รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 29 กันยายน 2557 - 3 ตุลาคม 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน 1. เด็กหญิงดรรชนี   สีลาย
 
1. นางดาหวัน   ศิริทองสุข
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง 1. เด็กหญิงธัญญาเรศ    ยศคำลือ
 
1. นางสมรศรี   เทียมสุวรรณเลิศ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 17(บ้านมะโม) 1. เด็กหญิงนัทรี  เรื่องลือ
 
1. นางวรรณีย์  หีบแก้ว
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1. เด็กหญิงพัชฎากร   ทับสอน
 
1. นางอุไรวรรณ  นาเสถียร
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง 1. เด็กหญิงมินธิรา   บาริศรี
 
1. นางสมควร   ภูน้ำใส
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงสวนกล้วย 1. เด็กหญิงพิยดา  ศรีชัยปัญหา
 
1. นางสุกัญญา  โสภวัฒนกุล
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงสวนกล้วย 1. เด็กหญิงศิรภัสสร  ถาแสง
 
1. นางสุกัญญา  โสภวัฒนกุล
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง 1. เด็กหญิงพรรณนิภา   รักษาภักดี
 
1. นางสมควร   ภูน้ำใส
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดเม็ก 1. เด็กหญิงธนาภรณ์  สีแป้
2. เด็กหญิงมลธิยา  บุรีนอก
 
1. นางวสุธา  สิทธิจันทร์เสน
2. นางอรุณวดี  บุญไชย
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง 1. เด็กหญิงสุพัฒตรา   ปะติตังโค
2. เด็กหญิงเสาวภาคย์   อสิพงษ์
 
1. นางสมควร   ภูน้ำใส
2. นางสาววรรณวิภา   ภูน้ำใส
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง 1. เด็กชายกิตติพงษ์   วงษ์จันทร์
 
1. นางสมบูรณ์   แก้วไชย
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าหนองแคน 1. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  พลธรรม
 
1. นายสำเนียง  สิทธิหาโคตร
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม 1. เด็กหญิงพิมพ์รพัฒน์  เพ็งพล
 
1. นางสาวสุรีย์พร  พรรณา
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน 1. เด็กชายธีรพงศ์   ศรีภานุกุล
2. เด็กชายอธิวัฒน์   สารสวัสดิ์
3. เด็กชายอรรตพล   ยุนิลา
 
1. นางศิริพร   ทองภู
2. นายนฤมิตร   ลาบุญ
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1. เด็กหญิงวันวิสา  สีเทา
2. เด็กชายวีรภัทร  เถื่อนมิ่งมาตย์
3. เด็กหญิงสุธาสินี  นิลาลาด
 
1. นางจิราวรรณ  แกมขุนทด
2. นายสุวิศิษฏ์  ศรีกุลวงค์
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1. เด็กชายจักรพงษ์   คำเรืองศรี
2. เด็กหญิงสุตาภัทร   งามจิตร
3. เด็กหญิงสุธาสินี   ไชยดี
 
1. นางสาวนิธิดา   นาเสถียร
2. นางอมรรัตน์   คชเขื่อน
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน 1. เด็กชายภาณุวัฒน์   ลาสนาม
2. เด็กชายศักดิ์กรินทร์   ศรีวสุทธิ์
3. เด็กหญิงอมรรัตน์   ดงปัดถา
 
1. นางศิริพร   ทองภู
2. นางยอดขวัญ  ไวบรรเทา
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสูง 1. เด็กชายปาฏิหาร  ประตังพาโล
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  จอมเกาะ
 
1. นายบรรณกร  กงภูธร
2. นางสาววรลักษณ์  เชี่ยวชาญกิจ
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจานโนนสูง 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ทัพหงษา
2. เด็กหญิงปิ่นมณี  ภูเลี่ยมคำ
 
1. นางสาวอุมาพร  ชิณแสน
2. นางกัญญา  เทพปันนา
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองล่าม 1. เด็กชายเกรียงไกร  สิมลาโคตร
 
1. นางศิริรัตน์  ศาสตร์แก้ว
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1. เด็กหญิงอริสา    สิกขะโต
 
1. นางวลีพรรณ   บุญเรือง
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงวทันยา   จันทราณี
 
1. นางสาววรรณี   แสนคำภา
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังกุง 1. เด็กหญิงรัชติมาภรณ์  สมศรี
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  ทองพรม
3. เด็กหญิงเปรมฤดี  ดรละคร
 
1. นางหนึ่งฤทัย  คุณแสง
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา 1. เด็กหญิงวาเศรษฐี  ชิณบุตร
2. เด็กหญิงอริญา  สีนอ
3. เด็กหญิงอารีญา  ศรีดาวัตร
 
1. นางสาวตรีคูณ  โพธิ์หล้า
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระบากวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกิ่งกมล  พิชัยช่วง
2. เด็กหญิงพจนีย์  ดวงมั่น
3. เด็กหญิงรัชนี  ดอนเหล็กดำ
 
1. นางนงรัก  วิริยะ
2. นางเพชรัตน์  สีหาทัพ
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระบากวิทยาคาร 1. เด็กหญิงนิลกาญจน์  วิชัยวงษ์
2. เด็กหญิงสุกัญญา  นนทะบูรณ์
3. เด็กหญิงไพลิน  เลพล
 
1. นางนงรัก  วิริยะ
2. นางเพชรัตน์  สีหาทัพ
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเมืองประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงวิจิตรา    พิมพ์สุทธิ์
2. เด็กหญิงสุนิสา   บุตโคตร
3. เด็กชายเจษฎา    แดนวงล้อม
 
1. นายปกรณ์  ศรีละออง
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน 1. เด็กหญิงนิภาพร   อุบปุย
2. เด็กหญิงวันเพ็ญ   มุสิกา
3. เด็กหญิงอาทิตยา   คำนนท์
 
1. นายบรรจง   สังขพัฒน์
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงกุลนันท์   จันทร์เพ็ง
2. เด็กหญิงธัญญาพร   ลาหลง
3. เด็กหญิงลักขณา   แสนโฮม
 
1. นางแสงดาว  อันทอง
2. นางศรี  ไชยคำภา
 
30 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1. เด็กชายจิรชาติ  สิงขรอาจ
2. เด็กชายปณิธิ  บุรีนอก
 
1. นางสาวสุวิมล  งามสมบัติ
2. นางมะลิสด  บุญมั่ง
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังจาน 1. เด็กชายทัชชัย   นาคเครือ
2. เด็กชายบัณฑิต   ศรีโพธิ์อุ่น
 
1. นางสุวิมล   สุวรรณโสภา
2. นางศิราณี   จันทะปัสสา
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 81.63 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแห่บริหารวิทย์ 1. เด็กชายจักรพันธ์  อ่างชิน
2. เด็กชายนนทกร  นิยมพล
 
1. นายสมัย   เหล่าวงโคตร
2. นางประเพียร  ภควมนตรี
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโชคชัย 1. เด็กชายตุลาการ  น้อยมาก
2. เด็กชายธีรวัฒน์   เหล่าเคน
 
1. นายหมั่น   ศิริโสดา
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโชคชัย 1. เด็กชายพีระพัฒน์   สอนนาค
2. เด็กชายศักรินทร์   สอนนาค
 
1. นายหมั่น   ศิริโสดา
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแห่บริหารวิทย์ 1. เด็กชายณัฏฐา  พันธะสาร
2. เด็กชายณัฐกุล  สีคุณฮาด
 
1. นายสมัย  เหล่าวงโคตร
2. นางประเพียร  ภควมนตรี
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสูงวังขอนจิก 1. เด็กชายจิรายุ  วงษ์ศรี
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  สมสีดา
 
1. นายชัยณรงค์  สีสุวอ
2. นางสุพรรณี  สีสุวอ
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงชลพินทุ์   ดัชถุยาวัตร
2. เด็กชายนภัสสร    สุวรรณี
3. เด็กหญิงสุภาวิณี   บุษบง
4. เด็กหญิงอริศรา   ตีนา
5. เด็กหญิงแพรวา   บุญดี
 
