สรุปเหรียญรางวัล สพป. หนองบัวลำภู เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 หนองบัววิทยายน 46 9 9 11 64
2 บ้านนามะเฟือง 29 9 3 7 41
3 บ้านโนนงาม 28 8 6 4 42
4 ร่มเกล้า 25 9 7 5 41
5 เมืองใหม่วิทยา 25 8 8 8 41
6 บ้านบกโนนเรียง 25 4 5 9 34
7 บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง" 24 13 3 3 40
8 บ้านถิ่น 24 10 4 2 38
9 บ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์ 19 9 2 8 30
10 บ้านศรีบุญเรือง 18 10 8 11 36
11 บ้านพร้าว 18 3 5 11 26
12 หัวนาศึกษาวิทย์ 16 7 5 1 28
13 อนุบาลสุดา 16 4 3 2 23
14 พิชญบัณฑิต 15 3 2 2 20
15 บ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย 14 11 6 1 31
16 ดอนปอวิทยา 14 8 9 5 31
17 โนนคูณวิทยา 14 5 6 3 25
18 ทุ่งโปร่งประชาสรรค์ 14 4 4 5 22
19 บ้านหนองแวง 14 3 2 5 19
20 บ้านนาเลิง 13 6 4 6 23
21 บ้านหนองลุมพุก 12 5 0 1 17
22 โคกกลางใหม่โพธิ์ทอง 11 9 7 11 27
23 ฝายหินประชารักษ์ 11 6 3 8 20
24 บ้านท่าลาด 11 5 5 3 21
25 บ้านหินลับศิลามงคล 11 5 3 3 19
26 บ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา 11 3 4 3 18
27 บ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา 10 7 5 0 22
28 บ้านดอนเกล็ด 10 4 1 1 15
29 บ้านหนองแวงงิ้วตาก 10 2 2 0 14
30 บ้านโคกน้ำเกี้ยง 9 8 2 4 19
31 บ้านทรายมูล 9 5 3 5 17
32 บ้านหนองทุ่งมน 9 3 1 0 13
33 โคกม่วงประชาสรรค์ 9 2 4 2 15
34 หนองหว้าวิทยาสรรค์ 8 9 2 5 19
35 บ้านทุ่งโพธิ์นาอุดม 8 9 0 0 17
36 บ้านโคกป่ากุง 8 5 3 1 16
37 บ้านโนนสงเปลือย 8 4 4 2 16
38 อนุบาลหนองบัวลำภู 8 4 4 2 16
39 บ้านหนองเหมือดแอ่ 8 4 0 2 12
40 หนองปิงบุ่งบกวิทยา 8 1 6 2 15
41 กุดหานสามัคคี 8 1 1 1 10
42 บ้านโนนสะอาด 8 1 0 0 9
43 บ้านโต่งโต้น 8 0 0 0 8
44 บ้านโคกกุง 7 6 2 3 15
45 บ้านโนนสูงใหม่วังทอง 7 4 3 1 14
46 บ้านโนนเสถียร 7 3 4 1 14
47 ไทยรัฐวิทยา 81 7 2 10 1 19
48 บ้านวังมน 7 2 4 2 13
49 บ้านกุดฉิม (โนนสัง) 7 2 1 4 10
50 บ้านบุ่งแก้วน้ำลัด 7 2 0 2 9
51 โนนสำราญสมสนุก 7 1 5 1 13
52 ชุมชนนาคำไฮวิทยา 7 1 4 4 12
53 บ้านโนนสว่าง ต.โนนเมือง 7 1 0 4 8
54 บ้านค้อ 6 11 5 1 22
55 บ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ 6 7 4 2 17
56 นิคมสงเคราะห์วิทยา 6 4 2 2 12
57 บ้านมอเหนือ 6 4 1 1 11
58 บ้านข่าดอนเข็ม 6 4 1 0 11
59 ตาดไฮบ้านแมดสามัคคี 6 4 1 0 11
60 บ้านหนองแวงป่งสัง 6 3 3 0 12
61 ชุมชนบ้านกุดดู่ 6 3 2 1 11
62 โพธิ์ศรีสะอาดวิทยา 6 3 2 1 11
