สรุปเหรียญรางวัล สพป. หนองบัวลำภู เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 หนองบัววิทยายน 46 9 9 12 64
2 เมืองใหม่วิทยา 31 9 8 9 48
3 บ้านนามะเฟือง 29 12 4 7 45
4 บ้านโนนงาม 28 8 6 4 42
5 บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง" 26 15 3 3 44
6 ร่มเกล้า 25 9 7 5 41
7 บ้านบกโนนเรียง 25 4 5 9 34
8 บ้านถิ่น 24 10 4 2 38
9 บ้านศรีบุญเรือง 23 10 8 12 41
10 โนนคูณวิทยา 20 6 6 3 32
11 บ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย 19 13 6 1 38
12 บ้านพร้าว 19 3 5 11 27
13 หัวนาศึกษาวิทย์ 18 7 6 1 31
14 อนุบาลสุดา 16 4 3 2 23
15 ดอนปอวิทยา 15 8 9 5 32
16 บ้านหนองลุมพุก 15 5 0 1 20
17 บ้านหนองแวง 15 3 2 5 20
18 พิชญบัณฑิต 15 3 2 2 20
19 บ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา 14 7 5 1 26
20 ทุ่งโปร่งประชาสรรค์ 14 6 5 5 25
21 บ้านนาเลิง 13 6 4 6 23
22 บ้านหนองเหมือดแอ่ 13 4 0 3 17
23 บ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์ 12 10 2 8 24
24 โคกกลางใหม่โพธิ์ทอง 12 9 7 12 28
25 บ้านท่าลาด 12 5 6 3 23
26 บ้านหนองแวงงิ้วตาก 12 2 2 0 16
27 บ้านโคกน้ำเกี้ยง 11 8 2 4 21
28 ฝายหินประชารักษ์ 11 6 3 8 20
29 อนุบาลหนองบัวลำภู 11 5 4 3 20
30 บ้านหินลับศิลามงคล 11 5 3 3 19
31 บ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา 11 3 4 3 18
32 บ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ 10 7 4 6 21
33 บ้านทรายมูล 10 5 3 5 18
34 บ้านโนนสงเปลือย 10 4 4 2 18
35 บ้านโนนเสถียร 10 4 4 2 18
36 บ้านดอนเกล็ด 10 4 2 1 16
37 ชุมชนนาคำไฮวิทยา 10 3 5 4 18
38 บ้านหนองแวงป่งสัง 10 3 3 0 16
39 ห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ 19) 10 3 2 1 15
40 บ้านบุ่งแก้วน้ำลัด 10 2 0 2 12
41 หนองปิงบุ่งบกวิทยา 10 1 6 2 17
42 โคกม่วงประชาสรรค์ 9 3 4 3 16
43 บ้านหนองทุ่งมน 9 3 1 0 13
44 บ้านโนนสว่าง ต.โนนเมือง 9 1 0 4 10
45 หนองม่วงชมพูทอง 9 1 0 0 10
46 หนองหว้าวิทยาสรรค์ 8 9 2 5 19
47 บ้านทุ่งโพธิ์นาอุดม 8 9 0 0 17
48 บ้านโคกป่ากุง 8 5 3 1 16
49 หนองกุงจารย์ผางวิทยา 8 5 2 10 15
50 บ้านโนนสะอาด 8 2 1 0 11
51 บ้านโนนเมือง 8 2 0 3 10
52 โนนสำราญสมสนุก 8 1 5 1 14
53 กุดหานสามัคคี 8 1 1 1 10
54 บ้านค้อ 7 11 5 1 23
55 โนนสังวิทยาสรรค์ 7 8 4 4 19
56 บ้านโคกกุง 7 6 2 3 15
57 นิคมสงเคราะห์วิทยา 7 5 2 2 14
58 บ้านโนนสูงใหม่วังทอง 7 4 3 1 14
59 ชุมชนบ้านกุดดู่ 7 3 2 1 12
60 บ้านหินสิ่ว 7 3 0 2 10