1. นางธรักษา   ราศรี
2. นายจีระศักดิ์  บริสุทธฺิ์
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 1. เด็กหญิง ศิริลักษณ์   ประสงค์สันต์
2. เด็กหญิงกนกพร   เถาพุดซา
3. เด็กหญิงพรรณวดี   ทุ่งฤทธิ์
4. เด็กหญิงอรอนงค์  บุษบง
5. เด็กหญิงเชษฐธิดา   อุชี
 
1. นางธรักษา   ราศรี
2. นางแสงดาว  อันทอง
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง 1. เด็กหญิงกนกฤดี   บาริศรี
2. เด็กหญิงกัลยากร   กองกุล
3. เด็กหญิงฐิติพร   เขียวอ่อน
4. เด็กหญิงรัตติกาล    บุรีนอก
5. เด็กหญิงเสาวลักษณ์   ศรีสัง
 
1. นางสาวพรพรรณ  ดุลชาติ
2. นางสาววรรณวิภา  ภูน้ำใส
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอมทอง 1. เด็กหญิงณัฐพร   ดวงจันทา
2. เด็กชายธนะสิทธิ์   ธรรมะรัตน์
3. เด็กชายปริญญา   วิชัยศรี
4. เด็กชายศิริพงศ์   โสภากุล
5. เด็กหญิงสุธิดา   คำโม
 
1. นางหอมสมบัติ  เสตา
2. นางมะลิวัลย์  ลอยคลัง
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กหญิงชุติมา  ขันธะมูล
2. เด็กชายพันธนันท์  ค้าขาย
3. เด็กชายวายุ  อุปถัมภ์
4. เด็กหญิงสุธาสินี  สารีบุตร
 
1. นางสาวอรัญฌญา  รักษาพันธุ์
2. นางพุธทอง  กมลเลิศ
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังโพน 1. นางสาวจุฑามาศ   อันมาก
2. เด็กหญิงฐิดายุ   เจ๊กรักษ์
3. เด็กหญิงภาวิดา   สีภักดี
4. เด็กหญิงวันวิสา   บาริศรี
5. นายโชคชัย   ดรแก
 
1. นายสรายุทธ   เถาว์วันดี
2. นางพันทอง   เถาว์วันดี
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียว 1. นางสาวชลดา  อรรควิทยาคม
2. นายตระกูล  อันละคร
3. เด็กหญิงละอองทิพย์  ภักดีเหลา
4. นายสุรชัย  แพงศรี
5. เด็กชายเจษฎา  จำปาแดง
 
1. นายขวัญชัย  ปัจจัยตา
2. นายสุรพงษ์  ใจกล้า
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยาง 1. เด็กหญิงจิดาภา   ภักดียา
2. เด็กหญิงนภัสสร   เภกอง
3. เด็กหญิงสุชาลินี   รัชรินทร์
4. เด็กหญิงอธิชา   วรรณพฤกช์
5. เด็กหญิงเนตรนภา   แสงบัวท้าว
 
1. นายเอนก  วันท่าค้อ
2. นางสาวชุติกาญจน์  พลศิริ
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวนาคำโนนสมบัติ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์    กันหาชน
2. เด็กชายกฤษฎา   ศรีคาเม
3. เด็กชายกฤษฎา    ทิพย์บุญผล
4. เด็กชายชาคริต    เคียงวงศ์
5. เด็กชายณัฐ  สีขันตี
6. เด็กหญิงปวีณ์นุช   แปลงโฉม
7. เด็กชายปิ่นแก้ว   มะลิซ้อน
8. เด็กชายพงศกร   ศรีสุวอ
9. เด็กชายพงษ์ศิริ   ทองมี
10. เด็กหญิงพรทิพา   สีขันตี
11. เด็กหญิงพัชราภา   ผมนรา
12. เด็กชายภูวนัย   เทียมทัศน์
13. เด็กหญิงวรรณภา  บุญทวี
14. เด็กชายวรวิทย์  มูลจันทา
15. เด็กชายวสันต์  สีขันตี
16. เด็กชายศรัญ   โพธิ์ปัญญา
17. เด็กชายสุราศไกรภพ   แสงบัณฑิต
18. เด็กชายหมายปอง   ศรีสมัย
19. เด็กหญิงอาทิตติยา   ไชยณรงค์
20. เด็กชายไกรวิชญ์  คุณโน
 
1. นางสาวพรนภา   บุราณรมย์
2. นายสุริยา   ชาญไชย
3. นางเกษมศรี  นพเก้า
4. นางสาวเพ็ญพักตร์   ทดลา
5. นางเพ็ญศรี  กองเกิด
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโดน 1. เด็กชายอุดมศักดิ์   สีนายกอง
 
1. นางยุภาวดี    แก้วลี
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงอาริษา    บุรีนอก
 
1. นายนรธิป  ศรีเคน
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยาง 1. เด็กชายอัษฎาวุธ   มั่นกุง
 
1. นางเนาวรัตน์   สมกลาง
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคู(หนองคูวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ธรรมวงค์
2. เด็กชายดรัณพบ   สีไตรเฮือง
 
1. นางขจัด  สีโนเรศน์
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ 1. เด็กหญิงอติกานต์  บุตรโคตร
2. เด็กชายเรืองเดช  ถุงสมบัติ
 
1. นางดวงจันทร์  ปะวรรณจะ
2. นางรำไพ  แสนสุทา
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทันดู่เหนือ 1. นายภควัตน์  เมืองมา
2. เด็กหญิงมินธิตรา  สุวะโกสุม
 
1. นางทัศนีย์  ยืนสุข
2. นางทุมมา  ผลชู
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบอน 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  สาฆ้อง
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ศรีหวัง
3. เด็กหญิงธมลวรรณ  ม่วงเผือก
4. เด็กหญิงธัญญารัตน์  แสนศรี
5. เด็กหญิงนัทธวรรณ  รองศักดิ์
6. เด็กหญิงบุญจิรา  ภูจำปา
7. เด็กหญิงพิมพ์มณี  ปะทำยเตย์
8. เด็กหญิงวรวรรณ  สีชมพู
9. เด็กหญิงสุกัญญา  นูชิต
10. เด็กหญิงอรวรรณ  พาบุ
 
1. นางฐิติณา  สิมารักษ์
2. นายประดิษฐ์  ลำเหลือ
3. นางพิสมัย  เชิดรัมย์
 
53 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองซอน 1. เด็กหญิงจิราภรณ์   อินทร์ศร
2. เด็กหญิงชลิตา   สว่างเวียง
3. เด็กหญิงณัฐธิตา   พันอะนันท์
4. เด็กหญิงนงนภัส  ลัดลงเมือง
5. เด็กหญิงนิภาภรณ์   แสนสด
6. เด็กหญิงนุชดา   ปักเขมะยา
7. เด็กหญิงปนัดดา  หีบแก้ว
8. เด็กหญิงปิยดา   เนื่องเม็ก
9. เด็กหญิงรัตน์ติญา   พลบำรุง
10. เด็กหญิงวรัญญา  สารสวัสดิ์
11. เด็กหญิงวารุณี   อนุนาค
12. เด็กหญิงสุจิรา   โคตรประทุม
13. เด็กหญิงอนัญญา  ไพรสนธ์
14. เด็กหญิงอนิสรา   เนื่องเม็ก
15. เด็กหญิงอภัทร์ศรา   พรมนัส
 
1. นายอรชุน   จันทนมัฏฐะ
2. นางฉวีวรรณ  พันทะชุม
3. นางประไพ   วงค์ผาคุณ
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพน 1. นายกิตติกรณ์   รัตนพลแสน
2. เด็กหญิงชลิตา  คล้ายพวก
3. นายปัญญา  บุญสุวรรณ
4. เด็กหญิงพิยดา  ศรีชาติ
5. เด็กหญิงพิษณาลักษณ์   หีบแก้ว
6. เด็กชายภานุพงษ์   กัมมะรคร
7. นายมงคล  ขานด่อน
8. เด็กชายมานิต  ชิณแสน
9. เด็กชายวิสรุฬห์  ทองดี
10. นายศิลปะชัย   โคทนา
11. เด็กหญิงสาวิตา   ละครศรี
12. เด็กหญิงอรณีย์  ปฐม
13. เด็กหญิงอรอุมา   อุปนันท์
14. เด็กหญิงอารียา   อุปถัมภ์
15. นายเดชาพล   ฟ้าคะนอง
 