63 ห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ 19) 6 3 2 1 11
64 บ้านหนองศาลาโนนสว่าง 6 2 2 2 10
65 บ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์ 6 2 1 2 9
66 บ้านสำราญสุข 6 2 1 1 9
67 บ้านหินสิ่ว 6 2 0 2 8
68 จริยานุสรณ์ 6 1 4 0 11
69 บ้านวังไฮ 6 1 1 0 8
70 บ้านหนองแตง 6 1 0 0 7
71 หนองกุงจารย์ผางวิทยา 5 4 2 10 11
72 ยางหลวงพิทยาคม 5 4 0 1 9
73 นิคมสงเคราะห์ 3 5 4 0 0 9
74 บ้านหนองกุงแก้ว 5 3 2 3 10
75 บ้านสร้างเสี่ยน 5 2 1 1 8
76 บ้านหนองบัวน้อย 5 1 1 1 7
77 บ้านโนนเมือง 5 1 0 3 6
78 บ้านข่าน้อย 5 0 0 1 5
79 โนนสังวิทยาสรรค์ 4 6 4 4 14
80 บ้านหนองแสงนาล้อม 4 6 3 5 13
81 บ้านโนนสูงหนองสวรรค์ 4 6 3 3 13
82 ปรางค์กู่ 4 4 1 4 9
83 บ้านโคกสะอาด 4 4 1 1 9
84 บ้านกุดเต่า 4 4 0 1 8
85 บ้านคึมชาดห้วยบง 4 4 0 0 8
86 โสกแคนหนองหญ้าปล้อง 4 3 2 3 9
87 บ้านห้วยหว้าวังทอง 4 3 1 0 8
88 ป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูล 4 3 0 1 7
89 บ้านหัวขัว 4 2 4 5 10
90 บ้านโนนหว้าทอง 4 2 2 1 8
91 วังแคนวังคูณวิทยา 4 1 1 3 6
92 บ้านนาสำราญรุ่งเรือง 4 1 1 2 6
93 บ้านหนองเม็ก 4 1 0 0 5
94 โนนสมบูรณ์วิทยา 4 0 1 2 5
95 บ้านดอนนาดี 4 0 1 2 5
96 กุดจิกวิทยา 4 0 1 1 5
97 บ้านโนนทัน 4 0 0 1 4
98 หนองม่วงชมพูทอง 4 0 0 0 4
99 หินตลาดศรีสง่าวิทยา 3 5 5 9 13
100 บ้านภูพานคำ 3 5 3 0 11
101 นิคมวัฒนา 6 3 4 4 2 11
102 หนองแกสระแก้ววิทยา 3 4 3 5 10
103 บ้านหนองทุ่ม 3 4 3 3 10
104 บ้านหนองกุง 3 4 3 0 10
105 ชุมชนบ้านขามธาตุวิทยา 3 4 1 4 8
106 บ้านฝายหิน 3 4 0 0 7
107 บ้านเพ็กเฟื้อย 3 3 2 4 8
108 บ้านดอนยานาง 3 2 3 0 8
109 บ้านท่าศิลา 3 2 2 2 7
110 บ้านกุดดุกสุขเกษม 3 2 1 4 6
111 บ้านหนองกุงคำไฮ 3 2 1 0 6
112 บ้านหนองนกเขียน 3 2 1 0 6
113 บ้านทรายงาม 3 1 4 3 8
114 อนุบาลภูบดินทร์ 3 1 2 0 6
115 บ้านหนองผือราษฎร์บำรุง 3 1 1 1 5
116 บ้านโคกใหญ่ 3 1 0 1 4
117 บ้านกุดคอเมย 3 0 1 2 4
118 บ้านสุขเกษม 3 0 0 0 3
119 บ้านนาทม 3 0 0 0 3
120 บ้านหนองบัวเงิน 2 4 0 3 6
121 บ้านห้วยหามต่าง 2 3 1 4 6
122 บ้านหินคูณ 2 3 1 2 6
123 บ้านนาทับควาย 2 3 0 1 5
124 บ้านตะเคียนทอง 2 3 0 0 5
125 บ้านโสกก้านเหลือง 2 2 2 1 6
126 บ้านห้วยโจด 2 2 1 3 5
127 บ้านนาอ่าง 2 2 1 0 5
128 บ้านโนนสมบูรณ์พัฒนา 2 2 1 0 5
129 บ้านข้องโป้สาขาบ้านค้อ 2 2 0 0 4
130 บ้านตำแย 2 2 0 0 4
131 บ้านโนนสวรรค์หนองแก 2 1 2 6 5
132 บ้านหนองขามท่างาม 2 1 0 1 3
133 บ้านกุดแห่ 2 1 0 0 3
134 บ้านห้วยบ่อทอง 2 1 0 0 3
