งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ระหว่าง วันที่ 13-14 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 510
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู เมือง 7 1. เด็กหญิงจิราภรณ์    พรมผัน
2. เด็กหญิงกรรณธิมา    จันทา
1. นางพรสวรรค์    เกตุไทย
2 โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม เมือง 8 1. เด็กชายศุภชัย    ประสมศรี
2. เด็กหญิงสาวิณี    คำรัตน์
1. นายประทุม    ผาสุข
2. สิบเอกวีระ    สุวรรณโค
ชนะเลิศ
3 โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม เมือง 8 1. เด็กชายศุภชัย    ประสมศรี
2. เด็กหญิงสาวิณี    คำรัตน์
1. นายประทุม    ผาสุข
2. สิบเอกวีระ    สุวรรณโค
-
4 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์หนองแก เมือง 5 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    ไทยทนงค์
2. เด็กหญิงพัชรินทร์    ก้านสี
1. นางสมปอง    พรมพื้น
5 โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ ศรีบุญเรือง 3 1. เด็กชายชัยธวัช    เทซะ
2. เด็กชายฉัตรชัย    ทาสม
1. นายสุพจน์    วงค์คำจันทร์
2. นายอาทิตย์    แก้วอุ่น
6 โรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่าง เมือง 2 1. เด็กหญิงสุดารัตน์    จตุเทน
2. เด็กหญิงดาวศรัทธา    ดาดวง
1. นางปรียานุช    อุ่นใจ
2. นายเทอดศักดิ์    เหล่าอรรคะ
7 โรงเรียนบ้านป่าคา ศรีบุญเรือง 3 1. เด็กชายจิรนัย    เอี้ยมชัยภูมิ
2. เด็กชายอภินันท์    ภิรมย์ชม
1. นางสาวณัฐธิชา    หาญเชิงชัย
2. นางรพีพรรณ    พลหนามแท่ง
8 โรงเรียนบ้านพร้าว เมือง 3 1. เด็กหญิงวลัยภรณ์    มีปากดี
2. เด็กหญิงประภาวรรณ    กงวิลัย
1. นางพรรณราย    สิริธนพงศ์
2. นายเจษฎากร    พุ่มอยู่
9 โรงเรียนบ้านสำราญสุข ศรีบุญเรือง 8 1. เด็กหญิงอัชลี    บุญหนา
2. เด็กหญิงปิยะพร    ฟองบาลศรี
1. นายชัยนาถ    ส่งสุข
2. นางสาวพรรณทิพา    ติวทอง
10 โรงเรียนนาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยา ศรีบุญเรือง 6 1. เด็กชายกิตติพงษ์    สิงห์ทอง
2. เด็กชายธนกฤติ    ภาคภูมิ
1. นายกล้าหาญ    สุขสงคราม
2. นายธีระยุท    ประทุมกุล
11 โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล เมือง 6 1. เด็กหญิงพิมลภัส    รุ่งแจ้ง
2. เด็กหญิงนิลารัตน์    นามจันทร์ดี
1. นายปริญญาวุธ    วัจนสุนทร
2. นายรวมพล    หมั่นวิชา
12 โรงเรียนหนองกุงจารย์ผางวิทยา โนนสัง 2 1. เด็กชายภคพงษ์    เพ็งดวงใหญ่
2. เด็กชายวิศรุต    ทองถม
1. นางสาวคชาภรณ์    เสริมศรี
2. นายสายันต์    ดวงอาราม
13 โรงเรียนบ้านนาสำราญรุ่งเรือง ศรีบุญเรือง 7 1. เด็กชายอภิรมณ์    นาทันเลิศ
2. เด็กหญิงวรินทร    ท้าวนิล
1. นางอนงลักษ์    มาพชร
14 โรงเรียนบ้านโนนงาม ศรีบุญเรือง 6 1. เด็กชายสิทธิพงษ์    จุ้ยกระโทก
2. เด็กชายศราวุธ    สีลุน
1. นางสมพร    ศรีวรรณวงษ์
2. นางสาวเนติมา    เจนวรกุล
15 โรงเรียนบ้านกุดดุกสุขเกษม ศรีบุญเรือง 6 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    ใยแก้ว
2. เด็กชายสหบดี    สารศรี
1. นายภคิน    ธนะธน
2. นางสาวสุกัญญา    บึงใสย์
16 โรงเรียนบุตรเพชรวิทยา เอกชน 1. เด็กหญิงม่วงอิน    ทองจุไร
2. เด็กหญิงวิภาดา    โอดพิมพ์
1. นางสาวกนกวรรณ    แสงสุข
17 โรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง" ศรีบุญเรือง 1 1. เด็กชายอภิสิทธิ์    เผ่าบ้านฝาง
2. เด็กชายสันดุษิต    เคนทวาย
1. นางสาวกาญจนา    ภารบุญ
2. นายมนตรี    พลแพงขวา
18 โรงเรียนบ้านห้วยโจด เมือง 4 1. เด็กชายวัชรพงษ์    ชินเชษฐ์
2. เด็กชายอนุวัฒน์    สารศรี
1. นางบุษดี    วิชาเงิน
2. นางวรรณี    สุกเหลือง
19 โรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยา เมือง 8 1. เด็กชายจักรพรรดิ์    กลิ่นหอม
2. เด็กหญิงจิรัชยา    ไกยะฝ่าย
1. นางพรพิมล    จวงโส
20 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด โนนสัง 4 1. เด็กชายเจษฎา    สมทรัพย์
2. เด็กชายชานนท์    เอนกนวล
1. นางพนมพร    สิริวัฒนวรวงศ์
2. นางมะลิ    สักขวา
21 โรงเรียนโคกม่วงประชาสรรค์ โนนสัง 3 1. เด็กหญิงกนกวรรณ    ประทุมชัย
2. เด็กหญิงจันจิรา    โสภาเพีย
1. นายวุฒิพงษ์    คมคาย
2. นายหนูเจน    โพธิดอกไม้
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................