1. นายพรสวรรค์  บรรเทา
2. นายสมควร  มีวุฒิ
3. นางเพ็ญลักษณ์  มีวุฒิ
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินแห่เสริมศิลป์ 1. เด็กชายธนาพร   ทองนำ
2. เด็กชายธีรภัทร์   ศิริวันนา
 
1. นายพจนารถ   เวชชบุษกร
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์ 1. นางสาวจันทร์เพ็ญ   สีคุณ
2. นายอรรถสิทธิ์   อุปรัง
 
1. นายเรวัตร   เทียมวงศ์
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนสันติ 1. เด็กหญิงจริยา  มะริด
 
1. นางสุทธิลักษณ์  ไชยมูล
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1. เด็กหญิงศุภิสรา   พลอินทร์
 
1. นายสุภาพ  สีพาฤทธิ์
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสูงวังขอนจิก 1. เด็กหญิงอรัญตา  ศรีอาจ
 
1. นางพลอยพิไล  ลาน้ำเที่ยง
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงสโรชา   พรมรัตน์
 
1. นางนิภารัตน์   จันทเรศ
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 1. เด็กหญิงพัชริดา   วรบุตร
 
1. นางดลนภา   ผาสุข
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง 1. เด็กชายดนัย   ศรีพารา
 
1. นางเพียร   วงค์เจริญ
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1. เด็กหญิงหทัยกาญจน์  อนันเต่า
 
1. นางสาวกนกวรรณ  จันสด
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1. เด็กชายพิษณุ  พิบูลแถว
 
1. นางสาวกนกวรรณ  จันสด
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนกลางนุกูลวิทย์ 1. เด็กหญิงชนิกานต์   วรกิจกำจร
2. เด็กหญิงชลธิชา   ศรีทองนาค
 
1. นางอุบลรัตน์   ศรีอุดม
2. นางจิรภัทร   สีแก้วสิ่ว
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนกลางนุกูลวิทย์ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์   อายุยืน
2. เด็กหญิงชนาพร   วิบูลย์ศิลป์
 
1. นางนุกุล   นาลาดทา
2. นายอดุลย์   กุลาศรี
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนกลางนุกูลวิทย์ 1. เด็กหญิงสุชาดา   แสงประดิษฐ์
2. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์   เสนานันท์
 
1. นางพรรณี   ภูโส
2. นางสุภาวดี   ศรีประวงศ์
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสูงวังขอนจิก 1. เด็กชายวสุธา  สีพัวฮาม
 
1. นายธนาทิตย์  พรมโสภา
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสูงวังขอนจิก 1. เด็กชายณัฏฐกิตต์  บุตรโท
2. เด็กชายธาราธร  อำนวยศักดิ์โสภณ
3. เด็กชายอวิรุทธิ์  พุดหล้า
 
1. นายธนาทิตย์  พรมโสภา
2. นายชำนาญ  พรมบัวภา
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 1. เด็กชายฐาปกร   พิมพล
2. เด็กหญิงนรินทร์พร   จำปาทอง
3. เด็กชายศุภกร  ลอมโฮม
 
1. นางสาวศิรินทรา  พรมแม้น
2. นางสาวเยาวรัตน์  ภักดีเฝือ
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสูงวังขอนจิก 1. เด็กหญิงนิรพร  ภูคลัง
2. เด็กชายวิรกิจ  สีภาบุญ
3. เด็กหญิงศิรินภา  มูลตรี
 
1. นายธนาทิตย์  พรมโสภา
2. นายชำนาญ  พรมบัวภา
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโจดบัวบาน 1. เด็กชายทรงพล  สิงห์ทอง
 
1. นางลำดวน  ไชยพิเดช
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีสุข 1. เด็กหญิงทิพวรรณ   กระจ่างจิตร์
 
1. นางมัณฑนา    อุทโธ
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโจดบัวบาน 1. เด็กหญิงศิรภัสสร  ไชยสีหา
 
1. นางทองม้วน  นารอง
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีสุข 1. เด็กหญิงพัชรีญา   สอนภิรมย์
 
1. นายอภิชาติ    ศิริสม
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังจาน 1. เด็กหญิงจินตนา   แสนสุวรรณ
 
1. นายรัตนกุล   ดุลนีย์
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังโพน 1. เด็กหญิงสุภาพรรณ   อินทะสร้อย
 
1. นางปราณี   เสนะ
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโจดบัวบาน 1. เด็กหญิงจุุฑามาศ  ไชยจันดา
2. เด็กชายทรงพล  สิงห์ทอง
3. เด็กหญิงประภาศิริ  แก้วจันทา
4. เด็กหญิงภิชชรัตน์  แพงคำฮัก
5. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  เผื่อแผ่
6. เด็กหญิงศิรภัสสร  ไชยสีหา
7. เด็กชายอนุชิต  พันธุราศรี
8. เด็กหญิงอินทิรา  นารอง
9. เด็กชายเอกอนันต์  ทิพยมาตร
 
1. นายสินสมุทร  นารอง
2. นายณัฐวุฒิ  ชาสมบัติ
3. นางเกษร  ทะสา
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแฝกโนนสำราญ 1. เด็กชายกริชติกานต์   อานามวัฒน์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ใจขำ
3. เด็กชายทนงศักดิ์  อุปถัมย์
4. เด็กชายธนกร   พลบำรุง
5. เด็กชายธนกฤต  พลบำรุง
6. เด็กชายธนธรณ์   สมสีดา
7. เด็กหญิงนภาพร  ชนะการี
8. เด็กหญิงปัทมาริสา   ชนะการี
9. เด็กหญิงพรรภษา  ชมจุงจัง
10. เด็กหญิงพิมพิกา  ชนะการี
11. เด็กหญิงยมลพร  ดอนเคนจุย
12. เด็กชายวรวุฒิ   พันเทศ
13. เด็กชายวัลลภ    กันแก้ว
14. เด็กชายวิสุทธา   ดอนเคนจุย
15. เด็กชายศุภชัย  ชนะการีย์
16. เด็กหญิงสุพิตรา   บุตรล้านช้าง
17. เด็กชายสุรสิทธิ์  ประทีปโชติ
18. เด็กชายอดิศักดิ์   ธงน้อย
19. เด็กชายอติชาติ   ประสาวะภา
20. เด็กชายเทวฤทธิ์  เหล่าวงษา
 
1. นายนพดล  ทัศนภักดิ์
2. นายธงชัย  เหล่าวงษี
3. นางสาวสุวรรณา  มะลิวัลย์
4. นายชัชวาลย์  รัตนวิเศษ
5. นายศรีสุวรรณ  บรรเทา
6. นายเวียงสัณห์  เวียงนนท์
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแห่บริหารวิทย์ 1. เด็กชายพีระพงษ์   ดวงริวงศ์
 
1. นางประเพียร  ภความนตรี
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง 1. เด็กหญิงนิลาวัลย์  เหล่าทองสาร
 
1. นางเพียร   วงค์เจริญ
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง 1. เด็กชายเจษฎาภรณ์   จันทะเดช
 
1. นางเพียร   วงค์เจริญ
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแห่เหนือ 1. เด็กหญิงนัฐธิดา  สังสิมมา
 
1. นางกุหลาบ  ช่วยศรี
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าพ่อหา 1. เด็กชายวสันต์   พิมพ์หิน
 
1. นายประจักษ์  ดรปัดสา
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังกุง 1. เด็กหญิงฐณิชา   บุญชำนาญ
 
1. นายอมร  ศิริอุเทน
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยกิจ 1. เด็กชายวิชญ์พล  พิมชัย
 
1. นางปอนด์  สังขพัฒน์
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก 1. นางสาวณัฐริกา  นามบุดดี
 
1. นางดวงจันทร์  วงษ์อ่อน
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 82.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าพ่อหา 1. เด็กชายภานุศิลป์   อันทะรินทร์
 
1. นางสาวเนตรนภา   มาลาหอม
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยกิจ 1. เด็กหญิงฐิติมา  พูนทรัพย์
 