135 บ้านหนองปลาขาว 2 1 0 0 3
136 บ้านโสกช้าง 2 1 0 0 3
137 บ้านหนองอุ 2 0 2 1 4
138 บ้านโคกม่วงชุม 2 0 2 1 4
139 บ้านผาสุก 2 0 1 0 3
140 บุตรเพชรวิทยา 2 0 1 0 3
141 บ้านโนนขมิ้น 2 0 1 0 3
142 บ้านโสกจาน 2 0 0 1 2
143 บ้านโนนข่า(พอง) 2 0 0 0 2
144 บ้านบุ่งบก 2 0 0 0 2
145 บ้านห้วยค้อ 2 0 0 0 2
146 นิคมโคกม่วงศรีสมพร 2 0 0 0 2
147 บ้านกุดแท่น 2 0 0 0 2
148 บ้านนาแพง 2 0 0 0 2
149 บ้านลาด 1 5 4 0 10
150 บ้านดินทรายอ่อน 1 4 6 2 11
151 นาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยา 1 4 3 6 8
152 บ้านโนนอุดม 1 2 3 1 6
153 บ้านวังโปร่ง 1 2 0 1 3
154 นิคมสงเคราะห์๒ 1 2 0 0 3
155 กาบแก้วบัวบานวิเทศศึกษา 1 2 0 0 3
156 บ้านโคกกลาง 1 2 0 0 3
157 บ้านโคกม่วงทองวิทยา 1 1 4 4 6
158 เทศบาล1 1 1 3 2 5
159 บ้านคอกวัว 1 1 2 1 4
160 บ้านห้วยไร่ 1 1 1 2 3
161 บ้านห้วยบง 1 1 1 0 3
162 บ้านหนองสะแบง 1 1 0 2 2
163 บ้านยางหล่อโนนสวนกล้วย 1 1 0 1 2
164 บ้านข้องโป้ 1 1 0 1 2
165 บ้านโสกแดง 1 1 0 0 2
166 บ้านป่าคา 1 1 0 0 2
167 บ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทอง 1 1 0 0 2
168 บ้านหนองอุ สาขาบ้านเหล่านาดี 1 1 0 0 2
169 บ้านโคกล่าม 1 1 0 0 2
170 วังโพนคึมน้ำเกลี้ยง 1 1 0 0 2
171 หินตลาดศรีสง่าวิทยาสาขาศรีภูทอง 1 1 0 0 2
172 บ้านกุดกวางสร้อย 1 0 3 4 4
173 บ้านห้วยลึก 1 0 1 0 2
174 บ้านหนองตานา 1 0 0 1 1
175 บ้านแกท่าวารี 1 0 0 0 1
176 โนนปอแดง 1 0 0 0 1
177 นิคมสงเคราะห์ 4 1 0 0 0 1
178 บ้านวังคูณ 1 0 0 0 1
179 บ้านลำภู 0 5 0 0 5
180 บ้านศรีสุขนาล้อม 0 3 2 0 5
181 บ้านโคกกลางโนนงาม 0 3 0 3 3
182 โคกสูงโคกสวรรค์ 0 2 1 3 3
183 บ้านหนองผำโคกสวรรค์ 0 2 1 1 3
184 บ้านกุดฉิม(เมือง) 0 2 1 0 3
185 บ้านโนนตาล 0 2 0 1 2
186 บ้านดอนข่า 0 2 0 0 2
187 บ้านหนองคังคา 0 2 0 0 2
188 บ้านหนองบัวโซม 0 1 2 2 3
189 บ้านผาเสด็จ 0 1 2 0 3
190 ชุมชนบ้านนากอก 0 1 0 2 1
191 บ้านโนนม่วง 0 1 0 1 1
192 บ้านโนนสว่าง 0 1 0 1 1
193 บ้านหนองโน 0 1 0 0 1
194 บ้านอ่างบูรพา 0 1 0 0 1
195 โนนข่าประชาสรรค์ 0 1 0 0 1
196 บ้านหนองผือท่าปากเป่ง 0 0 3 0 3
197 บ้านหนองเล้าข้าว 0 0 1 0 1
198 บ้านห้วยทราย 0 0 1 0 1
199 บ้านดงบาก 0 0 0 2 0
200 บ้านผาสวรรค์ 0 0 0 2 0
201 บ้านสันป่าพลวง 0 0 0 1 0
202 พิศาลวิทยา 0 0 0 1 0
203 บ้านนาวังเวิน 0 0 0 0 0
204 บ้านโคกม่วย 0 0 0 0 0
205 บ้านนาชุมแสง 0 0 0 0 0
206 อนุบาลหนองบัวลำภูคริสเตียน 0 0 0 0 0
รวม 1,067 549 359 375 2,350