งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ระหว่าง วันที่ 13-14 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 051
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านโนนสูงใหม่วังทอง เมือง 3 1. เด็กชายวัชระชัย    ศรีโยธา
2. เด็กชายอนันต์    อุปฮาด
3. เด็กชายณัฐนนท์    ดวงผุยทอง
4. เด็กชายจักพรรดิ์    บุญเลิศ
5. เด็กชายปรเมษฐ์    ชัยลา
6. เด็กชายสุทธิพงษ์    วิชัยวงษ์
1. นางพรจิต    อุประ
2. นายศิวะเดช    สิทธิการ
3. นางเสาวภา    หารชนะ
11
2 โรงเรียนบ้านดอนเกล็ด ศรีบุญเรือง 3 1. เด็กชายศรัณย์    ภูคงคา
2. เด็กชายนันทพงศ์    สารศิริ
3. เด็กชายพงศกร    โพธิษาวงษ์
4. เด็กชายศรายุทธ    ริพลทา
5. เด็กชายเกรียงไกร    เสนาลา
6. เด็กชายเจษฎา    มูลมณี
1. นายชัชชัย    บุญประคม
2. นายตั๊ด    กะสี
3. นางเพียงพิส    บุญญเลสนิรันตร์
9
3 โรงเรียนห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ 19) ศรีบุญเรือง 5 1. เด็กชายวัชรพล    โพธิ์หล้า
2. เด็กชายวีรศักดิ์    บุญท้าว
3. เด็กชายพงษ์ศักดิ์    พรมนิล
4. เด็กหญิงอริสา    พาน้อย
5. เด็กหญิงวริษา    ธรรมมา
6. เด็กหญิงศศิธร    ภูบุญคง
1. นายชาลี    วิสุงเร
2. นายธวัตชัย    ปุริโส
3. นางเพ็ญนภา    ปุริโส
4
4 โรงเรียนอนุบาลภูบดินทร์ เอกชน 1. เด็กชายฐปกรณ์    ศรวิเศษ
2. เด็กชายธวัชชัย    ผ่องจิตร
3. เด็กชายกิตติ์ระวี    จีระพรพันธ์
4. เด็กชายธนพล    หักขุนทศ
5. เด็กชายเด่นภูมิ    วงศ์ชมพู
6. เด็กชายอัษฎาวุธ    พาภักดี
1. นายชลพรรธณ์    จีระพรพันธ์
13
5 โรงเรียนกุดหานสามัคคี ศรีบุญเรือง 8 1. เด็กหญิงบุศรินทร์    กลยนี
2. เด็กหญิงปิ่นทิรา    อุตรส
3. เด็กหญิงจันจิรา    ยงปัญญา
4. เด็กหญิงชนิกา    คำเฮียง
5. เด็กหญิงกาญจนา    ปิตตาทะเส
6. เด็กหญิงยุวดี    ทุมชะ
1. นายสมนึก    ชัยเอิก
2. นายอนุพงษ์    ช่วยค้ำชู
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
6 โรงเรียนหนองบัววิทยายน เมือง 1 1. เด็กชายปิยวัฒน์    ภูชัน
2. เด็กชายชินกฤษณ์    อุดทา
3. เด็กชายนันทวุฒิ    บุตรธรรม
4. เด็กชายทวีทรัพย์    สมลี
5. เด็กชายวีระวัฒน์    โพตะสี
6. เด็กชายณรงค์ศักดิ์    นาดี
1. ว่าที่ร้อยตรีพรเทพ    โพราราช
2. นายอุดม    ศรีโนนยาง
10
7 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 3 โนนสัง 7 1. เด็กชายวรวุฒิ    บัวรินทร์
2. เด็กชายธาดา    คำเกลี้ยง
