สรุปเหรียญรางวัล สพป. มหาสารคาม เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 57 6 5 2 68
2 บ้านเชียงยืน 27 5 5 7 37
3 บ้านห้วยแคนโนนสูง 26 11 2 6 39
4 บ้านหนองแสง 26 8 2 7 36
5 บ้านวังโพน 24 5 1 4 30
6 บ้านโนนสูงวังขอนจิก 22 5 3 6 30
7 บ้านดอนกลอยหนองยาง 22 5 3 5 30
8 วัดกลางโกสุม 20 8 5 8 33
9 บ้านวังยาววิทยายน 19 7 3 7 29
10 บ้านกอกหนองผือ 19 6 1 6 26
11 กระบากวิทยาคาร 18 8 6 0 32
12 บ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์ 18 2 0 2 20
13 บ้านโพน 15 9 3 5 27
14 บ้านแพงหนองเหนือ 15 4 2 8 21
15 บ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว 15 3 2 0 20
16 บ้านโจดบัวบาน 15 3 1 2 19
17 จอนวิทยกุล 14 6 4 6 24
18 บ้านหนองแวงสวนกล้วย 14 5 2 2 21
19 บ้านหนองกุง 14 4 1 6 19
20 บ้านเลิงแฝกบัวแก้ว 13 4 5 1 22
21 บ้านดอนกลางนุกูลวิทย์ 13 2 2 0 17
22 บ้านเหล่าหนองแคน 13 2 1 2 16
23 บ้านแฝกโนนสำราญ 12 4 2 8 18
24 บ้านหินแห่โนนเมืองน้อย 12 4 0 1 16
25 บ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา 12 2 5 1 19
26 บ้านดอนสันติ 12 2 0 1 14
27 บ้านนาโพธิ์ 12 1 1 1 14
28 อนุบาลชื่นชม 11 2 2 1 15
29 บ้านขามเปี้ย 11 1 2 7 14
30 บ้านวังจาน 11 1 1 1 13
31 บ้านแห่เหนือ 11 1 1 0 13
32 บ้านแห่บริหารวิทย์ 11 0 0 3 11
33 บ้านโคกสูง 11 0 0 0 11
34 บ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม 10 10 4 3 24
35 บ้านวังกุง 10 6 2 0 18
36 บ้านโนนสมบูรณ์ 10 5 0 0 15
37 บ้านสว่างยางท่าแจ้ง 10 3 4 5 17
38 ชุมชนโพนงามโพนสวาง 10 3 3 1 16
39 บ้านหนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากร 10 2 4 4 16
40 บ้านหนองโกวิทยกิจ 10 2 2 5 14
41 บ้านหินแห่เสริมศิลป์ 10 2 1 2 13
42 บ้านหนองซอน 10 1 2 7 13
43 บ้านหนองคลองหัวขัว 10 0 0 1 10
44 บ้านหนองแวงสหคามวิทย์ 9 4 2 6 15
45 ชุมชนบ้านกุดปลาดุก 9 2 4 4 15
46 บ้านหนองนาไร่เดียว 9 2 4 3 15
47 บ้านแก้งขิงแคง 9 2 2 0 13
48 บ้านไพศาล(ลี้ลอยอุทิศ) 9 2 0 0 11
49 บ้านจานโนนสูง 8 5 1 6 14
50 บ้านผำ 8 5 1 0 14
51 บ้านทันดู่เหนือ 8 4 3 1 15
52 บ้านโนนเมืองประชาสรรค์ 8 3 1 0 12
53 บ้านกุดรัง 8 2 1 2 11
54 บ้านโนนงิ้ว 8 2 0 0 10
55 บ้านแท่นโนนหนองคู 7 3 1 1 11
56 เกียรติขจรวิทยา 6 5 6 1 17
57 บ้านโสกคลอง 6 5 2 4 13
58 บ้านแบก(แบกสมบูรณ์วิทย์) 6 4 0 0 10
59 บ้านเขื่อน(เขื่อนศึกษาคาร) 6 3 1 2 10
60 บ้านหนองแหน 6 3 0 0 9
61 บ้านจอมทอง 6 3 0 0 9
62 บ้านหัวนาคำโนนสมบัติ 6 2 1 2 9
63 บ้านกุดเม็ก 6 2 1 0 9
64 บ้านโสกกาว 6 1 1 2 8
65 บ้านศรีสุข 6 1 1 1 8
66 บ้านหนองบัวเรียน 6 1 1 0 8
67 บ้านสร้างแก้ว 6 1 0 1 7
68 ไทยรัฐวิทยา 17(บ้านมะโม) 6 1 0 0 7
69 บ้านห้วยม่วง 5 4 0 1 9
70 บ้านหัวช้าง 5 3 0 1 8
71 บ้านค้อ 5 3 0 0 8
72 บ้านหนองคู(หนองคูวิทยาคาร) 5 2 2 1 9
