งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ระหว่าง วันที่ 13-14 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 243
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนโนนคูณวิทยา ศรีบุญเรือง 5 1. เด็กชายปิยะ    ภูเวียงแก้ว
2. เด็กชายพีรพงษ์    บุบผามาลัย
3. เด็กหญิงนันทวัฒน์    จิตแกล้ว
1. นายสุรศักดิ์    บุญมี
2. นายอภิมุข    ลี้พงษ์กุล
2 โรงเรียนบ้านโคกกุง เมือง 9 1. เด็กชายธนวัฒน์    เกิดคำ
2. เด็กชายภูมินทร์    นัยอินทร์
3. เด็กชายอนันตชัย    บุญหาญ
1. นายทองสุข    สิมดี
2. นายนิรุจ    ทับทิมหิน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โรงเรียนโพธิ์ศรีสะอาดวิทยา เมือง 8 1. เด็กชายชนะชัย    เนตรปัญจะ
2. เด็กชายสดใส    พงษ์สระพัง
3. เด็กชายกฤษฎา    จันนอก
1. นายนิคม    อุประ
2. นายยันยง    ติดสุข
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................