วยม่วงกรรมการ
3. นางกุหลาบ ช่วยศรีโรงเรียนบ้านแห่เหนือกรรมการ
4. นางลดาวัลย์ ไชยรงศรีโรงเรียนบ้านค้อกรรมการ
5. นางวสุธา สิทธิจันทร์เสนโรงเรียนบ้านกุดเม็กกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายสุภพ เพชรก้อนโรงเรียนบ้านเชียงยืนประธานกรรมการ
2. นางสาวอรอุมา กองฝ่ายโรงเรียนบ้านผือกรรมการ
3. นายทรงศักดิ์ สังขพัฒน์โรงเรียนบ้านแห่เหนือกรรมการ
4. นางพรนิภา ซาเกิมโรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้วกรรมการ
5. นายชำนาญ พรมบัวภาโรงเรียนบ้านโนนสูงวังขอนจิกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายรักถิ่น อาจศรีโรงเรียนกระบากวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ ทับวิธรโรงเรียนบ้านวังโพนกรรมการ
3. นายบพิตร ภาโนมัยโรงเรียนบ้านหนองกุงกรรมการ
4. นายศรราม เกษราโรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาวกรรมการ
5. นายอรชุน จันทนมัฎฐะโรงเรียนบ้านหนองซอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายรักถิ่น อาจศรีโรงเรียนกระบากวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ ทับวิธรโรงเรียนบ้านวังโพนกรรมการ
3. นายบพิตร ภาโนมัยโรงเรียนบ้านหนองกุงกรรมการ
4. นายศรราม เกษราโรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาวกรรมการ
5. นายอรชุน จันทนมัฎฐะโรงเรียนบ้านหนองซอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นางศรัณยา ทองแสนโรงเรียนบ้านขามเปี้ยประธานกรรมการ
2. นางขวัญเรือน สุพรรณฝ่ายโรงเรียนบ้านหมากมายโพธิ์ทองกรรมการ
3. นางศิริไพบูลย์ นาถมทองโรงเรียนบ้านโนนทันกรรมการ
4. นางพรรณี ภูโสโรงเรียนบ้านดอนกลางนุกูลวิทย์กรรมการ
5. นางศรีสุพรรณ ศรีประทุมโรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายบรรจง แสงตะวันโรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูงประธานกรรมการ
2. นายสมชาย มะรัตน์โรงเรียนกระบากวิทยาคารกรรมการ
3. นายไกรเยี่ยม ศิริแก้วเลิศโรงเรียนบ้านแท่นโนนหนองคูกรรมการ
4. นางอุบล ศิริเกตุโรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวางกรรมการ
5. นางนัจภัค อนุฤทธิ์โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ หาจันทร์ศรีโรงเรียนบ้านยางใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางณิชาภา วรรณปะเกโรงเรียนบ้านโคกสูงกรรมการ
3. นายเสถียร ทองดีโรงเรียนบ้านหนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากรกรรมการ
4. นางไพรวัลย์ เศษโม้โรงเรียนบ้านศิริราษฎร์หมากหญ้ากรรมการ
5. นายธนาทิตย์ พรมโสภาโรงเรียนบ้านโนนสูงวังขอนจิกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายประจักษ์ สุราสาโรงเรียนบ้านป่าเป้าประธานกรรมการ
2. นายชาญศักดิ์ พลอยกันหาโรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยางกรรมการ
3. นายสมัย เหล่าวงโคตรโรงเรียนบ้านแห่บริหารวิทย์กรรมการ
4. นายภณวรกฤษ ไชยสอนโรงเรียนบ้านจินดาอารมณ์กรรมการ
5. นางสาวสุมาลี แก้วหานามโรงเรียนหนองแวงสหคามวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายธีระ ชินศรีโรงเรียนบ้านโพนทองประธานกรรมการ
2. นายบุญถิ่น เค้าแคนโรงเรียนบ้านนาโพธิ์กรรมการ
3. นางมนัสวี บุญเพ็งโรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูงกรรมการ
4. นางจิรภัทร สีแก้วสิ่วโรงเรียนบ้านดอนกลางนุกูลวิทย์กรรมการ
5. นางอัญชลี เนื่องมัจฉาโรงเรียนบ้านดอนสวรรค์หนองกุงใต้วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายวฤทธิ์ ยศกำธรโรงเรียนบ้านแท่นโนนหนองคูประธานกรรมการ
2. นางดอกจันทร์ เหล่าเจริญโรงเรียนบ้านแก้งขิงแคงกรรมการ
3. นางไพรวัลย์ ทองดีโรงเรียนบ้านดอนสันติกรรมการ
4. นางลิยดา สารทองโรงเรียนกระบากวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวมาซีเตาะ วาแมโรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูงกรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ หาจันทร์ศรีโรงเรียนบ้านยางใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางณิชาภา วรรณปะเกโรงเรียนบ้านโคกสูงกรรมการ
3. นายเสถียร ทองดีโรงเรียนบ้านหนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากรกรรมการ
4. นางไพรวัลย์ เศษโม้โรงเรียนบ้านศิริราษฎร์หมากหญ้ากรรมการ
5. นายธนาทิตย์ พรมโสภาโรงเรียนบ้านโนนสูงวังขอนจิกกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นางทุมมา ผลชูโรงเรียนบ้านทันดู่เหนือประธานกรรมการ
2. นางทัศนีย์ เวียงนนท์โรงเรียนบ้านขามเปี้ยกรรมการ
3. นางอุลัยวรรณ กงเพชรโรงเรียนบ้านหนองซอนกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายนพดล ทัศนภักดิ์โรงเรียนบ้านแฟกโนนสำราญกรรมการ
2. นายสินสมุทร นารองโรงเรียนบ้านแฟกโนนสำราญกรรมการ
3. นางปราณี เสนะโรงเรียนบ้านวังโพนกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นางทุมมา ชูผลโรงเรียนบ้านทันดู่เหนือกรรมการ
2. นางทัศนีย์ เวียงนนท์โรงเรียนบ้านขามเปี้ยกรรมการ
3. นางอุลัยวรรณ กงเพชรโรงเรียนบ้านหนองซอนกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นางทุมมา ชูผลโรงเรียนบ้านทันดู่เหนือกรรมการ
2. นางทัศนีย์ เวียงนนท์โรงเรียนบ้านขามเปี้ยกรรมการ
3. นางอุลัยวรรณ กงเพชรโรงเรียนบ้านหนองซอนกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายนพดล ทัศนภักดิ์โรงเรียนบ้านแฝกโนนสำราญกรรมการ
2. นายสินสมุทร นารองโรงเรียนบ้านแฝกโนนสำราญกรรมการ
3. นางปราณี เสนะโรงเรียนบ้านวังโพนกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายนพดล ทัศนภักดิ์โรงเรียนบ้านแฝกโนนสำราญกรรมการ
2. นายสินสมุทร นารองโรงเรียนบ้านแฝกโนนสำราญกรรมการ
3. นางปราณี เสนะโรงเรียนบ้านวังโพนกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3
1. นายนพดล ทัศนภักดิ์โรงเรียนบ้านแฝกโนนสำราญกรรมการ
2. นายสินสมุทร นารองโรงเรียนบ้านแฝกโนนสำราญกรรมการ
3. นางปราณี เสนะโรงเรียนบ้านวังโพนกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3
1. นายนพดล ทัศนภักดิ์โรงเรียนบ้านแฝกโนนสำราญกรรมการ
2. นายสินสมุทร นารองโรงเรียนบ้านแฝกโนนสำราญกรรมการ
3. นางปราณี เสนะโรงเรียนบ้านวังโพนกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายสมหมาย ชุมพลโรงเรียนบ้านสร้างแก้วกรรมการ
2. นายประหยัด บุษดีโรงเรียนบ้านกุดจอกกรรมการ
3. นายสาธิต รัตนฐานูโรงเรียนหนองไหกรรมการ
4. นางอุไลวรรณ ด้านขวาโรงเรียนบ้านยางน้อยกรรมการ
5. นายวิชัย จันทร์สมโรงเรียนบ้านหนองโดนกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายอำนวย สายทองโรงเรียนหนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากรกรรมการ
2. นายอุทัย ศิริบำรุงโรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209กรรมการ
3. นายประภาส ไชยเพลิดโรงเรียนบ้านโสกคลองกรรมการ
4. นางประทุมทิพย์ พัฒนะโรงเรียนบ้านไพรศาล(ลี้ลอยอุทิศ)กรรมการ
5. นางอุษยา ทวงชนโรงเรียนบ้านเชียงยืนกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายสมหมาย ชุมพลโรงเรียนบ้านสร้างแก้วกรรมการ
2. นายประหยัด บุษดีโรงเรียนบ้านกุดจอกกรรมการ
3. นายสาธิต รัตนฐานูโรงเรียนบ้านหนองไหกรรมการ
4. นางอุไลวรรณ ด้านขวาโรงเรียนบ้านยางน้อยกรรมการ
5. นายวิชัย จันทร์สมโรงเรียนบ้านหนองโดนกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นางฉวีวรรณ จัอมทองโรงเรียนบ้านโคกข่ากรรมการ
2. นายสำอางค์ ถามูลเลศโรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอมกรรมการ
3. นางกัญภร ขุนเพ็งโรงเรียนบ้านโนนสูงวังขอนจิกกรรมการ
4. นายภัทรพงษ์ เกษเสโรโรงเรียนบ้านกอกหนองผือกรรมการ
5. นางรัชฎา นิรงค์บุตรโรงเรียนบ้านหนองโกวิทยกิจกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายบรรพต แสนเมืองโรงเรียนบ้านเสือเฒ่าหนองเรือวิทยากรรมการ
2. นายประจัญชัย เศษโม้โรงเรียนบ้านหนองชาดกรรมการ
3. นางเพ็ญพร ภักดีภัทรกุลชัยโรงเรียนบ้านขามเปี้ยกรรมการ
4. นางปิยพร สีแก้วสิ่วโรงเรียนบ้านบะหลวงหนองแวงกรรมการ
5. นางดวงจันทร์ วงษ์อ่อนโรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุกกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นางฉวีวรรณ จันละครโรงเรียนบ้านขามเปี้ยกรรมการ
2. นายมงคล มาหนูโรงเรียนบ้านน้ำจ่อยกรรมการ
3. นางขนิษฐา มาลาหอมโรงเรียนบ้านเหล่าพ่อหากรรมการ
4. นางสุภาพร น้อยฤทธิ์โรงเรียนบ้านเชียงยืนกรรมการ
5. นางปอนด์ สังขพัฒน์โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยกิจกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายบรรพต แสนเมืองโรงเรียนบ้านเสือเฒ่าหนองเรือวิทยากรรมการ
2. นางดวงจันทร์ วงษ์อ่อนโรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุกกรรมการ
3. นายประจัญชัย เศษโม้โรงเรียนบ้านหนองชาดกรรมการ
4. นางเพ็ญพร ภักดีภัทรกุลชัยโรงเรียนบ้านขามเปี้ยกรรมการ
5. นางปิยพร สีแก้วสิ่วโรงเรียนบ้านบะหลวงหนองแวงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางฉวีวรรณ จันละครโรงเรียนบ้านขามเปี้ยกรรมการ
2. นายมงคล มาหนูโรงเรียนบ้านน้ำจ่อยกรรมการ
3. นางขนิษฐา มาลาหอมโรงเรียนบ้านเหล่าพ่อหากรรมการ
4. นางสุภาพร น้อยฤทธิ์โรงเรียนบ้านเชียงยืนกรรมการ
5. นางปอนด์ สังขพัฒน์โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยกิจกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายบุษกาญจน์ ถูสินแก่นโรงเรียนบ้้านแห่เหนือกรรมการ
2. นางเลิศลักษณ์ ศรีแสงโรงเรียนบ้านท่าเดื่อกรรมการ
3. นางอำพร สมคำโรงเรียนบ้านวังโพนกรรมการ
4. นางจรัสศรี พาเทพโรงเรียนบ้านจานโนนสูงกรรมการ
5. นางอภิญญา รัตนฐานูโรงเรียนบ้านโพนกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายบุษกาญจน์ ถูสินแก่นโรงเรียนบ้านแห่เหนือกรรมการ
2. นางเลิศลักษณ์ ศรีแสงโรงเรียนบ้านท่าเดื่อกรรมการ
3. นางอำพร สมคำโรงเรียนบ้านวังโพนกรรมการ
4. นางจรัสศรี พาเทพโรงเรียนบ้านจานโนนสูงกรรมการ
5. นางอภิญญา รัตนฐานูโรงเรียนบ้านโพนกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายบุษกาญจน์ ถูสินแก่นโรงเรียนบ้านแห่เหนือกรรมการ
2. นางเลิศลักษณ์ ศรีแสงโรงเรียนบ้านท่าเดื่อกรรมการ
3. นางอำพร สมคำโรงเรียนบ้านวังโพนกรรมการ
4. นางจรัสศรี พาเทพโรงเรียนบ้านจานโนนสูงกรรมการ
5. นางอภิญญา รัตนฐานูโรงเรียนบ้านโพนกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางมัณฑนา มีอำนาจโรงเรียนบ้านคุยแพงกรรมการ
2. นางเพ็ญศรี บุระคำโรงเรียนบ้านผักหนอกกรรมการ
3. นายชาญชัย เคนหงส์โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวางกรรมการ
4. นางสาวพรพรรณ ตุลชาติโรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูงกรรมการ
5. นายอรชุน อินทราชาโรงเรียนบ้านโสกคลองกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายอภิชาต ศิริสมโรงเรียนบ้้านศรีสุขกรรมการ
2. นางมะลิวัลย์ ลอยคลังโรงเรียนบ้านจอมทองกรรมการ
3. นายทวี ศรีนูเดชโรงเรียนบ้านยางสินไชยหนองหาดกรรมการ
4. นางคำปลิว อุปนันท์โรงเรียนบ้านผำกรรมการ
5. นายสมปอง โพธิบัณฑิตโรงเรียนบ้านโนนงิ้วฯกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นางมัณฑนา มีอำนาจโรงเรียนบ้านคุยแพงกรรมการ
2. นางเพ็ญศรี บุระคำโรงเรียนบ้านผักหนอกกรรมการ
3. นายอรชุน อินทราชาโรงเรียนบ้านโสกคลองกรรมการ
4. นายชาญชัย เคนหงส์โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวางกรรมการ
5. นางสาวพรพรรณ ตุลชาติโรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายอภิชาต ศิริสมโรงเรียนบ้านศรีสุขกรรมการ
2. นางมะลิวัลย์ ลอยคลังโรงเรียนบ้านจอมทองกรรมการ
3. นายทวี ศรีนูเดชโรงเรียนบ้านยางสินไชยหนองหาดกรรมการ
4. นางคำปลิว อุปนันท์โรงเรียนบ้านผำกรรมการ
5. นายสมปอง โพธิบัณฑิตโรงเรียนบ้านโนนงิ้วฯกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายวสันต์ นันทะเสนโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
2. นายภูมินทร์ ด้วยสีดำโรงเรียนอนุบาลชื่นชมกรรมการ
3. นางสาวจริยา อันเบ้าโรงเรียนบ้านวังยาววิทยายนกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายภูมินทร์ ด้วยสีดำโรงเรียนอนุบาลชื่นชมกรรมการ
2. นายวสันต์ นันทะเสนโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
3. นางสาวจริยา อันเบ้าโรงเรียนบ้านวังยาววิทยายนกรรมการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางนฤมล รัตนแสงโรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209ประธานกรรมการ
2. นางอนงค์ กาบคำบาโรงเรียนแพงหนองเหนือกรรมการ
3. นางทัศนีย์ บุญเรืองรัตน์โรงเรียนชุมชนกุดปลาดุกกรรมการ
4. นางเพียร วงศ์เจริญโรงเรียนบ้านแกงขิงแคงกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางนฤมล รัตนแสงโรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209กรรมการ
2. นางอนงค์ กากคำบาโรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือกรรมการ
3. นางชัชนีย์ ธงกลางโรงเรียนบ้านโพนกรรมการ
4. นางเพียร วงศ์เจริญโรงเรียนบ้านแก้งขิงแคงกรรมการ
5. นางทัศนีย์ บุญเรืองวัฒน์โรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียวกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางชัชนีย์ ธงกลางโรงเรียนบ้านโพนกรรมการ