3. เด็กชายรณฤทธิ์    พงษ์สระพัง
4. เด็กชายชานนท์    จันทร์เนตร
5. เด็กชายอมรพล    รัตนะ
6. เด็กชายธีรพงษ์    คำสระงาม
1. นางจริยา    แสนเจริญสุข
2. นายสมยศ    นาคเงิน
3. นางอารมณ์    นาคเงิน
5
8 โรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่ โนนสัง 2 1. เด็กหญิงนงณภัส    คาดสนิท
2. เด็กหญิงสุจิตรา    อินทรประเสริฐ
3. เด็กหญิงประภาภัทร    พิมพาเรือ
4. เด็กหญิงณัฐรุจา    จักรโนวรรณ
5. เด็กหญิงวรรณิศา    โนนทิง
6. เด็กหญิงไพรัลยา    นามรินทร์
1. นางสาววลี    สงวนศิลป์
2. นายศิริรัตน์    หงษ์ชุมแพ
3. นายสมคิด    พระสว่าง
ชนะเลิศ
9 โรงเรียนบ้านห้วยบง โนนสัง 3 1. เด็กชายวิทวัส    บุญบรรดา
2. เด็กชายวรวรรธ    ศรีคง
3. เด็กชายพิชิตชัย    เลิศพงษ์
4. เด็กชายพัทธพล    จ้อยนุแสง
5. เด็กชายกมล    บึงบุญยืน
6. เด็กชายปฐมพงษ์    จันทร์เพ็ง
1. ว่าที่ร้อยตรียุทธศักดิ์    จันทร์กอง
19
10 โรงเรียนบ้านโนนสงเปลือย โนนสัง 1 1. เด็กชายตะวัน    ศรีมูลผา
2. เด็กชายณัฐวุฒิ    สมมั่น
3. เด็กชายปุระชัย    ดอนหลักคำ
4. เด็กชายรัชพล    เมฆอ่ำ
5. เด็กชายดุจพรัตน์    ดวงคำ
6. เด็กชายกฤษณพงษ์    ดอนบุราณ
1. นางสาวภัทรภร    ปลูกสกุล
2. นายวิเชียร    คมจิตร
3. นางอุไรวรรณ    คล้ายจินดา
7
11 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา โนนสัง 4 1. เด็กชายวีระชัย    คามวัลย์
2. เด็กชายปัณณวัตร    เถื่อนธรรมโรง
3. เด็กชายชัยชนะวัฒน์    คูณเดช
4. เด็กชายโยธวาฑิต    จันทรส
5. เด็กชายปฏิภาณ    ดูหฤคำ
6. เด็กชายเจษฎา    ชินรัมย์
1. นายวรกิจ    คำแสนโคตร
2. นายวิศิษฐ์    ผิวสะอาด
3. นายสัญญา    วันทัน
14
12 โรงเรียนดอนปอวิทยา ศรีบุญเรือง 4 1. เด็กชายชินวัฒน์    ปฏิตัง
2. เด็กชายเดชาธร    เห็มทอง
3. เด็กชายจิราวัฒน์    จิตรพรมมา
4. เด็กชายณัฐภัทร    ตาดี
5. เด็กชายชาญชัย    แทนละคร
6. เด็กชายศุภชัย    พูดเพราะ
1. นายจงกล    พลโยธา
2. นายวิวัฒน์    แสงป้อง
15
13 โรงเรียนบ้านห้วยหว้าวังทอง ศรีบุญเรือง 2 1. เด็กชายนิกร    ศรีมุงคุล
2. เด็กชายพีระยุทธ    ยุ่นดร
3. เด็กชายเศรษฐวัฒน์    ยางศรี
4. เด็กชายธนศักดิ์    อินพระวอ
5. เด็กชายศศินันท์    กาญบรรจง
6. เด็กชายธนจันทร์    วิลัยปาน
1. นายทองยศ    สารีคาน
2. นายสมเกียรติ    พงษ์ภักดิ์
3. นายโสภัณฑ์    สร้อยสมุทร
17
14 โรงเรียนบ้านหนองทุ่งมน ศรีบุญเรือง 1 1. เด็กชายกิตติธรณ์    บุญท้าว
