งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ระหว่าง วันที่ 13-14 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 010
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านโนนสูงใหม่วังทอง เมือง 3 1. เด็กชายพิพัฒน์พงษ์    ศรีโยธา
2. เด็กชายภูริพัฒน์    กมุทมาศ
3. เด็กชายศุภนัฐ    หนีบหลี
4. เด็กชายสิทธิพิพัฒน์    บุญเกิด
5. เด็กชายภูเงิน    ยางนอก
6. เด็กหญิงขัตติยาภรณ์    หอมดวง
1. นางพรจิต    อุประ
2. นายเสมือน    อุดมรักษ์
3. นางเสาวภา    หารชนะ
21
2 โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม เมือง 8 1. เด็กชายธนพัฒน์    ศรีจันทร์หอม
2. เด็กชายณัฐพล    คำศรี
3. เด็กชายภูมิภัทร    ศรีเฉลียว
4. เด็กชายนิรุธ    ทิมินกุล
5. เด็กชายวิมุทร์    เฮ้านนท์
6. เด็กชายวัชรพล    ชาภูวงศ์
1. นายทองคำ    พรมชินวงษ์
2. นายสมจิต    ศิริเคน
3. นายอาคม    กิ่งทวยหาญ
7
3 โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ ศรีบุญเรือง 3 1. เด็กชายทวีวัฒน์    อาจหาญ
2. เด็กชายณรงศักดิ์    พลงาม
3. เด็กชายภูมินทร์    อุ่นคำ
4. เด็กชายอาทิตย์    ศรีอุดม
5. เด็กชายวายุนนท์    คำสีนิล
6. เด็กชายปัญณวัฒน์    วงษ์เบาะ
1. นายธนพงษ์    โนนศรีคำ
2. นางสาววารุณี    มูลไข
3. นายสุพจน์    วงค์คำจันทร์
4
4 โรงเรียนบ้านหนองแสงนาล้อม เมือง 5 1. เด็กชายจันทกร    ทำผง
2. เด็กชายวัฒนา    บุษยาตรัจ
3. เด็กชายภูวรัตน์    ล้วนดี
4. เด็กชายธนวัฒน์    ขันตีกลม
5. เด็กชายอนันตสิทธิ์    ศรีเสน
6. เด็กชายธนา    นาดอก
1. นายวิเชียร    ภูมิดอนขัน
2. นางสิริรักษณ์    บุญผัน
6
5 โรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่าง เมือง 2 1. เด็กชายชญานนท์    เมิดไธสงค์
2. เด็กชายฐปนวรรธน์    วรชัย
3. เด็กหญิงสิริภัทรฌา    เจียวรัมย์
4. เด็กหญิงรุจิรา    ทัพภูมี
5. เด็กหญิงพันธิลา    ชุมแนบ
6. เด็กหญิงศิริรัตน์    สวัสเอื้อ
1. นางประภาพร    เศรษฐบดี
2. นายวิเศษ    จันทา
3. นายเทอดศักดิ์    เหล่าอรรคะ
19
6 โรงเรียนกุดหานสามัคคี ศรีบุญเรือง 8 1. เด็กชายศุภษร    ศรีบุตรา
2. เด็กชายพงษ์ศธร    พรศรีระ
3. เด็กชายสุรธัช    เอื้อจำนงค์
4. เด็กชายเอกอภิสิทธิ์    ติสันเทียะ
5. เด็กชายปยุต    แก้วก่ำ
6. เด็กชายอภิชัย    บุญมาโค
1. นายจันทร์ทอง    น้อยสุข
2. นายสาธร    สิงหโมลี
3. นายอำนวย    ก่ำแก้ง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
7 โรงเรียนบ้านท่าลาด โนนสัง 2 1. เด็กชายเกียรติภูมิ    ยมหล้า
2. เด็กชายศิวะพงษ์    หงส์เรือ
3. เด็กชายธีระพล    มีเหล่าแก้ว
4. เด็กหญิงวิภาวดา    พระสว่าง
5. เด็กหญิงณัฐริกา    สายจำปา
6. เด็กชายสว่าง    ชาติประยูร
1. นางดวงพร    สีดากุด
2. นายอนุรักษ์    สิงคำป้อง
9