1. นางปอนด์  สังขพัฒน์
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกอกหนองผือ 1. เด็กหญิงสุธาทิพย์  ราชวังเมือง
 
1. นางสาวพัชรินทร์  ธรรมจรรยา
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก 1. เด็กชายจิรเมธ  ราธนู
 
1. นางสาวอมรรัตน์  อาจสมัย
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยาง 1. เด็กหญิงสุกัญญา   เหล่าทองสาร
 
1. นางอรอุมา  แสนมี
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไพศาล(ลี้ลอยอุทิศ) 1. เด็กชายสุธาคิน    ศรีเทศ
 
1. นางประทุมทิพย์  พัฒนะ
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแฝกโนนสำราญ 1. เด็กหญิงยมลพร   ดอนเคนจุย
 
1. นางสาวสุวรรณา  มะลิวัลย์
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 89.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไพศาล(ลี้ลอยอุทิศ) 1. เด็กชายกิตติธัช   กองพา
2. เด็กชายกิติชัย   โยทาทูล
3. เด็กหญิงจารุวรรณ    เปียจันทึก
4. เด็กชายจิรพล    ศรีมารักษ์
5. เด็กหญิงจุฑามาศ   ศรีคูณ
6. เด็กชายฉัตรมงคล  ใสปลา
7. นายณรงฤทธิ์   หันสา
8. เด็กหญิงณัชณิชา    โพธิ์สีดา
9. เด็กชายณัชณิชิน   โพธิ์สดา
10. เด็กชายณัฐวุฒิ   เพชรแสน
11. เด็กชายตะวัน   เพียพล
12. เด็กชายทัดพล   อุริพันธุ์
13. เด็กชายธนวิน   ชินดร
14. เด็กชายธนากร    สืบเท้า
15. เด็กชายธัญญวัช   เที่ยงตรง
16. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์   แทนโหมก
17. เด็กชายธีรวิทย์   เตรียมไธสง
18. เด็กชายธีรวุฒิ  สังหมื่นเหม้า
19. เด็กหญิงบัณฑิตา  โยทาทูล
20. เด็กหญิงผักบุ้ง   ศรีเทศ
21. เด็กชายพรหมพิริยะ   เหลียวกลาง
22. เด็กหญิงพิมลดา    คำสาลี
23. เด็กหญิงรวิษา   ศรีเจริญทอง
24. เด็กหญิงวิภาวดี    สั่งหมื่นเม้า
25. เด็กหญิงศิริลักษณ์    ทองคำ
26. เด็กชายสุธาศีน   ศรีเทศ
27. เด็กชายอภิรักษ์    รูปขันธ์
28. เด็กชายอภิสิทธิ์   มาวงษ์
29. เด็กหญิงอริศรา   อินทแสง
30. เด็กหญิงเกวลิน   สุขมล
31. เด็กชายเจษฎา   ใสปลา
 
1. นางประทุมทิพย์  พัฒนะ
2. นางสาวสุภาพ   ฮิลล์
3. นายฉลอง  คำภูเงิน
4. นางบุณฑริกา  ตาละซอน
5. นายสำราญ  พระศรี
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1. เด็กหญิงกนกอร  แสนสุรินทร์
2. เด็กชายกฤษฎา  สิทธิพรมมา
3. เด็กชายกฤษณ์  จินารักษ์
4. เด็กหญิงกวิสรา  ไชยปัดชา
5. เด็กชายกิตติศักดิ์  สุดขัน
6. เด็กชายจตุพร  พรมมา
7. เด็กหญิงฉัตรสุดา  แย้มศรี
8. เด็กหญิงชลธิชา  สายธนู
9. เด็กชายชลสิทธิ์  ศักดาคำ
10. เด็กชายทศพร  ศรีอาจ
11. เด็กชายธนากร  ภูคำ
12. เด็กชายธรรมนิตย์  ธรรมะ
13. เด็กหญิงธันยพร  โรมสมบุตร
14. เด็กหญิงนริศรา  ทาสิงห์
15. เด็กหญิงนฤมล  แสนสุรินทร์
16. เด็กชายนิรันดร  วัฒนานิติกุล
17. เด็กชายบูรพา  สาชิน
18. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ไวสาหลง
19. เด็กหญิงปิยะฉัตร  สีเทา
20. เด็กหญิงปิยะธิดา  บุญอุ้ม
21. เด็กหญิงพัชรินทร์  ตะโก
22. เด็กหญิงพิณลดา  จุลพันธ์
23. เด็กชายพีระพงศ์  บึงกรด
24. เด็กชายยศกร  ทุมทุมา
25. เด็กชายยุทธพล  ชาวเหนือ
26. เด็กชายรัตนพล  พันทอง
27. เด็กหญิงลินลิณี  ชินสุทธิ์
28. เด็กชายวิวัฒน์  ภูปา
29. เด็กชายศรัณย์ภัทร  พันตะคุ
30. เด็กชายศรายุทธ  เที่ยงทำ
31. เด็กหญิงศรุตา  ทองขำ
32. เด็กหญิงศศินิภา  พิมพ์เสน
33. เด็กหญิงศิวนารถ  บึงกรด
34. เด็กหญิงสุนิษา  ทุมลา
35. เด็กหญิงสุพรรณณิภา  แซ่โง้ว
36. เด็กหญิงอภิญญา  สมสีแก้ว
37. เด็กหญิงอรณิชา  ศรีชัยปัญหา
38. เด็กหญิงอังชุมา  บัวเผื่อน
39. เด็กหญิงอาภัสรา  อักษร
40. เด็กหญิงโสภิกดา  ชาวเหนือ
 
1. นางนวลอนงค์  แสงดาว
2. นางศิริลักษณ์  ฟูจิชิโร่
3. นายศุภกิจ  บุตรวงศ์
4. นางบุญเย็น  ศักดาคำ
5. นายวสันต์  นันทะเสน
6. นางชลิศา  พานคง
7. นางนิยดา  ไชยนิคม
8. นายลือชัย  เจนการ
 
97 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1. เด็กหญิงกัญญามาศ   แสงสว่าง
2. เด็กชายฉัตรมงคล   ศรีษะโคตร
3. เด็กหญิงธาราทิพย์   ครุฑยัง
4. เด็กชายนรากร   วงศ์โคกสูง
5. เด็กชายประกาสิทธิ์   ดวงแสนกุล
6. เด็กหญิงปิยนันท์    กัลยา
7. เด็กชายวันมงคล   ดวงทองมา
8. เด็กหญิงสุทธิวรรณ   หนันคำ
9. เด็กหญิงแสงดาว   กุลทนทัด
 
1. นางนฤมล  รัตนแสง
2. นางสาวศิริวรรณ  บุรีขันธ์
 
98 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1. เด็กหญิงกมลรัตน์   ไมตรีแพน
2. เด็กหญิงจรัสพรรณ   รุจีรเวทย์
3. เด็กหญิงธิติมา   ศรีกะชา
4. เด็กหญิงพิชญาภัค   ศรีมูลเขียว
5. เด็กหญิงศิริวรรณ   ตรุษเกษ
6. เด็กหญิงเปรมฤทัย   กองสมบัติ
 
1. นางนฤมล  รัตนแสง
2. นางสาวศิริวรรณ  บุรีขันธ์
 
99 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียว 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  โมรินทร
2. นางสาวกุลวราภรณ์  ชุมอะภัย
3. เด็กหญิงธิดา  วิชัยวงษ์
4. เด็กหญิงนริศรา  แสงทะมาตร
5. เด็กหญิงบงกช  บุญเพ็ง
6. เด็กหญิงมัณชิมา  โทจันทร์
7. เด็กหญิงรัตศิภา  กุลเพชร
8. เด็กหญิงสุมาลี  สายแสน
 
1. นางทัศนีย์  บุยเรืองวัฒน์
2. นางศิริเนตร  ศิริเดช
3. นางสาวสีดาจันทร์  เหล่าคะเณย์
4. นางจันทิมา  โพธิ์ชัยแสน
 