61 ไทยรัฐวิทยา 81 7 2 10 1 19
62 บ้านวังมน 7 2 4 2 13
63 บ้านหนองศาลาโนนสว่าง 7 2 2 2 11
64 บ้านกุดฉิม (โนนสัง) 7 2 1 4 10
65 บ้านสร้างเสี่ยน 7 2 1 1 10
66 บ้านมอเหนือ 6 4 1 1 11
67 บ้านข่าดอนเข็ม 6 4 1 0 11
68 ตาดไฮบ้านแมดสามัคคี 6 4 1 0 11
69 โพธิ์ศรีสะอาดวิทยา 6 3 2 1 11
70 บ้านหนองผือราษฎร์บำรุง 6 2 1 1 9
71 จริยานุสรณ์ 6 1 4 0 11
72 บ้านวังไฮ 6 1 1 0 8
73 บ้านหนองแตง 6 1 0 0 7
74 กุดจิกวิทยา 6 0 1 1 7
75 บ้านศรีสุขนาล้อม 5 6 2 0 13
76 หนองแกสระแก้ววิทยา 5 5 3 5 13
77 ยางหลวงพิทยาคม 5 4 0 1 9
78 บ้านกุดเต่า 5 4 0 1 9
79 นิคมสงเคราะห์ 3 5 4 0 0 9
80 บ้านหนองกุงแก้ว 5 3 2 3 10
81 บ้านโสกก้านเหลือง 5 2 2 1 9
82 บ้านหนองกุงคำไฮ 5 2 1 0 8
83 บ้านหนองบัวน้อย 5 1 1 1 7
84 บ้านหนองเม็ก 5 1 0 0 6
85 บ้านข่าน้อย 5 0 0 1 5
86 บ้านหนองแสงนาล้อม 4 6 3 5 13
87 บ้านโนนสูงหนองสวรรค์ 4 6 3 3 13
88 บ้านห้วยหว้าวังทอง 4 5 1 0 10
89 บ้านหนองกุง 4 4 3 0 11
90 ปรางค์กู่ 4 4 1 4 9
91 บ้านโคกสะอาด 4 4 1 1 9
92 บ้านคึมชาดห้วยบง 4 4 0 0 8
93 โสกแคนหนองหญ้าปล้อง 4 3 2 3 9
94 ป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูล 4 3 0 1 7
95 บ้านนาทับควาย 4 3 0 1 7
96 บ้านหัวขัว 4 2 4 5 10
97 บ้านดอนยานาง 4 2 3 0 9
98 บ้านโนนหว้าทอง 4 2 2 1 8
99 บ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์ 4 2 1 2 7
100 บ้านสำราญสุข 4 2 1 1 7
101 วังแคนวังคูณวิทยา 4 1 1 3 6
102 บ้านนาสำราญรุ่งเรือง 4 1 1 2 6
103 โนนสมบูรณ์วิทยา 4 0 1 2 5
104 บ้านโนนทัน 4 0 0 1 4
105 บ้านโต่งโต้น 4 0 0 0 4
106 บ้านภูพานคำ 3 6 3 0 12
107 หินตลาดศรีสง่าวิทยา 3 5 5 9 13
108 บ้านหนองทุ่ม 3 4 4 3 11
109 นิคมวัฒนา 6 3 4 4 2 11
110 ชุมชนบ้านขามธาตุวิทยา 3 4 1 4 8
111 บ้านฝายหิน 3 4 0 0 7
112 บ้านโคกม่วงทองวิทยา 3 3 4 4 10
113 บ้านเพ็กเฟื้อย 3 3 2 4 8
114 บ้านท่าศิลา 3 2 2 2 7
115 บ้านกุดดุกสุขเกษม 3 2 1 4 6
116 บ้านหนองนกเขียน 3 2 1 0 6
117 บ้านทรายงาม 3 1 4 3 8
118 อนุบาลภูบดินทร์ 3 1 2 0 6
119 บ้านโคกใหญ่ 3 1 0 1 4
120 บ้านโสกช้าง 3 1 0 0 4
121 บ้านกุดคอเมย 3 0 1 2 4
122 บ้านห้วยค้อ 3 0 1 0 4
123 บ้านนาทม 3 0 0 0 3
124 บ้านหนองบัวเงิน 2 4 0 3 6
125 บ้านห้วยหามต่าง 2 3 1 4 6
126 บ้านหินคูณ 2 3 1 2 6
127 บ้านตะเคียนทอง 2 3 0 0 5
128 บ้านห้วยโจด 2 2 1 3 5
129 บ้านนาอ่าง 2 2 1 0 5
130 บ้านโนนสมบูรณ์พัฒนา 2 2 1 0 5
131 บ้านวังโปร่ง 2 2 0 1 4
132 บ้านข้องโป้สาขาบ้านค้อ 2 2 0 0 4
133 บ้านตำแย 2 2 0 0 4
