งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ระหว่าง วันที่ 13-14 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 102
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู เมือง 7 1. เด็กหญิงอักษรารักษ์    วิบูลย์กุล
2. เด็กหญิงทองพฤกษชาติ    กาญจนสิทธิ์
3. เด็กหญิงบุษกล    ตางจงราช
1. นางฉวีวรรณ    ลบพื้น
2. นางถวิล    สุริยะศรี
5
2 โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ ศรีบุญเรือง 3 1. เด็กหญิงรัตติกาล    ป้านภูมิ
2. เด็กหญิงทิพวรรณ    โชคคุณ
3. เด็กหญิงพิจักขณา    สุขขา
1. นางสาวนิลรัตน์    วรสุทธิ์
2. นางสาวอุดมลักษ์    ประพงษ์
10
3 โรงเรียนอนุบาลสุดา เอกชน 1. เด็กหญิงมัลลิกา    อินทร์พรหม
2. เด็กหญิงสิริภากานต์    รำมะนะกิจจะ
3. เด็กหญิงพรธิตา    มาตโคัง
1. นางสาวรุ้งนภา    โคตรนารินทร์
2. นางสาวอภิญญา    สุดา
4
4 โรงเรียนบ้านบกโนนเรียง เมือง 3 1. เด็กหญิงรัตนมน    รังษี
2. เด็กหญิงกชกร    ประดับศรี
3. เด็กหญิงภัทรธิดา    หลำผึ้ง
1. นางละเอียด    ชละธาร
2. นางศิริมาส    ดอนศรีโคตร
5
5 โรงเรียนบ้านทรายงาม เมือง 2 1. เด็กหญิงชนต์ณิกานต์    ศรีมุงคุณ
2. เด็กหญิงกันยารัตน์    กัปโก
3. เด็กหญิงอุบลวรรณ    บุญกว้าง
1. นางสาวนิศารัตน์    ภูมิโพธิ์
2. นางสาวศิริวรรณ    พาลี
16
6 โรงเรียนกุดหานสามัคคี ศรีบุญเรือง 8 1. เด็กชายชนาธิป    แฟมไธสงค์
2. เด็กหญิงศศิกานต์    เงินคำ
3. เด็กหญิงอภิญญา    ดวงดาว
1. นางสาวมนต์โสภิต    สุขแสน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
7 โรงเรียนบ้านโนนสูงหนองสวรรค์ โนนสัง 5 1. เด็กชายสุวิทย์    วงษ์เวียง
2. เด็กหญิงอนิสา    ลือเรื่อง
3. เด็กหญิงศุทธิณี    ชัยคต
1. นางทิตยา    หารคุณโน
2. นางบังอร    ดรอินทร์
10
8 โรงเรียนหนองบัววิทยายน เมือง 1 1. เด็กหญิงแพรพิไล    ตาลดี
2. เด็กหญิงงจีรนันท์    แสนบุญ
3. เด็กหญิงสุธินี    ลีทองดี
1. นางฉวีวรรณ    คารมย์
2. นางสาวนงเยาว์    สามารถ
18
9 โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม โนนสัง 6 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส    บุญสม
2. เด็กหญิงวัชชิราภรณ์    ดวงโทลา
3. เด็กหญิงสุชานันท์    มั่นพรม
1. นางสาวธิราวรรณ    ประจวบแท่น
2. นางสาวพวงทอง    คงเจริญ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
10 โรงเรียนบ้านโนนงาม ศรีบุญเรือง 6 1. เด็กหญิงอรวรรณ    บรรเทา
2. เด็กหญิงวริศราพร    อาจสุนทร
3. เด็กหญิงพรนภา    บุตรนิล
1. นางประเวศ    ศรีลี
2. นางสมพร    ศรีวรรณวงษ์
5
11 โรงเรียนนิคมวัฒนา 6 โนนสัง 7 1. เด็กหญิงบุษรา    คำสุพรม
2. เด็กหญิงนัทธมน    ยาเคน
3. เด็กหญิงวิภาวดี    แฝงพุดชา
1. นายคมกริช    สัมมุตถี
2. นายวีระพงษ์    พิมานันท์
10
12 โรงเรียนบ้านห้วยบง โนนสัง 3 1. เด็กหญิงอรพรรณ    แก้วโยธา
2. เด็กหญิงศิริอร    ทุมชะ
3. เด็กหญิงจิรภา    ดงพงษ์
1. นางรัชนีย์    ศิริขวา
22