100 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1. เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์   งามเมืองปักษ์
2. เด็กหญิงน้ำหวาน   โอนสันเทียะ
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์  คุณทะวงษ์
4. เด็กหญิงพิชญาภรณ์   เสนาพร
5. เด็กหญิงพิรดา   มุลตระกร
6. เด็กหญิงเบญจมาศ   พาวิเศษ
 
1. นางนฤมล   รัตนแสง
2. นางรัชนี  ไมตรีแพน
 
101 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพน 1. เด็กหญิงชมพูนุช   ชารี
2. เด็กหญิงดวงหทัย   วงกระนวน
3. นางสาวทัศวรรณ  อุปนันท์
4. นางสาวธันยาภรณ์   พรมน้อย
5. เด็กหญิงยุธิดา   วงค์คำ
6. นางสาวรัตนาภรณ์  อุปนันท์
7. เด็กหญิงวริชรา   เอกสะพัง
8. นางสาวสกาวรัตน์   หนูละหาน
9. เด็กหญิงอรัญญา   โคทนา
10. เด็กหญิงอังคณา  หงหิน
 
1. นางเพ็ญลักษณ์  มีวุฒิ
2. นางชัชนีย์  ธงกลาง
3. นายสมควร  มีวุฒิ
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 17(บ้านมะโม) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สายเมือง
2. เด็กหญิงกัญญาวีย์   คำนวณ
3. เด็กหญิงกันตินันท์   สะท้อนเมือง
4. เด็กหญิงชลนิชา   แสงหิม
5. เด็กหญิงฐิติมา   สีฤทธิ์
6. เด็กหญิงธีรดา   โคตรพรหม
7. เด็กหญิงนัทรี   เรื่องลือ
8. เด็กหญิงปริยากร   สร้อยคำ
9. เด็กหญิงพรรณวสา   ทาบทา
10. เด็กหญิงรัตติกาล  รัชสี
11. เด็กหญิงวชิรญาณ์  ประทุมผล
12. เด็กหญิงวราภรณ์   นพวงษ์
13. เด็กหญิงศิวรัตน์   ประเศรษโฐ
14. เด็กหญิงสุจิตตรา   ผิวผ่อง
15. เด็กหญิงอภัสสรา    รัตนพร
16. เด็กหญิงอรพรรณ   ภูทองเงิน
 
1. นายสุธน   หีบแก้ว
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสูงวังขอนจิก 1. เด็กหญิงปนัดดา  มีบุญเปี่ยม
2. เด็กชายพิษณุ  แดนอุดร
3. เด็กชายรัติพงษ์  ภาพยนตร์
4. เด็กหญิงสุชาวดี  สีสมัย
5. เด็กชายอภิรัตน์  ขวัญกลาง
 
1. นายธนาทิตย์  พรมโสภา
2. นายชำนาญ  พรมบัวภา
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคุยโพธิ์ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  เนตรบรรจง
2. เด็กหญิงอินทิรา  พวงพี
 
1. นายปรีชา  พิษพานศิริวัฒนา
2. นางสาวยุวธิดา  พลสง
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังโพน 1. เด็กชายวิษณุภรณ์   อันเบ้า
 
1. นางทิวาพร   ชูศรี
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคลองหัวขัว 1. เด็กหญิงวณิตตา  สุดาเดช
 
1. นางนิธิพร  โกสินันท์
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1. เด็กหญิงณัฐวดี  ภูมิพัฒน์
 
1. นางสาวละอองดาว  พาระแพน
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยาง 1. เด็กชายพิพัฒน์   เดชยศดี
 
1. นางยุวดี  นูวบุตร
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าหนองแคน 1. เด็กหญิงอรปรียา  ตะศรีนวน
 
1. นางสาวเรณู  รัตนทิพย์
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ 1. เด็กหญิงรุธิรา  ฮาตระวัง
 
1. นายอัมพร  อมรพันธุ์
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1. เด็กหญิงกชกร   แสงสุดตา
 
1. นางเกษณีพร   สีแข่ไตร
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจานโนนสูง 1. เด็กหญิงสุพัตรา  วิชาผา
 
1. นางจรัสศรี  พาเทพ
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1. เด็กหญิงธีรดา   ไชยศึก
 
1. นายอุทัย  ศิริบำรุง
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกอกหนองผือ 1. เด็กชายพนมกร  ขันแก้ว
 
1. นางสาวพัชรินทร์  ธรรมจรรยา
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงยืน 1. เด็กหญิงชลิตา  เพชรชรินพันธ์
2. เด็กหญิงนาตาลี  อินทสิงห์
3. เด็กหญิงพริดา  บุตรวงศ์
4. เด็กหญิงสุวรรณี  ศิริบุตรวงศ์
5. เด็กหญิงอาทิตยา  แก้ววันทา
 
1. นายพิชิต  ชินกร
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจานโนนสูง 1. เด็กหญิงพรประภา  พันเดช
 
1. นางดวงตา  ศรีคุณแสน
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจานโนนสูง 1. เด็กหญิงพวัสวรรณ  อุรุชิฮารา
 
1. นางดวงตา  ศรีคุณแสน
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกอกหนองผือ 1. นางสาวประภัสรา  ไชยทุม
2. นางสาวศิริลักษณ์  เถื่อนมั่น
 
1. นางสาวพัชรินทร์  ธรรมจรรยา
2. นายภัทรพงษ์  เกษเสโร
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบะหลวงหนองแวง 1. เด็กหญิงทานตะวัน   ปานยืน
2. เด็กหญิงสาวิตรี   ภูผาณี
 
1. นางสาวจันทิรา   ครองยศ
2. นางจิรภา   คุณแสง
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 1. เด็กชายจิรายุ  ใบเหลือง
2. เด็กชายชัยรัตน์  แสนศรี
3. เด็กชายชุมพร  ชาดง
4. เด็กชายมงคล  แซ่พ่าน
5. เด็กชายศุภโชค  บุษบง
6. เด็กชายอภิสิทธิ์  ตีนา
 
1. นายสิงหา  งามศิลป์
2. นายนรธิป  ศรีเคน
3. นายจีระศักดิ์  บริสุทธิ์
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแบก(แบกสมบูรณ์วิทย์) 1. เด็กชายชัชพร  วรรณอุดร
2. เด็กหญิงธิติมา  ศรีคุณชัย
3. เด็กหญิงปัญจารัตน์  แสงตารัตน์
4. เด็กชายภูริภัทร  สุ่นสุข
5. เด็กหญิงสิรินภา  แสงมุงคุณ
6. เด็กหญิงอออุมา  เสนาธรรม
 
1. นายอาานนท์  ไสยโสภณ
2. นายวรสิทธิ์  จันทราชัย
3. นายบุญคง  ศรีโคตรจันทร์
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากร 1. เด็กชายชาตรี  ภูมิโยชน์
2. เด็กชายชิษณุพล  ดีสวนโคก
3. เด็กชายธนพนธ์  ชาตะบุตร
4. เด็กชายธนพล  นามวรรณ
5. เด็กชายธีรพงษ์  ถาแสง
6. เด็กชายวุฒิพงษ์  โททำ
7. เด็กชายสุวัฒน์  หัสพิมพ์
8. เด็กชายอดิเรก  ศรีภักดี
 
1. นายกิจภูมิ  บุญอบ
2. นายสุเมฆ  ละมุลตรี
3. นายเสถียร  ทองดี
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองซอน 1. เด็กหญิงจนิสตา  เนื่องแก้ว
2. เด็กชายณัฐภูมิ   สีรัฐบาล
3. เด็กหญิงนริศรา   อนุนาค
4. เด็กหญิงพรนภา   จันโสดา
5. เด็กหญิงพัชราภรณ์  โคคำ
6. เด็กหญิงรสสุคนธ์  หม่อมสระ
7. เด็กหญิงวันวิสา   โคคำ
8. เด็กชายสันติพงษ์  พานโคกสูง
 