8 โรงเรียนร่มเกล้า เมือง 7 1. เด็กชายศรานุกูล    อินทะ
2. เด็กชายพิพัฒน์    หนันอ้าย
3. เด็กชายทักษ์ดนัย    ดาวกระจาย
4. เด็กชายธีรชัย    ดีลักษณ์
5. เด็กชายจิรายุ    สารวัด
6. เด็กหญิงจันทร์ทิมา    จันทร์แดง
1. นายจำนงค์    วาปีโส
2. นางประนอม    อ่อนทอง
3. นางสุภาวดี    พงษ์เซียงซา
5
9 โรงเรียนหนองบัววิทยายน เมือง 1 1. เด็กชายอภิชาติ    แสงพระจันทร์
2. เด็กชายธรธันย์    สุวรรณไตร
3. เด็กชายเพชรภูผา    คงไมตรี
4. เด็กชายรพิพัฒน์    วงศ์ถามาตร
5. เด็กชายเสฎฐวุฒิ    ภาสดา
6. เด็กชายเจนวิทย์    ห้าวหาญ
1. ว่าที่ร้อยตรีพรเทพ    โพราราช
2. นายอุดม    ศรีโนนยาง
22
10 โรงเรียนบ้านกุดกวางสร้อย โนนสัง 5 1. เด็กชายประกาศิต    อินทร์ชมชื่น
2. เด็กชายอภิสิทธิ์    ชัยประเสริฐ
3. เด็กชายชยากร    คณานิตย์
4. เด็กหญิงกรรณิกา    สาผุยทำ
5. เด็กหญิงณัฐนิชา    เกราะชัย
6. เด็กหญิงจีรนันท์    โยงกระโทก
1. นายวีระชาติ    หารวาระ
2. นายสมบัติ    ทัพจันทร์
3. นายสุทธิดล    สังหมื่นเหม้า
18
11 โรงเรียนหนองปิงบุ่งบกวิทยา โนนสัง 3 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    แก้วกลมรัตน์
2. เด็กชายอโณทัย    ชินพลอย
3. เด็กชายณัฐภูมิ    เวียงดินดำ
4. เด็กชายวัชระ    โม้แพง
5. เด็กชายสราวุธ    อ่อนจิตร
6. เด็กชายวาคิม    รอบคอบ
1. นางกัลยา    หาญสงคราม
2. นางปรียาพร    นวลละออ
3. นางสาวสมบูรณ์    พงศาเทศ
16
12 โรงเรียนบ้านท่าศิลา โนนสัง 6 1. เด็กชายธนากร    มานอก
2. เด็กหญิงอริตา    ทุมเจริญ
3. เด็กชายนิคม    โสกงโสก
4. เด็กชายกมลชัย    มาลาศิริ
5. เด็กหญิงฐานะรัตน์    ฐานะ
6. เด็กชายพงศพัศ    วงศ์สาวัตร
1. นายประภัสสร    ภิรมย์ราช
2. นายปัญญา    คำใบศรี
20
13 โรงเรียนบ้านผาสวรรค์ ศรีบุญเรือง 7 1. เด็กชายอนุชา    ทองสุมาตร
2. เด็กชายยุทธศักดิ์    แนวถาวร
3. เด็กหญิงสร้อยสิรินทร์    ศรีภูธร
4. เด็กหญิงพัฒนวดี    คำสอน
5. เด็กชายธนโชติ    เหลาวงศ์
6. เด็กหญิงจิรนันท์    หล้าทอง
1. นางสาวจันทรา    โพธิ์ศรี
2. นางสาวจิตวะดี    ซาเสน
3. นายพงษ์ภิญโญ    พรหมเมตตา
23
14 โรงเรียนนิคมวัฒนา 6 โนนสัง 7 1. เด็กชายฐิลาชัย    บุญช่วย
2. เด็กชายชาญณรงค์    ประดับวงศ์
3. เด็กชายบรรณวัชร    วงศ์ฝ่ายแดง
4. เด็กชายสุริยะ    ผาตากแดด
5. เด็กชายศักดา    มาตสมบัติ
6. เด็กชายคุณวุฒิ    จันทร์ทุม
1. นายปรีชา    สาคำ
15
15 โรงเรียนบ้านโนนสงเปลือย โนนสัง 1 1. เด็กชายสนธยา    ชาตรี
2. เด็กชายธนะพล    บุญกาญจน์
3. เด็กชายวรวิทย์    คำนุชิต
4. เด็กชายกรกฤษ    พงษ์ศิริ
5. เด็กชายวรภพ    สุทธิแสน
6. เด็กชายชานนท์    อุทรส
1. นางสาวภัทรภร    ปลูกสกุล
2. นายวิเชียร    คมจิตร
3. นางอุไรวรรณ    คล้ายจินดา
10
16 โรงเรียนบ้านหนองแตง ศรีบุญเรือง 2 1. เด็กชายภาคภูมิ    สุระคำ
