งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ระหว่าง วันที่ 13-14 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 509
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู เมือง 7 1. เด็กชายไรวินทร์    สังขพัตร์
1. นางสาวศิราภรณ์    นนทะศิริ
2 โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์บำรุง เมือง 6 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    แสงมณี
1. นายประพันธ์พงษ์    กองวงศ์
3 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์หนองแก เมือง 5 1. เด็กหญิงสิริยา    หอมอ่อน
1. นางสมปอง    พรมพื้น
4 โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ ศรีบุญเรือง 3 1. เด็กหญิงดวงดาว    หล้าไทย
1. นายอาทิตย์    แก้วอุ่น
5 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก โนนสัง 4 1. เด็กชายณัชพล    โทมนต์
1. นายชัยพินิจ    คำลิ้ม
6 โรงเรียนบ้านโคกม่วงทองวิทยา ศรีบุญเรือง 6 1. เด็กชายชาญชัย    อรรถสาร
1. นางสาวจีรภา    ชาเคน
7 โรงเรียนบ้านคึมชาดห้วยบง เมือง 6 1. เด็กชายศราวุธ    จุลกองฮ้อ
1. นายปฏิพัทธ์    กองวงศ์
8 โรงเรียนกุดหานสามัคคี ศรีบุญเรือง 8 1. เด็กหญิงกาญจนา    ปิตตาทะเส
1. นายอนุพงษ์    ช่วยค้ำชู
9 โรงเรียนบ้านพร้าว เมือง 3 1. เด็กชายวุฒิพงษ์    สนวา
1. นางธีร์วรา    ผุดผ่อง
10 โรงเรียนหนองกุงจารย์ผางวิทยา โนนสัง 2 1. เด็กชายวิศรุต    ทองถม
1. นายสายันต์    ดวงอาราม
11 โรงเรียนบ้านโนนงาม ศรีบุญเรือง 6 1. เด็กหญิงกนกพร    บุตรโคตร
1. นางสาวเนติมา    เจนวรกุล
ชนะเลิศ
12 โรงเรียนบ้านโนนงาม ศรีบุญเรือง 6 1. เด็กหญิงกนกพร    บุตรโคตร
1. นางสาวเนติมา    เจนวรกุล
-
13 โรงเรียนบ้านกุดดุกสุขเกษม ศรีบุญเรือง 6 1. เด็กหญิงศิรินทิพย์    หนูประเสริฐ
1. นายภคิน    ธนะธน
14 โรงเรียนบุตรเพชรวิทยา เอกชน 1. เด็กชายวัฒนพงษ์    วงศ์ไชยา
1. นางสาวสุวรรณนา    คำหาแก้ว
15 โรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง" ศรีบุญเรือง 1 1. เด็กชายภูวไนย    ไชยวาน
1. นายคณาวุฒิ    กุตัน
16 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง 2 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์    กุลสิงห์
1. นางบุษชยพัฒณ์    อุดมศักดิ์
17 โรงเรียนโคกสูงโคกสวรรค์ ศรีบุญเรือง 2 1. เด็กหญิงปรียากุล    จุปะมัตตัง
1. นางรัศมี    โพธิสาร
18 โรงเรียนบ้านห้วยไร่ เมือง 4 1. เด็กหญิงขนิษฐา    ทิวาคำ
1. นายอาทร    มนตรี
19 โรงเรียนบ้านเพ็กเฟื้อย เมือง 4 1. เด็กหญิงอัญชิสา    พันธ์เดช
1. นางสาวยุพิน    ทิพย์ประสงค์
20 โรงเรียนบ้านหนองกุงแก้ว ศรีบุญเรือง 7 1. เด็กหญิงวิลัยลักษณ์    ศรีจันทร์
1. นางสุภาพร    มั่นคง
21 โรงเรียนบ้านกุดเต่า เมือง 2 1. เด็กหญิงชลิตา    ศรีสมโยค
1. นางสาวนุชรี    ศรีผักผ่อง
22 โรงเรียนโคกม่วงประชาสรรค์ โนนสัง 3 1. เด็กหญิงธันยพร    ทัพธานี
1. นายวุฒิพงษ์    คมคาย
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................