1. นายชัยยงค์  หีบแก้ว
2. นางสายหยุด  ศรีจันทร์ชัย
3. นางอุลัยวรรณ  กงเพชร
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปลาเดิดปลาปัดสำโรง 1. เด็กหญิงกัลยาณี  วรรณแสง
2. เด็กหญิงธันยพร    ทัพสุริย์
3. เด็กหญิงนริศรา   บรรเทา
4. เด็กหญิงปภาวีร์   เศษวงศ์
5. เด็กหญิงปัทมาภรณ์   ดีโยธา
6. เด็กหญิงมินธิตรา    สีดามาตร
7. เด็กหญิงรัชนีกร   ถมภิรมย์
8. เด็กหญิงลดา    ยอดโพธิ์ศรี
 
1. นางสิธิกิติ์  จันสามารถ
2. นายกฤษฎา  หรัญรัตน์
3. นายวิเชียร  วงษ์โต
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองซอน 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา   นิลนนท์
2. เด็กหญิงปรียานันท์   คำนวณ
3. เด็กหญิงมณฑกานต์  ฤกษ์อุดม
4. เด็กหญิงสุพัตรา   ศรีกระทุ่ม
5. เด็กหญิงอมรรัตน์  จันทร์อินทร์
 
1. นางสายหยุด  ศรีจันทร์ชัย
2. นางอุลัยวรรณ  กงเพชร
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนสันติ 1. เด็กหญิงกฤตพร   แสนบุตร
2. เด็กหญิงนันทิดา   สารสวัสดิ์
3. เด็กหญิงศศิรดา   ดอนพันเมือง
 
1. นางจีรนันท์  หารสุโพธิ์
2. นางละมัย  ศรีจันทร์ไชย
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน 1. เด็กหญิงศุภลักษณ์  ดรแสนปราบ
2. เด็กชายสุระการ   ชาวป่า
3. เด็กหญิงสุรีรัตน์   ไตรยขันธ์
 
1. นางยอดขวัญ   ไวบรรเทา
2. นางพิมลพรรณ   แสนวัง
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1. เด็กหญิงฐิตาพร   อุดทาทอง
2. เด็กหญิงปานตะวัน    สีคุณเมือง
3. เด็กหญิงศรันภัทร  สีจันหล้า
 
1. นายณพรัช  สมมุติรัมย์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงภารดี  พลอินทร์
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังโพน 1. เด็กหญิงกมลวรรณ   บุญวัฒน์
2. เด็กหญิงปวีณา   ศรีคำ
3. เด็กหญิงสุจิตรา   สีมะโฮงนาม
 
1. นางปราณี   เสนะ
2. นางอำพร  สมคำ
 
130 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชื่นชม 1. เด็กชายสิทธิโชค  แปชน
 
1. นายภูมินทร์  ด้วยสีดำ
 
131 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงยืน 1. เด็กชายอำนาจ  สวนเส
 
1. นายเสรีภาพ  กงเพชร
 
132 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง 1. เด็กชายรัชชานนท์  แสนหลา
 
1. นายทวีศักดิ์  สุพรรณฝ่าย
 
133 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงยืน 1. เด็กชายอภิชาติ  รัตนทิพย์
 
1. นายเสรีภาพ  กงเพชร
 
134 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา 1. เด็กชายภูวดล  คูณสาสัญ
 
1. นายเฉลียว  โคทนา
 
135 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา 1. เด็กชายมนตรี  เดชสา
 
1. นายเฉลียว  โคทนา
 
136 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง 1. เด็กชายจิระวัฒน์  เถื่อนฤาชัย
 
1. นางถนอมจิต  นูวบุตร
 
137 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงยืน 1. เด็กชายณัฐนนท์  พรมสมบัติ
 
1. นายเสรีภาพ  กงเพชร
 
138 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ 1. นายกฤษตินัย  นุยเมิน
2. เด็กหญิงกาญจนา  เถื่อนแสง
3. เด็กหญิงกุลนัส  คำฝอย
4. เด็กหญิงขนิษฐา  มาวงแหวน
5. เด็กชายจตุพล  ดรจ้ำ
6. เด็กหญิงจิราพรรณ  ดวงทานิล
7. เด็กหญิงฉัตรธิดา  สอนอับ
8. เด็กหญิงทวินันท์  ไชยหมื่อ
9. นายธนากร  วงษ์ลุนลา
10. นายนครินทร์  เทพวงษา
11. เด็กหญิงนภัสสร  ดอนยศ
12. นางสาวปวันรัตน์  คำด้วง
13. นายปัตตานี  อินทมะโน
14. เด็กหญิงพรรภษา  ศรีหาบัตร
15. นางสาวพุธษชา  จันทะปะทัด
16. เด็กหญิงวชิราภรณ์  คำบุรี
17. นางสาววรุณี  เที่ยงที
18. เด็กชายวรเทพ  วรรณวิโรฒ
19. นายวัชชัย  เสมเหลา
20. เด็กชายวีระยุทธ  เผ่าหอม
21. นายอดิศักดิ์  ดรบุราณ
22. เด็กชายอภิรักษ์  โพธิ์อุดม
23. เด็กหญิงอรปรียา  เจาจารึก
24. เด็กหญิงอรอนงค์  ระยับศรี
25. เด็กหญิงอังคณา  บุญประวัติ
26. เด็กหญิงอัยรดา  บุตรจันทร์
27. เด็กหญิงอินทิรา  เกิดบ้านเป้า
28. นางสาวเจนจิรา  ดอนแก่น
29. นายเทวราช  เหล่าอ่อน
30. เด็กหญิงเพียงทอง  มาติยา
 
1. นายสมชัย  พาโนมัย
2. นายประกร  เจริญไวย์
3. นายเรืองศิลป์  ทองขันธ์
4. นางสาวเปรมฤดี  สุพรรณฝ่าย
5. นางสุมานา  พาโนมัย
6. นางวาสนา  เจริญไวย์
7. นางปฏิญญา  จรนามล
 
139 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1. เด็กชายกรนัย  ชินกร
2. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  สีกงพลี
3. เด็กชายกฤษกร  ทุมวัน
4. เด็กหญิงจาณิตา  ศรีอรรคจันทร์
5. เด็กชายชนาธิป   ศรีอินทร์
6. เด็กหญิงชมพูนิกข์  เถื่อนนาดี
7. เด็กหญิงชารีรัตน์  ชิงหล้า
8. เด็กชายณัฐพัชร  กันยาวงค์
9. เด็กชายถิรวุิฒิ  แฝงจันดา
10. เด็กชายทีปกร   ใจอ่อน
11. เด็กชายนรบดี   นามมงคล
12. เด็กหญิงปิยธิดา  แก่นชัยภูมิ
13. เด็กชายพิชยพล  สาครขันธ์
14. เด็กหญิงพิณ  ปัดทุม
15. เด็กหญิงพิมลพรรณ  บุระคำ
16. เด็กหญิงพุทธรักษา  อุ่นดา
17. เด็กชายราชันย์  ศรีทะลัง
18. เด็กชายวทัญญู  ดวงจันทร์คำ
19. เด็กหญิงวรรณพร  โพธิ์ชัยทอง
20. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  ไชยอินทร์
21. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  จูปรางค์
22. เด็กหญิงศิรินดา  อุ่นช่วง
23. เด็กชายศิวดล   สุพรรณฝ่าย
24. เด็กหญิงสุธิดา  จิณนารักษ์
25. เด็กหญิงอาธิตยา  ทองใหม่
26. เด็กหญิงเกวลิน  ยอดศิริ
27. เด็กชายเดชาวัตร   สอนจันทร์
28. เด็กหญิงเมธิตา  สาระไชย
29. เด็กชายเอกสิทธิ์   สัสสะวีระ
30. เด็กหญิงโสภิตนภา  ภูดินทราย
 
1. นางสุวพีร์  วงษ์ปัญญา
2. นางนัจภัค  อนุฤทธิ์
3. นายณัฐพล  มนัสไธสง
4. นางอุไรวรรณ   นาเสถียร
5. นางฤดีพิมล    ช่ำชอง
6. นางวิลาวัลย์   ขันศิลา
7. นายวีระ  หล้าเพชร
 
140 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน 1. เด็กหญิงวราภรณ์   สอนวงศ์
2. เด็กหญิงเกวลิน   ศิริหลวง
 
1. นายนฤมิตร   ลาบุญ
2. นายบรรเจิด   กองเกิด
 
141 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1. เด็กหญิงกัลยดา    สีฟุยเดช
2. เด็กชายราชานนท์   ดวงเพียอ้ม
 