2. นางนฤมล รัตนแสงโรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209กรรมการ
3. นางอนงค์ กากคำบาโรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือกรรมการ
4. นางทัศนีย์ บุญเรืองวัฒน์โรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียวกรรมการ
5. นางเพียร วงศ์เจริญโรงเรียนบ้านแก้งขิงแคงกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางนฤมล รัตนแสงโรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209กรรมการ
2. นางอนงค์ กากคำบาโรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือกรรมการ
3. นางชัชนีย์ ธงกลางโรงเรียนบ้านโพนกรรมการ
4. นางทัศนีย์ บุญเรืองวัฒน์โรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียวกรรมการ
5. นางเพียร วงศ์เจริญโรงเรียนบ้านแก้งขิงแคงกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางนฤมล รัตนแสงโรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209กรรมการ
2. นางอนงค์ กากคำบาโรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือกรรมการ
3. นางชัชนีย์ ธงกลางโรงเรียนบ้านโพนกรรมการ
4. นางทัศนีย์ บุญเรืองวัฒน์โรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียวกรรมการ
5. นางเพียร วงศ์เจริญโรงเรียนบ้านแก้งขิงแคงกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางนฤมล รัตนแสงโรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209กรรมการ
2. นางอนงค์ กากคำบาโรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือกรรมการ
3. นางชัชนีย์ ธงกลางโรงเรียนบ้านโพนกรรมการ
4. นางทัศนีย์ บุญเรืองวัฒน์โรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียวกรรมการ
5. นางเพียร วงศ์เจริญโรงเรียนบ้านแก้งขิงแคงกรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายพิทักษ์พงษ์ โสเพ็งโรงเรียนบ้านโนนนกหอกรรมการ
2. นายเรืองชัย อุดมโรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์กรรมการ
3. นางทองล้วน สุวรรณฝ่ายโรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวางกรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. นายพิทักษ์พงษ์ โสเพ็งโรงเรียนบ้านโนนนกหอกรรมการ
2. นายเรืองชัย อุดมโรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์กรรมการ
3. นางทองล้วน สุวรรณฝ่ายโรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวางกรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นายวันชัย พงสุพันธ์โรงเรียนบ้านเหล่าหนองแคนกรรมการ
2. นางเพียงธาร บุตรลานช้างโรงเรียนอนุบาลชื่นชมกรรมการ
3. นางศิริญา อุ้มสมเสพย์โรงเรียนหนองบอนกรรมการ
4. นางกัญภร ขุนเพ็งโรงเรียนโนนสูงวังขอนจิกกรรมการ
5. นางนางญดา อุปรังโรงเรียนหนองกุงวันดีประชาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นายพิชิต ชินกรโรงเรียนบ้านเชียงยืนกรรมการ
2. นางจรัสศรี พาเทพโรงเรียนบ้านจานโนนสูงกรรมการ
3. นางสาวดวงกมล ดรอิศวรโรงเรียนหินแห่เสริมศิลป์กรรมการ
4. นางสาวสุชาดา ราชดาโรงเรียนหนองกุงวันดีประชาสรรค์กรรมการ
5. นางสาววราพร จำปามูลโรงเรียนห้วยแคนโนนสูงกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางเกษณีพร สีแข่ไตรโรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209กรรมการ
2. นางสาวอรพรรณ โพธิ์รัตทะโรงเรียนหินแห่เสริมศิลป์กรรมการ
3. นางสาวอรัญฌญา รักษาพันธุ์โรงเรียนหนองมะเม้ากรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นางชลิศา พานคงโรงเรียนหนองแสงกรรมการ
2. นางทิวาพร ชูศรีโรงเรียนบ้านวังโพนกรรมการ
3. นางสุมัทนา ลือคำหารโรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาวกรรมการ
4. นางสาวเรนู รัตนทิพย์โรงเรียนบ้านเหล่าหนองแคนกรรมการ
5. นางอุไร ภูถุโรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาวกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นางอำพร สมคำโรงเรียนบ้านวังโพนกรรมการ
2. นางวิลาวัลย์ ขันศิลาโรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209กรรมการ
3. นางสาวนฤมล พิมพิรุดโรงเรียนบ้้านหนองเหล็กกรรมการ
4. นางยุวดี บัวสายโรงเรียนหนองแวงสหคามวิทย์กรรมการ
5. นางสาวอภิญญา รัตนฐานูโรงเรียนบ้านโพนกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางพวงเพชร จันทะเหลาโรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้งกรรมการ
2. นางจิรารัตน์ ศรีด้วงโรงเรียนกระบากวิยาคารกรรมการ
3. นางสุกัลยา สารศาสตร์บัญชาโรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209กรรมการ
4. นางสาวปาริมา บุญมั่งโรงเรียนบ้านกุดเม็กกรรมการ
5. นางสาวบุญชู ไชยบาลยุทธโรงเรียนหนองกุงศาลานำ้เที่ยงวิทยากรกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางอัมพร อมรพันธ์ุโรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือกรรมการ
2. นางวิมลศีริ แสนบริสุทธิ์โรงเรียนบ้านแท่นโนนหนองคูกรรมการ
3. นางเสาวนีย์ ศรีทรัพย์โรงเรียนบ้านแก้งขิงแคงกรรมการ
4. นางหนึ่งฤทัย คุณแสงโรงเรียนบ้านวังกุงกรรมการ
5. นางนรีนันท์ มูลพิมพ์โรงเรียนสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอมกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นายอุทัย ศิริบำรุงโรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209กรรมการ
2. นายธีระ ลาจันทึกโรงเรียนบ้านโพนกรรมการ
3. นางสาวจันทิรา ครองยศโรงเรียนบ้านบะหลวงหนองแวงกรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นายณรงค์ศักดิ์ เรืองเจริญโรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุกกรรมการ
2. นางสุภาวดี ศรีประวงศ์โรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์กรรมการ
3. นางสาวนงรักษ์ แสงตันชัยโรงเรียนบ้านสร้างแก้วกรรมการ
4. นางวิราณี ยอดดำเนินโรงเรียนบ้านศิริราษฎ์หมากหญ้ากรรมการ
5. นางสาวพัชรินทร์ ธรรมจรรยาโรงเรียนบ้านกอกหนองผือกรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางสาวอัจฉราภรณ์ ศรีหวังโรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้วกรรมการ
2. นางสาววิภาวรรณ เหล่าศรียงค์โรงเรียนบ้านเชียงยืนกรรมการ
3. นางอัญชลี ไชยศึกโรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209กรรมการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางรำไพ แสนสุทาโรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือกรรมการ
2. นายอนิรุธ ศรีบาลโรงเรียนบ้านโสกกาวกรรมการ
3. นางดวงตา ศรีคุณแสนโรงเรียนจานโนนสูงกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางรำไพ แสนสุทาโรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือกรรมการ
2. นางดวงตา ศรีคุณแสนโรงเรียนบ้านจานโนนสูงกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางรำไพ แสนสุทาโรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือกรรมการ
2. นางดวงตา ศรีคุณแสนโรงเรียนจานโนนสูงกรรมการ
3. นายอนิรุธ ศรีบาลโรงเรียนบ้านโสกกาวกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3
1. นางสาวอินทิรา พันธ์เทศโรงเรียนบ้านหนองคูกรรมการ
2. นายอรชุน อินทราชาโรงเรียนบ้านโสกคลองกรรมการ
3. นางสาวละอองดาว พาระแพนโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6
1. นางภันทิลา ตะภาโรงเรียนหนองแวงสหคามวิทย์กรรมการ
2. นางสาวอรอุมา กองฝ่ายโรงเรียนบ้านผือกรรมการ
3. นางสาวหทัยชนก ศรีโนนสูงโรงเรียนบ้านส้มกบกรรมการ
4. นายบุญคง นามโทโรงเรียนโสกคลองกรรมการ
5. นางขวัญเรือน คำสวาทโรงเรียนบ้านแฝกโนนสำราญกรรมการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายธงชัย พิมพ์สินธ์บ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวีระ สีพลแสนบ้านหนองมันปลากรรมการ
3. นางเพียร ทองแสนบ้านแฝกโนนสำราญกรรมการ
4. นายขจรศักดิ์ อาภรณ์บ้านหนองคลองหัวขัวกรรมการ
5. นางสาวกชกร อุดรศาสตร์บ้านโนนราษีโคกล่ามกรรมการ
6. นายนริศ พรนิคมบ้านขามเปี้ยกรรมการ
7. นายชัยวุฒิ อันทะแสงบ้านโสกกาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายสถิตย์ โสภวัฒนกุลศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209ประธานกรรมการ
2. นายประจัญชัย เศษโม้บ้านหนองชาดกรรมการ
3. นายสุวพงษ์ อามาตย์มนตรีบ้านโสกกาวกรรมการ
4. นายนิรัญ สุขสวัสดิ์บ้านยางใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสถิตย์ โสภวัฒนกุลศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209ประธานกรรมการ
2. นายประจัญชัย เศษโม้บ้านหนองชาดกรรมการ
3. นายสุวพงษ์ อามาตย์มนตรีบ้านโสกกาวกรรมการ
4. นายนิรัญ สุขสวัสดิ์บ้านยางใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายชยานท์ฺ มูลพิมพ์บ้านบ่อแกบ่อทองประธานกรรมการ
2. นายรังสฤษดิ์ วาทโยธาบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาวกรรมการ
3. นายวิมล โทวิชาบ้านหนองมันปลากรรมการ
4. นางเมตตาจิต ศรีทรัพย์ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายชยานท์ฺ มูลพิมพ์บ้านบ่อแกบ่อทองประธานกรรมการ
2. นายรังสฤษดิ์ วาทโยธาบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาวกรรมการ
3. นายวิมล โทวิชาบ้านหนองมันปลากรรมการ
4. นางเมตตาจิต ศรีทรัพย์ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นายชยานท์ฺ มูลพิมพ์บ้านบ่อแกบ่อทองประธานกรรมการ
2. นายรังสฤษดิ์ วาทโยธาบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาวกรรมการ
3. นายวิมล โทวิชาบ้านหนองมันปลากรรมการ
4. นางเมตตาจิต ศรีทรัพย์ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายอิทธิพล อนุฤทธิ์บ้านโนนสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายรังสิต สิงห์แก้วชุมชนโพนงามโพนสวางกรรมการ
3. นางดวงจิตร แสนคำบ้านผือกรรมการ
4. นางอภัย ดวงเพียราชศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายอิทธิพล อนุฤทธิ์บ้านโนนสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายรังสิต สิงห์แก้วชุมชนโพนงามโพนสวางกรรมการ
3. นางดวงจิตร แสนคำบ้านผือกรรมการ
4. นางอภัย ดวงเพียราชศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นายไพฑูรย์ ชาปัดบ้านวังโพนประธานกรรมการ
2. นางทองม้วน นารองบ้านโจดบัวบานกรรมการ
3. นางประคอง ภวภูตานนท์บ้านหนองซอนกรรมการ
4. นายสมศักดิ์ แฝงสีพลบ้านเขวาสะดืออะสานกรรมการ
5. นางวันทณีย์ ศิริขันธ์แสงบ้านวังยาววิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ ชาปัดบ้านวังโพนประธานกรรมการ
2. นางทองม้วน นารองบ้านโจดบัวบานกรรมการ
3. นางประคอง ภวภูตานนท์บ้านหนองซอนกรรมการ
4. นายสมศักดิ์ แฝงสีพลบ้านเขวาสะดืออะสานกรรมการ
5. นางวันทณีย์ ศิริขันธ์แสงบ้านวังยาววิทยายนกรรมการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
1. นางสุมาลี มาลาหอมสพป.มหาสารคาม เขต3ประธานกรรมการ
2. นางสาวอัจฉราภรณ์ ศรีหวังโรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้วกรรมการ
3. นางสาววราพร จำปามูลโรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูงกรรมการ
4. นางสาวละอองดาว พาระแพนโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นางสุมาลี มาลาหอมสพป.มหาสารคาม เขต3ประธานกรรมการ
2. นางสาวอัจฉราภรณ์ ศรีหัวงโรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้วกรรมการ
3. นางสาววราพร จำปามูลโรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูงกรรมการ
4. นางสาวละอองดาว พาระแพนโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นายพนม ศิรินามมนตรีสพป.มหาสารคาม เขต3ประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณี แสนคำภาโรงเรียนบ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวพิลัดดา ภูผาใจโรงเรียนบ้านวังโพนกรรมการ
4. นายสุภรัตน์ จันทะนนตรีโรงเรียนบ้านวังโพนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
1. นางจิราพร ผลสว่างสพป.มหาสารคาม เขต3ประธานกรรมการ
2. นางเยี่ยมเดือน เปรมบุญโรงเรียนบ้านวังโพนกรรมการ
3. นางญดา อุปรังโรงเรียนบ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์กรรมการ
4. นางจิรนันท์ หารสุโพธิ์โรงเรียนบ้านดอนสันติกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นางจิราพร ผลสว่างสพป.มหาสารคาม เขต3ประธานกรรมการ
2. นางเยี่ยมเดือน เปรมบุญโรงเรียนบ้านวังโพนกรรมการ
3. นางญดา อุปรังโรงเรียนบ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์กรรมการ
4. นางจิรนันท์ หารสุโพธิ์โรงเรียนบ้านดอนสันติกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3

กิจกรรมท้องถิ่น

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายจเด็จ ทัศวงษาสพป.มหาสารคาม เขต ๓ประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ ดรชัยโรงเรียนบ้านโนนคัดเค้าคุยกอกรองประธานกรรมการ
3. นายมนูญ สุพรรณฝ่ายโรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยกรรมการ
4. นายนเวียงสัณห์ เวียงนนท์โรงเรียนบ้านแฝกโนนสำราญกรรมการ
5. นายโกสิทธิ์ ภูครองจิตรโรงเรียนบ้านโคกข่ากรรมการและเลขานุการ
6. นายฉลอง คำภูเงินโรงเรียนบ้านไพศาล (ลี้ลอยอุทิศ)ที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายจเด็จ ทัศวงษาสพป.มหาสารคาม เขต ๓ประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ ดรชัยโรงเรียนบ้านโนนคัดเค้าคุยกอกรองประธานกรรมการ