13 โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา ศรีบุญเรือง 1 1. เด็กหญิงจุรีลักส์    กางขอนนอก
2. เด็กหญิงเสาวพร    นาฤนนท์
3. เด็กหญิงพลอยชมภู    พุทธาวันดี
1. นางนฤมล    ศรีโมสาร
2. นางอรนุช    บุญประคม
20
14 โรงเรียนบ้านหนองแวงงิ้วตาก โนนสัง 1 1. เด็กหญิงปวรรัตน์    รัตนปัญญากร
2. เด็กหญิงณัฐิตา    เครือน้ำคำ
3. เด็กหญิงพรไพลิน    พันทะกัน
1. นายวันชัย    ศุภรมย์
2. นางอรทัย    ศุภรมย์
5
15 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก โนนสัง 2 1. เด็กหญิงมลทิรา    แพมไพสงค์
2. เด็กหญิงสุพนิตา    พันธ์งาม
3. เด็กชายภูริพัฒน์    ศรีภักดี
1. นางภัทรดา    ทาน้อย
2. นางศิรประภา    สุวรรณศรี
10
16 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา โนนสัง 4 1. เด็กหญิงสิรินทรา    เบ็ญเจริญ
2. เด็กหญิงวรรณพร    ดูหฤคำ
3. เด็กหญิงอภิญญา    เจริญสุข
1. นางนริศรา    ล้วนกล้า
2. นางพัชรีย์    ด่านพงษ์
21
17 โรงเรียนดอนปอวิทยา ศรีบุญเรือง 4 1. เด็กหญิงมณฑิรา    ศรีลาทิพย์
2. เด็กหญิงสายชล    ศรีชัยพล
3. เด็กหญิงวราภรณ์    หงษ์พรม
1. นางฉันทนา    ตะแสนลี
22
18 โรงเรียนบ้านนาแพง ศรีบุญเรือง 2 1. เด็กชายธนวัธน์    แสนนาม
2. เด็กหญิงประภัสสร    พุทระ
3. เด็กหญิงพนิดา    ยางศรี
1. นางกฤตพร    ใยแก้ว
2. นางเสาวณี    วรรณสืบเชื้อ
18
19 โรงเรียนโนนคูณวิทยา ศรีบุญเรือง 5 1. เด็กหญิงยุวดี    บงโนนงิ้ว
2. เด็กหญิงคณิตา    โมครัตน์
3. เด็กหญิงวนิดา    ดีแก้ว
1. นางฐิติมา    เชื้อไพบูลย์
10
20 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 81 เมือง 6 1. เด็กชายคณิน    ชินนะ
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์    คำทุ่น
3. เด็กหญิงปวีณา    จูมจะนะ
1. นางฐาปนี    โพธิบาย
2. นายสมชาย    เพชรเทศ
16
21 โรงเรียนบ้านเพ็กเฟื้อย เมือง 4 1. เด็กชายวีระศักดิ์    ภูชมศรี
2. เด็กหญิงยุภาวดี    เนาวบุตร
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    ผุยมี
1. นางสาวยุพิน    ทิพย์ประสงค์
2. นางสาวศิริวรรณ    ภูแซมโชติ
24
22 โรงเรียนโคกกลางใหม่โพธิ์ทอง เมือง 10 1. เด็กหญิงนพรัตน์    ดวงมีวัน
2. เด็กหญิงวรรณวิสา    ไชยบุรมย์
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์    แก้วขันตรี
1. นางวิไลวรรณ    วิชาธรรม
2. นางอรอนงค์    จันทร์สมัคร
ชนะเลิศ
23 โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ เมือง 5 1. เด็กชายอัมรินทร์    ธิตะปัน
2. เด็กหญิงเขมิกา    สุขุมาลย์
3. เด็กหญิงจันจิรา    แสงดี
1. นางภาวนา    ประโคถานัง
2. นางสุภาวดี    นาคฤทธิ์
5
24 โรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยา เมือง 8 1. เด็กหญิงวรรณวิสา    ซาหยอง
2. เด็กหญิงวรรณภา    สืบพงษ์
3. เด็กหญิงสุภาพร    นามจะโปะ
1. นางวนิดา    คำบูชา
2. นายไฉน    คำบูชา
10
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................