สรุปเหรียญรางวัล สพป. มหาสารคาม เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 57 6 5 2 68
2 บ้านห้วยแคนโนนสูง 29 12 2 6 43
3 บ้านเชียงยืน 28 5 5 7 38
4 บ้านวังโพน 27 5 1 4 33
5 บ้านหนองแสง 26 8 2 7 36
6 บ้านดอนกลอยหนองยาง 23 5 4 5 32
7 บ้านโนนสูงวังขอนจิก 23 5 3 6 31
8 บ้านวังยาววิทยายน 22 7 4 7 33
9 วัดกลางโกสุม 20 8 5 8 33
10 บ้านกอกหนองผือ 19 6 1 6 26
11 กระบากวิทยาคาร 18 8 6 0 32
12 บ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์ 18 2 0 2 20
13 บ้านหนองแวงสวนกล้วย 17 6 2 2 25
14 บ้านแพงหนองเหนือ 16 4 2 8 22
15 บ้านโพน 15 9 3 5 27
16 บ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว 15 4 2 0 21
17 บ้านโจดบัวบาน 15 3 1 2 19
18 จอนวิทยกุล 14 6 4 6 24
19 บ้านเลิงแฝกบัวแก้ว 14 4 5 1 23
20 บ้านหนองกุง 14 4 1 6 19
21 บ้านหนองแหน 14 4 0 0 18
22 บ้านนาโพธิ์ 14 1 1 1 16
23 บ้านหนองแวงสหคามวิทย์ 13 4 2 6 19
24 บ้านดอนกลางนุกูลวิทย์ 13 2 2 0 17
25 บ้านเหล่าหนองแคน 13 2 1 2 16
26 บ้านโคกสูง 13 0 0 0 13
27 บ้านจานโนนสูง 12 6 2 6 20
28 บ้านวังกุง 12 6 2 0 20
29 บ้านแฝกโนนสำราญ 12 4 2 8 18
30 บ้านหินแห่โนนเมืองน้อย 12 4 0 1 16
31 บ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา 12 2 5 1 19
32 บ้านหนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากร 12 2 4 4 18
33 บ้านดอนสันติ 12 2 0 1 14
34 บ้านโสกกาว 12 1 2 2 15
35 บ้านวังจาน 12 1 1 1 14
36 บ้านสว่างยางท่าแจ้ง 11 4 4 5 19
37 บ้านหนองโกวิทยกิจ 11 2 2 5 15
38 อนุบาลชื่นชม 11 2 2 1 15
39 บ้านหนองซอน 11 1 2 7 14
40 บ้านขามเปี้ย 11 1 2 7 14
41 บ้านแห่เหนือ 11 1 1 0 13
42 บ้านแห่บริหารวิทย์ 11 0 0 3 11
43 บ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม 10 10 4 3 24
44 บ้านโนนสมบูรณ์ 10 5 1 0 16
45 ชุมชนโพนงามโพนสวาง 10 3 3 1 16
46 บ้านหินแห่เสริมศิลป์ 10 2 1 2 13
47 บ้านหนองคลองหัวขัว 10 0 0 1 10
48 บ้านทันดู่เหนือ 9 4 3 1 16
49 ชุมชนบ้านกุดปลาดุก 9 2 4 4 15
50 บ้านหนองนาไร่เดียว 9 2 4 3 15
51 บ้านแก้งขิงแคง 9 2 2 0 13
52 บ้านไพศาล(ลี้ลอยอุทิศ) 9 2 0 0 11
53 บ้านโสกคลอง 8 6 2 4 16
54 บ้านผำ 8 5 1 0 14
55 บ้านโนนเมืองประชาสรรค์ 8 3 1 0 12
56 บ้านกุดรัง 8 2 1 2 11
57 บ้านโนนงิ้ว 8 2 0 0 10
58 บ้านแบก(แบกสมบูรณ์วิทย์) 7 4 0 0 11
59 บ้านแท่นโนนหนองคู 7 3 1 1 11
60 ไทยรัฐวิทยา 17(บ้านมะโม) 7 2 0 0 9
61 บ้านสร้างแก้ว 7 1 0 1 8
62 บ้านบะหลวงหนองแวง 7 0 1 1 8
63 เกียรติขจรวิทยา 6 5 6 1 17
64 บ้านหัวนาคำโนนสมบัติ 6 3 1 2 10
65 บ้านเขื่อน(เขื่อนศึกษาคาร) 6 3 1 2 10
66 บ้านจอมทอง 6 3 0 0 9
67 บ้านกุดเม็ก 6 2 1 0 9
68 บ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ์ 6 1 2 3 9
69 บ้านศรีสุข 6 1 1 1 8
70 บ้านหนองบัวเรียน 6 1 1 0 8