1. นายพินิจ   ปรีดากรณ์
2. นางนุชจรีย์   ชื่นนิรันดร์
 
142 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยาง 1. เด็กหญิงขนิษฐา   บางประอินทร์
2. เด็กหญิงวิภาดา   มุงคุณมณี
 
1. นางสาวสุกัญญา   ชินบุตร
2. นายบุรินทร์   เงินมีศรี
 
143 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง 1. เด็กหญิงชดาธร    ภัควา
2. เด็กหญิงชลดา    อยู่รอง
 
1. นางสาววรรณวิภา  ภูน้ำใส
2. นางสมควร  ภูน้ำใส
 
144 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์    ปัญญาวิบูลย์
2. เด็กหญิงอาธิติญา   จันทองพะเนา
 
1. นางนุชจรีย์  ชื่นนิรันดร์
2. นายเรืองฤทธิ์   บำรุงกูล
 
145 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1. เด็กชายณัฐดนัย   ละทัยนิล
2. เด็กชายเอกรินทร์   ชินกร
 
1. นางนุชจรีย์   ชื่นนิรันดร์
2. นายกฤติณ  พันธฺุเสนา
 
146 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว 1. เด็กชายกรกฎ  ชูรัตน์
2. เด็กชายวิรุฬห์  ฤทธิยา
 
1. นางเยาวดี  วุฒิวงษ์
2. นางจารุวรรณ  สงค์คำจันทร์
 
147 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนงิ้ว 1. เด็กหญิงชลิตา  โพธิ์หล้า
2. เด็กหญิงภูมิพนา  แก้วแสนคำ
 
1. นางภัทราวดี  ศรีสารคาม
2. นางสาวสุชาดา  เสาะสมบูรณ์
 
148 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยกิจ 1. นายศุภกร  ดวงก้อม
2. นายสุรัตชนะ  สีหนูปุ้ย
 
1. นายธีรพันธุ์  สังขะทิพย์
2. นายสิทธิพร  เขียวในวัง
 
149 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหอย 1. เด็กชายชวัลวิทย์   แสนแมน
2. เด็กชายเอกรินทร์   พลอยกันหา
 
1. นายบูรณ์ถิ่น   จันเสนา
 
150 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1. เด็กชายณัฐพล   ไชยโวหาร
2. เด็กชายนนทนันท์   ศรีราชคต
3. เด็กชายปริเยศ   สอนเวียง
 
1. นางจีรวรรณ   ปรีดากรณ์
2. นายพินิจ  ปรีดากรณ์
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปลาเดิดปลาปัดสำโรง 1. เด็กชายทนากร   พลยุทธ
2. เด็กชายสุทธิพงษ์   ไชยธิเดช
3. เด็กชายเบญจพล   ขุนน้อย
 
1. นายวิเชียร  วงษ์โต
2. นางสิธิกิติ์  จันสามารถ
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแห่บริหารวิทย์ 1. เด็กชายชินวัตร   สังสีมา
2. เด็กชายพิทยา    เสนาวงศ์
3. เด็กชายมานิต   โพธิ์น้อย
 
1. นายสมัย  เหล่าวงโคตร
2. นางประเพียร  ภความนตรี
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขื่อน(เขื่อนศึกษาคาร) 1. เด็กชายกฤษนัย   ศรีโยธา
2. เด็กชายสหชาติ   แก้วไชยชาติ
3. เด็กชายอภินันท์   ไตรยวิภาค
 
1. นายประเสริฐ  แพงถิ่น
2. นางวันทา  กางมันท์
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง 1. เด็กชายนาวิน   จันทจิต
2. เด็กชายภาคิน   สีสิงห์
3. เด็กชายอนันต์   โงะบุดดา
 
1. นางสาวพรพรรณ  ดุลชาติ
2. นางสมควร  ภูน้ำใส
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงดาราวัลย์   ขันแก้ว
2. เด็กหญิงบังอร   อุปรัง
3. เด็กหญิงพัชรา   เลวะบุตร
4. เด็กหญิงยุวดี   ภูพิงคาร
5. เด็กหญิงรวิพร   จอมคำสิงห์
6. เด็กหญิงรัตนพร   สีคุณ
 
1. นางนิศาชล   ผายบุตร
2. นางสาวจันทร์ดี   แสงห้าว
3. นางราตรี   พานเมือง
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ 1. นางสาวกิติยา  มาวงแหวน
2. เด็กหญิงพิไลวรรณ  ปัดดา
3. นางสาวพุทษชา  จันทะประทัด
4. เด็กหญิงวิชิราภรณ์  ศรีชนะ
5. นางสาววิชุดา  ดอนแก่น
6. นางสาวเจนจิรา  ดอนแก่น
 
1. นางสาวเปรมฤดี  สุพรรณฝ่าย
2. นางสุมานา  พาโนมัย
3. นางจิรวดี  ภูดี
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนงิ้ว 1. เด็กชายภูมพนา  แก้วแสนคำ
2. เด็กหญิงสรัญญา  แสนคำ
3. เด็กหญิงเนตรดาว  แซ่จ๋าว
 
1. นายไตรภพ  อินทุไร
2. นางภัทราวดี  ศรีสารคาม
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น 1. เด็กชายทรงเกียรติ   ชอบแก้วกาง
2. เด็กหญิงธิติมา   ชาติวงษ์
3. เด็กหญิงมณีรัตน์   โคตรหลักคำ
 
1. นางกิ่งกาญจน์  ศรีพลแสน
2. นางสุมาลี  โสครู
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากร 1. เด็กหญิงชลธิชา  กุยชัย
2. เด็กหญิงนรีรัตน์  อินสูงเนิน
3. เด็กหญิงสุกัญญา  อินหนองกุง
 
1. นางปัณรี  อาจศิริ
2. นางสมัคร  สมโสก
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแหน 1. เด็กหญิงนงรัตน์    แทนกลาง
2. เด็กหญิงนันทนา   ตอบผา
3. เด็กหญิงรติยา   สิมพรม
 
1. นางสุพัตรา   มุกดา
2. นางสาวขวัญใจ   แก้วไชย
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสูง 1. เด็กหญิงจริญภรณ์  ศรีขุย
2. เด็กหญิงนภเกตน์  ไชยแสนหา
3. เด็กหญิงสิรินาถ  โคคำ
 
1. นางดวงจันทร์  ศรีแสง
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพน 1. นางสาวชมพูนุช  แสนพล
2. นายธีรภัทร  สีโสดา
3. นางสาวรสสุคนธ์  ชฎานิล
 
1. นางเพ็ญลักษณ์  มีวุฒิ
2. นางสาวดาวประกาย  ดวงแสนโว
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแหน 1. เด็กหญิงธรรญ่า   ถิ่นสำอางค์
2. เด็กหญิงปาริชาติ   แสงทวี
3. เด็กหญิงศศิธร    บุษบง
 
1. นางศิริพร   บุษบง
2. นางสุพัตรา  มุกดา
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  วรคุณ
2. เด็กหญิงวรรณภา  ศรีชาทุุม
3. เด็กหญิงสุภาพร  แดงวดี
 
1. นางศรัณยา  ทองแสน
2. นางนันท์นภัส  โทวิชา
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกข่า 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  ทองหล้า
2. เด็กหญิงศศิกานต์  วิชาผา
3. เด็กหญิงอภิญญา  วิชาผา
 
1. นายโกสิทธิ์  ภูครองจิตร
2. นางฉวีวรรณ   จอมทอง
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพน 1. นางสาวจิราภรณ์  ดอนคำเหี่ย
2. นางสาวจิราวรรณ   อุปนันท์
3. นายณัฐวุฒิ   สังคง
 
1. นางชัชนีย์  ธงกลาง
2. นางจินดารัตน์  สุนา
 
167 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1. เด็กหญิงณัฐนันท์   กงไชยา
 
1. นางพงศ์ทอง    อุไรวงศ์
 
168 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแท่นโนนหนองคู 1. เด็กหญิงชลธิชา  สิงห์จันดา
2. เด็กหญิงนริสรา  สีแสง
3. เด็กหญิงวิราภรณ์  แดนวงล้อม
 