73 บ้านนาล้อมโคกสว่าง 5 1 1 0 7
74 บ้านหนองปลาเข็ง 5 1 0 0 6
75 ศิริราษฎร์หมากหญ้า 5 0 1 1 6
76 บ้านหนองเหล็ก 5 0 1 1 6
77 บ้านเหล่าพ่อหา 5 0 0 0 5
78 บ้านหมากมายโพธิ์ทอง 4 3 2 2 9
79 บ้านหนองเดิ่น 4 3 1 0 8
80 บ้านโคกกลาง 4 2 2 1 8
81 บ้านยางน้อย 4 2 1 0 7
82 บ้านปลาเดิดปลาปัดสำโรง 4 2 0 0 6
83 บ้านคุยเชือก 4 2 0 0 6
84 บ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ์ 4 1 2 3 7
85 บ้านยางสินไชยหนองหาด 4 1 1 0 6
86 บ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ 4 1 0 3 5
87 บ้านบะหลวงหนองแวง 4 0 1 1 5
88 บ้านเขวาสะดืออีสาน 4 0 0 1 4
89 บ้านดอนสวรรค์หนองกุงใต้วิทยา 3 3 1 0 7
90 บ้านผักแว่น 3 3 0 0 6
91 บ้านเสือเฒ่าหนองเรือวิทยา 3 2 1 0 6
92 บ้านยางใหญ่ 3 2 1 0 6
93 บ้านโนนนกหอ 3 1 2 0 6
94 อนุบาลจอนวิทยกุล 3 1 0 0 4
95 บ้านป่าเป้า 3 1 0 0 4
96 บ้านสีดาสระแก้ว 3 1 0 0 4
97 บ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา 3 0 3 0 6
98 บ้านคุยโพธิ์ 3 0 1 1 4
99 บ้านหนองโดน 3 0 0 4 3
100 บ้านหนองบอน 3 0 0 1 3
101 บ้านหนองแวง 3 0 0 0 3
102 บ้านหนองบุญชู 3 0 0 0 3
103 บ้านสังข์ทอง 2 4 1 0 7
104 บ้านโนนเมืองสองคอน 2 3 1 1 6
105 บ้านกุดจอก 2 3 1 1 6
106 บ้านโนนราษีโคกล่าม 2 2 0 1 4
107 บ้านเหล่าโพธิ์ 2 2 0 1 4
108 บ้านโนนสะอาดหนองหญ้าม้าโคกสี 2 2 0 0 4
109 บ้านโชคชัย 2 1 1 0 4
110 บ้านหนองไห 2 1 0 2 3
111 บ้านหนองล่าม 2 1 0 0 3
112 บ้านกู่ทอง 2 1 0 0 3
113 บ้านหญ้าขาว 2 0 1 2 3
114 บ้านโพนทอง 2 0 1 1 3
115 บ้านหัวขัว 2 0 0 2 2
116 บ้านท่ากระเสริม 2 0 0 1 2
117 บ้านหนองหอย 2 0 0 0 2
118 บ้านน้ำจ้อย 2 0 0 0 2
119 บ้านแก่งโกสุมท่างาม 2 0 0 0 2
120 บ้านผือ 1 5 1 0 7
121 บ้านหนองแคนโนนงามโชคชัย 1 4 0 1 5
122 บ้านโนนสะอาด 1 3 1 0 5
123 บ้านบ่อแกบ่อทอง 1 3 0 3 4
124 บ้านโคกกลางน้ำจั้นจอมศรี 1 2 1 1 4
125 บ้านหนองชาด 1 1 2 1 4
126 บ้านหนองมะเม้า 1 1 2 1 4
127 บ้านโนนเนาว์ 1 1 2 0 4
128 บ้านคุยแพง 1 1 2 0 4
129 บ้านเลิงใต้ 1 1 1 3 3
130 บ้านโนนคัดเค้าคุยกอก 1 1 0 1 2
131 บ้านศรีอรุณ 1 0 0 1 1
132 บ้านโนนศรีสวัสดิ์โนนสวรรค์ 1 0 0 1 1
133 บ้านโคกข่า 1 0 0 0 1
134 บ้านสะอาดดอนเงิน 1 0 0 0 1
135 จินดาอารมณ์ 1 0 0 0 1
136 บ้านขีหนองจิก 1 0 0 0 1
137 บ้านเลิงบัว 1 0 0 0 1
138 บ้านโนนสัง 1 0 0 0 1
139 อนุบาลสายรุ้ง 1 0 0 0 1
140 บ้านทิพโสต 0 5 0 2 5
141 บ้านหนองสระพังโนนสะอาด 0 3 1 1 4
142 บ้านหนองมันปลา 0 2 2 3 4
143 บ้านเข็งมิตรภาพที่ 139 0 1 2 2 3
144 บ้านโนนทัน 0 1 1 2 2
145 จันทนภาศึกษา 0 1 1 1 2
146 บ้านนาทอง 0 1 1 0 2
147 บ้านส้มกบ 0 1 0 0 1
148 บ้านป่าปอ 0 1 0 0 1
149 บ้านท่าเดื่อ 0 0 1 0 1
150 บ้านม่วงน้อย 0 0 1 0 1
151 บ้านผักหนอก 0 0 0 1 0
152 อนุบาลรัฐชาวดี 0 0 0 0 0
รวม 1,028 342 181 239 1,790