2. เด็กชายจักรภัทร์    สมพงษ์
3. เด็กชายอดิเทพ    สียศ
4. เด็กชายสุภชัย    อินทร์เพชร
5. เด็กชายวรานนท์    โพธิ์จารย์
6. เด็กหญิงนันทนา    โลบ้านไผ่
1. นางจตุพร    สิงหาปัด
2. นายศักดา    ชาทองยศ
3. นางเพ็ญศรี    แสนบัว
11
17 โรงเรียนบ้านทรายมูล ศรีบุญเรือง 4 1. เด็กชายวรพจน์    วงค์คำ
2. เด็กชายกฤษณะ    พรมสาหิง
3. เด็กชายคณนาถ    ทองขัน
4. เด็กชายวิรัลพัชร    พาสี
5. เด็กชายชนินทร์    เหลาบับภา
6. เด็กชายทศพล    มีเบ้า
1. นายสุวิทย์    พิมพ์คต
14
18 โรงเรียนหนองม่วงชมพูทอง ศรีบุญเรือง 1 1. เด็กหญิงนรินทรา    เขียวกลม
2. เด็กหญิงสุุพัชตรา    ป้านภูมิ
3. เด็กหญิงพิมจันทรา    ป้านภูมิ
4. เด็กหญิงอริสรา    นาเจิมพลอย
5. เด็กชายธีรนัยย์    พุดสูงเนิน
6. เด็กชายปัญญา    ศรีประเสริฐ
1. นางนงคราญ    ศิริเลิศ
2. นางประสาน    แวววงศ์
3. นางพานทอง    หาญดี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
19 โรงเรียนบ้านห้วยไร่ เมือง 4 1. เด็กชายรณัฐชัย    ศรีประสม
2. เด็กชายณัฐวุฒิ    แสงจันทร์
3. เด็กชายกายสิทธิ์    เหล่าวงโคตร
4. เด็กชายสิทธิโชค    ริพิมพ์
5. เด็กชายเจษฎาภรณ์    บุตรลานช้าง
6. เด็กชายธรรมรัตน์    นิลหล้า
1. นายธงชัย    แสวงกำไร
2. นายบุญจันทร์    จันทร์สมัคร
3. นายอนุศาสตร์    ทองหาญ
13
20 โรงเรียนโนนคูณวิทยา ศรีบุญเรือง 5 1. เด็กชายคมสันต์    สอนเต็ม
2. เด็กหญิงขวัญจิรา    ดอนพล
3. เด็กหญิงเปรมวดี    กรรณรัตน์
4. เด็กชายธัญบูรณ์    แสนคำ
5. เด็กหญิงกัญญารัตน์    จำปาดี
6. เด็กชายสิทธิพร    ธะนะชัย
1. นางสาวเทวา    ขิมภูเขียว
2. นายเสถียร    สุภรัตนกูล
3. นางไพรัตน์    โกกะพันธ์
ชนะเลิศ
21 โรงเรียนโนนสำราญสมสนุก ศรีบุญเรือง 6 1. เด็กหญิงณัฐณิชา    รักศรี
2. เด็กหญิงอริสรา    โพธิ์ขี
3. เด็กหญิงพัทธิตา    อินทร์นอก
4. เด็กหญิงปรียา    อ่อนผิว
5. เด็กชายระพีพัฒน์    อัตเสน
6. เด็กหญิงอุษมา    บุญประคม
1. นางสาวบรรทร    พวงร้อย
2. นางสาวมะยุรา    พิมพ์มหา
3. นางสมปอง    ขยันดี
16
22 โรงเรียนบ้านห้วยหามต่าง เมือง 10 1. เด็กชายคมสันต์    ไตรจินดา
2. เด็กชายศราวุธ    ป้านภูมิ
3. เด็กชายธวัชชัย    ป้องสำนาน
4. เด็กชายกฤษณะ    พงษ์พรม
5. เด็กหญิงอรวรรณ    คลังกลาง
6. เด็กหญิงธิดารัตน์    นารี
1. นายปริญญาพล    บุญวิเทียน
11
23 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด โนนสัง 4 1. เด็กชายเกษมสันต์    ชาติมนตรี
2. เด็กชายสรัล    บุญพิคำ
3. เด็กชายจิรโชติ    แพนดอน
4. เด็กชายนทีธร    หาสาง
5. เด็กชายภัทรากร    รายรัด
6. เด็กชายปภังกร    จันทร์แสง
1. นางพนมพร    สิริวัฒนวรวงศ์
2. นายสังวรณ์    ดอนหมื่นศรี
3. นายสุพจน์    หลาบหนองแสง
7
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................