1. นางนภา  ธงฤทธิ์
 
169 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน 1. เด็กหญิงธัญวรรณ   สุทธิวรรณ
2. เด็กหญิงริวธาดา   พรนิคม
3. เด็กหญิงอุมารุจี   สมศรี
 
1. นางอุไร   ยอดศิริ
2. นางวีณา   สีสาผา
 
170 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพน 1. เด็กหญิงกวินธิดา  ฤทธิยา
 
1. นางทองพูน  ลาจันทึก
 
171 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังโพน 1. นายศราวุธ   สิทธิวงศ์
 
1. นางสาวสุวรรณา   ไชยนาค
 
172 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสกกาว 1. เด็กชายรัชชานนท์  วันสีแก้ว
 
1. นางสุภาพร  ดำนุ่น
 
173 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแหน 1. เด็กหญิงศิริวรรณ   พาแกดำ
 
1. นางสุพัตรา  มุกดา
 
174 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 1. เด็กชายกฤษฎา    ภูคลัง
 
1. นางสาวธณัฐดา    อันมาก
 
175 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงสหคามวิทย์ 1. เด็กหญิงสุพัตรา   แซ่เตีย
 
1. นางฐิติมา  บุญนารักษ์
 
176 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองซอน 1. เด็กหญิงพรทิพย์  เนื่องแก้ว
 
1. นางสายหยุด  ศรีจันทร์ชัย
 
177 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือ 1. เด็กหญิงศิริกัญญา  เดชภูเขียว
 
1. นางเปรมปรีด์  เวียงนนท์
 
178 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน 1. เด็กหญิงทับทิม   สีทะ
2. เด็กหญิงธิดารัตน์   นิจรมย์
3. เด็กชายภานุศรณ์   ถุงสมบัติ
 
1. นางยอดขวัญ  ไวบรรเทา
2. นางพิมลพรรณ  แสนวัง
 
179 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน 1. เด็กชายกวีวุฒิ   สีเมืองแพน
2. เด็กชายณัฐพงษ์   มูลประดี
3. เด็กชายอภิสิทธิ์   คำหงษา
 
1. นางยอดขวัญ  ไวบรรเทา
2. นางพิมลพรรณ  แสนวัง
 
180 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน 1. เด็กหญิงนรินยา   ชินสุทธิ
2. เด็กชายเดชพล  สมสาย
 
1. นางศิริพร  ทองภู
2. นายนฤมิตร  ลาบุญ
 
181 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจานโนนสูง 1. เด็กชายธนาธร  เหง่าทอง
2. เด็กหญิงสุนิตา  ศักดิ์พงษ์
 
1. นางจุฬาพัฒน์  พิมพ์ภู
2. นายวิทยา  จอมทอง
 
182 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจานโนนสูง 1. เด็กหญิงปนัดดา  บำรุง
2. เด็กชายวันชนะ  จอมทอง
 
1. นางรััชนี  กองสำลี
2. นางทองม้วน  ดิลกชญานนท์
 
183 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแหน 1. เด็กชายนวพล   สมภา
2. เด็กหญิงนาถลดา    กันพล
 
1. นางศิริพร  บุษบง
2. นางสาวพิมย์พา   กินนารี
 
184 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 1. เด็กหญิงจิรวิภา   หมื่นเดช
 
1. นางดลนภา  ผาสุข
 
185 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสัง 1. เด็กชายปฏิพัทธ์  สุพรรณฝ่าย
 
1. นางลำดวน  ภิรมย์รักษ์
 
186 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแบก(แบกสมบูรณ์วิทย์) 1. เด็กหญิงกนกอร  แสนแก้ว
 
1. นางสาวโศธิดา  จันทร์ดวง
 
187 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังกุง 1. เด็กหญิงบวรลักษณ์   วาจารีย์
 
1. นายนรภัทร  บัวคำโคตร
 
188 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสกกาว 1. เด็กชายก้องเกียรติ  ศรีโลเกียว
2. เด็กชายธีรพันธ์  เชื้อท้าว
3. เด็กชายนันทวัช  นามวงษา
4. เด็กชายภราดร  ศรีคำบ่อ
5. เด็กชายภูริพัฒน์  มงคุณคำขาว
6. เด็กชายอณวัฒน์  ภูดวงดาษ
7. เด็กชายอภิสิทธิ์  สุวรรณ์บุตร์
 
1. นายอนิรุธ  ศรีบาล
2. นายกิตติพงษ์  คำสา
3. นายชัยวุฒิ  อันทะแสง
 
189 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยกิจ 1. เด็กหญิงชายดา  โสนิราช
 
1. นางดวงเนตร   อรัญทอง
 
190 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสูงวังขอนจิก 1. เด็กชายจีระศักดิ์  สุวรรณลา
 
1. นายชัยณรงค์  สีสุวอ
 
191 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงสหคามวิทย์ 1. เด็กหญิงสุพัตรา  แซ่เตีย
 
1. นางฐิติมา  บุญนารักษ์
 
192 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว 1. เด็กชายศักดิ์ดา  ชาสำโรง
 
1. นางสาวอัจฉราภรณ์  ศรีหวัง
 
193 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังโพน 1. เด็กหญิงอัญชลี  ศรีสมสอน
 
1. นางสุวรรณา  ไชยนาค
 
194 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแหน 1. เด็กหญิงจิราวรรณ   พันมาต
2. เด็กหญิงภัชรา   แสงทวี
3. เด็กหญิงภัทรานุช   แสงทวี
 
1. นางสาวขวัญใจ   แก้วไชย
2. นางชวนพิศ   เมืองจันทร์
 
195 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ์ 1. เด็กชายนรินทร์  ป้องหลง
2. เด็กชายเกรียงไกร  อินบุญญา
3. เด็กชายไกรศร  เหล่าวงโคตร
 
1. นางสาวกิ่งแก้ว  เนื่องวรรณะ
2. นางอุทามาตร์  กรุงภูเวช
 
196 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบอน 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  เที่ยงดี
2. เด็กชายนุชานนท์  ทวยดี
3. เด็กชายพัชรพล  ผดุงเวียง
 
1. นายประหยัด  แกมขุนทด
2. นางศิริญา  อ้มสมเสพย์
 
197 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแหน 1. เด็กชายจารุวัฒน์   เชิดโกทา
2. เด็กชายภานุเดช  รักษาบุญ
3. เด็กชายภูริภัทร   โยธาทูน
 
1. นางสุพัตรา   มุกดา
2. นางศิริพร   บุษบง
 
198 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคุยโพธิ์ 1. เด็กชายจิรวุฒิ   ช่วยสงค์
2. เด็กหญิงพัชราพร   สมม่วงไทย
3. เด็กหญิงอมร   รวมเมือง
 
1. นางศุภรัตน์   แก้วไชย
2. นางทิวาพร   ไชยลิ้นฟ้า
 
199 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยาง 1. เด็กหญิงกฤษณภา  วรรณภักดิ์
2. เด็กชายณัฐพงษ์   สุบรรทม
 
1. นายทนงศักดิ์   ด้านวังขวา
2. นางยุวดี   นูวบุตร
 
200 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงสวนกล้วย 1. เด็กชายนพรัตน์  ส่งเสริม
2. เด็กชายภานุวิชญ์  สนธิสุข
 
1. นางสาวศุภพร  ดวงจันทร์โชติ
2. นางสาวอรพิน  ศรีทัด
 
201 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสกคลอง 1. เด็กชายชัชวาล  คำสา
2. เด็กชายธีรัช  ตินนัง
3. เด็กชายพัชรพงษ์  ทิพพิชัย
 
1. นายมนไท  ธูปกระโทก
2. นางสาวกฤษฎาภรณ์  เชิดรัมย์
 
202 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง 1. เด็กหญิงฉวีวรรณ   แตงมิ่ง
2. เด็กหญิงนิภาภรณ์   วงค์ชมภู
3. เด็กหญิงอภิญญา   วันสา
 
1. นางสาววรรณวิภา  ภูน้ำใส
2. นางสมควร  ภูน้ำใส