3. นายมนูญ สุพรรณฝ่ายโรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยกรรมการ
4. นายเวียงสัณห์ เวียงโนนท์โรงเรียนบ้านแฝกโนนสำราญกรรมการ
5. นายโกสิทธิ์ ภูครองจิตรโรงเรียนบ้านโคกข่ากรรมการและเลขานุการ
6. นายฉลอง คำภูเงินโรงเรียนบ้านไพศาล (ลี้ลอยอุทิศ)ที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6
1. นายจเด็จ ทัศวงษาสพป.มหาสารคาม เขต ๓ประธานกรรมการ
2. นายมนูญ สุพรรณฝ่ายโรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยรองประธานกรรมการ
3. นายประเสริฐ ดรชัยโรงเรียนบ้านโนนคัดเค้าคุยกอกกรรมการ
4. นายเวียงสัณห์ เวียงนนท์โรงเรียนบ้านแฝกโนนสำราญกรรมการ
5. นายโกสิทธิ์ ภูครองจิตรโรงเรียนบ้านโคกข่ากรรมการและเลขานุการ
6. นายฉลอง คำภูเงินโรงเรียนบ้านไพศาล (ลี้ลอยอุทิศ)ที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3
1. นายจเด็จ ทัศวงษาสพป.มหาสารคาม เขต ๓ประธานกรรมการ
2. นายมนูญ สุพรรณฝ่ายโรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายเวียงสัณห์ เวียงนนท์โรงเรียนบ้านแฝกโนนสำราญกรรมการ
4. นายประเสริฐ ดรชัยโรงเรียนบ้านโนนคัดเค้าคุยกอกกรรมการ
5. นายโกสิทธิ์ ภูครองจิตรโรงเรียนบ้านโคกข่ากรรมการและเลขานุการ
6. นายฉลอง คำภูเงินโรงเรียนบ้านไพศาล (ลี้ลอยอุทิศ)ที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6
1. นายจเด็จ ทัศวงษาสพป.มหาสารคาม เขต ๓ประธานกรรมการ
2. นายมนูญ สุพรรณฝ่ายโรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายเวียงสัณห์ เวียงนนท์โรงเรียนบ้านแฝกโนนสำราญกรรมการ
4. นายประเสริฐ ดรชัยโรงเรียนบ้านโนนคัดเค้าคุยกอกกรรมการ
5. นายโกสิทธิ์ ภูครองจิตรโรงเรียนบ้านโคกข่ากรรมการและเลขานุการ
6. นายฉลอง คำภูเงินโรงเรียนบ้านไพศาล (ลี้ลอยอุทิศ)ที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3
1. นายจเด็จ ทัศวงษาสพป.มหาสารคาม เขต ๓ประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ ดรชัยโรงเรียนบ้านโนนคัดเค้าคุยกอกกรรมการ
3. นายมนูญ สุพรรณฝ่ายโรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยากรรมการ
4. นายเวียงสัณห์ เวียงนนท์โรงเรียนบ้านแฝกโนนสำราญกรรมการ
5. นายโกสิทธิ์ ภูครองจิตรโรงเรียนบ้านโคกข่ากรรมการและเลขานุการ
6. นายฉลอง คำภูเงินโรงเรียนบ้านไพศาล (ลี้ลอยอุทิศ)ที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6
1. นายจเด็จ ทัศวงษาสพป.มหาสารคาม เขต ๓ประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ ดรชัยโรงเรียนบ้านโนนคัดเค้าคุยกอกรองประธานกรรมการ
3. นายมนูญ สุพรรณฝ่ายโรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยากรรมการ
4. นายเวียงสัณห์ เวียงนนท์โรงเรียนบ้านแฝกโนนสำราญกรรมการ
5. นายโกสิทธิ์ ภูครองจิตรโรงเรียนบ้านโคกข่ากรรมการและเลขานุการ
6. นายฉลอง คำภูเงินโรงเรียนบ้านไพศาล (ลี้ลอยอุทิศ)ที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3
1. นายจเด็จ ทัศวงษาสพป.มหาสารคาม เขต ๓ประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ ดรชัยโรงเรียนบ้านโนนคัดเค้าคุยกอกรองประธานกรรมการ
3. นายเวียงสัณห์ เวียงนนท์โรงเรียนบ้านแฝกโนนสำราญกรรมการ
4. นายมนูญ สุพรรณฝ่ายโรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยากรรมการ
5. นายโกสิทธิ์ ภูครองจิตรโรงเรียนบ้านโคกข่ากรรมการและเลขานุการ
6. นายฉลอง คำภูเงินโรงเรียนบ้านไพศาล (ลี้ลอยอุทิศ)ที่ปรึกษา
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายวิชัย สมีแจ่มโรงเรียนบ้านกุดรังประธานกรรมการ
2. นางชลธิชา บุพชาติโรงเรียนบ้านหนองไหกรรมการ
3. นายเสรีภาพ กงเพชรโรงเรียนบ้านเชียงยืนกรรมการ
4. นายจตุพร เพียรชัยโรงเรียนบ้านเขื่อน (เขื่อนศึกษาคาร)กรรมการ
5. นางอนงค์ กาบคำบาโรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายวิชัย สมีแจ่มโรงเรียนบ้านกุดรังประธานกรรมการ
2. นางชลธิชา บุพชาติโรงเรียนบ้านหนองไหกรรมการ
3. นายเสรีภาพ กงเพชรโรงเรียนบ้านเชียงยืนกรรมการ
4. นายจตุพร เพียรชัยโรงเรียนบ้านเขื่อน (เขื่อนศึกษาคาร)กรรมการ
5. นางอนงค์ กาบคำบาโรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายชัดสกร พิกุลทองโรงเรียนบ้านผือกรรมการ
2. นายจีระศักดิ์ บริสุทธิ์โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
3. นางสาววิลาวัลย์ พันธุ์วินัยโรงเรียนบ้านกอกหนองผือกรรมการ
4. นางสาวลาวัล รัตนะโรงเรียนบ้านสังข์ทอง กรรมการ
5. นางสาววันทา กางมันท์โรงเรียนบ้านเขื่อน (เขื่อนศึกษาคาร)กรรมการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายพิเชด มุลตระกรโรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือกรรมการ
2. นายสุรัตน์ รักอ่อน โรงเรียนบ้านเชียงยืน กรรมการ
3. นางสาวอุไรวรรณ พันธุ์ยางน้อยโรงเรียนบ้านหนองคู (หนองคูวิทยาคาร) กรรมการ
4. นางสุกัญญา ภักดีกุลโรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง กรรมการ
5. นายวีรส แก้วไสย์ โรงเรียนบ้านกุดจอก กรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายชูชาติ ศรีรัตนโยธินโรงเรียนบ้านบ่อแกบ่อทองกรรมการ
2. นางสาวปริตา เทพศรีโรงเรียนบ้านผำกรรมการ
3. นางนงนิตย์ โสพุธอ่อนโรงเรียนกระบากวิทยาคารกรรมการ
4. นางรัชนิดา พจนนุสนธิ์โรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาวกรรมการ
5. นายกฤติน พันเสนาโรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 กรรมการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายชูชาติ ศรีรัตนโยธินโรงเรียนบ้านบ่อแกบ่อทองกรรมการ
2. นางสาวปริตา เทพศรีโรงเรียนบ้านผำกรรมการ
3. นางนงนิตย์ โสพุธอ่อนโรงเรียนกระบากวิทยาคารกรรมการ
4. นางรัชนิดา พจนนุสนธิ์โรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาวกรรมการ
5. นายกฤติน พันเสนาโรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209กรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายสิทธิพร เขียวในวังโรงเรียนหนองโกวิทยกิจกรรมการ
2. นางนภัสสร แผ่นผาโรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูงกรรมการ
3. นางสาวสุดารัตน์ ศรีโพธิ์อุ่น ครูโรงเรียนบ้านหนองแคนโนนงามโชคชัยกรรมการ
4. นางสาวกุลรดา ศรีวัฒนานุศาสตร์โรงเรียนบ้านเชียงยืน กรรมการ
5. นายปรีชา ภูศรีฤทธิ์โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยากรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายสุรชัย ถาไชยลาโรงเรียนบ้านกู่ทอง กรรมการ
2. นายขวัญชัย ปัจจัยตาโรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียว กรรมการ
