งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ระหว่าง วันที่ 13-14 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 103
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม เมือง 8 1. นางสาวศิริลักษณ์    คำผาย
2. นางสาวนิตยา    กวางตุ้น
3. นางสาวพรรณวิภา    คำสี
1. นางจุไรรัตน์    ชมภูเขียว
2. นางศุภมาส    เรืองจันทร์
ชนะเลิศ
2 โรงเรียนบ้านหนองแวง โนนสัง 4 1. นางสาวศศินิภา    ชุติชาญศิริ
2. นางสาวธัญลักษณ์    พาต่อ
3. เด็กหญิงชลรัดดา    หอมอ่อน
1. นางสาวกรรณิกา    ใจคำ
2. นางกฤษณา    โคตรทุม
8
3 โรงเรียนบ้านโคกน้ำเกี้ยง เมือง 10 1. เด็กหญิงวิภารัตน์    สาพิมล
2. เด็กหญิงสุดารัตน์    จันทหาร
3. เด็กหญิงอนงค์นารถ    บุญมาลี
1. นางสาววนิศรา    บุตรโชติ
2. นางเกวลี    พรมเทศ
8
4 โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ ศรีบุญเรือง 3 1. เด็กหญิงเจษฎาพร    ศรีษะ
2. เด็กหญิงลริดา    ทิพยเนตร
3. เด็กหญิงจันทราพร    สุวรกิม
1. นางสาวนิลรัตน์    วรสุทธิ์
2. นางสาวเยาวเรศ    บุญผาจักร์
6
5 โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา ศรีบุญเรือง 8 1. เด็กหญิงคุณากร    ทองบุตร
2. เด็กหญิงวรารัตน์    บำรุงสำราญ
3. เด็กหญิงอารียา    พิลุต
1. นางนิจพร    ดงประถา
2. นางพิสมัย    มนตรีศรี
8
6 โรงเรียนบ้านพร้าว เมือง 3 1. เด็กหญิงวราภรณ์    หงษาคำ
2. นางสาวเบญจวรรณ    จันทร์เทพ
3. นางสาวเพ็ญพักตร์    เพ็ชรน้อย
1. นางสาวนันท์นภัส    ดุษฎี
2. นางนิภาลัย    ทองชาติ
8
7 โรงเรียนบ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์ เมือง 1 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์    นามโฮง
2. เด็กหญิงปนิดา    สัตย์สม
3. เด็กหญิงพรชิตา    แสนสวาท
1. นางจุฑาภรณ์    วงษ์มหาจักร์
2. นางสมบัติ    วงคำใหญ่
8 โรงเรียนบ้านถิ่น โนนสัง 5 1. นายภานุวัฒน์    นันตระกูล
2. นางสาวอุไรพร    วันเพชร
3. นางสาวสุพัตรา    แก้วศิริ
1. นางดริญญา    ชัยปัญญา
2. นางรุนนี    พรมโส
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
9 โรงเรียนร่มเกล้า เมือง 7 1. นางสาวทัศนีย์    จันทร์ชาฎา
2. นางสาวณัฐชา    ศรีสุข
3. เด็กหญิงสุธิดา    เอื้องไข
1. นางจรัส    วาปีโส
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
10 โรงเรียนบ้านโนนงาม ศรีบุญเรือง 6 1. เด็กหญิงยุภาพร    ไพรเขต
2. เด็กหญิงสุธิดา    สีลุน
3. เด็กหญิงสุทธิสา    จุ้ยกระโทก
1. นางสมพร    ศรีวรรณวงษ์
2. นางสาวเนติมา    เจนวรกุล
11 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง 2 1. เด็กชายภานุเดช    วงศ์สุธา
2. เด็กหญิงพรรพัสสา    สุขใจ
3. เด็กชายพงศธร    เมนขุนทด
1. นายสุวิทย์    พรมพลเมือง
2. นายอัครเดช    หลวงน้อย
7
12 โรงเรียนดอนปอวิทยา ศรีบุญเรือง 4 1. เด็กชายกฤตกร    บุญนำ
2. เด็กหญิงศิรินภา    มื่งแก้ว
3. เด็กหญิงตะวัน    ศรีฐาน
1. นางฉันทนา    ตะแสนลี
2. นางสาวรัชนี    สินธุวาปี
8
13 โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ เมือง 4 1. เด็กหญิงศิริวิมล    มาลา
2. เด็กหญิงสุภาวดี    แนววิเศษ
3. เด็กหญิงดวงพร    บุตรราช
1. นางสุมาลี    นาชัยเงิน
2. นายสุุบิน    พาลี
4
14 โรงเรียนโนนคูณวิทยา ศรีบุญเรือง 5 1. เด็กหญิงสุภาวดี    โคตปารี
2. เด็กหญิงกมลชนก    ปริปุณณะ
3. เด็กหญิงพรนิภา    เพชรฤาชา
1. นางพัณนิภา    ศรีเพ็ง
2. นายเสถียร    สุภรัตนกูล
8
15 โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ เมือง 5 1. เด็กหญิงธนุตรา    ช่วยเงิน
2. เด็กหญิงหยาดพิรุณ    วีระศักดิ์
3. เด็กหญิงชฏาภรณ์    ภาคแก้ว
1. นางภาวนา    ประโคถานัง
2. นางสุภาวดี    นาคฤทธิ์
5
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................