2. เด็กชายธนภัทร์    หล้าคำภา
3. เด็กชายภัทรพล    ขอเหนี่ยวกลาง
4. เด็กชายจีระพงษ์    ไพรตื่น
5. เด็กชายภูริภัทร์    บุญรินทร์
6. เด็กชายภูวดล    พลสุข
1. นางพนารัตน์    ชัยวรรณ
2. นายพิทักษ์กุล    แวววงศ์
3. นายยุทธศาสตร์    สุทธิ์วิเศษ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
15 โรงเรียนบ้านนาเลิง เมือง 4 1. เด็กชายวีรภัทร    สุกนาม
2. เด็กชายธีระชาติ    เหล่าป้อม
3. เด็กชายประเสริฐพร    อ่อนช้อย
4. เด็กชายวุฒิพงษ์    เวฬุวนารักษ์
5. เด็กชายณรงค์กรณ์    จรัสจรรย์
6. เด็กชายธรรมนิตย์    รุ่งเรือง
1. นายเตรียมศักดิ์    พูสีโสม
6
16 โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ เมือง 5 1. เด็กชายอัมรินทร์    ธิตะปัน
2. เด็กชายพิชิตชัย    ศรีบุญเรือง
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์    เสนา
4. เด็กหญิงจิระวัฒน์    แก้วสม
5. เด็กชายอภิรัฐ    นินศรี
6. เด็กชายณัฐวุฒิ    นานวล
1. นายดำฤทธิ์    ไชยศรี
2. นางสาวบุษบา    คำขวา
3. นายรักวิทย์    นาคฤทธิ์
16
17 โรงเรียนบ้านโนนอุดม เมือง 8 1. เด็กชายธนวัฒน์    ชัยหงษา
2. เด็กชายชัยสิทธิ์    ผิวผ่อง
3. เด็กชายชัยภพ    จุลเทพ
4. เด็กชายนำโชค    เหล่าจูม
5. เด็กชายอัครพล    ปั้นทอง
6. เด็กชายศราวุธ    บรรลังศรี
1. นายคงวิทย์    ราษฎร์เจริญ
2. นายดีชัย    สุนนท์
3. นายสราวุฒิ    จันทร์ถาวร
8
18 โรงเรียนบ้านหนองกุงแก้ว ศรีบุญเรือง 7 1. เด็กชายอัครพล    ทรงดาศรี
2. เด็กชายลิทธวัฒน์    บุตรดี
3. เด็กชายสมพาน    พิลี
4. เด็กชายพรชัย    สิงห์แสง
5. เด็กชายธนพล    แก้วสวัสดิ์
6. เด็กชายอิสระ    วัยศรีแสง
1. นายกฤษฎา    จันทร์นวล
2. นายอนุสรณ์    ชิตบุญศรี
11
19 โรงเรียนโนนสำราญสมสนุก ศรีบุญเรือง 6 1. เด็กชายวรพล    บุญทศ
2. เด็กชายสถาพร    จำปาเค้า
3. เด็กชายนติพงษ์    โพธิ์ขี
4. เด็กชายอนุชา    บุญนาดี
5. เด็กชายเมธาสิทธิ์    สมสาย
6. เด็กชายสิทธิโชค    อินทรเพชร
1. นายณัฐพงษ์    บุญหลง
2. นายปิยะ    แก้วฝ่าย
3. นายพยุง    บูญเกาะ
20 โรงเรียนบ้านห้วยหามต่าง เมือง 10 1. เด็กชายนครินทร์    จำปาศรี
2. เด็กชายรัชชานนท์    ไชยแสง
3. เด็กชายศุภชัย    ขันขวา
4. เด็กชายเศกชญาสุข    ราชกิจ
5. เด็กหญิงอารียา    ปิดตานะ
6. เด็กหญิงสธีธิดา    ผาแก้ว
1. นายปริญญาพล    บุญวิเทียน
18
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................