หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ระหว่าง วันที่ 13-14 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางสาววรัญญา เศรษฐาวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านท่าลาด กรรมการฝ่ายดำเนินงาน
2 นางสาวประไพรพร สาวะรก ครูโรงเรียนบ้านหนองลุมพุก กรรมการฝ่ายดำเนินงาน
3 นายยุทธนา คำทะเนตร ครูโรงเรียนบ้านนามะเฟือง กรรมการฝ่ายดำเนินงาน
4 นางยุพาพรรณ จันทร์ศรี ครูโรงเรียนบ้านนามะเฟือง กรรมการฝ่ายดำเนินงาน
5 นายมนตรี พลแพงขวา ครูโรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง" กรรมการฝ่ายดำเนินงาน
6 นางปิยภรณ์ พลแพงขวา ครูโรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง กรรมการฝ่ายดำเนินงาน
7 นางกัญจนพร ป้องพรมมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการฝ่ายดำเนินงาน
8 นางสาวจีรนันท์ บุตรคำโชติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการฝ่ายดำเนินงาน
9 นายชูชาติ พุทธลา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรรมการฝ่ายดำเนินงาน
10 นายธวัชชัย อินทร ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการฝ่ายดำเนินงาน
11 นางสาวปิยะพร ประภูชะกา ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายดำเนินงาน
12 นายคุ้มชัย เลขาโชค ครูโรงเรียนบ้านหนองอุ กรรมการฝ่ายดำเนินงาน
13 นายสัมฤทธิ์ เหลาเพ็ง ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายดำเนินงาน
14 นายอำนาจ ดอกบัว ครูโรงเรียนบ้านสร้างเสี่ยน กรรมการฝ่ายดำเนินงาน
15 นายบุญช่วย ปู่หลุ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยทราย กรรมการฝ่ายดำเนินงาน
16 นายวัลลภ หลาบหนองแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสงห์เคราะห์วิทยา กรรมการฝ่ายดำเนินงาน
17 นายสมพงษ์ พุกหน้า ครูโรงเรียนหนองบัววิทยายน กรรมการฝ่ายดำเนินงาน
18 นางภัทนาพร เหล่าคนค้า ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายดำเนินงาน
19 นางสาวมัลลิกา คุณรักษ์ ครูธุรการโรงเรียนหนองบัววิทยายน กรรมการฝ่ายดำเนินงาน
20 นางสาววชิราภรณ์ พรหมกรุง ครูธุรการ โรงเรียนบ้านถิ่น กรรมการฝ่ายดำเนินงาน
21 นางสาววันเพ็ญ หลาบหนองแสง ครูธุรการ โรงเรียนบ้านโสกก้านเหลือง กรรมการฝ่ายดำเนินงาน
22 นางสาวดารณี นุชิต ครูธุรการ โรงเรียนบ้านค้อ กรรมการฝ่ายดำเนินงาน
23 นางภัทรี จันทองอ่อน ครูธุรการ โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 3 กรรมการฝ่ายดำเนินงาน
24 นางสาวมิวดี ศรีราช ครูธุรการ โรงเรียนบ้านท่าศิลา กรรมการฝ่ายดำเนินงาน
25 นายกรภัทร์ ทาน้อย พนักงานราชการ โรงเรียนหนองปิงบุ่งบกวิทยา กรรมการฝ่ายดำเนินงาน
26 นายภาคภูมิ ศรีชนะ ครูธุรการ โรงเรียนบ้านหนองแวง กรรมการฝ่ายดำเนินงาน
27 นางสาวอลิศิรา ณ นคร ครูธุรการ โรงเรียนห้วยข่าโนนสมบูรณ์ กรรมการฝ่ายดำเนินงาน
28 นางสาววลี สงวนศิลป์ ครูธุรการ โรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่ กรรมการฝ่ายดำเนินงาน
29 นางสางอนงค์ลักษณ์ สมดี ครูธุรการ โรงเรียนบ้านโนนเมือง กรรมการฝ่ายดำเนินงาน
30 นางสาวสุกัญญา สุภะดี ครูธุรการ โรงเรียนโนนสังวิทยาสรรค์ กรรมการฝ่ายดำเนินงาน
31 นางสาวจุฑาสินี ปะโคถานัง ครูธุรการโรงเรียนบ้านบกโนนเรียง กรรมการฝ่ายดำเนินงาน
32 นางสาวพัชราภรณ์ สุกขันต์ พนักงานราชการ โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ กรรมการฝ่ายดำเนินงาน
33 นางสาวจารุวรรณ แวววงศ์ ครูโรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ กรรมการฝ่ายดำเนินงาน
34 นางสาวบุษบา คำขวา ครูโรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ กรรมการฝ่ายดำเนินงาน
35 นางสาวนัทธมน อินทรคำดี ครูธุรการโรงเรียนบ้านตำแย กรรมการฝ่ายดำเนินงาน
36 นายกมล แข้นา ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายดำเนินงาน
37 นายอุทัย เมืองคุณ ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายดำเนินงาน
38 นายธำมรงค์ ไกรรัตน์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายดำเนินงาน
39 นางสาวอัมรา เวียงแสง ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายดำเนินงาน
40 นายพรชัย จันทะคุณ ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายดำเนินงาน
41 นางพจนี เหล็กกล้า ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายดำเนินงาน
42 นางวงษ์จันทร์ จันทร์ชมพู ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายดำเนินงาน
43 นางสุลัคณา เสาวรส ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายดำเนินงาน
44 นางปิยฉัตร์ ใจเอื้อ ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายดำเนินงาน
45 นางสาวปรัชญาพร บุญเรือง ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายดำเนินงาน
46 นางบัวประกายแก้ว มาร์ติน ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายดำเนินงาน
47 นางสาวมะลิวรรณ สุขใจ ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายดำเนินงาน
48 นางสาวเกดสินี พลบูรณ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายดำเนินงาน
49 นายณัฐพงษ์ ฉลาดแย้ม ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายดำเนินงาน
50 นายฤตธวัส พินิจนึก ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายดำเนินงาน
51 นายพงษ์ศักดิ์ บึงมุม ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายดำเนินงาน
52 นายคำตา อ้วนสาเล ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายดำเนินงาน
53 นายสงัด วงษา ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายดำเนินงาน
54 นายกมล แข้นา ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายดำเนินงาน
55 นายอุทัย เมืองคุณ ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายดำเนินงาน
56 นายธำมรงค์ ไกรรัตน์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายดำเนินงาน
57 นางสาวอัมรา เวียงแสง ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายดำเนินงาน
58 นายพงษ์ศักดิ์ บึงมุม ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายดำเนินงาน
59 นายพรชัย จันทะคุณ ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายดำเนินงาน
60 นางพจนี เหล็กกล้า ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายดำเนินงาน
61 นางวงษ์จันทร์ จันทร์ชมพู ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายดำเนินงาน
62 นางสุลัคณา เสาวรส ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายดำเนินงาน
63 นางปิยฉัตร์ ใจเอื้อ ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายดำเนินงาน
64 นางสาวปรัชญาพร บุญเรือง ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายดำเนินงาน
65 นางสาวมะลิวรรณ สุขใจ ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายดำเนินงาน
66 นางสาวเกดสินี พลบูรณ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายดำเนินงาน
67 นายณัฐพงษ์ ฉลาดแย้ม ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายดำเนินงาน
68 นายฤตธวัส พินิจนึก ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายดำเนินงาน
69 นายคำตา อ้วนสาเล ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายดำเนินงาน
70 นายสงัด วงษา ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายดำเนินงาน
71 นางสาววิฬาวัลย์ สงวนศิลป์ ครู ธุรกรโรงเรียนบ้านโนนเสถียร กรรมการฝ่ายดำเนินงาน
72 นางสาวอนงค์ลักษณ์ สมดี ครู ธุรการโรงเรียนบ้านโนนเมือง กรรมการฝ่ายดำเนินงาน
73 นายนิคม โพธิบาย ผอ.โรงเรียนบ้านโนนอุดม กรรมการฝ่ายดำเนินงาน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]