3. นางยุพดี มนตรีดิลก โรงเรียนบ้านค้อ กรรมการ
4. นายวิภาส พลศรี โรงเรียนศิริราษฏร์หมากหญ้ากรรมการ
5. นางเพียร วงษ์เจริญโรงเรียนบ้านแก้งขิงแคงกรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายวีระพงษ์ ศรีดาจักร โรงเรียนบ้านหมากมายโพธิ์ทอง กรรมการ
2. นางภัทราวดี ศรีสารคามโรงเรียนบ้านโนนงิ้วหินแห่ศรีเชียงเหนือ กรรมการ
3. นางศิริพร บุษบง โรงเรียนบ้านหนองแหน กรรมการ
4. นายไชยา ปรเมศวิสิทธิ์ โรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม กรรมการ
5. นางนุจรีย์ ชื่นนิรันดรโรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 กรรมการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายอเนก วันท่าค้อโรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยางกรรมการ
2. นายบุญถิ่น จันเสนาโรงเรียนบ้านหนองหอยกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีพินิตนันท์ ดวงจันทร์ทิพย์ โรงเรียนบ้านศรีอรุณกรรมการ
4. นางสาววรรณิภา ภูน้ำใสโรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง กรรมการ
5. นางอุไรวรรณ พานเมืองโรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยางกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายชัดสกร พิกุลทองโรงเรียนบ้านผือกรรมการ
2. นายจีระศักดิ์ บริสุทธิ์โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
3. นางสาววิลาวัลย์ พันธุ์วินัย โรงเรียนบ้านกอกหนองผือกรรมการ
4. นางสาวลาวัล รัตนะโรงเรียนบ้านสังข์ทอง กรรมการ
5. นางสาววันทา กางมันท์โรงเรียนบ้านเขื่อน (เขื่อนศึกษาคาร) กรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายชัดสกร พิกุลทองโรงเรียนบ้านผือกรรมการ
2. นายจีระศักดิ์ บริสุทธิ์โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
3. นางสาววิลาวัลย์ พันธุ์วินัยโรงเรียนบ้านกอกหนองผือกรรมการ
4. นางสาวลาวัล รัตนะโรงเรียนบ้านสังข์ทอง กรรมการ
5. นางวันทา กางมันท์โรงเรียนบ้านเขื่อน (เขื่อนศึกษาคาร)กรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายปรีชา ภูศรีฤทธิ์โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา กรรมการ
2. นายสุวิศิษฐ์ ศรีกุลวงค์โรงเรียนบ้านหนองแสง กรรมการ
3. นางสาวชไมพร ศิริวรรณ โรงเรียนบ้านหนองกุง กรรมการ
4. นายอเนก วันท่าค้อโรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยางกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายแฉล้ม พลทำ โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุกกรรมการ
2. นายสำอาง ถามูลเลศโรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม กรรมการ
3. นายบุญเลิศ จันทร์โทโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
4. นายคำพันธ์ สังฆธรรมโรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียว กรรมการ
5. นางฉวีวรรณ จอมทองโรงเรียนบ้านโคกข่ากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายแฉล้ม พลทำโรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก กรรมการ
2. นายสำอาง ถามูลเลศโรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม กรรมการ
3. นายบุญเลิศ จันทร์โทโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ กรรมการ
4. นายคำพันธ์ สังฆธรรมโรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียวกรรมการ
5. นางฉวีวรรณ จอมทองโรงเรียนบ้านโคกข่า กรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายนพดล ศรีพระนามโรงเรียนบ้านหนองแหนกรรมการ
2. นายชัชวาลชัย แก้วเมืองกลาง โรงเรียนบ้านหินแห่โนนเมืองน้อยกรรมการ
3. นางสาวทิพวรรณ รัตนพลโรงเรียนดอนสวรรค์หนองกุงใต้วิทยากรรมการ
4. นายสรายุทธ เถาว์วันดีโรงเรียนบ้านวังโพนกรรมการ
5. นายศราวุธ วิเศษคึมบงโรงเรียนบ้านส้มกบ กรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายนพดล ศรีพระนามโรงเรียนบ้านหนองแหนกรรมการ
2. นายชัชวาลชัย แก้วเมืองกลาง โรงเรียนบ้านหินแห่โนนเมืองน้อย กรรมการ
3. นางสาวทิพวรรณ รัตนพลโรงเรียนดอนสวรรค์หนองกุงใต้วิทยากรรมการ
4. นายสรายุทธ เถาว์วันดีโรงเรียนบ้านวังโพนกรรมการ
5. นายศราวุธ วิเศษคึมบงโรงเรียนบ้านส้มกบ กรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นายโกสิทธิ์ ภูครองจิตโรงเรียนบ้านโคกข่ากรรมการ
2. นางรัตนาภรณ์ วิเศษคึมบงโรงเรียนบ้านส้มกบกรรมการ
3. นางอำภา กงภูธร โรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
4. นางทัศพร ศรีมูลเขียวโรงเรียนบ้านเลิงใต้ กรรมการ
5. นางรัชนี แสงสิทธิ์ โรงเรียนบ้านหนองแคนโนนงามโชคชัยกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายประดิษฐ์ จันทะไหลโรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง กรรมการ
2. นายวรากร ปาลีโรงเรียนบ้านขามเปี้ยกรรมการ
3. นายบุญทัน เรืองสาโรงเรียนบ้านหนองแวงสหคามวิทย์กรรมการ
4. นางยุวดี ทันขวา โรงเรียนบ้านหญ้าขาว กรรมการ
5. นายทองม้วน แสงสิทธิ์โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง กรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายประดิษฐ์ จันทะไหลโรงเรียนบ้านหนองปลาเข็งกรรมการ
2. นายวรากร ปาลี โรงเรียนบ้านขามเปี้ย กรรมการ
3. นายบุญทัน เรืองสาโรงเรียนบ้านหนองแวงสหคามวิทย์กรรมการ
4. นางยุวดี ทันขวา โรงเรียนบ้านหญ้าขาว กรรมการ
5. นายทองม้วน แสงสิทธิ์โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง กรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายบุญถิ่น แสงห้าวโรงเรียนดอนกลางนุกลวิทย์ กรรมการ
2. นายนคร กุภาพันธุ์ โรงเรียนบ้านผำกรรมการ
3. นายอมร ศิริอุเทนโรงเรียนบ้านวังกุงกรรมการ
4. นายนิตยา ดรพลก้อมโรงเรียนบ้านกอกหนองผือกรรมการ
5. นายนันท์นภัส โทวิชาโรงเรียนบ้านขามเปี้ยกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายบุญถิ่น แสงห้าวโรงเรียนดอนกลางนุกลวิทย์กรรมการ
2. นายนคร กุภาพันธุ์โรงเรียนบ้านผำ กรรมการ
3. นายอมร ศิริอุเทนโรงเรียนบ้านวังกุงกรรมการ
4. นายนิตยา ดรพลก้อมโรงเรียนบ้านกอกหนองผือกรรมการ
5. นางนันท์นภัส โทวิชาโรงเรียนบ้านขามเปี้ย กรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางสาวจินตนา บุญมาศโรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ กรรมการ
2. นางนงนิตย์ โสพุธอ่อนโรงเรียนกระบากวิทยาคารกรรมการ
3. นางวรินดา แสงสิทธิ์โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูงกรรมการ
4. นางเพียงใจ ดวงปากแข็ง โรงเรียนบ้านโคกสูง กรรมการ
