งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ระหว่าง วันที่ 13-14 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 247
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านบกโนนเรียง เมือง 3 1. นายมงคล    ศรีมาพล
2. เด็กชายธนารักษ์    รักสกุล
3. นายศิริษา    รัตนพลที
1. นายธานี    ศรีวงศ์
2. นายธีระพัฒน์    พรมสมบัติ
ชนะเลิศ
2 โรงเรียนโนนคูณวิทยา ศรีบุญเรือง 5 1. เด็กชายวรรณา    นันทเพชร
2. เด็กชายยุทธนา    จันใจสัจ
3. เด็กชายศรวิชัย    มูลเสนา
1. นายณัฐพล    กันพล
2. นายอภิมุข    ลี้พงษ์กุล
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................