134 บ้านโนนสวรรค์หนองแก 2 1 2 6 5
135 บ้านห้วยบ่อทอง 2 1 1 0 4
136 บ้านหนองขามท่างาม 2 1 0 1 3
137 บ้านกุดแห่ 2 1 0 0 3
138 บ้านหนองปลาขาว 2 1 0 0 3
139 บ้านหนองอุ 2 0 4 1 6
140 บ้านโคกม่วงชุม 2 0 2 1 4
141 บ้านผาสุก 2 0 1 0 3
142 บุตรเพชรวิทยา 2 0 1 0 3
143 บ้านโนนขมิ้น 2 0 1 0 3
144 บ้านโสกจาน 2 0 0 1 2
145 บ้านโนนข่า(พอง) 2 0 0 0 2
146 บ้านบุ่งบก 2 0 0 0 2
147 นิคมโคกม่วงศรีสมพร 2 0 0 0 2
148 บ้านกุดแท่น 2 0 0 0 2
149 บ้านนาแพง 2 0 0 0 2
150 บ้านลำภู 1 6 0 0 7
151 บ้านลาด 1 5 4 0 10
152 บ้านดินทรายอ่อน 1 4 6 2 11
153 นาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยา 1 4 3 6 8
154 บ้านโนนอุดม 1 2 3 1 6
155 บ้านโนนตาล 1 2 0 1 3
156 นิคมสงเคราะห์๒ 1 2 0 0 3
157 กาบแก้วบัวบานวิเทศศึกษา 1 2 0 0 3
158 บ้านโคกกลาง 1 2 0 0 3
159 เทศบาล1 1 1 3 2 5
160 บ้านคอกวัว 1 1 2 1 4
161 บ้านห้วยไร่ 1 1 1 2 3
162 บ้านห้วยบง 1 1 1 0 3
163 ชุมชนบ้านนากอก 1 1 0 2 2
164 บ้านหนองสะแบง 1 1 0 2 2
165 บ้านยางหล่อโนนสวนกล้วย 1 1 0 1 2
166 บ้านข้องโป้ 1 1 0 1 2
167 บ้านโสกแดง 1 1 0 0 2
168 บ้านป่าคา 1 1 0 0 2
169 บ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทอง 1 1 0 0 2
170 บ้านหนองอุ สาขาบ้านเหล่านาดี 1 1 0 0 2
171 บ้านโคกล่าม 1 1 0 0 2
172 วังโพนคึมน้ำเกลี้ยง 1 1 0 0 2
173 หินตลาดศรีสง่าวิทยาสาขาศรีภูทอง 1 1 0 0 2
174 โนนข่าประชาสรรค์ 1 1 0 0 2
175 บ้านกุดกวางสร้อย 1 0 3 4 4
176 บ้านดอนนาดี 1 0 1 2 2
177 บ้านห้วยลึก 1 0 1 0 2
178 บ้านหนองตานา 1 0 0 1 1
179 บ้านแกท่าวารี 1 0 0 0 1
180 โนนปอแดง 1 0 0 0 1
181 นิคมสงเคราะห์ 4 1 0 0 0 1
182 บ้านวังคูณ 1 0 0 0 1
183 บ้านโคกกลางโนนงาม 0 3 0 3 3
184 โคกสูงโคกสวรรค์ 0 2 1 3 3
185 บ้านหนองผำโคกสวรรค์ 0 2 1 1 3
186 บ้านกุดฉิม(เมือง) 0 2 1 0 3
187 บ้านหนองโน 0 2 0 0 2
188 บ้านดอนข่า 0 2 0 0 2
189 บ้านหนองคังคา 0 2 0 0 2
190 บ้านหนองผือท่าปากเป่ง 0 1 3 1 4
191 บ้านหนองบัวโซม 0 1 2 2 3
192 บ้านผาเสด็จ 0 1 2 0 3
193 บ้านโนนม่วง 0 1 0 1 1
194 บ้านโนนสว่าง 0 1 0 1 1
195 บ้านอ่างบูรพา 0 1 0 0 1
196 บ้านหนองเล้าข้าว 0 0 1 0 1
197 บ้านห้วยทราย 0 0 1 0 1
198 บ้านดงบาก 0 0 0 2 0
199 บ้านผาสวรรค์ 0 0 0 2 0
200 บ้านสันป่าพลวง 0 0 0 1 0
201 พิศาลวิทยา 0 0 0 1 0
202 บ้านนาวังเวิน 0 0 0 0 0
203 บ้านโคกม่วย 0 0 0 0 0
204 บ้านนาชุมแสง 0 0 0 0 0
205 อนุบาลหนองบัวลำภูคริสเตียน 0 0 0 0 0
รวม 1,178 587 371 389 2,525