5. นางจุฬาภรณ์ ศรีบุญเรืองโรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิ์โนนสวรรค์กรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางวันทา กางมันท์โรงเรียนบ้านเขื่อน(เขื่อนศึกษาคาร) กรรมการ
2. นางสาวธัญญธร จันทะหารโรงเรียนศิริราษฎร์หมากหญ้ากรรมการ
3. นางดลนภา ผาสุก โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กรรมการ
4. นายสุพัฒนา ภูคำกองโรงเรียนบ้านวังยาววิทยายนกรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นายวันทา กางมันท์โรงเรียนบ้านเขื่อน(เขื่อนศึกษาคาร)กรรมการ
2. นางสาวธัญญธร จันทะหารโรงเรียนศิริราษฎร์หมากหญ้า กรรมการ
3. นางดลนภา ผาสุก โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ กรรมการ
4. นายสุพัฒนา ภูคำกองโรงเรียนบ้านวังยาววิทยายนกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางโฉมชฏา เหล่าอรรคะโรงเรียนกระบากวิทยาคารกรรมการ
2. นางกชกร สิทำมาโรงเรียนบ้านเชียงยืน กรรมการ
3. นางรัชนี แสงสิทธิ์ โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง กรรมการ
4. นางสุภาพร โพธิบัณฑิตโรงเรียนบ้านโนนงิ้วหินแก่ศรีเชียงเหนือกรรมการ
5. นางสมัคร สมโสก โรงเรียนบ้านหนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากรกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางโฉมชฏา เหล่าอรรคะโรงเรียนกระบากวิทยาคารกรรมการ
2. นางยุพิน สมเดชโรงเรียนบ้านเชียงยืน กรรมการ
3. นายรัชนี แสงสิทธิ์ โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูงกรรมการ
4. นางสุภาพร โพธิบัณฑิตโรงเรียนบ้านโนนงิ้วหินแก่ศรีเชียงเหนือกรรมการ
5. นางสมัคร สมโสก โรงเรียนบ้านหนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากรกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางลำไย ปักกะสังข์โรงเรียนบ้านโคกสูงกรรมการ
2. นางเอมอร บุญสิงห์ศรโรงเรียนบ้านหนองซอนกรรมการ
3. นางรัชนี ไมตรีแพนโรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209กรรมการ
4. นางเพียรลักษณ์ สีดามาตย์ โรงเรียนบ้านกุดรังกรรมการ
5. นางสุพัตรา มุกดา โรงเรียนบ้านหนองบอนกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางลำไย ปักกะสังข์โรงเรียนบ้านโคกสูงกรรมการ
2. นางเอมอร บุญสิงห์ศรโรงเรียนบ้านหนองซอนกรรมการ
3. นางรัชนี ไมตรีแพนโรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 กรรมการ
4. นางเพียรลักษณ์ สีดามาตย์ โรงเรียนบ้านกุดรัง กรรมการ
5. นางสุพัตรา มุกดาโรงเรียนบ้านหนองบอนกรรมการ

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย
1. นางราตรี วงษ์ประพันธ์โรงเรียนบ้านยางน้อยกรรมการ
2. นางนิภา เวียงนนท์โรงเรียนบ้านหนองคู (หนอคูวิทยาคาร )กรรมการ
3. นางศิริลักษณ์ อันทะแสงโรงเรียนบ้านโสกกาวกรรมการ
4. นางกัลญาณี โพธิรุกข์โรงเรียนคุยแพงกรรมการ
5. นางคำปอง อินทะบุตรโรงเรียนศิราษฏร์หมากหญ้ากรรมการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางชุลีพร เหล่าลุมพุกโรงเรียนบ้านขามเปี้ยกรรมการ
2. นางนิตยา ศรีโรจน์โรงเรียนบ้านกุดรังกรรมการ
3. นางกุศล สุวรรณสมโรงเรียนบ้านวังกุงกรรมการ
4. นางนภัสวรรณ คเชนชาติโรงเรียนหนองเหล็กกรรมการ
5. นางนวลอนงค์ แสงดาวโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
6. นางภาวิดา ลุงนามโรงเรียนบ้านหินแห่โนนเมืองน้อยกรรมการ
7. นางอรดี ภูดีโรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์กรรมการ
8. นางวรารักษ์ เสริมทรงโรงเรียนบ้านจานโนนสูงกรรมการ
9. นางปารณีย์ ศรีจันหล้าโรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอมกรรมการ
10. นางคำปลิว อุปนันท์โรงเรียนบ้านผำกรรมการ
11. นางดวงใจ หล้าโฉมโรงเรียนกระบากวิทยาคารกรรมการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นายทวีศํกดิ์ สุพรรณฝ่ายโรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวางกรรมการ
2. นางหอมแฉล้ม ศรีออรคฮาตโรงเรียนบ้านนาทองกรรมการ
3. นางฉวีวรรณ ศรีเทพ โรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง กรรมการ
4. นางสุขาวดี เดชกวินเลิศโรงเรียนบ้านหนองคลองหัวขัวกรรมการ
5. นางลัดดา เผ่าหัวสระโรงเรียนบ้านแห่บริหารวิทย์กรรมการ
6. นางเพ็ญศรี ปุริมศักดิ์โรงเรียนบ้านกอกหนองผือกรรมการ
7. นางคำเผย ไวบรรเทาโรงเรียนบ้านทันดู่เหนือกรรมการ
8. นางกาญจนา โยธาทูลโรงเรียนบ้านหนองบอนกรรมการ
9. นางอรดี มุลติเกโรงเรียนบ้านสร้างแก้วกรรมการ
10. นางกิ่งแก้ว อุทยาโรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการ
11. นางเบญจมาศ วงศ์สิทธิ์โรงเรียนบ้านหนองกุงกรรมการ
การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย
1. นางวิไลลักษณ์ ภาโสโรงเรียนบ้านหัวช้างกรรมการ
2. นางสุชาดา หีบแก้วโรงเรียนบ้านหนองซอนกรรมการ
3. นางละมุด นันทะสมบูรณ์โรงเรียนกระบากวิทยาคารกรรมการ
4. นางนภา ธงฤทธิ์โรงเรียนบ้านแท่นโนนหนองคูกรรมการ
5. นางอรพิณท์ นิลนนท์โรงเรียนบ้านเหล่าหนองแคนกรรมการ
6. นางนัยนา มูลตันโรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูงกรรมการ
7. นางนิภา เวียงนนท์โรงเรียนบ้านหนองคู (หนอคูวิทยาคาร )กรรมการ
8. นางแสงจันทร์ ถามูลเลศโรงเรียนบ้านโนนสะอาดหนองหญ้าม้าโคกสีกรรมการ
9. นางเพียงแข ไชยราชโรงเรียนบ้านกุดปลาดุกกรรมการ
10. นางจุฬา มัณฑะโรงเรียนบ้านเชียงยืนกรรมการ
11. นางพรพิรุณ ตั้งชัยภูมิโรงเรียนบ้านโคกสูงกรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางผอบทอง คำชายบ้านหนองนาไร่เดียวประธานกรรมการ
2. นางอรุณวดี บุญไชยบ้านกุดเม็กกรรมการ
3. นางอภัย ดวงเพียราชศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209กรรมการ
4. นางสมสมัย สีแก้วสิ่วบ้านวังยาววิทยายนกรรมการ
5. นางสุภัตรา สฤษชสมบัติบ้านเชียงยืนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางผอบทอง คำชายบ้านหนองนาไร่เดียวประธานกรรมการ
2. นางอรุณวดี บุญไชยบ้านกุดเม็กกรรมการ
3. นางอภัย ดวงเพียราชศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209กรรมการ
4. นางสมสมัย สีแก้วสิ่วบ้านวังยาววิทยายนกรรมการ
5. นางสุภัตรา สฤษชสมบัติบ้านเชียงยืนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางผอบทอง คำชายบ้านหนองนาไร่เดียวประธานกรรมการ
2. นางอรุณวดี บุญไชยบ้านกุดเม็กกรรมการ
3. นางอภัย ดวงเพียราชศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209กรรมการ
4. นางสมสมัย สีแก้วสิ่วบ้านวังยาววิทยายนกรรมการ
5. นางสุภัตรา สฤษชสมบัติบ้านเชียงยืนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางผอบทอง คำชายบ้านหนองนาไร่เดียวประธานกรรมการ
2. นางอรุณวดี บุญไชยบ้านกุดเม็กกรรมการ