71 บ้านห้วยม่วง 5 4 0 1 9
72 บ้านหัวช้าง 5 3 0 1 8
73 บ้านค้อ 5 3 0 0 8
74 บ้านหนองคู(หนองคูวิทยาคาร) 5 2 2 1 9
75 บ้านนาล้อมโคกสว่าง 5 1 1 0 7
76 บ้านหนองปลาเข็ง 5 1 0 0 6
77 ศิริราษฎร์หมากหญ้า 5 0 1 1 6
78 บ้านหนองเหล็ก 5 0 1 1 6
79 บ้านหนองบอน 5 0 0 1 5
80 บ้านเหล่าพ่อหา 5 0 0 0 5
81 บ้านหมากมายโพธิ์ทอง 4 3 2 2 9
82 บ้านหนองเดิ่น 4 3 1 0 8
83 บ้านโคกกลาง 4 2 2 1 8
84 บ้านยางน้อย 4 2 1 0 7
85 บ้านปลาเดิดปลาปัดสำโรง 4 2 0 0 6
86 บ้านคุยเชือก 4 2 0 0 6
87 บ้านยางสินไชยหนองหาด 4 1 1 0 6
88 บ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ 4 1 0 3 5
89 บ้านคุยโพธิ์ 4 0 1 1 5
90 บ้านเขวาสะดืออีสาน 4 0 0 1 4
91 บ้านโนนเมืองสองคอน 3 3 1 1 7
92 บ้านดอนสวรรค์หนองกุงใต้วิทยา 3 3 1 0 7
93 บ้านผักแว่น 3 3 0 0 6
94 บ้านเสือเฒ่าหนองเรือวิทยา 3 2 1 0 6
95 บ้านยางใหญ่ 3 2 1 0 6
96 บ้านโนนนกหอ 3 1 2 0 6
97 อนุบาลจอนวิทยกุล 3 1 0 0 4
98 บ้านป่าเป้า 3 1 0 0 4
99 บ้านสีดาสระแก้ว 3 1 0 0 4
100 บ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา 3 0 3 0 6
101 บ้านหนองโดน 3 0 0 4 3
102 บ้านหนองแวง 3 0 0 0 3
103 บ้านหนองบุญชู 3 0 0 0 3
104 บ้านผือ 2 5 1 1 8
105 บ้านสังข์ทอง 2 4 1 0 7
106 บ้านกุดจอก 2 3 1 1 6
107 บ้านโนนราษีโคกล่าม 2 2 0 1 4
108 บ้านเหล่าโพธิ์ 2 2 0 1 4
109 บ้านโนนสะอาดหนองหญ้าม้าโคกสี 2 2 0 0 4
110 บ้านโชคชัย 2 1 1 0 4
111 บ้านหนองไห 2 1 0 2 3
112 บ้านหนองล่าม 2 1 0 0 3
113 บ้านกู่ทอง 2 1 0 0 3
114 บ้านหญ้าขาว 2 0 1 2 3
115 บ้านโพนทอง 2 0 1 1 3
116 บ้านหัวขัว 2 0 0 2 2
117 บ้านท่ากระเสริม 2 0 0 1 2
118 บ้านหนองหอย 2 0 0 0 2
119 บ้านโนนสัง 2 0 0 0 2
120 บ้านน้ำจ้อย 2 0 0 0 2
121 บ้านแก่งโกสุมท่างาม 2 0 0 0 2
122 บ้านหนองแคนโนนงามโชคชัย 1 4 0 1 5
123 บ้านโนนสะอาด 1 3 1 0 5
124 บ้านบ่อแกบ่อทอง 1 3 0 3 4
125 บ้านโคกกลางน้ำจั้นจอมศรี 1 2 1 1 4
126 บ้านโนนศรีสวัสดิ์โนนสวรรค์ 1 2 0 1 3
127 บ้านหนองชาด 1 1 2 1 4
128 บ้านหนองมะเม้า 1 1 2 1 4
129 บ้านโนนเนาว์ 1 1 2 0 4
130 บ้านคุยแพง 1 1 2 0 4
131 บ้านเลิงใต้ 1 1 1 3 3
132 บ้านโนนคัดเค้าคุยกอก 1 1 0 1 2
133 บ้านศรีอรุณ 1 0 0 1 1
134 บ้านโคกข่า 1 0 0 0 1
135 บ้านสะอาดดอนเงิน 1 0 0 0 1
136 จินดาอารมณ์ 1 0 0 0 1
137 บ้านขีหนองจิก 1 0 0 0 1
138 บ้านเลิงบัว 1 0 0 0 1
139 อนุบาลสายรุ้ง 1 0 0 0 1
140 บ้านทิพโสต 0 5 0 2 5
141 บ้านหนองสระพังโนนสะอาด 0 3 1 1 4
142 บ้านหนองมันปลา 0 2 2 3 4
143 บ้านเข็งมิตรภาพที่ 139 0 1 2 2 3
144 บ้านโนนทัน 0 1 1 2 2
145 จันทนภาศึกษา 0 1 1 1 2
146 บ้านนาทอง 0 1 1 0 2
147 บ้านส้มกบ 0 1 0 0 1
148 บ้านป่าปอ 0 1 0 0 1
149 บ้านท่าเดื่อ 0 0 1 0 1
150 บ้านม่วงน้อย 0 0 1 0 1
151 บ้านผักหนอก 0 0 0 1 0
152 อนุบาลรัฐชาวดี 0 0 0 0 0
รวม 1,096 353 186 240 1,635