3. นางอภัย ดวงเพียราชศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209กรรมการ
4. นางสมสมัย สีแก้วสิ่วบ้านวังยาววิทยายนกรรมการ
5. นางสุภัตรา สฤษชสมบัติบ้านเชียงยืนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางผอบทอง คำชายบ้านหนองนาไร่เดียวประธานกรรมการ
2. นางอรุณวดี บุญไชยบ้านกุดเม็กกรรมการ
3. นางอภัย ดวงเพียราชศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209กรรมการ
4. นางสมสมัย สีแก้วสิ่วบ้านวังยาววิทยายนกรรมการ
5. นางสุภัตรา สฤษชสมบัติบ้านเชียงยืนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางผอบทอง คำชายบ้านหนองนาไร่เดียวประธานกรรมการ
2. นางอรุณวดี บุญไชยบ้านกุดเม็กกรรมการ
3. นางสมสมัย สีแก้วสิ่วบ้านวังยาววิทยายนกรรมการ
4. นางอภัย ดวงเพียราชศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209กรรมการ
5. นางสุภัตรา สฤษชสมบัติบ้านเชียงยืนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางผอบทอง คำชายบ้านหนองนาไร่เดียวประธานกรรมการ
2. นางอรุณวดี บุญไชยบ้านกุดเม็กกรรมการ
3. นางสมสมัย สีแก้วสิ่วบ้านวังยาววิทยายนกรรมการ
4. นางอภัย ดวงเพียราชศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209กรรมการ
5. นางสุภัตรา สฤษชสมบัติบ้านเชียงยืนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายอิทธิพล อนุฤทธิ์บ้านโนนสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางจีรนันท์ หารสุโพธิ์บ้านดอนสันติกรรมการ
3. นางอัมพร ยงเสมอกระบากวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นายอิทธิพล อนุฤทธิ์บ้านโนนสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางจีรนันท์ หารสุโพธิ์บ้านดอนสันติกรรมการ
3. นางอัมพร ยงเสมอกระบากวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางไพลดา อวิรุทธพาณิชย์บ้านโสกกาวประธานกรรมการ
2. นางสาวพลัดดา ภูผาใจบ้านวังโพนกรรมการ
3. นายปริญญา นิวาสวงษ์บ้านหนองกุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายวิทยา วารีวิไลธรรมบ้านทิพโสตประธานกรรมการ
2. นายสุภรัตน์ จันทะนนตรีบ้านวังโพนกรรมการ
3. นางวีรวรรณ นิวาสวงษ์บ้านผำกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางรัชนี แสงสิทธิ์บ้านห้วยแคนโนนสูงประธานกรรมการ
2. นางสาวเข็มพร สีนนคำบ้านหนองโกวิทยกิจกรรมการ
3. นางขจัด สีโนเรศน์บ้านหนองคู (หนองคูวิทยาคาร)กรรมการ
4. นางสุพัฒนา ภูคำกองบ้านวังยาววิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางรัชนี แสงสิทธิ์บ้านห้วยแคนโนนสูงประธานกรรมการ
2. นางสาวเข็มพร สีนนคำบ้านหนองโกวิทยกิจกรรมการ
3. นางขจัด สีโนเรศน์บ้านหนองคู (หนองคูวิทยาคาร)กรรมการ
4. นางสุพัฒนา ภูคำกองบ้านวังยาววิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายสุภพ เพชรก้อนบ้านเชียงยืนประธานกรรมการ
2. นางทุมมา ผลชูบ้านทันดู่เหนือกรรมการ
3. นางพรนิภา ซาเกิมบ้านเลิงแฝกบัวแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายสุภพ เพชรก้อนบ้านเชียงยืนประธานกรรมการ
2. นางทุมมา ผลชูบ้านทันดู่เหนือกรรมการ
3. นางพรนิภา ซาเกิมบ้านเลิงแฝกบัวแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุภพ เพชรก้อนบ้านเชียงยืนประธานกรรมการ
2. นางทุมมา ผลชูบ้านทันดู่เหนือกรรมการ
3. นางพรนิภา ซาเกิมบ้านเลิงแฝกบัวแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายสุภพ เพชรก้อนบ้านเชียงยืนประธานกรรมการ
2. นางทุมมา ผลชูบ้านทันดู่เหนือกรรมการ
3. นางพรนิภา ซาเกิมบ้านเลิงแฝกบัวแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุภพ เพชรก้อนบ้านเชียงยืนประธานกรรมการ
2. นางทุมมา ผลชูบ้านทันดู่เหนือกรรมการ
3. นางพรนิภา ซาเกิมบ้านเลิงแฝกบัวแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายสุภพ เพชรก้อนบ้านเชียงยืนประธานกรรมการ
2. นางทุมมา ผลชูบ้านทันดู่เหนือกรรมการ
3. นางพรนิภา ซาเกิมบ้านเลิงแฝกบัวแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสุภพ เพชรก้อนบ้านเชียงยืนประธานกรรมการ
2. นางทุมมา ผลชูบ้านทันดู่เหนือกรรมการ
3. นางพรนิภา ซาเกิมบ้านเลิงแฝกบัวแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายประภาศ ไชยเพลิดบ้านโสกคลองประธานกรรมการ
2. นายวิชัย จันทร์สมบ้านหนองโดนกรรมการ
3. นางสนธิยา จตุเทนบ้านเขื่อน (เขื่อนศึกษาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายประภาส ไชยเพลิดบ้านโสกคลองประธานกรรมการ
2. นายวิชัย จันทร์สมบ้านหนองโดนกรรมการ
3. นางสนธิยา จตุเทนบ้านเขื่อน (เขื่อนศึกษาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางดวงจันทร์ สีแสงบ้านโคกสูงประธานกรรมการ
2. นางโฉมชฎา เหล่าอรรคะกระบากวิทยาคารกรรมการ
3. นางพันทอง เถาว์วันดีบ้านวังโพนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางรัชนี ไมตรีแพนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209ประธานกรรมการ
2. นางทัศพร ศรีมูลเขียวบ้านเลิงใต้กรรมการ
3. นางสาวเปรมฤดี สุพรรณฝ่ายบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายแฉล้ม พลทำชุมชนบ้านกุดปลาดุกประธานกรรมการ
2. นางจุฬาร้ตน์ ศิริมูลบ้านโนนสะอาดหนองหญ้าม้าโคกสีกรรมการ
3. นางสุภาพร โพธิบัณฑิตบ้านโนนงิ้วหินแห่ศรีเชียงเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายแฉล้ม พลทำชุมชนบ้านกุดปลาดุกประธานกรรมการ
2. นางจุฬาร้ตน์ ศิริมูลบ้านโนนสะอาดหนองหญ้าม้าโคกสีกรรมการ
3. นางสุภาพร โพธิบัณฑิตบ้านโนนงิ้วหินแห่ศรีเชียงเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายโกสิทธิ์ ภูครองจิตรบ้านโคกข่าประธานกรรมการ
2. นางกฤชนงค์ วิเศษคึมบงบ้านส้มกบกรรมการ
3. นางอัมพา กงภูธรบ้านหนองแวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวีรส แก้วใสบ้านกุดจอกประธานกรรมการ
2. นางสมร สีเนหะบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวีรส แก้วใสบ้านกุดจอกประธานกรรมการ
2. นางสมร สีเนหะบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางนิตยา ดรพลก้อมบ้านกอกหนองผือประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีพีระศักดิ์ สุวรรณเลิศศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209กรรมการ
3. นางนันท์นภัส โทวิชาบ้านขามเปี้ยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางนิตยา ดรพลก้อมบ้านกอกหนองผือประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีพีระศักดิ์ สุวรรณเลิศศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209กรรมการ
3. นางนันท์นภัส โทวิชาบ้านขามเปี้ยกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]